t ma p edn ky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Téma přednášky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Téma přednášky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Téma přednášky - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Téma přednášky. Privatizace v procesu transformace v ČR. Ing. Karel Zeman CSc. 1. Úvod. Charakteristika výchozí pozice v roce 1989 Československa pro systémové změny . Československá ekonomika oproti ostatním transformujícím ekonomikám měla nejlepší pozici

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Téma přednášky' - edward


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t ma p edn ky

Téma přednášky

Privatizace v procesu transformace v ČR

Ing. Karel Zeman CSc.

charakteristika v choz pozice v roce 1989 eskoslovenska pro syst mov zm ny

1. Úvod

Charakteristika výchozí pozice v roce 1989 Československa pro systémové změny
 • Československá ekonomika oproti ostatním transformujícím ekonomikám měla nejlepší pozici
 • Pozůstatek vyspělé ekonomiky z první republiky
 • Dobrá výchozí pozice – značná část průmyslu, zemědělství, energetiky, petrochemie, bankovnictví, nízký deficit státního rozpočtu, minimální zahraniční dluhy, inflace na velmi nízké hladině
 • Nedobrá výchozí pozice – limitované soukromé vlastnictví, deformovaný trh, největší podíl direktivně stanovených cen ze všech států s CPE, direktivně kontrolovaný a omezený zahraniční obchod, nekvalitní terciální sféra, úmyslně potlačený rozvoj telekomunikací, zaostalý elektrotechnický průmysl
z kladn pil e syst mov ch zm n resp transformace n rodn ho hospod stv
Základní pilíře systémových změn resp. transformace národního hospodářství

Pilíř I.Liberalizace cen

 • - Cena je pro tržní hospodářství nejdůležitější ukazatel
 • V tržní ekonomice má cena informační, alokační, motivační a distribuční funkce
 • Tržní ceny odráží vývoj a vztah mezi poptávkou a nabídkou a indikují vzácnost zdrojů a nerostného bohatství
 • Po roce 1990 tři typy cen – centrálně stanovené, regulované a tržní
  • centrálně stanovované – zaujímaly asi 30% všech cen
  • regulované - byly určovány trhem, ale centrálně kontrolovány prostřednictvím rychlosti, rozsahu a podmínek oběhu
 • 1.1.1991 – 85% tržních cen,
 • některé ceny kontrolovány státem z důvodu monopolního postavení některých subjektů na trhu
 • regulovány pouze ceny nájemného, elektřiny, dopravy, paliv a pohonných hmot
slide4

Pilíř II.Liberalizace zahraničního obchodu

 • Liberalizace ZO znamenala především zavedení vnitřní a vnější konvertibility měny – zrušení devizových regulací tak, aby kdokoliv mohl nakupovat cizí měnu a směňovat ji za zahraniční zboží
 • Výraznou změnu struktury vývozu a dovozu
 • Výraznou změnu ve struktuře trhů
 • Podmínkou pro liberalizaci ZO – devalvace koruny vůči zahraničním měnám – úmyslné podhodnocení = podpůrný efekt pro domácí výrobce i dovozce
 • státem kontrolovány strategické položky – dočasné dovozní přirážky a licence omezovaly nepřiměřený nárůst dovozu
slide5

Pilíř III.Makroekonomická stabilizace

 • Hlavní úkoly centrální banky
 • restriktivní fiskální politika
  • zamezení poskytování ztrátových úvěrů
 • restriktivní měnová politika
  • snížení inflace - zavedení režimu fixního směnného kurzu koruny
  • navázání koruny na koš pěti západních měn, především na americký dolar a německou marku
 • regulace růstu mezd
  • mzdy byly sice liberalizovány, ale stát kontroloval jejich případný nepřiměřený růst, který by vyvolal rostoucí inflaci
slide7

Nutnost vytvoření nového právního prostředí

 • Nutnost vytvoření transformačních institucí
slide8

Formy transformace státního majetku

Privatizace

– Proces úplatného převodu státního vlastnictví k majetku na vlastnictví soukromé

Restituce

– proces vydání majetku ve vlastnictví státu původním majitelům nebo jejich dědicům jako opravný prostředek po násilné konfiskaci nebo znárodnění majetku státem

