2014 gada septembris
Download
1 / 31

2014.gada septembris - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2014.gada septembris' - lilah-alvarez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2014 gada septembris

Izglītības kvalitātes valsts dienesta analītiskās izpētes “Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai” un“Kultūras un audzināšanas pasākumi vispārējās izglītības iestādēs un izglītojamo un vecāku iesaiste vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā”

2014.gada septembris


Visp r j s un profesion l s izgl t bas iest u izgl tojamo kav jumi un r c ba to nov r anai
Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai

No 2014.gada februāra līdz augustam aptaujātas:

 • 119 pašvaldības

 • 64 vispārējās izglītības iestādes direktori vai par mācību stundu kavējumu uzskaiti atbildīgās personas

 • 1765 vispārējās izglītības iestādes izglītojamie:

 • 658 (6.klase), 762 (9.klase) un 345 (11.klase);

 • 987 meitenes un 778 zēni.

 • 21 profesionālās izglītības iestādes direktori vai par mācību stundu (nodarbību) kavējumu uzskaiti atbildīgās personas.

 • 343 profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie:

 • 222 (1.kurss) un 121 (2.kurss);

 • 124 jaunietes un 219 jaunieši.


Izgl tojamie kuri neattaisnoti kav vismaz vienu m c bu stundu nodarb bu ned
Izglītojamie, kuri neattaisnoti kavē izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai vismaz vienu mācību stundu (nodarbību) nedēļā

Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie

(no 1765 aptaujātajiem)

Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (no 343 aptaujātajiem)


Iemesli kuru d izgl tojamie neattaisnoti kav m c bas
Iemesli, kuru dēļ izglītojamie neattaisnoti kavē mācības

Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie (388 no 1765)

Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (118 no 343)


Iemesli kuru d citi izgl tojamie neattaisnoti kav m c bas
Iemesli, kuru dēļ mācībasciti izglītojamie neattaisnoti kavē mācības

Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo (1765) viedoklis

Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo (343)

viedoklis


2014 gada septembris

Vispārējās mācības izglītības iestāžu 1765 izglītojamo viedoklis par to, kas motivē mācīties (tika piedāvāti atbilžu varianti ar lūgumu atzīmēt trīs svarīgākos)


2014 gada septembris

Profesionālās mācības izglītības iestāžu 343 izglītojamo viedoklis par to, kas motivē mācīties (tika piedāvāti atbilžu varianti ar lūgumu atzīmēt trīs svarīgākos)


Kav jumu uzskaite izgl t bas iest d s
Kavējumu uzskaite izglītības iestādēs mācības

Vispārējās izglītības iestāžu 1765 izglītojamie

Profesionālās izglītības iestāžu 343 izglītojamie


Visp r j s izgl t bas iest des r c ba ilgsto u neattaisnotu kav jumu gad jumos
Vispārējās mācībasizglītības iestādes rīcība ilgstošuneattaisnotu kavējumu gadījumos


Profesion l s izgl t bas iest des r c ba ilgsto u neattaisnotu kav jumu gad jumos
Profesionālās mācībasizglītības iestādes rīcība ilgstošuneattaisnotu kavējumu gadījumos

 • Viena izglītības iestāde norādīja  ja neattaisnoti kavē izglītojamais no korekcijas grupas, uzreiz notiek pašvaldības sociālā darbinieka informēšana.

 • Viena izglītības iestāde noradījaja tiek noskaidrots, ka izglītojamais neattaisnoti kavē finansiālu apsvērumu dēļ, izglītības iestāde rakstiski informē pašvaldību par izglītojamā situāciju un lūdz izskatīt iespēju sniegt izglītojamajam finansiālu atbalstu transportam un uzturam.


2014 gada septembris
Problēmas, ar kādām mācībasvispārējās izglītības iestādes saskaras izglītojamo neattaisnoto mācību stundu kavējumu uzskaitē un novēršanā


2014 gada septembris

Problēmas, ar kādām mācībasprofesionālās izglītības iestādes saskaras izglītojamo neattaisnoto mācību stundu kavējumu uzskaitē un novēršanā


2014 gada septembris
Izglītības iestādes izstrādātie iekšējie normatīvie akti, kas regulē mācību stundu (nodarbību) kavējumu uzskaiti

64 vispārējās izglītības iestādes

21 profesionālās izglītības iestāde

Kārtība, kādā reģistrē kavējumus:

16 – izstrādāta kārtība;

5 – iekļauta citos dokumentos (Mācību procesa organizācijas kārtība, Stipendiju piešķiršanas kārtība, Grupu nodarbību uzskaites un kursa audzinātāja žurnāls, Iekšējās kārtības noteikumi).

