Ve ejn politika a ve ejn z jem
Download
1 / 18

Veřejná politika a veřejný zájem - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Veřejná politika a veřejný zájem. Veřejné politiky VSFS. „Hájíme veřejný zájem“ LOGO POLITICKÉ STRANY Komunální volby 2010. Definice veřejného zájmu. Neurčitý právní pojem Zahrnuje jevy nebo skutečnosti, které nelze v obecné rovině úspěšně definovat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veřejná politika a veřejný zájem' - libba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ve ejn politika a ve ejn z jem

Veřejná politika a veřejný zájem

Veřejné politiky

VSFS


„Hájíme veřejný zájem“

LOGO POLITICKÉ STRANY

Komunální volby 2010


Definice ve ejn ho z jmu
Definice veřejného zájmu

 • Neurčitý právní pojem

 • Zahrnuje jevy nebo skutečnosti, které nelze v obecné rovině úspěšně definovat

 • zájem celé nebo podstatné části společnosti (veřejnosti), směřuje k všeobecnému blahu a dobru: veřejně prospěšné záležitosti- obecný zájem nad zájmem jedince


Definice ve ejn ho z jmu1
Definice veřejného zájmu

 • Obecný zájem společnosti - celoskupinový zájem, tj. takový zájem, který přesahuje zájem jednotlivce či skupiny (místní VZ x národní VZ).

 • VZ chápeme jako to, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně a racionálně, a jednali nezaujatě a objektivně.

 • Bez nadhistorické platnosti x kulturní diference

 • Suma individuálních zájmů (osobní zájem)

 • Problém: individuální podtext, interpretace zájmů dílčích skupin - populismus (dálnice, průmyslové zóny, komerční a obchodní zóny, dostavba Temelína, vyvlastnění pozemků apod.)


 • VEŘEJNÝ ZÁJEM JE :

 • Druh orientace politiky (a také občanů, jsou-li dostatečně informováni), který podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích reálných problémů.

 • Veřejný zájem je v tomto smyslu v zájmu jednotlivců, kteří jsou členy veřejnosti.

 • Může být za této situace také proti té části jednotlivců či skupin, která má zájmy protikladné. (pravicový extremismus, ochrana přírodního a kulturního dědictví, otevření pracovního trhu...)


Konflikt ve ejn ho z jmu
Konflikt veřejného zájmu

 • Různé sociální skupiny – různé hodnotové orientace

 • ŽP x ekonomika

 • KD x ekonomika

 • Zdraví obyvatel x ekonomický rozvoj

 • Sociální spravedlnost x hospodářský růst

 • Bezpečnost x ochrana soukromí

 • Psi x děti (veřejný prostor)

  ----

 • Obsah pojmu VZ se v daném konkrétním prostoru a čase musí vždy znovu hledat v procesu komunikace všech, jichž se konkrétní řešený problém dotýká – teritoriálně diferencované!


Konflikt v r mci sektoru etrn energie x tv krajiny
Konflikt v rámci sektorušetrné energie x tvář krajiny


Ve ejn z jem x ve ejn politika
Veřejný zájem x veřejná politika

 • Cíl VeP: identifikovat VZ, hodnotit VZ, stanovit priority - naplňovat VZ

 • Veřejný x soukromý zájem

 • Demokracie představuje pokus o přijetí osobní odpovědnosti za věci obecné

 • Občan – prostřednictvím volebních hlasů + OS, zájmové skupiny, lobbing …

 • VZ: sociální a politické vyjednávání, konflikt


Znaky ve ejn ho z jmu
Znaky veřejného zájmu

 • Vazba na zajišťování a distribuci veřejných statků

 • Pojem veřejný zájem vyjadřuje:

 • potřeby, jež se týkají větších společenskýchkategorií (skupin či celé společnosti),

 • hodnoty, na jejichž uskutečnění společnost aspiruje (např. národní společenství, kulturní obec),

  - obranu před ohrožením těchto potřeb a hodnot.


Znaky ve ejn ho z jmu1
Znaky veřejného zájmu

 • aspirace subjektů společnosti (jednotlivců, skupin, organizací, politických stran, hnutí, vlády, parlamentu aj.) na hodnoty a potřeby společnosti, které považují za prioritní, preferenční

 • VZ je složen ze segmentů:ekonomického,politického,kulturního,civilizačního, ekologického,zdravotního,sociálního.

 • Části sektorových politik: bezpečnostní, sociální, kulturní, ekologické, zdravotní aj.

