slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maig 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maig 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Maig 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Updated on

Fiscalitat del cicle de l’aigua a Catalunya Cànon de l’aigua. Maig 2008. Taxes per a la prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua/clavegueram. FISCALITAT DE L’AIGUA. Fiscalitat de l’aigua a Catalunya. Comunitat Autònoma. Cànon de l’aigua. Cànon de regulació.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Maig 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Taxes per a la prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua/clavegueram.

FISCALITAT DE L’AIGUA.Fiscalitat de l’aigua a Catalunya

 • Comunitat Autònoma
 • Cànon de l’aigua.
 • Cànon de regulació.
 • Tarifa d’utilització.
 • Cànon d’utilització del domini públic hidràulic.
 • Entitats locals
slide3

FISCALITAT DE L’AIGUA. Cànon de l’aigua

 • Antecedents: tributs associats al cicle de l’aigua fins al 1999.
 • Reforma de la legislació hidràulica 1999-2005.
 • Unificació d’estructures administratives:

creació de l’Agència Catalana de l’Aigua.

 • Simplificació del règim fiscal:

creació del cànon de l’aigua i reforma de 2005.

slide4

CÀNON DE L’AIGUA. Antecedents

Tributs fins al 1999

Captació-Sanejament Cànon aigua Agència Catalana de l’Aigua / DMA

slide5

CÀNON DE L’AIGUA. Reforma de la legislació hidràulica

1999-2005

 • Incorporar nous principis i objectius ambientals de la UE per a la gestió integrada del cicle de l’aigua (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de política d’aigües).

Creació de l’Agència Catalana de l’Aigua.

 • Racionalitzar i simplificar la tributació de la Generalitat de Catalunya sobre l’aigua, amb la finalitat d’adequar-la al cicle integral de l’aigua, donar resposta a demandes socials i adequar-la a allò previst a la Directiva marc.

Creació del cànon de l’aigua.

slide6

Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Llei 21/2005. Darrera reforma del cànon de l’aigua.

CÀNON DE L’AIGUA. Reforma 1999-2005

Crea l’Agència Catalana de l’Aigua.

Crea el cànon de l’aigua.

slide7

CÀNON DE L’AIGUA. Reforma 1999-2005

Creació de l’ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua és l’administració hidràulica catalana, exerceix a Catalunya totes les competències de la Generalitat en matèria d’aigües i obres hidràuliques.

Instruments de l’Agència Catalana de l’Aigua:

 • planificació hidrològica
 • atorgament de concessions
 • gestió del registre d’aigües
 • potestat sancionadora
 • disposar d’un tribut propi
slide8

CÀNON DE L’AIGUA. Pressupost de creació

Creació del cànon de l’aigua. Article 9 de la Directiva 2000/60/CE:

“Els estats membres han de garantir en la seva política tarifària, el principi de recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l’aigua, inclosos els ambientals i els del recurs”

Per això, com a molt tard l’any 2010, els estats membres garantiran:

 • Un sistema de tarificació de l’aigua que sigui un incentiu per a l’ús sostenible dels recursos hídrics i contribució als objectius mediambientals de la Directiva.
 • Una contribució adequada dels diferents sectors econòmics, desglossats com a mínim en habitatges, indústria i agricultura, a la recuperació de costos dels serveis relacionats amb l’aigua, a la vista de l’anàlisi econòmica efectuada i partint del principi “qui contamina, paga”.
 • Quan s’apliqui, es podran tenir presents els corresponents efectes socials, ambientals i econòmics de la recuperació i les condicions geogràfiques i climàtiques de la regió afectada.
slide9

CÀNON DE L’AIGUA

Llei 62/2003, de 30 de desembre: “principis generals del règim econòmic i financer” del text refós de la Llei d’Aigües, incorpora la Directiva al dret espanyol:

 • Les Administracions públiques competents tindran en compte el principi de recuperació dels costos dels serveis relacionats amb la gestió de les aigües, que inclouen els costos ambientals i del recurs...
 • L’aplicació del principi de recuperació dels esmentats costos, haurà de realitzar-se de manera que incentivi l’ús eficient de l’aigua i, per tant, contribueixi als objectius mediambientals perseguits. Així mateix, l’aplicació d’aquest principi haurà de fer-se amb una contribució adequada dels diversos usos (abastament, agricultura i indústria, com a mínim), d’acord amb el principi “qui contamina paga”...
 • Per a l’aplicació del principi de recuperació de costos es tindran en compte les conseqüències socials, ambientals i econòmiques,...i
slide10

Recuperar costos.

