Podstawy rachunkowo ci i controlling
Download
1 / 27

Podstawy rachunkowosci i controlling - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Podstawy rachunkowości i controlling. Podyplomowe Studium Menedżerskie dr inż. Adriana Kaszuba-Perz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Część I. Podstawy rachunkowości.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawy rachunkowosci i controlling' - lin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podstawy rachunkowo ci i controlling

Podstawy rachunkowości i controlling

Podyplomowe Studium Menedżerskie

dr inż. Adriana Kaszuba-Perz

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Część I

Podstawy rachunkowości


Cokolwiek przekazujesz niech b dzie w liczbie i wadze a dawanie i odbieranie wszystko na pi mie

„Cokolwiek przekazujesz, niech będzie w liczbie i wadze, a dawanie i odbieranie – wszystko na piśmie”

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa 1982, s.83


Rachunkowo jako system

„rachunkowość przedsiębiorstwa jest to zinstytucjonalizowany System-Informacyjny-Zarządzania, który realistycznie odzwierciedla zdarzenia gospodarcze zachodzące między przedsiębiorstwem i otoczeniem lub występujące wewnątrz danego podmiotu i uogólnia te zdarzenia gospodarcze w agregaty ujęte w wielkościach pieniężnych dla celów planowania-sterowania-nadzorowania i publikowania w przedsiębiorstwach”

Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wyd. PCz, Częstochowa 1998,s.22, za:J. Kloock

„rachunkowość- to uniwersalny i elastyczny system informacyjno-kontrolny odzwierciedlający przebieg rezultatów działalności jednostek gospodarczych”

Jaklik A., Micherda B., Zasady rachunkowości, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997

Rachunkowość jako system:


Rachunkowo jako system1

„rachunkowość to pewien system informacyjny, a ściślej – pewien formalny system identyfikowania, pomiaru, klasyfikowania, rejestrowania transakcji przedsiębiorstw, przeznaczony do dostarczania, po odpowiednim przetworzeniu, informacji umożliwiających zaspokojenie domniemanych potrzeb licznych użytkowników”

Dziedziczak I., Stępniewski J., System rachunkowości wspomaganej komputerowo, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.

rachunkowość, może być zatem traktowana jako system informacyjny, który dokonuje pomiaru i ewidencji zdarzeń gospodarczych, a następnie przetwarzania tak powstałej informacji.

Rachunkowość jako system:


Rachunkowo finansowa
rachunkowość finansowa – pewien formalny system identyfikowania, pomiaru, klasyfikowania, rejestrowania transakcji przedsiębiorstw, przeznaczony do dostarczania, po odpowiednim przetworzeniu, informacji umożliwiających zaspokojenie domniemanych potrzeb licznych użytkowników”

 • musi odpowiadać zewnętrznym i wewnętrznym wymaganiom rachunkowym;

 • rachunkowość zewnętrzna- ukierunkowana na tworzenie sprawozdań finansowych oraz dostarczanie informacji podmiotom zewnętrznym;

 • zadania związane z kontrolą i planowaniem – stanowi podstawę efektywnego controllingu strategicznego


Szczeg lnie istotna jest wiarygodno informacji na podstawie kt rych podejmowane s decyzje
Szczególnie istotna jest wiarygodność informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje

Równie ważna jest także prawidłowość prezentacji tych informacji w formie sprawozdań finansowych.

Stąd potrzeba ujednolicenia zasad rachunkowości.


Ujednoliceniu zasad rachunkowo ci sprawozdawczo ci i rewizji finansowej s u
Ujednoliceniu zasad rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej służą:

 • międzynarodowe standardy rachunkowości – Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC, 1973 r.) od momentu powstania Rada Komitetu wydała 41 MSR;

 • międzynarodowe standardy rewizji finansowej – wydawane są przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) i obejmują 46 regulacji (m.in.. dotyczą one: odpowiedzialności, planowania, kontroli wewnętrznej, dowodów wewnętrznych, sprawozdań rewizyjnych, wykorzystania wniosków pracy innych audytorów itd.)

 • dyrektywy UE – (np. dyrektywa IV z 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, dyrektywa VIII z 1984 r. o nadawaniu uprawnień osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie badań dokumentów księgowych)

 • ustawa o rachunkowości – „polskie prawo bilansowe”;


Ustawa z dn 29 wrze nia 1994 r o rachunkowo ci

Ustawa rewizji finansowej służą:z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości

znowelizowana

9 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy

o rachunkowości

(Dz. U. nr 113, poz. 1186)


Przepisy ustawy o rachunkowo ci stosuje si do
Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do: rewizji finansowej służą:

 • spółek handlowych

 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO

 • jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, powierniczych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej, fundusze emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów

 • gmin, powiatów, województw i ich związków, jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, zakł. budżetowych,

 • zagranicznych osób prawnych


Ka da jednostka powinna posiada dokumentacj opisuj c zasady polityk rachunkowo ci
Każda jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości:

 • określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych

 • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

 • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych- w przypadku korzystania z systemu komputerowego)

 • systemu służącego ochronie danych


Ksi gi rachunkowe obejmuj
Księgi rachunkowe obejmują: zasady (politykę) rachunkowości:

 • dziennik

 • księgę główną

 • księgi pomocnicze

 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych

 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)


