pengakuan iman rasuli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGAKUAN IMAN RASULI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGAKUAN IMAN RASULI

play fullscreen
1 / 48

PENGAKUAN IMAN RASULI

1450 Views Download Presentation
Download Presentation

PENGAKUAN IMAN RASULI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENGAKUAN IMAN RASULI Akupercayakepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, penciptalangitdanbumi

 2. Dan kepadaYesusKristus, AnakNya yang tunggal,Tuhankita Yang dikandungdaripadaRoh Kudus, lahir darianakdara Maria Yang menderitasengsaradibawah Pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan matidandikuburkan, turunkedalamkerajaanmaut Padahari yang ketigabangkit pula dariantaraorang mati Naikkesorga, dudukdisebelahkanan Allah Bapa yang MahaKuasa Dan darisanaIaakandatanguntukmenghakimi Orang yang hidupdan yang mati

 3. Aku percaya kepada Roh Kudus Gereja yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin

 4. LATAR BELAKANG BandingkandenganajaransesatGnostik : • dunia yang penuhpenderitaaninitidakmungkinberasaldariciptaan Allah yang baik • tubuhdipandangsebagai yang hinadankotor • Kristusdatangkeduniabukanuntukmenebustubuhmanusia, tetapijiwamanusia yang dahuluadalahsuci • Yesusdianggaphanyamemilikitubuhmaya, bukantubuh yang sesungguhnya • Yesustidakmatisungguh-sungguhdikayusalib • IamenebusmanusiabukandengankematianNya, tetapidenganpengajaranNya • melakukanaskesedanmistik, yaituusahauntukmembukahubunganlangsungdengan Allah danjiwa yang bersifatilahiitu

 5. Gerejaharusmembuatringkasanpokok-pokokkepercayaan yang menjadipeganganjemaat. • Pengakuaniman yang tertuaadalah”YesusadalahTuhan” (1Kor.12:3). • KemudianpengakuanituberkembangmenjadiPengakuanImanRasuli(abad VI atau VII), dalambahasa Latin berjudulSymbolumApostolorum

 6. STRUKTUR PENGAKUAN IMAN RASULI 1. Pengakuan ini diatur berdasarkan urutan dari penciptaan  penebusan  pengudusan  kehidupan kekal.

 7. Penciptaan • Akupercayakepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, khaliklangitdanbumi. 2. Dan kepadaYesusKristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhankita. 3. Yang dikandungdaripadaRoh Kudus, lahirdarianakdara Maria. 4. Yang menderitasengsaradibawahpemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, matidandikuburkan, turunkedalamneraka / kerajaanmaut. 5. Padahari yang ketiga, bangkit pula dariantaraorangmati. 6. Naikkesurga, dudukdisebelahkanan Allah, Bapa Yang Mahakuasa. 7. Dan darisanaIaakandatang, untukmenghakimiorang yang hidupdan yang mati. 8. AkupercayakepadaRoh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan Am, persekutuanorang kudus. 10. Pengampunandosa. 11. Kebangkitantubuh/ orangmati . 12. Dan hidup yang kekal. Amin Penebusan Pengudusan Kehidupan Kekal

 8. 2. Pengakuan ini disusun berdasarkan urutan pribadi dalam Tritunggal: Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.

 9. Allah Bapa • Akupercayakepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, khaliklangitdanbumi. 2. Dan kepadaYesusKristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhankita. 3. Yang dikandungdaripadaRoh Kudus, lahirdarianakdara Maria. 4. Yang menderitasengsaradibawahpemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, matidandikuburkan, turunkedalamneraka / kerajaanmaut. 5. Padahari yang ketiga, bangkit pula dariantaraorangmati. 6. Naikkesurga, dudukdisebelahkanan Allah, Bapa Yang Mahakuasa. 7. Dan darisanaIaakandatang, untukmenghakimiorang yang hidupdan yang mati. 8. AkupercayakepadaRoh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan Am, persekutuanorang kudus. 10. Pengampunandosa. 11. Kebangkitandaging / orangmati . 12. Dan hidup yang kekal. Amin Allah Anak Allah Roh Kudus

 10. Bagian 1 : Akupercayakepada Allah Bapayang Mahakuasa, khaliklangitdanbumi. • “Akupercaya“: tindakaniman, yaituiman yang menuntunkitauntukmenjalanihidupsepertiapa yang sudahkitaterimadariFirmanAllah (Ef. 2:8-9; Rm.1:16-17) • “Allah, Bapa yang MahaKuasa” : sebagai yang berdaulatatasseluruhciptaancakrawala, alamsemestadanisinya : seluruhtotalitashidupmanusiaadadidalamgenggamantangan Allah.

