moje lenstvo a inkovanie v s asnej a bud cej soci lnej skupine jana haleck d vid golenya n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Moje členstvo a účinkovanie v súčasnej a budúcej sociálnej skupine Jana Halecká, Dávid Golenya

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Moje členstvo a účinkovanie v súčasnej a budúcej sociálnej skupine Jana Halecká, Dávid Golenya - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Moje členstvo a účinkovanie v súčasnej a budúcej sociálnej skupine Jana Halecká, Dávid Golenya. Sociálna skupina. Množstvo jedincov od dvoch (pár, dyáda) až k veľkým celkom Sociálny útvar, jeho členovia vytvárajú nejakú štruktúru Vzťahy v skupine sú pritom pravidelné a trvajú dlhšiu dobu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Moje členstvo a účinkovanie v súčasnej a budúcej sociálnej skupine Jana Halecká, Dávid Golenya' - liang


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
moje lenstvo a inkovanie v s asnej a bud cej soci lnej skupine jana haleck d vid golenya

Moje členstvo a účinkovanie v súčasnej a budúcej sociálnej skupineJana Halecká, Dávid Golenya

soci lna skupina
Sociálna skupina
 • Množstvo jedincov od dvoch (pár, dyáda) až k veľkým celkom
 • Sociálny útvar, jeho členovia vytvárajú nejakú štruktúru
 • Vzťahy v skupine sú pritom pravidelné a trvajú dlhšiu dobu
 • Dôležitou stránkou skupiny je „MY“, teda akési skupinové vedomie (súbor noriem, pravidiel, hodnôt, postojov),ktoré príslušníkov odlišuje od nečlenov
o je z kladn defini n znak skupiny

Čo je základný definičný znak skupiny?

EXISTENCIAPRIAMEJINTERAKCIE

(spolupôsobenia)

dodato n znaky skupiny
Dodatočné znaky skupiny
 • Spoločný cieľ
 • Skupinové normy
 • Sociálne roly
 • Normy
 • Hodnoty
rozl enie skup n
Rozlíšenie skupín

NÁHODNÉ

 • sociálna kategória ľudí (aspoň 1 spoločný

znak, žiadny kontakt, vzťah)

 • sociálny agregát ľudí (zoskupenie ľudí)
 • dav– anonymita, pocit moci, sugescia,

nezodpovednosť

rozl enie skup n1
Rozlíšenie skupín

CIELENÉ

 • Spoločný cieľ, činnosť
 • Vedomie príslušnosti k skupine
 • Priama interakcia (komunikácia, soc. vzťah)
 • Diferenciácia sociálnych rolí
 • Spoločný hodnotový systém
 • Systém sankcií
lenenie soci lnych skup n
Malé

Veľké

Primárne

Sekundárne

Formálne

Neformálne

Vnútorné

Vonkajšie

Členské

Referenčné

Pracovná skupina

Jednotlivec je členom

Jednotlivec by chcel byť členom

Out-group

Rodina

Školská trieda

In-group

Vzťahy medzi pracovníkmi

Členenie sociálnych skupín
moje lenstvo v s asnej skupine
Moje členstvo v súčasnej skupine
 • Ako študent som súčasťou školskej triedy
 • Sociálna dynamika : sociálny status – študent, sociálna rola – dobrý študent, veľkosť skupiny, skupinové vedomie, kohézia, konformita
 • Kohézia – stupeň, akým je pre jednotlivca členstvo v skupine atraktívne
 • Konformita – súhlasnosť zmýšľania jednotlivca s mienkou ostatných členov skupiny
 • Nonkonformita – nesúhlas s mienkou ostatných, no zároveň konanie spoločne so skupinou
mal soci lna skupina
Malá sociálna skupina
 • Určité množstvo osôb, spojených konkrétnym systémom spoločenských vzťahov, regulovaných spoločenskými inštitúciami
 • Spájajú ich spoločné normy a hodnoty, istá forma súdržnosti
 • Medzi nimi existuje výmena informácií zabezpečujúca ich dynamiku
 • Poznať vnútorný život malých skupín znamená poznať a pochopiť javy vo výrobnej činnosti, v správaní sa každého pracovníka – jej člena
mal soci lna skupina1
Malá sociálna skupina
 • Prostredníctvom malej skupiny si jednotlivec osvojuje normy, hodnoty, záujmy, ideály
 • Získava v nej zospoločenštenie a získava sociabilitu (stupeň vedomia príslušnosti k skupine)
 • Poznávací znak – pomerná trvanlivosť, malý počet členov (2-40), osobné vzťahy medzi členmi, kvalitatívne znaky (normy, hodnoty), deľba rolí
pracovn skupina
Pracovná skupina
 • Malá skupina
 • Formálna skupina
 • Sekundárna skupina
 • Cielená skupina
 • Organizácia – základ existencie skupiny
 • Vzťahy v skupine: vertikálne (nadriadení – podriadení) a horizontálne (vzťahy medzi spolupracovníkmi na rovnakej úrovni)
pracovn skupina je ur en
Pracovná skupina je určená:
 • funkčná štruktúra (Začlenenie členov v rámci štruktúry organizácie je vyjadrené pracovným zaradením),
 • formálne vzťahy,
 • normy a kritériá,
 • stupne autority a kontroly,
 • pracovné vzťahy,
 • komunikácia medzi jednotlivcami a skupinami,
 • systém odmien atď.
trukt ra skupiny
Štruktúra skupiny
 • Vytvára sa vzhľadom na poslanie a ciele skupiny
 • Určuje ju organizačný poriadok a formálne stanovené pozície, poslanie jednotlivých členov, ich zaradenie, úlohy...
 • Na čele stojí vedúci (dosadený, menovaný)
 • Od členov skupiny sa vyžaduje dodržiavanie pravidiel, ale medzi pracovníkmi sa vytvárajú aj osobné vzťahy – neformálne podskupiny
vonkaj ie znaky skupiny
Vonkajšie znaky skupiny
 • Podľa sociologického a soc.-psychologického hľadiska: - skupiny zoči-voči

- skupiny širšie

 • Podľa kritéria trvácnosti: - dlhotrvajúce (rodina, priatelia, školská trieda)

- krátkotrvajúce (účastníci spoločného kurzu, tanečný klub)

 • Podľa organizovanosti: - S s vysokým stupňom organizovanosti

- S s nízkym stupňom organizovanosti (voľné)

vn torn znaky skupiny
Súdržnosť

Homogenita

Otvorenosť

Flexibilita

Polarizácia

Atraktívnosť

Participácia

Stabilita

Autonómia

Intimita

Homeostáza

Vnútorné znaky skupiny