Je li prowadzimy ksi gi rachunkowe przy u yciu komputera
Jeśli prowadzimy księgi rachunkowe przy użyciu komputera zasady (politykę) rachunkowości:

za równoważne im uważa się informacje księgowe zorganizowane w formie komputerowych baz danych bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania


W księgach rachunkowych dokonuje się zapisów zdarzeń, na podstawie dowodów księgowych (dowodów źródłowych):

 • zewnętrzne obce, otrzymane od kontrahentów

 • zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom

 • wewnętrzne, dotyczące operacji wewnątrz jednostki gospodarczej


fakty, zjawiska, procesy ekonomiczne podstawie dowodów księgowych (dowodów źródłowych):

powodujące zmiany majątkowo-kapitałowe

nie wywołujące zmian majątkowo-kapitałowych

operacje gospodarcze

decyzje, czynności towarzyszące działalności gospodarczej

Rezultaty

dokumenty ilościowo-wartościowe (dowody księgowe, np. faktury)

dokumenty opisowe

(np. umowy)

nie wymagają ewidencji księgowej

JEDNOSTKA GOSPODARCZA

wymagają ewidencji księgowejG wne zasady rachunkowo ci
Główne zasady rachunkowości: zakłady ubezpieczeń

 • zasada równowagi bilansowej

 • zasada podwójnego zapisu

  • zasada powtórzonego zapisu


G wne obszary ewidencyjne

środki pieniężne i rozrachunki zakłady ubezpieczeń

rzeczowe aktywa obrotowe

aktywa trwałe

kapitały

koszty (wg typów działalności: operacyjna, finansowa, inwestycyjna)

układy ewidencyjne kosztów

rzeczowe rezultaty działalności gospodarczej

przychody ze sprzedaży

Główne obszary ewidencyjne:

 • ustalanie wyniku finansowego


Cz ii

Część II zakłady ubezpieczeń

Rachunkowośćfinansowa

Rachunkowość zarządcza

Controlling


John maynard keynes og lna teoria zatrudnienia procentu i pieni dza 1936 prze s r czkowski

„(...) idee głoszone przez ekonomistów oraz myślicieli politycznych, bez względu na to, czy są słuszne, czy błędne, mają większą siłę, niż się powszechnie przypuszcza. W rzeczywistości to one właśnie rządzą światem. Praktycy, przekonani, że nie podlegają żadnym wpływom intelektualnym, są zazwyczaj niewolnikami idei jakiegoś dawno zmarłego ekonomisty. Szaleni władcy, na których spłynęło objawienie, czerpią swoje maniacki pomysły od jakiegoś teoretyzującego pisarzyny sprzed niewielu lat.”

John Maynard KeynesOgólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (1936, przeł. S. Rączkowski)


Rejestracja danych pierwotnych w systemach rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej(żródło: M. Chalastra, Wspomaganie informatyczne controllingu, Controlling i rachunkowość zarządcza nr 4/2002)


Zakres zada controllingu
Zakres zadań controllingu finansowej

 • określenie celów strategicznych i operacyjnych dla przedsiębiorstwa – PLANOWANIE;

 • porównywanie planów z danymi rzeczywistymi wynikającymi z ich realizacji (analiza odchyleń) KONTROLA;

 • koordynacja i korekta działań i procesów wewnątrz firmy - KIEROWANIE


R nice pomi dzy rachunkowo ci i controllingiem

rachunkowość – obejmuje księgowość finansową, kalkulację kosztów, kalkulacje porównawcze i kalkulacje planowania.

controlling zajmuje się przetwarzaniem informacji:

kalkulacje kosztów i wydajności,

kalkulacje porównawcze

planowanie

Różnice pomiędzy rachunkowością i controllingiem:


Etapy wdra ania system w controllingowych
Etapy wdrażania systemów controllingowych: kalkulację kosztów, kalkulacje porównawcze i kalkulacje planowania.

 • identyfikacja i analiza procesów wewnątrz firmy;

 • analiza struktury organizacyjnej oraz ośrodków odpowiedzialności (centra inwestycyjne, centra zysków, centra kosztów);

 • zdefiniowanie struktury procesów budżetowania;

 • analiza istniejącego systemu rachunkowości;

 • opracowanie koncepcji systemu informacyjnego;

 • przygotowanie i wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego controlling.


Istota controllingu

Istota controllingu: kalkulację kosztów, kalkulacje porównawcze i kalkulacje planowania.

kierowanie poprzez dogłębną analizę wyników i odchyleń, określenie kierunków działań zapobiegających wystąpieniu kryzysów, dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Controlling wykorzystuje zatem szereg instrumentów z zakresu szeroko pojętego zarządzania oraz narzędzia rachunkowości zarządczej.


Przyk ady niekt rych instrument w i narz dzi wykorzystywanych przez controlling

zarządzanie przez cele; kalkulację kosztów, kalkulacje porównawcze i kalkulacje planowania.

planowanie i harmonogramowanie;

budżetowanie;

nowoczesne rachunki kosztów (ABC, target costing, rachunek kosztów cyklu życia produktu);

tworzenie struktury ośrodków odpowiedzialności ;

i inne.

Przykłady niektórych instrumentów i narzędzi wykorzystywanych przez controlling


Zakres systemów controllingu kalkulację kosztów, kalkulacje porównawcze i kalkulacje planowania.(żródło: M. Chalastra, Wspomaganie informatyczne controllingu, Controlling i rachunkowość zarządcza nr 4/2002)


ad