 11. Bagian 2 : Dan kepadaYesusKristusAnakNyayang tunggalTuhanKita. • Pengakuan pertama Aku percaya kepada Allah Bapadiikuti pengakuan kedua dan kepada Yesus Kristus, ini menyatakan kesetaraan, karena kualitas ilahi keduanya sama. • Yesusadalah“Anak Allah yang tunggal”, artinya: Allah Bapatelahmengutussatu-satunyaAnak-Nyasendirimenjadimanusiamembawakeselamatan yang daripada-Nya.

 12. Bukti-bukti yang menyatakanYesusadalah Tuhan: • Murid-Nyabersaksi: DialahFirman yang telahmenjelmajadimanusia (Yoh.1:1,14). • Yesusbersaksi: Kekekalansebagai Allah adapadaDiri-Nya(Yoh.8:58 ). • Yesusmenyatakansendiri: AkudanBapaadalahsatu (Yoh.10:30). • Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan dan kenaikanNya yang ajaib, dsb.

 13. Bagian 3 : Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria.

 14. Bagian 3 : Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. ”Yang dikandung dari Roh Kudus” : Yesus adalah Allah sejati Yesus berinkarnasi menjadi manusia sebagai hakekat ilahi yang nyata. ” ... Lahir dari anak dara Maria” : Ia adalah manusia sejati Yesus tidak dilahirkan oleh karena benih seorang laki-laki yang berdosa, namun oleh Roh Kudus. Roh Allah sendiri secara ajaib tinggal dalam rahim seorang wanita yang masih perawan (belum menikah), untuk melahirkan seorang Mesias.

 15. ” ... Lahir dari anak dara Maria” : Ia adalah manusia sejati Yesus tidak dilahirkan oleh karena benih seorang laki-laki yang berdosa, namun oleh Roh Kudus. Roh Allah sendiri secara ajaib tinggal dalam rahim seorang wanita yang masih perawan (belum menikah), untuk melahirkan seorang Mesias.

 16. PERHATIAN !!! Kalimat pengakuan ini tidak boleh dipahami bahwa ada perkawinan antara Roh Allah sebagai bapa dan Maria sebagai ibu, sehingga Anak yang dilahirkan adalah Anak dari Bapa (secara fisik). Konsep ini tidak boleh dipahami hanya secara akal budi dan fisik, namun harus disertai dengan iman, bahwa Allah berdaulat atas rencana-Nya bagi manusia.

 17. Yesus Kristus adalah manusia sejati : • perlu makan dan minum(Mat.4:2; Yoh.19:28), • merasa sedih (Yoh.11:38), • lelah karena perjalanan jauh (Yoh.4:6) Mat.4:2; Yoh.19:28)

 18. Bagian 4 : Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam Kerajaan Maut

 19. ”Yang menderita sengsara ... ” :

 20. ” ... di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ...”: Pengakuan ini menyatakan secara fakta : • sejarah bahwa Yesus menderita sengsara, disalibkan dan mati (bukan pingsan atau mati suri) pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, seorang wali negeri yang berkuasa atas provinsi Yudea (pemerintahan Romawi). • nama Pontius Pilatus juga disebutkan sebagai peringatan seorang yang mencuci tangannya tanda tak mau memikul tanggung jawab, sekalipun dia berhak menentukannya. Atas keputusannya ini Yesus dianiaya, disalibkan dan mati (Mat.27:24-25).

 21. “ … turunkedalamKerajaanMaut … “: 1 Petrus 3 : 18, 19 • "SebabjugaKristustelahmatisekaliuntuksegaladosakita, • Iayang benaruntukorang-orang yang tidakbenar, supayaIamembawakitakepada Allah; • Ia, yang telahdibunuhdalamkeadaan-Nyasebagaimanusia, tetapi yang telahdibangkitkanmenurutRoh, dan • didalamRohitujugaIapergimemberitakanInjilkepadaroh-rohdidalampenjara,…”

 22. AlkitabsamasekalitidakpernahmengajarkantentangKristus yang secaraharafiahtubuhataurohturunkedalamneraka. • sebagai Allah, YesusKristusitu "Maha-hadir", saattubuh-Nyadidalamkubur, Roh-Nyapergimemproklamirkankemenangan-Nyaatasmautkepadaroh-rohdidalampenjara (1Pet. 3:19-20). • Sebagai Allah, YesusKristustidakdibatasiolehruangdanwaktu. Kita harusmemperhatikanbahwaYesusKristus pun adadiFirdauspadaharikematianNya (Luk.23:43). KataYesuskepadanya: "Akuberkatakepadamu, sesungguhnyahariinijugaengkauakanadabersama-samadenganAkudidalamFirdaus.”.

