popis pracovn pozice personalisty v soukrom spole nosti eurotec k s l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POPIS PRACOVNÍ POZICE PERSONALISTY V SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI EUROTEC, k.s. PowerPoint Presentation
Download Presentation
POPIS PRACOVNÍ POZICE PERSONALISTY V SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI EUROTEC, k.s.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

POPIS PRACOVNÍ POZICE PERSONALISTY V SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI EUROTEC, k.s. - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

POPIS PRACOVNÍ POZICE PERSONALISTY V SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI EUROTEC, k.s. Martina Matyášová Kyjov 2008. Menu. Nástup do pracovního poměru. Zaškolení. Uzavření pracovního poměru. Pracovní podmínky. Evidence uchazečů. Karty zaměstnanců dokumentace. Přehledy. Ukončení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POPIS PRACOVNÍ POZICE PERSONALISTY V SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI EUROTEC, k.s.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
popis pracovn pozice personalisty v soukrom spole nosti eurotec k s

POPIS PRACOVNÍ POZICE PERSONALISTY V SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI EUROTEC, k.s.

Martina Matyášová

Kyjov 2008

slide2

Menu

Nástup do

pracovního poměru

Zaškolení

Uzavření

pracovního poměru

Pracovní podmínky

Evidence uchazečů

Karty zaměstnanců

dokumentace

Přehledy

Ukončení

pracovního poměru

Vysvětlivky

Kontrolní otázky

slide3

Vysvětlivky

I. Vysvětlivky, zkratky

THZ technicko-hospodářský zaměstnanec

D dělník

RD rodičovská dovolená

MD mateřská dovolená

PÚ personální útvar

ZPS změněná pracovní schopnost

OZP osoba se změněnou pracovní schopností

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OSOH osobní ohodnocení

OSSZ okresní správa sociálního zabezpečení

II. Zdroj čerpání

Jednotlivé kroky jsou vedeny dle regulí zákoníku práce

www.business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/

slide4

Nástup do pracovního poměru

I. Nástup do pracovního poměru

1.vstupní lékařská prohlídka u závodního lékaře(platba zaměstnanec Kč 300,--)

2.osobní dotazník. Je třeba doložit doklady o vzdělání, kartičku zdravotní pojišťovny, číslo účtu

pro zasílání mzdy

3.daňové prohlášení, v případě uplatnění odpočtů na děti je třeba doložit:

- u rozvedeného zaměstnance : doklad o svěření dítěte do péče

- u zaměstnance jehož manželka pracuje: potvrzení od zaměstnavatele o neuplatnění odpočtu

- u zaměstnance jehož manžel(ka) je na úřadu práce: čestné prohlášení o neuplatnění odpočtů,

ofocenou kartičku z úřadu práce manžela(ky)

- u svobodných matek: čestné prohlášení + rodný list dítěte

4. čestné prohlášení – v případě, že zaměstnanec daný měsíc neuplatňoval odpočet nebo byl

na úřadu práce

5. čestné prohlášení o pracovní neschopnosti (v případě evidence na úřadě práce)

6. pokud se jedná o zaměstnance, jemuž je přiznán invalidní důchod, podepsat „hlášení o zaměstnání poživatele plného důchodu, částečného důchodu“. Je třeba od něj vyžadovat:

- první výměr (výpočet)

- šek (ofotit ústřižek) nebo v případě účtu zavolat na OSSZ, aby poslali potvrzení o výplatě invalidního důchodu

7. v případě zaměstnance OZP je třeba od něj vyžadovat pracovní rekomandaci, rozhodnutí

8. potvrzení o zaměstnání tzv. zápočtový list z předchozího zaměstnání

9. v případě zaměstnance z evidence úřadu práce – potvrzení o evidenci

slide5

Nástup do pracovního poměru

II. Po vyřízení podkladů k nástupu

 • v případě občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka nebo cizince, který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR – hlášení na úřad práce dle místa výkonu práce
 • zadání do IS HOC
 • sdělení o mzdovém zařazení dle platné směrnice ISO
 • pracovní smlouva
 • mzdový výměr
 • plán zaškolení (doba zaškolení je individuální – dle pozice daného zaměstnance), po ukončení zaškolení je třeba plán zaškolení podepsat a založit do karty zaměstnance
 • kvalifikační list BOZP
 • prezenční listina (vstupní školení BOZP)
 • prezenční listina požární ochrany (asistentky ze středisek personálního oddělení odevzdávají kopie)
 • prezenční listina (popis pracovní činnosti – v případě nástupu dělníka v elektrotechnice)
 • popis pracovní činnosti a pracovního místa - THZ + D (mimo dělníka v elektrotechnice)
 • prezenční listina (čipové karty)
 • čipová karta (jméno, osobní číslo, středisko, datum nástupu, norma)
 • zápis do „Pohybu zaměstnanců“
 • vnitřní předpis
slide6