Kārtībā, kādā vecāki informē

izglītības iestādi:

14 izstrādāta kārtība;

7  iekļauta citos dokumentos (Stipendiju piešķiršanas kārtība; Mācību procesa organizācijas kārtība, E-žurnāls Grupu nodarbību uzskaites un kursa audzinātāja žurnāls, Iekšējās kārtības noteikumi).

Kārtība, kādā reģistrē kavējumus:

61 – izstrādāta kārtība;

2 – iekļauta Iekšējās kārtības noteikumos;

1 – izstrādāts cits dokuments Rīcības plāns.

Kārtībā, kādā vecāki informē

izglītības iestādi:

58 izstrādāta kārtība;

3  nav norādīts, vai ir izstrādāta kārtība, vai tā ir ietverta citos dokumentos;

2 – iekļauta Iekšējās kārtības noteikumos;

1 – izstrādāts cits dokuments Rīcības plāns.


2014 gada septembris
Izglītības iestādes izstrādātie iekšējie normatīvie akti, kas regulē mācību stundu (nodarbību) kavējumu uzskaiti

64 vispārējās izglītības iestādes

21 profesionālās izglītības iestāde

Par kavējumu uzskaiti atbildīgās personas:

10– atbildīga viena persona (direktora vietnieks mācību darbā vai struktūrvienības vadītājs, vai grupas audzinātājs);

11– atbildīgas vairākas personas (direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā, struktūrvienības vadītājs, grupas audzinātājs u.c.).

Personas, kuras vecāki informē, ka izglītojamā neierašanos:

15 informē vienu konkrētu personu (kursa vai grupas vadītājs);

5 informē vairākaspersonas;

1  nav noteikta konkrēta persona.

Par kavējumu uzskaiti atbildīgās personas:

15 – atbildīga viena persona (direktora vietnieks vai lietvedis, vai sociālais pedagogs, vai e-klases virslietotājs. );

49 – atbildīgas vairākas personas (klases audzinātāji un sociālais pedagogs, un direktora vietnieks).

Personas, kuras vecāki informē, ka izglītojamā neierašanos:

35 informē vienu konkrētu personu (klases audzinātājs vai skolas dežurants);

29 informē vairākas personas (klases audzinātāju, sociālo pedagogu, skolas lietvedi, priekšmeta skolotāju, dežūrējošo administratoru u.c.)


Neattaisnoti kav jumi latvijas izgl t bas iest d s 2013 2014 m c bu gad dati no 119 pa vald b m
Neattaisnoti kavējumi Latvijas izglītības iestādēs 2013./2014.mācību gadā(datino 119 pašvaldībām)


2014 gada septembris

Neattaisnoti kavējumi Latvijas izglītības iestādēs 2013./2013./2014.mācību gada 2.semestrī (līdz 01.03.2014.) plānošanas reģionos(dati no 119 pašvaldībām)


2014 gada septembris
Pašvaldības, kurās 2013./2013./2014.mācību gada 1.semestrī un 2.semestra divos mēnešos nav neattaisnotu kavētāju

Deviņas(no 119) pašvaldības norāda, ka tajās neattaisnotu kavējumu nav ne pirmsskolā, ne vispārējā un profesionālajā pamatizglītībā / vidējā izglītībā:

 • Alsungas novads;

 • Ādažu novads;

 • Ciblas novads;

 • Mērsraga novads;

 • Pāvilostas novads;

 • Rucavas novads;

 • Sējas novads;

 • Strenču novads;

 • Vaiņodes novads.


Aktu l k s probl mas kop j s probl mas visp r j s un profesion l s izgl t bas iest d s
Aktuālākās 2013./problēmas Kopējās problēmas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 • Izglītības iestādes problēmas ar neattaisnotajiem mācību stundu kavējumiem cenšas risināt patstāvīgi, un pašvaldība bieži vien netiek informēta un iesaistīta;

 • Izglītības iestādēs mēdz būt neskaidrības par atbildīgo personu kavējumu uzskaitē  ir vairāki atbildīgie, kuri atzīmē kavējumus, kā arī ir vairākas personas, kuras vecāki var informēt izglītības iestādē, ka bērns neieradīsies;

 • MK noteikumi Nr.89 nenosaka, kad tieši dienas ietvaros izglītības iestādē ir jāatzīmē mācību stundu kavējumi.


