Download
uppf ljning och utv rdering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uppföljning och utvärdering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering

284 Views Download Presentation
Download Presentation

Uppföljning och utvärdering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uppföljning och utvärdering - Mål och kunskapskrav

  2. Centrala tankar • Uppföljning och utvärdering är centralt i mål och resultatstyrning • Grund i ett systematiskt kvalitetsarbete • Det räcker inte att följa reglerna utan det handlar också om i vilken grad som målen har uppfyllts

  3. Uppföljning • Sker kontinuerligt • Samla in information och underlag om hur resultaten ser ut just nu • Informationen är värderingsfri • Både kvalitativt och kvantitativt • Kan vara av arten ”felsökning och reparationsarbete” • Söker ”bromsklossar och hinder” • Löser lätta problem ganska snabbt

  4. Utvärdering • ”Noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet vilken tänkes spela roll i beslutsfattande” Vedung (2009) • Sker vid utvalda tillfällen • Innehåller värderingar

  5. Grunder för utvärdering • Granska • Värdera • Särskilt utvalda delar • Mot förutbestämda kriterier

  6. Styrdokumenten förskolan • Största förändringen i förskolan kap 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling • Prioriterat att få syn på varje barns utveckling och lärande • Pedagogisk dokumentation är kärnan i förskolans utvärderingsarbete

  7. Styrdokumenten skola • Lärarnas utvärdering av elevernas kunskapsresultat • Lärarna ska tillsammans med sina elever utvärdera undervisningen ( utom Vux ) • 1 gång/ utveckling av verksamhetens kvallitet • 189 gånger/utveckling av elevernas resultat

  8. Vad behöver utvärderas? • Undervisningens kvalitet i alla skolformer • Enskilda områden t ex studie och yrkesvägledning • Allmänna råd bedömning och betyg, planering och genomförande av undervisning och individuella utvecklingsplanen • Ofta bedömning på individnivå • Utvärdering på grupp och organisationsnivå

  9. Planering av uppföljning och utvärdering • Vad? – vilket/vilka mål ska utvärderas? • Varför? – varför ska vi utvärdera just detta mål? • Hur? – Hur ska data samlas in? När? Vem?

  10. Uppgift • Hur tänker ni kring vårt eget kvalitetsarbete med utgångspunkt i kapitel 3? • Vilka områden är vi bra på? • Vad kan vi utveckla vidare? • Fundera i grupper i 20 min • Dokumentera gruppens tankar på blädderblocket