 23. “ … roh-rohdidalampenjara”artinya : (1Pet. 3:19-20) : • rohorang-orang yang telahmatidiluarKristus • tidakbolehdipahamibahwaInjiljugaharus diberitakankepadaorang-orangmati

 24. John Calvin : menafsirkannyasecarametafora, bahwaKerajaanMautmenunjukkanpenderitaanakhirYesusKristusdiataskayusalib, dimanaIasungguh-sungguhmerasakan rasa sakitdarihempasanneraka. Kalimatinibukansajamenunjukpadapenderitaandiatassalib, bahkanjugapenderitaandiGetsemani.

 25. Bagian 5 : Padahari yang ketigabangkitpula dariantaraorangmati.

 26. Bagian 5 : Padahari yang ketigabangkit pula dariantaraorangmati. • Iatidaklagiterikatpadakuasamaut=kemenangan-Nyaatasdosa, mautdaniblis. • MenyatakanbahwaYesusadalahKristus, Anak Allah danTuhankita (Rm.1:4; Kis.2:32). • Akibatkebangkitan-Nyaorang yang percayakepada-Nyamempunyaipengharapanbarudanhidup yang menangterhadapdosa (2Kor.1:9; 1Pet.1:3)

 27. KebangkitanKristussesungguhnyaditujukanuntuksetiaporang, namunmenjadiefektifhanyabagiorang yang percayabahwaYesusKristusadalahTuhandanJuruselamatnyapribadi . • KebangkitanKristusmemiliki 3 maknapentingbagiorangpercaya: • Orangberdosamendapatpengampunan, danmenjadiorangbenardihadapan Allah. • Manusia lama kitasudahdisalibkanbersamaKristus, dankitadibangkitkanuntukmemulaihidup yang baru (Rm.6:5-6) . • Yesusmanusiapertama yang sudahdibangkitkan, makakita pun menantikankebangkitankitapadawaktukedatanganNyakelak(1Kor.15:20-23).

 28. Bagian 6 : Naikkesurga, dudukdisebelahkanan Allah, Bapa yang Mahakuasa

 29. “ Naikkesurga … “ : • Artinya: Ia kembali "ke tempat di mana Ia sebelumNya berada" (Yoh.6:62). "Aku berasal dari Bapa, dan Bapa mengutus Aku ke dalam dunia; Aku meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa" (Yoh.7:33; 13:3; 14:12,24,28; 17:8,18,25)

 30. “ naik ke surga ... “ : • Berarti surga merupakan tempat yang kekal sesudah kematian dan ini sungguh ada. • Dua tempat perhentian terakhir roh manusia setelah penghakiman Allah, yaitu: • Sorga. Suatu tempat indah yang disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya dan taat kepadaNya. Di tempat ini orang-orang percaya mengalami hidup kekal memerintah bersama Allah (Yoh.14:1-3; Why.14:13; 21:9 - 22:5). • Neraka. Suatu tempat siksaan bagi iblis dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Di tempat ini orang-orang tidak percaya mengalami kebinasaan kekal, yaitu kematian yang ke dua (Why.14:10; 20:10,14-15; 21:8).

 31. Yesus di dalam tubuh kebangkitan-Nya bukan saja secara ilahi dalam wujud roh, tetapi juga dalam bentuk fisik, tubuh seorang manusia yang dibesarkan di Nazaret. Dengan tubuh kebangkitan inilah Yesus naik ke surga

 32. “ … dudukdisebelahkanan Allah, Bapa yang Mahakuasa”: • Yesus mengambil bagian sepenuhnya kemuliaan Allah, di dalam kuasa dan pemerintahan-Nya. • Di sebelah kanan adalah tempat kehormatan (1Raj.2:19; Mzm.45:10). • Jadi Yesus diberi kuasa, hormat dan kemuliaan yang sama besarnya dengan Allah Bapa (band. Why.5:11-13).

 33. Bagian 7 : Dan darisanaIaakandatanguntukmenghakimiorang yang hidupdan yang mati

 34. Yesusakandatanguntukmenghakimi, pernyataaninimenegaskanbahwakenaikanYesusKristuskesurgaadalahhakekatkemuliaan-Nyasebagai Allah, Iaakandatangkekembalisebagai Hakim, yang akanmengadilisemuamanusiadenganperbuatannya.

 35. “ … orang yang hidupdan yang mati … “ : semuaorang yang telahmatisejakzamandahulukala(sebelumKristus) sampaisekarang, danorang-orang yang masihhiduppadasaatkedatangan-Nya. Merekasemuaakanmenghadappenghakiman Allah.

