Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv - PowerPoint PPT Presentation

den regionala sj lvstyrelsen sett ur region sk nes perspektiv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv

play fullscreen
1 / 19
Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv
139 Views
Download Presentation
lin
Download Presentation

Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Den regionala självstyrelsensett ur Region Skånes perspektiv Huvudbudskap • Självstyrelsen, lokalt och regionalt, behöver stärkas och ges realistiska förutsättningar • En regional politisk nivå behövs med beslutskraft och finansieringsförmåga • Sverige kan ha olika modeller • I Skåne är den nuvarande styrelsemodellen mest lämplig och bör permanentas i sina huvuddrag

 2. Den regionala självstyrelsensett ur Region Skånes perspektiv Det finns en kopplingmellan • regionala utvecklingen • folkhälsoarbetet • hälso- och sjukvården  samma organisation

 3. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Regional logik • Infrastruktur och kommunikationer • Näringslivsutveckling inklusive turism • Utbildning och forskning • Arbetsmarknadspolitik • Kultur • Miljö • Folkhälsa • Hälso- och sjukvård • Gränsregionalt samarbete

 4. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Infrastrukturplanering • Planering och beslut avseende investeringar i trafiksystemet • Samordning och regional dialog kring utvecklingen av transportsystemet

 5. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Sydsvenskt förslag till transportpolitisk planeringsprocess • Regionerna redovisar väl underbyggda behov och anspråk på medel för transportinfrastruktur för regeringen • Regeringen bereder förslag om medelsfördelning till riksdagen • Riksdagen fattar beslut om fördelning av medel för exempelvis fem år, med varje år specificerad • Slutlig fördelning av medel på olika verksamhetsdelar genom politiska beslut på regional nivå. Även ansvaret för genomförandeplaneringen åvilar den regionala nivån.

 6. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Regionalt utvecklingskapital • Medel för näringspolitik • Vissa delar av arbetsmarknadspolitiken • Vissa delar av utbildningspolitiken • Landsbygdsutveckling • Strukturfondsmedel Dessa medel bör hanteras samlat för att ge bäst effekt

 7. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Näringslivsutveckling • Investeringsfrämjande • Turism • Evenemang är att betrakta som näringslivsfrågor

 8. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Utbildning och forskning • Överväga ökat regionalt inflytande för universitet och högskolor • Ökat ansvar i utvecklingsdialogen kring eftergymnasial utbildning, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning • Bra som kommunerna i Skåne samordnat gymnasieutbildningar

 9. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Arbetsmarknadspolitik • Insatser och resurser av mer näringspolitisk karaktär i form av bland annat utbildning och kompetensutveckling • Det regionala kompetensrådet bör föras över till självstyrelseorganet för att bättre kopplas samman med det regionala utvecklingsarbetet och tillväxtprogrammet

 10. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Kultur • ”Kulturpåsen” bör finnas kvar i Skåne men statens detaljreglering bör upphöra

 11. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Miljö • Strategiskt miljöarbete bör hanteras av det regionala självstyrelseorganet

 12. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Folkhälsa Den regionala politiska nivån är väl lämpad att driva, samordna och följa upp det regionala folkhälsoarbetet ur ett helhetsperspektiv.

 13. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Hälso- och sjukvård Håll samman vårdkedjan: • närsjukvården • akutsjukvården • den specialiserade och • den högspecialiserade vården

 14. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Gränsregionalt samarbete Öresunds- och Östersjösamarbetet kräver en aktör med • beslutskraft • finansieringsförmåga • legitimitet - som en direktvalt politisk organisation med beskattningsrätt ger.

 15. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Regionalt ansvar: Uppgifter där man avväger intressen, sätter mål, prioriterar, fördelar resurser och är drivande för utvecklingen hanteras bäst av en direktvald regional politisk organisation med beskattningsrätt som har närhet till medborgarna och till uppgift att se till en regional helhet.

 16. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv Statens ansvar: • Fastställa nationella mål • Göra avvägningar mellan regioner • Göra avvägningar mellan sakområden på nationell nivå Länsstyrelsens verksamhet bör renodlas i riktning mot förvaltnings- och tillsynsärenden.

 17. Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv • Demokrati • EffektivitetÖKAD VÄLFÄRD Varför regional självstyrelse?

 18. Självstyrelsearbete i Region Skåne och Kommunförbundet Skåne Regionfullmäktige Självstyrelseberedningen 2006-12-31 Christine Axelsson (s), ordförande Vilmer Andersen (v) Anders Lindeberg (mp) Jerker Swanstein (m), vice ordförande Caj-Åke Andersson (fp) Rolf Tufvesson (kd) Ingemar Jeppsson (c) Britt-Marie Lundqvist (s) Saima Jönsson Fahoum (v) Kerstin Löfgren (mp) Pia Kinhult (m) Ewa Bertz (fp) Lars Lundberg (kd) Katarina Erlingson (c) Stefan Lundgren (m), adj KfS Torbjörn Lövendahl (s), adj KfS Regionstyrelsen Regionstyrelsens presidium Uno Aldegren(s) Ingrid Lennerwald(s) Jerker Swanstein(m) + Christine Axelsson(s) Mats Welff, regiondirektör Monika Yngvesson, utvecklingsdirektör Karin Christensson, HS-direktör Lars Palander, sekreterare Kommunförbundet Skånes presidium Stefan Lundgren (m) Bo Kristiansson (s) Karin Olsson-Lindström (fp) + Torbjörn Lövendahl (s) Stig Ålund, förbundsdirektör Intressebevakningsgrupp, tjm Monika Yngvesson, utvecklingsdirektör Gunne Arnesson Lövgren Pontus Tallberg, utvecklare Britt-Inger Bårman, informatör Ronnie Halvardsson, omvärldsanalytiker Ulf Swanstein, HS-sakkunnig Lars Palander, sekreterare Intressebevakningsgrupp,tjm, Kf Skåne Stig Ålund, förbundsdirektör Dag Juhlin, förbundssekreterare, adj Sb Åsa Ratcovich, kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör Carl-Johan Korsås, kommundirektör

 19. ”Att våga är att mista fotfästet en stund, att inte våga är att mista sig själv.” Sören Kierkegaard