Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIŠA SILA PowerPoint Presentation

VIŠA SILA

231 Views Download Presentation
Download Presentation

VIŠA SILA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VIŠA SILA PROMIJENJENE OKOLNOSTI • ugovorna činidba je potpuno ili djelomično nemoguća zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nije moglo spriječiti, otkloniti ili izbjeći • prestanak obveznopravnog odnosa zbog nemogućnosti ispunjenja • ispunjenje obveze je moguće, ali je ono zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti za jednu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak • izmjena ili raskid ugovora

 2. Klauzula promijenjenih okolnosti • clausula rebus sic stantibus • izvanredne, nepredvidive, neizbježne i nesavladive okolnosti • kakve okolnosti mogu doći u obzir? • što ako strana sama uzrokuje nastajanje promijenjene okolnosti? • u kojem vremenskom razdoblju mora doći do izmijenjenih okolnosti?

 3. Klauzula promijenjenih okolnosti • posljedice promjenjenih okolnosti • pretjerano otežano ispunjenje obveze • nanošenje pretjerano velikog gubitka • izmjena ugovora / raskid ugovora • pravična izmjena odgovarajuće odredbe ugovora • naknada pravičnog dijela štete • dužnost obavještavanja • sud raskida ugovor

 4. Klauzula promijenjenih okolnosti • strane se mogu ugovorom unaprijed odreći pozivanja na određene promijenjene okolnosti, osim ako je to u opreci s načelom savjesnosti i poštenja • prisilan propis? • mogu li se obje strane unaprijed odreći pozivanja na određene promijenjene okolnosti?

 5. Viša sila • vis maior, force majeure, Act of God • nema opće definicije u ZOO • v. čl. 343; čl. 373; čl. 902; čl. 1067 • vanjske, izvanredne i nepredvidive okolnosti • relevantan trenutak nastanka takvih okolnosti – poslije sklapanja ugovora • nemogućnost sprječavanja, otklanjanja ili izbjegavanja

 6. Viša sila • Oslobođenje dužnika od odgovornosti (čl. 343 ZOO) • Dužnik se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoju obvezu, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem obveze zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

 7. Nemogućnost ispunjenja I • Kad je ispunjenje obveze jedne strane u dvostranoobveznom ugovoru postalo nemoguće zbog izvanrednihvanjskih događaja nastalih nakon sklapanja ugovora a prije dospjelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti,izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se i obveza druge strane, a ako je ova nešto ispunila od svoje obveze, može zahtijevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnove.

 8. Nemogućnost ispunjenja I U slučaju djelomične nemogućnosti ispunjenja zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, druga strana može raskinuti ugovor ako djelomično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama, inače ugovor ostaje na snazi, a druga strana ima pravo zahtijevati razmjerno smanjenje svoje obveze.

 9. Ugovorna kazna I • ugovorna ili konvencionalna kazna (poena conventionalis) • ugovor između vjerovnika i dužnika • novčani iznos ili druga materijalna korist • neispunjenje, zakašnjenje, neuredno ispunjenje • ako što drugo nije ugovoreno – zakašnjenje • samo nenovčane obveze • SREDSTVO POJAČANJA UGOVORA

 10. Ugovorna kazna II • način određivanja • ukupan iznos, postotak, za svaki dan zakašnjenja, ili na koji drugi način • pravna sudbina sporazuma • akcesornost • slučaj kada je do neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja došlo iz uzroka za koji dužnik ne odgovara

 11. Ugovorna kazna III • prava vjerovnika • slučaj neispunjenja • ili ispunjenje obveze ili ugovorna kazna • slučaj zakašnjenja ili neurednog ispunjenja • i ispunjenje obveze i ugovorna kazna • sudsko smanjenje ugovorne kazne • nerazmjerna visina ugovorne kazne s obzirom na • vrijednost obveze • značenje objekta obveze

 12. Ugovorna kazna IV • ugovorna kazna i naknada štete • samostalan imovinskopravni zahtjev • MOGUĆI SLUČAJEVI: • ugovorna kazna = pretrpljena šteta • vjerovnik ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu • ugovorna kazna > pretrpljena šteta • vjerovnik ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu • ugovorna kazna < pretrpljena šteta • vjerovnik ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete • slučaj kada nije nastala nikakva šteta • vjerovnik ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu

 13. Penali • zakonom određena naknada i ugovorna kazna • zakonom određena visina naknade pod nazivom penala, ugovorne kazne, naknade ili pod kojim drugim nazivom • nemogućnost kumuliranja ugovorne kazne i naknade određene zakonom (osim ako je to zakonom dopušteno)

 14. Opći uvjeti ugovora I • čl. 295. st. 1. ZOO • Opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva.

 15. Formularni ugovori • FORMULARNI UGOVORI • opći uvjeti poslovanja • popis ugovornih klauzula; uvjeti pod kojima neka pravna osoba posluje • tipski (standardni) ugovori • unaprijed pripremljeni i pismeno formulirani obrasci (modeli) cjelovitog ugovora • adhezijski ugovori • nemogućnost pregovaranja

 16. Opći uvjeti ugovora II • klauzule o isključenju ili ograničenju odgovornosti za nedostatke ispunjenja • pretpostavke pod kojima se mogu ostvarivati prava u slučaju nedostataka ispunjenja (osobito npr. rokovi pregleda stvari i reklamacije) • klauzule o obvezi jedne strane da ispuni svoju obvezu unatoč zakašnjenju druge ugovorne strane • klauzule o ograničenju prava na raskid ugovora, • klauzule o mjerodavnom pravu • klauzule o načinu rješavanja sporova

 17. Opći uvjeti ugovora III pojednostavljenje i ubrzanje pravnog prometa smanjivanje troškova pregovaranja povećanje efikasnosti poslovanja racionaliziranje i standardiziranje ugovorne prakse

 18. Opći uvjeti ugovora IV moraju biti sadržani u tekstu ugovora, ili se na njih ugovor mora pozvati (tzv. inkorporacija) moraju se objaviti na uobičajeni način moraju biti(ili su morali biti) poznati ugovornoj strani u vrijeme sklapanja ugovora

 19. Opći uvjeti ugovora V • opći uvjeti ugovora i posebne pogodbe (posebne odredbe ugovora) • opći uvjeti ugovora dopunjuju posebne pogodbe • opći uvjeti ugovora obvezuju kao i posebne pogodbe • u slučaju neslaganja → vrijede posebne pogodbe

 20. Ništetnost pojedinih odredaba općih uvjeta ugovora • načelo savjesnosti i poštenja • očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama strana • ugrožavanje svrhe sklopljenog ugovora • relevantni kriteriji za ocjenu ništetnosti • neprimjena odredaba o ništetnosti • sadržaj preuzet iz važećih propisa • ako se prije sklapanja ugovora pojedinačno pregovaralo • odredbe o predmetu i cijeni ako su jasne, razumljive i lako uočljive

 21. Tumačenje ugovora Kako glasi Podredno, ako je sporno, zajednička namjera po načelima obveznog prava utvrđenih u ZOO Contra proferentem Manje tegotno za dužnika Pravičan odnos Ugovorna odredba da će tumačiti netko treći (nema pokretanja spora prije)