 36. “AkupercayakepadaRoh Kudus” : • Roh Kudus bersamaoknum Allah lainnyamenciptakanalamsemestadanmanusia, sertamemeliharanya (Kej.1:2,27-28; 2:7; Mzm.104:30) • Roh Kudus mewahyukandanmengilhamkanpenulisanAlkitab (2Pet.1:20-21) • Roh Kudus mengiluminasikanorangpercayakepadakebenaran Allah yang sejati (Yoh.14:26) • Roh Kudus menginsafkanmanusiaberdosasupayabertobatdanpercayakepadaYesusKristus (Yoh.16:8-11) • Roh Kudus melahirbarukanorangpercayamenjadianak-anak Allah (Yoh.3:3-5; Tit.3:5; 2Tes.2:13; 1Kor.6:11) • Roh Kudus memateraikansetiaporangpercayasebagaiwargaKerajaan Allah (Ef.1:13-14; Rm.14:17; 14:17; 15:13) • Roh Kudus memperlengkapisetiaporangpercayadengankarunia-karuniarohaniuntukpelayanantubuhKristus (1Kor.12:11-13).

 37. Bagian 9 : Gereja yang kudus dan am, persekutuanorang kudus

 38. “Gereja yang kudus … “ : mengakuipersekutuansemuaorang yang percayakepadaYesusKristusadalah kudus, karenadikuduskanoleh Allah sendiri yang menjadimilik-Nya,

 39. “Gereja yang am (universal)” : • gerejasekalipunterdiridariberbagaisuku, bangsadandenominasi yang berbeda, gerejaadalahsatu • Orang-orangpercayadipersatukanolehsatuTuhan, satuimandansatubaptisan (Ef.4:3-6), karenaYesusKristusadalahKepalaGereja.

 40. Bagian 10 : PengampunanDosa

 41. Mengapaperlupengampunandosa : • Dosaadalahpelanggaran (1Yoh.3:4); segalasesuatu yang tidaksesuaiataupelanggaranterhadaphukumdanketetapan Allah • Karenadosamakamutlakmanusiaakanmenerimamaut(Rm.6:23). Tidakseorangpundiduniaini yang tidakberdosa. Semuamanusiatelahberdosadantelahkehilangankemuliaan Allah (Rm.3:23). • Allah mengertimanusiatidaksanggupmelepaskandirinyadarikuasadosa, maka Allah mengutusAnak-Nya yang tunggal, YesusKristusuntukmenyelamatkanmanusiadaridosanya.

 42. Pengampunandosa, berarti: orangpercayamengakuidenganimanbahwahanyamelaluipenebusan yang dikerjakanolehYesusKristusdikayusalibmanusiadapatdiselamatkan, memperolehpengampunandosadanhidupberdamaidengan Allah.

 43. Bagian 11 : Kebangkitantubuh 1 Korintus 15 : 20, 23 : “Tetapi yang benarialah, bahwaKristustelahdibangkitkandariantaraorangmati, sebagai yang sulungdariorang-orang yang telahmeninggal.” “Tetapitiap-tiaporangmenuruturutannya: Kristussebagaibuahsulung; sesudahitumereka yang menjadimilik-Nyapadawaktukedatangan-Nya.”

 44. Apakahsepertiinitubuh yang bangkitkelakdalamkemuliaan ?

 45. Bagian 12 : Hidup yang kekal.

 46. “hidup yang kekal” : • pengakuaninitentumengarahpadaartiSurga. • menyatakankualitashidupyang sejati, yang tulen, atausesungguhnya yang dimilikiorang-orang yang percayakepadaKristus. • padasaatinipun kitasudahmemilikihidup yang kekal, jikalaukitamemilikipersekutuan yang indahdenganKristus (Yoh.17:3).

 47. Tubuhkebangkitanbukanhanyasecarafisik, tetapikesatuankembaliseluruhidentitasdirinya. Tubuh yang sudahhancurakandigantidengantubuh yang mulia, sepertitubuhTuhanYesuswaktudibangkitkan Flp.3:21; yang akanmengubahtubuhkita yang hinaini, sehinggaserupadengantubuh-Nya yang mulia, menurutkuasa-Nya yang dapatmenaklukkansegalasesuatukepadadiri-Nya band. 1Yoh.3:2 Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarangkitaadalahanak-anak Allah, tetapibelumnyataapakeadaankitakelak; akantetapikitatahu, bahwaapabilaKristusmenyatakandiri-Nya, kitaakanmenjadisamasepertiDia, sebabkitaakanmelihatDiadalamkeadaan-Nya yang sebenarnya

 48. “hidup yang kekal” : • saatinipengenalankitakepadaKristusbelumsempurna. Apa yang kitanikmatidalampersekutuandenganKristussaatinimasihkabur/ samar-samar, nantipadasaatnyakitaakanmengenal-Nyadengansempurnamukadenganmuka(1Kor.13:12). • jadikehidupan yang kekalbersifatkinidanakandatang. • kelakdiSurgamuliaorang-orangpercayaakanselalubersamadengan Allah danmemerintahbersama-Nya (Why.20:4).