Incitar els consumidors d’aigua a un comportament ecoeficient dels recursos hídrics: integrar la política econòmica i ambiental per proporcionar incentius per a què els usuaris canviïn la seva conducta.

Fomentar usos sostenibles del recurs.

Fomentar i afavorir la innovació tecnològica, la millora dels processos industrials, l’activitat econòmica i els canvis estructurals.

Dotar d’ingressos a l’organisme que ha d’assumir els costos associats a la política hidràulica, i dotar-lo també, de suficiència financera lligada a l’afectació del tribut.

CÀNON DE L’AIGUA. Objectius

Els tributs són instruments adients per:

slide11

Entrada en vigor: 1 d’abril de 2000.

És un impost amb finalitat ecològica que grava l’ús i la càrrega contaminant abocada pels diferents usuaris de l’aigua.

S’aplica a tot el territori de Catalunya.

La gestió del cànon de l’aigua correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua.

És un impost afectat a:

Prevenció en origen de la contaminació.

Recuperació i manteniment de cabals ecològics.

Aconseguir objectius de planificació hidrològica: despeses d’inversió i explotació de les infraestructures.

Altres despeses que genera l’acompliment de les funcions atribuïdes a l’Agència Catalana de l’Aigua.

CÀNON DE L’AIGUA. Aspectes generals

slide12

Fet imposableús de l’aigua i contaminació que el seu abocament, una vegada utilitzada, pot produir.

Usos domèstics: usos particulars inherents o propis de l’activitat humana, no industrial, ni comercial, ni agrícola, ni ramadera.

Usos industrials i assimilables: activitats de divisió 05.02 de la secció B i seccions C,D,i E de la CCAE 93. Són assimilables els usos corresponents a la resta d’activitats econòmiques..

Usos agrícoles: activitats incloses en els grups 01.1, 01.3, 01.4 i la divisió 0.2 de la secció A de la CCAE-93.

Usos ramaders: activitats incloses en grups 01.2 i 01.5 de la secció A de la CCAE-93.

CÀNON DE L’AIGUA. Elements essencials

slide13

Vinculades a la prestació d’alguns serveis públics per part d’ens públics, com operacions d’investigació i control, extinció d’incendis, alimentació de fonts públiques, neteja de carrers, reg de parcs i jardins públics.

Abastament en alta a d’altres serveis públics de distribució d’aigua.

Usos agrícoles que no produeixin contaminació de caràcter especial.

Nuclis de població de menys de 400 habitants sense subministrament domiciliari ni xarxa de tractament ni evacuació.

CÀNON DE L’AIGUA. Elements essencials

Exempcions

slide14

CÀNON DE L’AIGUA. Elements essencials

Subjectes

Actiu ACA pot delegar la gestió

Passiu Consumidor final

Entitats subministradores obligades tributàries: tenen encomanada la gestió i recaptació del cànon de l’aigua. Responsables solidàries de les quantitats que, per aquest concepte, haguessin hagut d’exigir als seus abonats.

slide15

CÀNON DE L’AIGUA. Elements essencials

Estructura

Cànon de l’aigua (€) = base imposable (m3 consumits) x tipus de gravamen (€/m3)

usos domèstics

usos industrials

usos agrícoles

slide16

Tipus aplicable a consums iguals o inferiors a la dotació bàsica per habitatge (10m3/mes): 0,3724 €/m3

Tipus aplicable al volum d’aigua consumida que excedeixi la dotació bàsica: 0,3944 €/m3 x coeficients:

En cas que el contribuent pugui justificar la convivència de més de 3 persones en un habitatge, gaudirà d’una ampliació del volum d’aigua a un preu bonificat de 3 m3 per persona addicional.

També es beneficiarà de 3 m3 mensuals addicionals, qui justifiqui un grau de disminució superior al 75%.