Nástup do pracovního poměru

III. Složení mzdy dělníků

Základní mzda + prémie (10 % ze základu) + Kč 1000,-- (stabilizační příplatek) +

po 3 měsících od nástupu „osobní hodnocení“

IV. Složení mzdy technicko-hospodářských zaměstnanců

Základní mzda (70 %) + prémie (30 %) + Kč 1000,-- (stabilizační příplatek – mimo vedoucí

zaměstnance a zaměstnance, u nichž je už ve mzdě přihlédnuto ke stabilizačnímu příplatku)

V. Změna mezd dělníků

V případě změny mezd dělníků je příslušný formulář dle směrnic ISO podepsán přímým nadřízeným

jako navrhujícím a vedoucím celého provozu jako schvalujícím. Následně může být v IS HOC

provedena změna. V případě valorizace mezd není vyplnění formuláře nutné.

slide7

Nástup do pracovního poměru

VI. Žádost o úpravu pracovní doby

V případě žádosti o úpravu pracovní doby je na nadřízeném, jestli danou úpravu svému podřízenému

povolí nebo ne. Úprava se sjednává max. na rok.

VII. Osobní ohodnocení

Osobní ohodnocení se přiznává zaměstnancům dělnických pozic na základě zhodnocení přímým

nadřízeným. Připravený formulář dle směrnice ISO je na závěr zkušební doby dán nadřízenému

,který provede komplexní vyhodnocení s návrhem na další postup. V případě pokračování pracovního

poměru zaměstnance je zaměstnanci přiznáno osobní ohodnocení dle příslušné tabulky. Přiznává se

vždy od 1. dne měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců v pracovním poměru. Hodnocení je

Přehodnocováno 2x ročně, duben a říjen. Osobní ohodnocení technicko-hospodářských zaměstnanců

probíhá stejně jako u dělníků.

slide8

Zaškolení

I. Plán zaškolení

Termín plánu zaškolení je individuální. Při nástupu se předá nadřízenému zaměstnanci, který sám určí

termín zaškolení. Seznámení s obsahem zaškolení stvrzuje zaměstnanec podpisem. Po zaškolení

vypracuje nadřízený na daném formuláři vyhodnocení zaškolení, se kterým je zaměstnanec

seznámen. Plán zaškolení se odevzdává na personálním oddělení.

II. Povinné zaškolení zaměstnanců

Na základě plánu přípravy na daný rok je třeba zorganizovat jednotlivé druhy školení. Prezenční listiny

připravuje personální oddělení.

slide9

Zaškolení

III. Školení ISO, TS pro nově nastoupené zaměstnance

Školení probíhá 1x za čtvrtletí pro nově nastoupené zaměstnance a zaměstnance absentující

v minulém termínu školení, je součástí plánu přípravy na daný rok. Školení provádí vedoucí

jednotlivých provozů. Na základě sestavy z IS HOC a prezenční listiny z minulého termínu školení se

zjistí počet a jmenný seznam zaměstnanců, kteří se mají školení zúčastnit (je nutno brát v potaz

i zaměstnankyně nastupující po RD). Dle seznamu se udělá rozdělovník tak, aby oznámení, včetně

seznamů zaměstnanců, kteří se mají školení zúčastnit, vždy dostali vedoucí jednotlivých zaměstnanců

k zajištění účasti. Školení se sděluje formou již zmíněného oznámení personálního útvaru. Součástí

oznámení je rámcová osnova školení. Školení se nezúčastňují zaměstnanci v pozicích

uklízečů/uklízeček a vrátní.