Likvidace státních organizací

– Likvidace je proces kdy zakladatel organizace nebo-li vlastník rozhodne o uvedení právnické osoby do režimu likvidace jejíž cílem je zpeněžení majetku a následné vypořádání pohledávek a závazků a následným výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku

– Stát jako vlastník musel ve státních organizacích ponechat majetky zatížené nevyjasněnými majetkoprávními vztahy, soudním spory, mimořádnými ekologickými zátěžemi nebo majetky mimořádného významu kde měl zájem činnost ovlivňovat třeba dotacemi

Konkurz

– Konkurz státní organizace, která je v úpadku - uspořádání majetkových poměrů dlužníka = státní organizace

– Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.

transforma n pr vn normy

2. Privatizační proces

Transformační právní normy
 • Zákon č. 427/90 Sb. o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
 • Zákon č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
 • Zákon č. 171/91 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převod majetku státu na jiné osoby a Fondu národního majetku České republiky
 • Zákon č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • Zákon č. 569/91 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky
 • Zákon č. 95/99 Sb. o prodeji státní půdy
 • Zákon č. 87/91 Sb. o mimosoudních rehabilitacích
 • Zákon č. 403/90 Sb. o zmírnění následků některých majetkových křivd
 • Zákon č. 139/02 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • Zákon č. 172/91 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • Zákon č. 214/92 Sb. o burze cenných papírů
 • Zákon č. 513/91, Obchodní zákoník
slide10

Schéma působnosti transformačních institucí v privatizačním procesu v ČR

MSNMP ČR

 • rozhodování o zařazení majetku do privatizačního procesu
 • přebírání privatizačních projektů od zpracovatelů
 • vydávání rozhodnutí o privatizaci
 • vypořádání restitučních nároků dle zákona č. 403/90 Sb.

FNM ČR

 • přebírání schválených priv. projektů
 • přebírání rozhodnutí o privatizaci
 • realizace rozhodnutí o privatizaci
 • výkon akcionářských práv ve spol., které fond převzal založené od zakladatelských ministerstev, obcí a okresních úřadů nebo které založil sám
 • vydávání majetku oprávněným osobám dle zákona 87/91 Sb.

OPK

 • Vytvoření seznamu a karet provozních jednotek vhodných pro privatizace dle zákona 427/90 Sb.
 • Vyhlášení a organizace veřejných dražeb
slide11

MF ČR

 • Řídící působnost vůči CKP a RM při realizaci rozhodnutí o privatizaci metodou kupónů
 • přebírání majetkových účastí státu v a.s. od FNM ČR
 • vytvoření systému prodeje akcií prostřednictvím kupónů
 • realizace prodeje akcií vlastních kupónů

CKP

 • registratorní místa pro realizaci kupónové privatizace
 • nákup kupónových knížek

RM- systém

 • přebírání úvěrů z bank před zahájením privatizačního procesu a jejich následné vymáhání
 • přebírání zadlužených společností již zprivatizovaných
 • následná konzolidace a potom opakovaná privatizace

Konsolidační banka KOB

slide12

MZe ČR

 • Výkon zakladatelských funkcí vůči státním organizacím
 • Výkon supervizní funkce vůči PF ČR
 • Odvolací orgán ve správním řízení o restitučních nárocích dle zákona č. 229/91 Sb.

PÚ ČR

 • rozhodování o správnosti nároků oprávněných osob dle zákona č. 229/91 Sb.
 • rozhodování o způsobu vypořádání nároků oprávněných osob dle zákona č. 229/91 Sb.

PF ČR

 • přebírání schválených priv. projektů
 • přebírání rozhodnutí o privatizaci
 • realizace rozhodnutí o privatizaci
 • výkon akcionářských práv ve spol., které fond převzal založené od zakladatelských ministerstev nebo které založil sám
 • vydávání majetku oprávněným osobám dle zákona č. 229/91 Sb.
 • správa veškerého majetku v režimu zákona č. 229/91 Sb.
p edm ty p evodu dle etn osnovy
Předměty převodu dle účetní osnovy:
 • nemovitosti
 • technologie
 • věci movité
 • cenné papíry
 • nehmotná práva
 • majetek v zahraničí
 • pohledávky, závazky
 • specifický zemědělský majetek
sch ma pr vn ho a majetkov ho toku v tzv mal privatizaci
Schéma právního a majetkového toku v tzv. malé privatizaci

Okresní privatizační komise

Vytvoření seznamu provozních jednotek vhodných pro privatizace dle zákona 427/90 Sb.