CÀNON DE L’AIGUA. Elements essencials

Estructura. Usos domèstics

Cànon de l’aigua (€) = base imposable (m3 consumits) x tipus de gravamen: un sol component

 • Consum mensual entre 10 i 18 m3 : 2
 • Consum mensual superior a 18 m3: 5
slide17

CÀNON DE L’AIGUA. Usos domèstics

Càlcul dels límits dels trams

slide18

CÀNON DE L’AIGUA. Usos domèstics

Estructura de trams i tipus aplicables

slide19

CÀNON DE L’AIGUA. Usos industrials, agrícoles i ramaders

Cànon de l’aigua (€) = base imposable (m3 consumits) x tipus de gravamen industrial/agrícola/ramader

Tipus de gravamen general (ús)

+

Tipus de gravamen específic (contaminació)

slide20

CÀNON DE L’AIGUA. Usos industrials

Tipus de gravamen general

0,1248 €/ m3x coeficients

cu: coeficient de zona: 0,5 a les conques intercomunitàries (Ebre, Sènia i Xúquer).

cui: coeficient d’ús: afecta a diversos usos de l’aigua, amb valors diferents:

 • Agrícoles no exempts i ramaders: 0
 • Centrals hidroelèctriques: 0,00053
 • Aqüicultura: 0,0005
 • Aigua destinada a ser envasada: 1,2
 • Innivació: 1,2 (Pla director de la neu a Catalunya)
slide21

CÀNON DE L’AIGUA. Usos industrials

Tipus de gravamen general

cre: coeficient de reutilització: la reutilització directa d’aigües residuals s’afecta d’un coeficient 0.

ct: coeficient de trams de consum: s’aplica a determinats usuaris industrials. Grans consumidors (>50.000 m3/any) fins al 2009. Valors de 0,2-1 segons el tram de consum i l’any d’aplicació.

ce: coeficient d’eficiència: 0,90 per a indústries que acreditin una millora en l’eficiència en l’ús de l’aigua segons un sistema quantitatiu o qualitatiu.

slide22

CÀNON DE L’AIGUA. Usos industrials

Tipus de gravamen general

Llei 21/2005, introdueix una disposició addicional 11a Dl 3/2003 TRLMAC: en usos industrials d’aigua amb aplicació individualitzada del cànon, el tipus de gravamen general s’afecta de coeficient 0,95 per als subjectes passius que acreditin per a cada establiment l’eficiència o una millora en l’eficiència en l’ús de l’aigua determinada segons un sistema quantitatiu referenciat a l’estàndard d’ús, o bé qualitatiu (obtenció d’un sistema de gestió ambiental ISO 140001 o EMAS).

La Llei 12/2004, va introduir en la seva disposició addicional vuitena, un compromís del govern, d’acord amb el qual, s’havien de fixar els estàndards d’ús de l’aigua per a cada sector de producció i activitats industrials, mitjançant els procediments de concertació sectorial pertinents, amb l’objectiu de fer una aplicació adequada a l’ús eficient de l’aigua dels coeficients dels tipus de gravamen general fixats en el Decret legislatiu 3/2003.

Decret 304/06, de 18 de juliol, sobre l’estàndard i la millora en l’eficiència en l’ús de l’aigua, a efectes de la determinació del cànon de l’aigua.

slide23

CÀNON DE L’AIGUA. Usos industrials

Tipus de gravament específic

 • Sistema ordinari, basat en el valor determinat amb caràcter general de 0,4277 €/m3
 • Sistema individualitzat, en funció de la contaminació produïda.
slide24

CÀNON DE L’AIGUA. Usos industrials

Tipus de gravamen específic individualitzat

T = TGG + TGE

T = {PGG x Cu x Cui x Cre x [(∑Z Qz x Ctz )/∑zQz ]}+

+ { [∑n(∑i ( Ci x Pui x Cpi x Ksi x Kdi ) x Kan x Cfn x Rpn ) ] x Kr}

slide25

És la declaració més senzilla.

Implica l’aplicació del tipus de gravamen ordinari.

Consta dels models B1 (1,2).

Validesa de 4 anys.

Implica l’aplicació del tipus de gravamen individualitzat.

Consta dels models B1 (1,2), B2 (1,2,3), B3 (1,2), B4 i B5.

Validesa de 4 anys. Possibilitat d’una complementària a l’any, sempre que hi hagi un canvi substancial en activitat, abocaments.

CÀNON DE L’AIGUA. Usos industrials

Tipus de gravamen específic

DUCA Abreujada

DUCA Bàsica