IV. Požadavek na externí školení

Na základě schváleného požadavku probíhá zajištění školení. Po absolvování školení je zaměstnanci

dán zpět požadavek k dopsání vyhodnocení. Součástí požadavku je nabídka školení, osvědčení

o absolvování, doklad o zaplacení.

slide10

Uzavření pracovního poměru

I. Hlavní pracovní poměr

Uzavírá se prostřednictvím pracovní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou. Standardně dané

pravidlo je pracovní poměr uzavřený na :

- 6 měsíců THZ

- 4 měsíce D

Zkušební lhůta je stanovena v délce tří měsíců.

II. Dohoda o provedení práce

V případě krátké pracovní smlouvy (v jednom měsíci) se dohoda o provedení práce sepíše až

ve chvíli, kdy je znám fakt, kolik hodin zaměstnanec odpracoval a kolik hrubé mzdy mu bude

vyplaceno.V případě smlouvy, která trvá delší dobu než 1 měsíc, se dohoda o provedení práce sepíše

předem a po ukončení jsou doplněny jak skutečně odpracované hodiny, tak hrubá mzda.

III. Dohoda o pracovní činnosti

Sepisuje se u zaměstnanců, jejichž pracovní doba nepřesahuje více jak polovinu pracovní doby

(brigádníci, zaměstnanci, jež jsou využíváni k pokrytí zastupitelnosti)

IV. Doba určitá

V polovině měsíce je třeba připravit seznam zaměstnanců, kterým končí v daném měsíci doba určitá.

Seznam je předán (mailem) jednotlivým nadřízeným, kteří se do týdne vyjádří. Při tvoření seznamu je

důležité nezapomenout na zaměstnance, jejichž pracovní poměr vznikl po 1.3. 2004, tito smí mít

pracovní poměr sjednán nejdéle po dobu dvou let, pak dle zákoníku práce musí mít dobu neurčitou.

slide11

Uzavření pracovního poměru

V. Dohoda o práci přesčas

Po uzávěrce mezd, tj. po 12. dnu v měsíci, je třeba vytisknout seznam hodin práce přesčas (sestava

v IS HOC). V případě, že se zaměstnanci blíží práce přesčas v příslušném kalendářním roce 150

hodinám, je třeba napsat dohodu o práci přesčas. Maximální počet hodin přesčas v roce nesmí

přesáhnout 416 hodin. V případě, že zaměstnanec v daném měsíci překročil 150 hodin, je třeba mu

dohodu napsat se zpětným datem (posledním dnem v předchozím měsíci).

VI. Převod zaměstnance

 • Záznam o převodu zaměstnance
 • V případě změny mzdy – formulář Změna mzdového zařazení, mzdový výměr
 • V případě změny pracovního zařazení – formulář Dohoda o změně pracovní smlouvy, popis pracovního místa a pracovní činnosti
 • Změnu musí být zaslána mailem IT technikovi s patřičnými údaji (jméno, os. číslo, původní středisko, nynější středisko, norma prac. zařazení)
 • Plán zaškolení – vyplňován na novém pracovišti, kde zůstává založen
 • V případě převodu z místa výkonu práce Uherský Ostroh do místa výkonu práce Veselí n. M. – změna bude provedena v IS, v ostatních údajích, změna pracovního místa ze střediska  50 na středisko 60 a naopak.

VII. Ukončení rodičovské dovolené

V případě blížící se ukončení rodičovské dovolené je třeba vyrozumět buď písemně nebo telefonicky

zaměstnankyni k projednání nástupu do zaměstnání a možnosti požádání o neplacené volno.

V případě, že se rozhodne zaměstnankyně nastoupit, je třeba její nástup projednat s jednotlivými

vedoucími provozu. Pokud je dohodnut nástup, postup je totožný jako v případě každého běžného

nástupu do pracovního poměru.

slide12

Evidence uchazečů

I. Oddací list

 • Je nutno zjistit, zda současně se změnou stavu nedošlo i ke změně bydliště a telefonu
 • Změny se provedou v IS HOC v osobní kartě, čipové kartě, oznámí se IT technikovi

a asistentkám jednotlivých středisek

II. Rodný list

 • Změna v IS HOC a v osobní kartě
 • Zápis na hlavní list v osobní kartě

III. Evidence uchazečů o zaměstnání

 • Změna v IS HOC
 • Při vyřazení – zrušení v IS HOC
slide13

Evidence uchazečů

IV. OZP, Povinný podíl, Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.(http://www.metatrans.cz/novinky/novinky-1-1 ) uvádí to,

že pokud společnost zaměstnává více jak 25zaměstnanců, tak musí zaměstnat takový počet občanů

se ZPS (nyní OZP) aby jejich součet činil min.4 % z celkového počtu zaměstnanců,

což je tzv. Povinný podíl.