Okresní privatizační komise

Uložila státním podnikům zpracovat „kartu provozní jednotky“

Státní podnik

Zpracoval „kartu provozní jednotky“

Okresní privatizační komise

Předložení seznamu a karet provozních jednotek MSNMP ČR

slide15

MSNMP ČR

Schválení seznamu provozních jednotek a jejich karet

Okresní privatizační komise

Vyhlášení a organizace veřejné dražby

Okresní privatizační komise a státní podnik

Vystavení dokladů o průběhu dražby

Stát. podnik

Protokolární a fyzické předání majetku vydražiteli

sch ma pr vn ho a majetkov ho toku v privatiza n m procesu
Schéma právního a majetkového toku v privatizačním procesu

Na návrh MSNMPČR  rozhodnutí vlády ČR

Zakladatel a státní podnik  povinnost

slide17

Zpracování zakladatelského P.P.

Povinnost zakladatele

Konkurenční privatizační projekt č. 1

Konkurenční privatizační projekt č. 2

Konkurenční privatizační projekt č. x

Možnost zájemců

Všechny P.P. předloženy příslušnému zakladateli a MSNMP ČR

slide18

Vydání rozhodnutí o privatizaci

MSNMP ČR

Vydání rozhodnutí o privatizaci, o přímých prodejních a strategických privatizacích

Vláda ČR

Realizace všech rozhodnutí o privatizaci

Realizace všech rozhodnutí o privatizaci

FNM ČR

a

PF ČR

slide19

Metody prodeje, resp. převodů majetku

Veřejná dražba

Vklad do akciové společnosti

Veřejná obchodní soutěž

Vydání majetku oprávněné osobě s dokoupením zhodnoceného majetku přímým prodejem

Přímý prodej

Bezúplatný převod do vlastnictví obcí

slide20

Metody prodeje, resp. převodů akcií

Prodej na kapitálovém trhu

Veřejná obchodní soutěž

Výběrové řízení s následným přímým prodejem

„Zlaté“ akcie se zvláštními právy

Přímý prodej

Bezúplatný převod do vlastnictví obcí

Vklad akcií do NIF

Náhradní restituce oprávněné osobě

Prodej akcií prostřednictvím kupónů

Vklad akcií do RIF

sch ma procedury nabyt akci prost ednictv m kup n
Schéma procedury nabytí akcií prostřednictvím kupónů

MSNMP ČR

Rozhodnutí o majetku státního podniku

FNM ČR

Založení a.s. a vložení majetku

FNM ČR

Předání akcií určených k prodeji prostřednictvím kupónů do střediska cenných papírů = SCP

Občané  právo

Nákupu kupónových knížek v registračních místech = R.M. systém

slide22

Občané  právo

Výběru akcií za kupóny v registračním místech

CKP

Vložilo požadavky občanů do systému

Občan

Z R.M. informace o nabytí požadovaných akcií

Občané

Z SCP Informace o založení účtu majitele zaknihovaných cenných papírů vedeného ve SCP

vzor struktury rozhodnut o privatizaci
Vzor struktury rozhodnutí o privatizaci

Majetek státu s právem hospodaření státního podniku Pramen Praha v účetní hodnotě 600 mil. Kč

50 veřejných dražeb majetku v tzv. malé priv. v hodnotě 50 mil. Kč

3 vydání majetku v restituci s dokupem zhodnoceného majetku v účetní hodnotě 50 mil. Kč