Aktu l k s probl mas visp r j s izgl t bas iest d s
Aktuālākās 2013./problēmas vispārējās izglītības iestādēs

 • Vecāku, likumisko pārstāvju neiesaistīšanās, bezatbildība un vienaldzība;

 • 1/3 daļa izglītojamo aptaujā norāda, ka vecāki ļauj neapmeklēt izglītības iestādi;

 • Vecāki raksta attaisnojošas zīmes par neattaisnotiem kavējumiem, savlaicīgi neinformē izglītības iestādi par izglītojamā neierašanos un novēloti iesniedz kavējuma zīmes;

 • Kā biežu izglītības iestādes kavējumu iemeslu izglītojamie (877 no 1765) norāda sliktas attiecības (konfliktus) ar skolasbiedriem, pedagogiem, kā rezultātā ir nepatika pret pedagogu un attiecīgā mācību priekšmeta neapmeklēšana.


Aktu l k s probl mas profesion l s izgl t bas iest d s
Aktuālākās 2013./problēmas profesionālās izglītības iestādēs

 • Trīs visbiežāk norādītās izglītības iestāžu problēmas: mācību motivācijas trūkums un izglītojamo bezatbildība; izglītojamo finansiālās iespējas (naudas trūkums); vecāku, likumisko pārstāvju neiesaistīšanās, bezatbildība un vienaldzība;

 • Problēmas ar izglītojamajiem, kuru vecāki dzīvo un strādā citā pilsētā vai ārzemēs, kā arī izglītojamajiem no nelabvēlīgām ģimenēm. Izglītības iestāžu izglītojamie (īpaši pirmkursnieki) mēdz būt nesagatavoti patstāvīgai dzīvei;

 • Dažu pašvaldības norāda ka profesionālās izglītības iestādes dibinātājs nav pašvaldība, līdz ar to pašvaldībai nav precīzas informācijas par neattaisnotajiem kavējumiem šajās izglītības iestādēs.


2014 gada septembris

„Kultūras un audzināšanas pasākumi 2013./

vispārējās izglītības iestādēs

un izglītojamo un vecāku iesaiste

vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā”


2014 gada septembris

Kultūras 2013./un audzināšanas pasākumi vispārējās izglītības iestādēs un izglītojamo un vecāku iesaiste vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā

 • Veikta 2012.gada martā – 2013.gada martā;

 • 276 vispārējās izglītības iestādēs;

 • 7., 8. un 11.klašu skolēnu un viņu vecāku anonīmā anketēšana;

 • aptaujas anketas tika izdalītas 10075 skolēniem un 10075 skolēnu vecākiem. Kopā no skolēniem atpakaļ tika saņemtas 9258 aizpildītas anketas (91,9% no izdalīto anketu skaita) un no viņu vecākiem – 6611(65,6% no izdalīto anketu skaita);

 • intervijas ar 202 izglītības iestāžu direktoriem, 14 direktora vietniekiem, 326 pedagogiem.


Audzin anas darba steno anas formas
Audzināšanas darba īstenošanas formas 2013./

 • Mācību stundās izglītības iestāžu pedagogi ietver Latvijas valstij un sabiedrībai nozīmīgas tēmas, integrējot tās mācību priekšmeta saturā;

  2) Audzināšanas stundas;

  3) Izglītības iestādes organizētie ārpusstundu pasākumi un aktivitātes.
2014 gada septembris

Izglītības iestādes organizētie 2013./pasākumi

 • Kā nozīmīgākie izglītības iestādes organizētie pasākumi tiek norādīti:

 • Skolēni – Ziemassvētki, Latvijas valsts svētki, Zinību diena, Pēdējais zvans, Projektu nedēļa;

 • Direktori, pedagogi – Valsts svētki un atceres dienas, Gadskārtu ieražu svētki, Zinību diena, Skolotāju diena, mācību gada noslēguma pasākumi.

 • Pasākumi ārpus Latvijas: 20,3% no aptaujātājiem skolēniem ir piedalījušies skolas organizētajos pasākumos ārpus Latvijas, t.sk. Lietuvā, Krievijā, Francijā, Zviedrijā, Vācijā, Anglijā, Baltkrievijā, Beļģijā, Čehijā, Igaunijā, Polijā, Itālijā, Norvēģijā, Singapūrā, Slovākijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā, Nīderlandē, Austrijā.