Druhou možností je odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy za každé

neobsazené místo OZP.

Třetí možnost je ta, že bude společnost nakupovat výrobky, zboží či služby od organizace

zaměstnávající více jak 50 % OZP, což je tzv. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ. Pro zjištění celkového počtu

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a povinného podílu je rozhodný průměrný

roční přepočtený počet zaměstnanců. Je nutné vést evidenci těchto zaměstnanců. Ukončení

pracovního poměru se hlásí na příslušný úřad práce dle místa trvalého bydliště zaměstnance.

V. Evidence cizinců

Je třeba vést evidenci občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince,

který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR. Vznik, změna a ukončení pracovního poměru

se nahlašuje na příslušný úřad práce dle místa výkonu práce.

VI. Pracovní posudek

V případě potřeby vypracování pracovního posudku (policie, soudy) se předá formulář nadřízenému

zaměstnanci, do jehož úseku hodnocený zaměstnanec patří. Na základě vypracovaného formuláře se

sepíše ve formě úředního dopisu pracovní posudek.

slide14

Ukončení pracovního poměru

I. Nástup na MD

 • Vyřízení výstupního listu
 • Vrácení čipové karty
 • Zápis do „Pohybu zaměstnanců“ – datum odchodu (datum před dnem nástupu na mateřskou dovolenou)
 • Upozornění na dodání rodného listu, a že bude zaměstnanec vyrozuměn po ukončení mateřské dovolené k podepsání žádosti o rodičovskou dovolenou, která musí být minimálně 1 měsíc

a nejdéle 3 roky, s tím, že zaměstnavatel dále umožňuje možnost požádání o neplacené volno

do 4 let věku dítěte.

II. Ukončení pracovního poměru

Při ukončení pracovního poměru je třeba, aby si zaměstnanec vyřídil výstupní list. Výrobním dělníkům

výstupní list předává asistentka příslušného střediska. THZ personální oddělení, zaměstnancům

v provoze Veselí n. M. je předán výstupní list přímo v závodě Veselí.

V případě, že zaměstnanec má výstupní list vyřízený, odevzdává ho na personálním oddělení

společně s čipovou kartou. Zaměstnanec dostává potvrzení o zaměstnání , tzv. zápočtový list,

v případě ukončení pracovního poměru dohodou, dostává kromě potvrzení o zaměstnání ještě

i dohodu o ukončení pracovního poměru. Na základě předání těchto dokumentů

podepíše prohlášení o převzetí potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu).

Zaměstnanec, který jde do starobního důchodu, podepíše převzetí dohody o ukončení pracovního

poměru, potvrzení o zaměstnání se nevystavuje. Pokud se jde zaměstnanec zaregistrovat na úřad

práce, vystavuje se mu ještě potvrzení o výdělku. Ukončení pracovního poměru se zaznamená

do pohybu zaměstnanců. Na začátku měsíce se veškeré odchody za předchozí měsíc zapíšou

do Knihy odchodů.

slide15

Pracovní podmínky

I. Lékařské prohlídky

Z IS HOC je třeba vytisknout předem přehled lékařských prohlídek, které je nutno v následujícím

měsíci provést. Vzhledem k tomu, že podnikový lékař vyšetří max. 2 – 3 osoby za den, je nutné

upřednostnit prohlídky, které je třeba uskutečnit před speciálním školením.

II. Pracovní úraz

Veškeré pracovní úrazy musí být nahlášeny nadřízenému zaměstnanci. Pracovní úrazy, při nichž

pracovní neschopnost trvá déle jak 3 kalendářní dny, podléhají registraci. Je třeba zavolat technika

BOZP, který sepíše záznam o úrazu. Záznam musí být sepsán do 5 pracovních dnů.