 • Transformace VZ do programů: privatizace ve zdravotnictví, ochrana veřejného zdraví, pojišťovny, koncepce rozvoje dopravy, koncepce rozvoje bydlení


Znaky ve ejn ho z jmu2
Znaky veřejného zájmu

 • VZ je strukturovaný dle času, místa, objektu i zdroje vzniku

 • krátkodobý (definovatelný a zjistitelný na podkladě sociálních problémů, napětí, společenských poruch či funkčních potřeb společnosti): řešení zdravotních rizik

 • dlouhodobý (založen spíše na hodnotách, o něž společnost usiluje a případném ohrožení těchto hodnot), na první pohled se nejeví, potřeba hlubší analýzy- např. budování demokratického státu

 • střednědobý - směs a prolínání obou


Znaky ve ejn ho z jmu3
Znaky veřejného zájmu

 • Uznání VZ – integrace do VeP (výzkum mínění, iniciativy apod.)

 • VZ není záležitostí pouze veřejných institucí, ale i jednotlivců (občan- objekt i subjekt VeP)

 • obecná VeP určuje celkovou koncepci státu, vlády, parlamentu (řešení veřejných záležitostí, např. privatizace, zahraniční vztahy apod.)

 • jednotlivé druhy veřejné politiky se zabývajíveřejným zájmem např. ve:

 • školství (školská politika),

 • zdravotnictví (zdravotnická politika),

 • sociální oblasti (sociální politika),

 • obraně země (obranná politika),

 • bezpečnosti občanů (bezpečnostní politika),

 • hospodaření s veřejnými financemi (finanční politika),

 • ekologii (ekologická politika),

 • zemědělství(zemědělská politika).


Proces uplat ov n vz
Proces uplatňování VZ

 • IDENTIFIKACE

 • zjištění základních rozvojových problémů společnosti

 • monitorování a hodnocení sociálních problémů (jejich důsledků, příčin, podmínek, nositelů i poškozených aj.),

 • Všichni aktéři VeP (politické strany, asociace, média, OBČAN!!!)

 • informační dialog a participace občanů

 • skryté problémy a předpověď budoucí deficity společnosti - neúměrné vyčerpání zdrojů, zdravotní sociální ohrožení, demografický vývoj, ekologické poruchy, bezpečnostní rizika


Identifikace vz
Identifikace VZ

 • Výzkumy, ankety, šetření – jaké skupiny se anket účastní ?

 • Internetové diskuse

 • Každodenní kontakt s občany, zástupci soukr. sektoru

 • Pravidelná setkávání (sport, kultura, společenské události, panelové diskuse, kulaté stoly, slavnosti)

 • Media

 • Formální i neformální komunikace

 • Analýzy nezávislých institucí


Proces uplat ov n vz1
Proces uplatňování VZ

 • FORMULACE A PREZENTACE

 • pojmenování + vystihnout základní hodnotu, jež má být naplněna

 • zdůvodněníVZ: vývoj společnosti, podstatných sociálních skupin

 • poukaz na zdroje a prostředkypoužitelné k realizaci veřejného zájmu

 • jednotlivci i reprezentanti organizací, politických stran či státních institucí, pracovníci vědy a VŠ, skupiny občanů, významné osobnosti (politici, vědci, umělci apod.). – autorita, charisma

 • zveřejnění v programech politických stran, programových prohlášeních vlád, v projevech, v tisku, v odborných publikacích, někdy i v uměleckém díle, v televizních pořadech a zejména v politickém dialogu


Proces uplat ov n vz2
Proces uplatňování VZ

 • UZNÁNÍ VZ

 • VZ---VeP --- nutnost být uznán jako společensky významný

 • vyjednávání mezi partnery (ministry, senátory, poslanci, případně zájmovými organizacemi, lobby, dialog s občany)

 • zhodnocení nezávislých analýz situace a jejich souvislostí, možností zdrojů a prostředků

 • Program veřejné politiky (priorita, legislativa, program opozičních stran, minoritní hnutí…)


Proces uplat ov n vz3
Proces uplatňování VZ

 • IMPLEMENTACE VZ

 • politické rozhodnutí – legislativní opatření

 • VS

  - organizační a administrativní role

  - informační zabezpečení a průběžné vyhodnocování plnění opatření,

  - zpětná komunikace

  - hodnocení informací, návrhy dalších opatření


Proces uplat ov n vz4
Proces uplatňování VZ

 • Politické strany

 • nejmocnější role ve formulaci a prosazování VZ

 • volby --- rozhodující pozice

 • Preference stran – preference veřejnosti

  ·konzervativní strany protikladnějiná od levicových stran v pojetí soukromého vlastnictví a privatizace,

  ·liberální strana bude mít s ní totožný vztah k soukromému vlastnictví a převážně i ke státu, avšak bude poněkud odlišně přistupovat ke vztahu občanů a institucí,

  ·určité odstíny v koncepcích společnosti můžeme nalézt u stran křesťanských, což můžeme nyní sledovat ve stanoviscích k restitucicírkevního majetku u nás,

  ·i mezi stranami se stejnou ideovou základnou spatřujeme diference, které nás mnohdy překvapují,mezi sociálně demokratickými, socialistickými a jinými levicovými stranami v západní Evropě a začíná být i v postkomunistických zemích.


ad