slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU funded project managed by the EAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU funded project managed by the EAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 129

EU funded project managed by the EAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

EU funded project managed by the EAR. NOVA LEGISLATIVA O JAVNIM NABAVKAMA U CRNOJ GORI. EU funded project managed by the EAR. Javne nabavke u “aktuelnom okruženju” Tranzicijske procese karakteriše: Sve šire insistiranje na disciplini i odgovornosti u javnom sektoru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EU funded project managed by the EAR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. EU funded project managed by the EAR

  2. NOVA LEGISLATIVA O JAVNIM NABAVKAMA U CRNOJ GORI EU funded project managed by the EAR

  3. Javne nabavke u “aktuelnom okruženju” Tranzicijske procese karakteriše: • Sve šire insistiranje na disciplini i odgovornosti u javnom sektoru • Sve šire insistiranje na budžetskoj disciplini i odgovornosti • Sve šire insistiranje na zakonitosti poslovanja • Sve izraženija pozornost kontrolnih /revizionih struktura EU funded project managed by the EAR

  4. Zašto reforma ? EU funded project managed by the EAR

  5. Reformski zahtjevi Osnovni ciljevi: - unaprijediti efektivnost trošenja u JN - povećati transparentnost postupaka - podstaći konkurentsko nadmetanje - eliminisati diskriminatornu praksu - smanjiti prostor za zloupotrebe - obezbijediti efikasan i nezavisan postupak razmatranja žalbi - obezbijediti odgovarajuće analitičko praćenje JN EU funded project managed by the EAR

  6. Reformski zahtjevi su se takodje odnosili na: - UkontekstuTranzicije : Slobodno kretanje roba, ljudi, usluga i kapitala ………. “četirislobode” EU funded project managed by the EAR

  7. Reformski zahtjevi - UkontekstuEvropskog integracionog procesa: Model koji bi bio harmoniziran sa: Acquis Communautaire-om i Medjunarodno priznatim standardima u ovoj oblasti EU funded project managed by the EAR

  8. Poseban praktičan značaj reforme U funkciji (daljeg) jačanja “nacionalnog kredibiliteta”Crne Gore: • kaozemlje partnera • kaoaspiranta u EU integracionim procesima • kaoprimaoca ino-pomoći EU funded project managed by the EAR

  9. Nova legislativa EU funded project managed by the EAR

  10. Opredijeljeni model • Novo legislativno rješenje razvijeno je na modeluEUi pozitivnim iskustvima, kako zemalja članica EU, tako i zemalja u procesu pridruživanja • Zahtjevapoštivanjeosnovnih načela JN • Jačaefikasne i nezavisne mehanizme javne odgovornosti, a time i pruža sredstvo za djelotvorniju borbu protiv zloupotreba u korištenju javnihsredstava • Zadržava karakteristike decentraliziranog sistema javnih nabavki EU funded project managed by the EAR

  11. NOVI LEGISLATIVNIOKVIR OBUHVATA Jedinstveni osnovni zakon i Podzakonska akta i Pravilnike EU funded project managed by the EAR

  12. Poglavlja II i VIII Instituc. okvir / Upravni poslovi i poslovi kontrole primjene i zaštite prava ponudjača i javnog interesa Poglavlja III, IV i V Postupci dodjele ugovora Poglavlje I Osnovne odredbe STRUKTURANOVOG ZAKONA • Otvoreni • Ograničeni • Pregovarački • Okvirni sporazum ------------------------- • Konkurs (za izradu idejnog rješenja) • Konsultantske usluge --------------------- • Šoping • Neposredni sporazum • Predmet i primjena • Izuzeća • Načela (principi) i definicije • Antikorupcijska pravila i konflikt interesa • Opšte odredbe • Nadležni organ uprave • Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki (Državna komisija) EU funded project managed by the EAR

  13. OSNOVNA NAČELA JAVNIH NABAVKI Navedena u članovima 5. - 8. Zakona : • Ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava • Konkurencije • Transparentnosti postupka • Ravnopravnosti ponuđača EU funded project managed by the EAR