III. Kniha úrazů

Všechny pracovní úrazy i ty co nepodléhají registraci, musí být zapsány do knihy úrazů. Asistentky

jednotlivých středisek hlásí úrazy z předchozího měsíce do 5. dne následujícího měsíce.

slide17

Pracovní podmínky

IV. Doplnění lékárniček

Doplnění lékárniček probíhá 1 – 2x za měsíc. Musí být připraven seznam chybějících potřeb, které

jsou následně v lékárně dokoupeny. V případě většího počtu chybějících věcí, je třeba tyto předem

objednat.

V. Poskytnutí minerálek – letní sezóna

Je třeba udělat Aktuální rozhodnutí ředitele, kterým se bude rušit Rozhodnutí ředitele (RŘ 04/2001

„Poskytování minerálních vod zaměstnancům“). Při splnění podmínek daných rozhodnutím jsou

personálním oddělením zajišťovány minerální vody.

VI. Letní brigáda

V průběhu měsíce června je od vedoucích nahlášeno, kolik budou potřebovat na

jednotlivé letní měsíce (červenec, srpen, případně září) brigádníků. Postup při nástupu je stejný jako

u stálých zaměstnanců jenom s výjimkou lékařské prohlídky, kterou brigádníkům firma proplácí.

Kritéria výběru brigádníků dle zkušeností a praxe v předchozích obdobích:

-zapracovaný brigádník, dítě stálého zaměstnance

-dítě stálého zaměstnance, nezapracovaný brigádník

-zájemce není dítětem zaměstnance, ale je již zapracovaný (brigádnická činnost v průběhu

celého kalendářního roku)

-zájemce není dítětem zaměstnance, ale studuje odbornou školu se zaměřením na elektro či

strojírenství

-zájemce není dítětem zaměstnance ani ještě nebyl veden jako brigádník

Pomocná kritéria:

-zručnější bývají ženy

-reference vedoucích pracovníků

slide18

Přehledy

I. Sumář přehledů v měsíci

Na začátku měsíce:

-seznam lékařských prohlídek na daný měsíc

-přehled změn za předchozí měsíc (pohyby zaměstnanců, převody, obecné změny, změny

mezd, seznamy s vyjádřením dob určitých)

-zápis do knihy odchodů za předchozí měsíc

-zápis předaných plánů zaškolení za předchozí měsíc

-zápis absolvovaných školení do plánu přípravy zaměstnanců za předchozí měsíc

V průběhu měsíce:

-přehled dob určitých na daný měsíc

-přehled práce přesčas (po měsíční závěrce)

Na konci měsíce:

-osobní ohodnocení k přiznání za aktuální měsíc

-přehled zkušebních dob na další měsíc

-přehled školení na další měsíc

slide19

Karty zaměstnanců - dokumentace

I. Seřazení dokumentů v osobní kartě každého zaměstnance

-osobní dotazník

-doklady o vzdělání

-životopis

-potvrzení o zaměstnání (ZL)

-potvrzení z ÚP

-zdravotní list

-kvalifikační list BOZP

-osobní ohodnocení

-dohoda o práci přesčas

-sdělení o pracovním hodnocení (policie, soudy)

-žádost o rodičovskou dovolenou

-plán zaškolení

-popis pracovního místa a pracovní činnosti

-pracovní smlouva

-mzdový výměr

slide20

Kontrolní otázky

Jaký úkon předchází vzniku pracovního poměru?

a) dokončené základní vzdělání

b) vstupní lékařská prohlídka

c) poskytnutí úplatku

Kolik činí výše stabilizačního příplatku u zaměstnanců, jímž je přiznán?

a) 100 Kč

b) 1000 Kč

c) 10 000 Kč

Do jakého počtu přesčasových hodin, dle zákoníku práce, je možnost pracovat přesčas bez uzavřené

dohody o přesčasech?

a) 150 hodin

b) 500 hodin

c) 800 hodin

Čeho se týká Povinný podíl zaměstnanců dle instrukcí zákoníku práce?

a) počet žen v závodě

b) počet mužů v závodě

c) povinné procento zaměstnanců se změněnou pracovní schopností

Jak se nazývá základní doklad, který zaměstnavatel vydává zaměstnanci při ukončení pracovního

poměru?

a) lístek na vlak

b) poukaz na dovolenou

c) zápočtový list