10 veřejných obchodních soutěží majetku v účetní hodnotě 50 mil. Kč

10 přímých prodejů majetku v účetní hodnotě 100 mil Kć

Problematická aktiva zůstávají ve s.p. v likvidaci v hodnotě 50 mil. Kč

slide24

Vklad aktiv do založené akciové společnosti v účetní hodnotě 200 mil. Kč

Přímý prodej 10% akcií

Veřejná obchodní soutěž 15% akcií

Kupónová privatizace

71% akcií

Restituční investiční fond3% akcií

Nadační investiční fond 1% akcií

slide32

Přehled peněžních příjmů a výdajů zvláštního účtu velké privatizace k 31.12.2009 (v tis. Kč)

pozitiva privatiza n ho procesu s r
POZITIVA PRIVATIZAČNÍHO PROCESU S ČR
 • Zprivatizování mimořádného objemu státního majetku za velmi malý časový interval.
 • Rychlá změna vlastnického práva státního majetku do vlastnictví privátního – měla politické konsekvence – determinovala změny v sociální struktuře občanů ČR = voličů a tím determinovala i výsledky voleb
 • Možnost každého občana podílet se na privatizačním procesu minimálně prostřednictvím kupónové knížky bez příslušného kapitálu, kterým disponovali zahraniční investoři
 • Seznámení občanů s kapitálovým trhem prostřednictvím akcií získaných za kupónovou knížku
 • Zprivatizování značného objemu majetku prostřednictvím kupónů bez možnosti vzniku dlužníků a tím zbytečných ztrát na výnosech a dodatečných transakčních nákladech.
slide35

NEGATIVAPRIVATIZAČNÍHO PROCESU S ČR

 • Absence úvodní inventarizace státního majetku
 • Absence vyčlenění státního majetku pro potřeby státu
 • Nedostatečná legislativně právní ochrana státu proti neplatičům
 • Nedostatečná legislativně právní ochrana drobných akcionářů vzniklých zejména z kupónové privatizace proti nekorektním praktikám investičních fondů.
 • Absence politických a legislativně právních opatření zabraňujících vynaložení výnosů z privatizace do běžné spotřeby státu a doplňování deficitu státního rozpočtu výnosy z privatizace.
 • Nerovné podmínky pro české a zahraniční zájemce
 • Úmysl privatizovat zahraničním konkurentům za účelem likvidace výrobních kapacit v ČR
 • „Vyzobávání“ nejdůležitějších závodů nebo výrobních jednotek s rozhodující částí technologického řetězce  zůstatek řetězce se stal závislým na zahraničním vlastníkovi rozhodující části
 • nesprávně stanovené kupní ceny
t ma p edn ky1

Téma přednášky

Restituční proces a význam vyvlastnění a opakované privatizace v liberálně tržní ekonomice

Ing. Karel Zeman CSc.

transforma n pr vn normy1

2. Restituční proces

Transformační právní normy
 • Zákon č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
 • Zákon č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • Zákon č. 87/91 Sb. o mimosoudních rehabilitacích
 • Zákon č. 403/90 Sb. o zmírnění následků některých majetkových křivd
 • Zákon č. 172/91 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
slide38

Schéma působnosti transformačních institucí v restitučním procesu v ČR

MSNMP ČR

 • rozhodování o zařazení majetku do privatizačního procesu
 • přebírání privatizačních projektů od zpracovatelů
 • vydávání rozhodnutí o privatizaci
 • vypořádání restitučních nároků dle zákona č. 403/90 Sb.

FNM ČR

 • přebírání schválených priv. projektů
 • přebírání rozhodnutí o privatizaci
 • realizace rozhodnutí o privatizaci
 • výkon akcionářských práv ve spol., které fond převzal založené od zakladatelských ministerstev, obcí a okresních úřadů nebo které založil sám
 • vydávání majetku oprávněným osobám dle zákona 87/91 Sb.
slide39

MF ČR

 • Pověřeno vypořádáním finančních náhrad oprávněných osob
slide40

MZe ČR

 • Výkon zakladatelských funkcí vůči státním organizacím
 • Výkon supervizní funkce vůči PF ČR
 • Odvolací orgán ve správním řízení o restitučních nárocích dle zákona č. 229/91 Sb.

PÚ ČR

 • rozhodování o správnosti nároků oprávněných osob dle zákona č. 229/91 Sb.
 • rozhodování o způsobu vypořádání nároků oprávněných osob dle zákona č. 229/91 Sb.

