ogres novada pa vald bas 2014 gada pamatbud ets n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ogres novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžets PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ogres novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžets

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ogres novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžets - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Ogres novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžets. Lielākais 2014. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – EUR 20 504045 Budžeta iestāžu ieņēmumi – EUR 13 937 301, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi. Valsts budžeta transferti ir 18,7% jeb EUR 8 092 569

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ogres novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžets' - warner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Lielākais 2014. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – EUR 20 504045
 • Budžeta iestāžu ieņēmumi – EUR 13 937 301, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi.
 • Valsts budžeta transferti ir 18,7% jeb EUR 8 092 569
 • Pašvaldību budžeta transferti 2014.gada budžetā veido tikai 1,2% jeb EUR 507 253.
 • Vismazākais īpatsvars - 0,3% - ir nenodokļu ieņēmumiem EUR 138 856.
slide3
Lielāko 2014. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 75,3%.
 • Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 17,2% jeb EUR 4 676 786.
 • Pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā ir budžeta iestāžu ieņēmumi 5,2% jeb EUR 1 403 204;
 • Pašvaldību budžeta transferti ir EUR 507 253 un nenodokļu ieņēmumi – EUR 137 456.
slide4
2014.gadā nodokļu ieņēmumi pret 2013.gada izpildi samazinās par 1.7%, bet pret 2013.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 8 % lielāki;
 • Tai sk.
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos tiek plānoti EUR 18 797 719 jeb 91,7% no nodokļu ieņēmumiem;
 • nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2014. gadā tiek plānoti EUR 1 649 411;
 • azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels - 0,3% jeb EUR 56 915.
slide5
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. 2014.gadā IIN ietekmē minimālās algas palielināšanās par 12,5%. Šogad nemainās IIN likme (24%), bet neapliekamo minimumu un atvieglojumu apmēru par apgādājamiem ar 2014.gadu paredzēts palielināt. Arī 2014.gada budžetā noteikts, ka pašvaldības saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - 20%. IIN ieņēmumi 2014. gadā tiek plānoti EUR 18 797 719 apmērā, kas ir par EUR 40 618 jeb 0.2 % mazāk nekā 2013. gadā. Pa ceturkšņiem IIN plānots saņemt 20%; 24%; 27%; 29% apmērā.
slide6
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumos 2014. gadā tiek plānoti EUR 1 649 411, kas ir par EUR 306 708 jeb 15.7 % mazāk nekā 2013. gada faktiskā izpilde, jo 2013.gadā ir iekasēti iepriekšējo gadu NĪN parādi EUR 312 724 apmērā. 2014.gada NĪN ieņēmumi ir plānoti saskaņā ar aprēķināto NĪN ieņēmumu prognozi 2014. gadam.
slide7
Salīdzinot ar 2013. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 7 %.
 • Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka palielinājušies ir budžeta iestāžu ieņēmumi.
 • Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, pašvaldību budžetu transferti un Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem.
slide8
Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 26,6% jeb EUR 15 247 783.
 • Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai – EUR 13 569 489.
 • Trešais lielākais izdevumu apjoms ir vides aizsardzībai – 20,0% jeb EUR 11 429 076.
 • Tiem seko izdevumi “vispārējie valdības dienesti” – EUR 4 635 726, t.sk. izpildvarai EUR 3 169 605.
 • Piektais lielākais izdevumu apjoms - ir sociālai aizsardzībai paredzētais finansējums – 5,5% jeb EUR 3 138 565.
slide9
Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - 32,7% jeb EUR 13 569 489.
 • Vides aizsardzībai plānoto izdevumu apjoms veido 15,6% jeb EUR 6 465 811.
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums ir 12,4% jeb EUR 5 133 238.
 • Nākošais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” – 11,2% jeb EUR 4 635 726, tai sk. izpildvarai 7,6%.
 • Ekonomiskai darbībai plānotais finansējums ir 7,8% jeb EUR 3 211 695.
 • Tiem seko nākošais izdevumu īpatsvars sociālajai aizsardzībai – 7,6% jeb EUR 3138565.
 • Atpūtai, kultūrai un sportam paredzētais finansējums ir 7% jeb EUR 2 885 564.
slide10
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām plānots EUR 3 169 605 liels finansējums, pieaugums 4,8%; īpatsvars pret kopējo izpildi – 5,5%.
 • Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi ir 11,3 % jeb EUR 523334.
 • Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm plānoti EUR 455 319, kas ir 9,8% šajā izdevumu kategorijā.
 • Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem paredzētais finansējums ir 10,5% jeb EUR 487 468, kas ir 0,9% pret kopējo izpildi.
slide13
Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 1,0 % jeb EUR 34 990.
 • Lauksaimniecībai finansējums - 0,1% jeb EUR 3 229.
 • Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,04% jeb EUR1 537.
 • Būvvaldei paredzētais finansējums - 8.8% jeb EUR 305 114.
 • Vislielākais izdevumu īpatsvars – 77,5% jeb EUR 2 686 520 paredzēts kategorijai “Autotransports”.
 • Sadaļā «Sakari» paredzēts realizēt projektu - Publisko interneta pieejas punktu attīstība EUR 292022.
 • 4,1% jeb EUR 142 287 plānoti Ogres un Ikšķiles PA " Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūrai«.
slide14
Vides aizsardzībai paredzētais finansējums 2014. gada budžetā ir EUR 11 429 076, tā īpatsvars ir 20,1% no kopējā budžeta, tai sk.
 • Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 5,0% jeb EUR 569 006.
 • Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums – EUR 4 696 367 jeb 41,1%.
 • «Vides piesārņojumanovēršanai un samazināšanai» izdevumu īpatsvars ir 53,9 % jeb EUR 6 163 703, kas paredzēti sešu pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu realizācijai.
slide15
Projektēšanai paredzētais finansējums ir EUR 38 253 jeb 0,3 %.
 • Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 1,7% jeb EUR 265 183.
 • Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais finansējums – 5,2% jeb EUR 265 183.
 • Ielu apgaismošanai plānotie izdevumi – EUR 385 894 jeb 2,5%;
 • Vislielākais izdevumu īpatsvars – 90,3% jeb EUR 13 768 616 ir pārējā mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” izdevumi – EUR 10 831 328.
slide21
Speciālā budžeta ieņēmumus veido:
 • dabas resursu nodoklis EUR 96 197;
 • autoceļu (ielu) fonds EUR 780 022;
 • pārējais speciālais budžets EUR 9 200.
slide22
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti – EUR 13 361, un 2014.gadā paredzēts izlietot EUR 29 704 kopā ar saņemto ziedojumu atlikumu.