2014 gada septembris

Analītiskās izpētes rezultāti 2013./

 • Izglītības iestādes un vecāku sadarbība

 • 65,2% aptaujāto izglītojamo vecāku norāda, ka viņi reizi pusgadā apmeklē izglītības iestādi. Kā sadarbības formas visbiežāk izvēlas vecāku sapulci un izglītības iestādes svētku pasākumus.

 • Par izglītības iestādes pašpārvaldi

  • - par skolas padomes esamību ir informēti 93,2% aptaujāto skolēnu vecāku un tās darbu 77,4% vērtē kā „pozitīvu”;

  • 95,7 % no aptaujātājiem skolēniem zina par skolēnu pašpārvaldes esamību. Tās darbību 49,3,% gadījumos vērtē kā „ļoti aktīvu” un 36,5% - kā „svarīgu skolai”.

 • Sev vajadzīgo informāciju izglītojamie iegūst:

  • interneta vietnēs: google.lv/google.ru - 40,8%, delfi.lv - 38,6%, pilsētas/novada interneta vietnēs - 15%;

  • laikrakstos un žurnālos: pilsētas/novada laikrakstos - 27,3%, laikrakstā „Diena”- 10,4%, jauniešiem paredzētajā presē - 6,3%;

  • TV kanālos: TV3 - 43,5%, LNT - 41,2%, LTV7 - 14,4%, Pirmajā Baltijas kanālā - 14,4%;

  • Radio stacijās: pilsētas/novada radiostacijās - 14,6%, Latvijas radio - 13,9%.


2014 gada septembris

Analītiskās izpētes 2013./rezultāti

 • Par bibliotēkas nodrošinājumu

 • Direktoru un pedagogu intervijas

 • 80% gadījumu direktori atzīmē, ka bibliotēkas fonds tiek komplektēts mērķtiecīgi, 12% no direktoriem norāda, ka tas tiek papildināts daļēji.

 • Pārsvarā izglītības iestāžu bibliotēkas fonds tiek papildināts ar mācību priekšmetu grāmatām no valsts un pašvaldību piešķirtā finansējuma. Nelielu daļu no bibliotēkas fonda papildina ar dāvinājumu palīdzību.


Audzin anas stundas
Audzināšanas stundas 2013./

 • 95,3 % izglītojamo atbildējuši, ka audzināšanas stundas notiek reizi nedēļā;

 • Izglītojamo anketas liecina, ka audzināšanas stundās dominē četras tēmas: drošība – 25%, uzvedības jautājumi – 22%, skolas pasākumi – 22%, sekmes – 13%;

 • Savās stundās mācību priekšmetu pedagogi pārrunā Latvijā aktuālos sabiedriskos notikumus, tomēr attieksme pret šiem notikumiem, interpretācija un sarunas konteksts ir pilnībā atkarīgs no katra konkrētā pedagoga subjektīvās pārliecības, interesēm un viedokļa.


Risin mie jaut jumi
Risināmie jautājumi 2013./

 • Izglītības iestādēs trūkst vienotas pieejas audzināšanas darba īstenošanai, tostarp trūkst valstiskās audzināšanas programmas un tai paredzētā finansējuma.

 • Nopietnus šķēršļus audzināšanas darba pilnveidošanai rada nepietiekamais finansējums, jo ekskursijas, koncertu, teātra izrāžu un muzeju apmeklējumus ir jāfinansē vecākiem.

 • Skolas bieži risina ne tikai bērna pedagoģiskās, bet arī sociālās problēmas.

 • Mācību un audzināšanas process skolā nepietiekami veicina bērna veidošanos par atbildīgu un sabiedriski aktīvu indivīdu, Latvijas valsts un Dzimtenes patriotu.

 • Pedagogu individuālā attieksme un dažādā pieeja vērtībizglītības īstenošanā.

 • Trūkst audzināšanas darba skolās izvērtēšanas, koordinēšanas un kontroles mehānismu.


2014 gada septembris

Paldies! 2013./

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050

Tālr. +371 67222504, fakss +371 67228573, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv, www.ikvd.gov.lv

Twitter konts: @IKVD_gov_lv

Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais atbildētājs)