PF ČR

 • přebírání schválených priv. projektů
 • přebírání rozhodnutí o privatizaci
 • realizace rozhodnutí o privatizaci
 • výkon akcionářských práv ve spol., které fond převzal založené od zakladatelských ministerstev nebo které založil sám
 • vydávání majetku oprávněným osobám dle zákona č. 229/91 Sb.
 • správa veškerého majetku v režimu zákona č. 229/91 Sb.
vymezen z kladn ch pojm
Vymezení základních pojmů

Restituce

 • proces vydání majetku ve vlastnictví státu původním majitelům nebo jejich dědicům jako opravný prostředek po násilné konfiskaci nebo znárodnění majetku státem

Rozhodné datum

 • 25.2.1948

Osoba povinná

 • je státní organizace, která k datu účinnosti kterékoliv restituční právní normy měla právo hospodaření k majetku který byl v rozhodném období osobě oprávněné, nebo jejím předchůdcům znárodněn
 • na základě žádosti osoby oprávněné v zákonem stanoveném termínu a dle podmínek stanovených tímtéž zákonem musela osoba povinná tuto žádost posoudit a byla-li shledána v souladu se zákonem, bylo její povinností předmětný majetek za podmínek stanovených zákonem osobě oprávněné vydat

Osoba oprávněná

 • je fyzická osoba, v určitých případech i právnická, která měla právo v zákonem stanoveném termínu dle podmínek stanovených tímtéž zákonem požádat o vydání majetku, který jí byl znárodněn v rozhodném období, a ke kterému k datu účinnosti jakékoliv restituční právní normy měla právo hospodaření státní organizace
metody vypo d n restitu n ch n rok
Metody vypořádání restitučních nároků
 • Naturální vypořádání = restituce původní
  • vydání původní majetkové podstaty, která byla předmětem znárodnění
 • Naturální vypořádání = restituce náhradní
  • vydání jiné majetkové podstaty, která nebyla předmětem znárodnění. Původní majetková podstata je ohodnocena a v této hodnotě vydána jiná majetková podstata nebo cenné papíry – akcie, směnky FNM ČR
slide43

Vypořádání restitučních nároků církví

  • některé, převážně největší, majetkové podstaty již vydány
  • od roku 1990 blokační § v privatizačních a restit. zákonech = není možné nalkádat
  • v roce 2007 předložen návrh církvemi a MK ČR – zcela odlišný algoritmus než u běžných oprávněných osob založený na nerovném postavení před zákonem – Listina práv a svobod
 • „Morální restituce“
  • V některých případech bylo umožněno původním vlastníkům koupit jejich původní znárodněný majetek za příznivou kupní cenu
slide45

POZITIVA RESTITUČNÍHO PROCESU

 • Navrácení velkého objemu majetku v krátkém časovém intervalu
 • Náprava určité části majetkových křivd
 • Jednoduchý systém vyjma restituce zemědělského majetku
 • Oprávněným osobám bylo umožněno dokoupit jejich bývalý rozšířený či zhodnocený majetek
 • Oprávněným osobám, kterým není možné vrátit původní majetek je umožněno:
 • Náhradní naturální restituce
 • Náhradní finanční restituce
 • Jiná náhradní restituce, akcie, směnky, atd.
slide46

NEGATIVA RESTITUČNÍHO PROCESU

 • Stát neměl právní nástroje ani instituci, která by mohla vykonávat kontrolu nebo supervizi restitučního procesu
 • Navrácení majetků, které byly v době znárodnění zadlužené, nebo byly zatíženy břemeny - zástavní práva, hypotéky, apod.
 • Tzv. církevní restituce požadován zcela specifické a zcela odlišné principy ve srovnání s běžnými oprávněnými osobami. Majetek, který před rozhodným datem církve užívaly, který nebyl do současné doby vydán, je blokován blokačními paragrafy v několika zákonech tak, že s ním není možné žádným způsobem pracovat.
 • Rozdílná judikatura soudů ve stejných typech soudních sporů o vydání majetku.
 • Problematické oceňování restitučních nároků
slide47

4. Význam vyvlastnění a opakované privatizace v liberálně tržní ekonomice

 • Vymáhání pohledávek státu
 • Kapitalizace pohledávek státu
 • Vyvlastnění majetku v naléhavém státním zájmu
 • „Převzetí vlastnického práva státem u strategických společností, např. finančních institucí v období krize
 • Stabilizace a revitalizace převzatých subjektů  následná privatizace