  14. Ekonomičnost i efikasnost upotrebe javnih sredstava (Racionalna potrošnja) “Adekvatna razmjena vrijednosti za novac” (glavni cilj ZJN) Javna nabavka je poslovna aktivnost, koja za cilj ima najefikasniji način trošenja sredstava koja plaćaju poreski obveznici Adekvatna razmjena vrijednosti za novac– najbolji kvalitet za pristupačnu cijenu, i to pravovremeno Krajnji cilj – ušteda u procesu javne potrošnje, niži troškovi u sektoru javne uprave Dugoročni poslovni pristup EU funded project managed by the EAR

  15. Pravična konkurencija • Odgovornost za adekvatno provođenje postupaka javne nabavke doprinosi izgradnji povjerenja među ponuđačima • Racionalnost potrošnje je rezultat pravične konkurencije,zasnovane na jednakom odnosu prema svima • Pravična konkurencija obezbjedjuje nabavku pod povoljnijim uslovima (kako u pogledu kvaliteta i cijene, tako i u pogledu drugih uslova nabavke) • Pravična konkurencija je zajednički interes za sve EU funded project managed by the EAR

  16. Transparentnost • Sve bitne informacije za nabavku trebaju biti objavljene ili dostupne (član 33) • Dostupnost tenderske dokumentacije (član 37 i 41) • Tehničke specifikacije – primjenjeni standardi (čl. 38 i 40) • Javnost kriterija i podkriterija za dodjelu ugovora i načina njihove primjene (čl. 65 i 66) • Otvaranje tendera je otvoreno za javnost (čl. 67) • Pravo ponudjača na uvid u dokumentaciju (čl. 7, 13 i 70) • Odluke o svakom tenderu se dostavljaju kandidatima (uz obrazloženje) (čl. 73) • Obavljivanje rezultata postupka (čl. 36) EU funded project managed by the EAR

  17. Ravnopravnost ponudjača – Jednak tretman kao osnovno načelo • Svi kandidati/ ponudjači se tretiraju na jednak način • Tretman mora biti jednak, izuzev ako je razlika objektivno opravdana • Nepristrasnost ugovornog organa i isti pristup prema svim učesnicima EU funded project managed by the EAR

  18. IMPLICITNA NAČELA Nediskriminacija • Niti jedan učesnik ne smije biti diskriminiran (niti favoriziran) po nacionalnom principu • Zabranjena je i direktna i indirektna diskriminacija EU funded project managed by the EAR

  19. . . . IMPLICITNA NAČELA Legalnost • Isključiva primjena postupaka iz ZJN • Integritet, odgovornost • Žalba – korektivni instrument EU funded project managed by the EAR

  20. . . . IMPLICITNA NAČELA Objektivnost • Dozvoljeno je samo postavljanje racionalnih uslova / kriterija • Zabranjen subjektivni/nasumični pristup • Pouzdanost EU funded project managed by the EAR

  21. Načelo proporcionalnosti - VRIJEDNOSNI RAZREDI I Vrijednosni razred - Nabavke velike vrijednosti • Robe i usluge vrijednost nabavke jednaka ili veća od 10.000 € • Radovi vrijednost nabavke jednaka ili veća od 30.000 € koje nalažu primjenu otvorenog, ograničenog, pregovaračkog postupka ili zaključivanje okvirnog sporazuma EU funded project managed by the EAR

  22. . . . Načelo proporcionalnosti - VRIJEDNOSNI RAZREDI II Vrijednosni razred - Nabavke male vrijednosti • Robe i usluge vrijednost nabavke od 2.000 – 10.000 € • Radovi vrijednost nabavke od 2.000 – 30.000 € koje nalažu primjenu šoping metoda EU funded project managed by the EAR

  23. . . . Načelo proporcionalnosti - VRIJEDNOSNI RAZREDI III Vrijednosni razred • Bez razlike da li se nabavljaju robe, uslugeili radovi vrijednost nabavke do 2.000 € koje nalažu primjenu neposrednog sporazuma EU funded project managed by the EAR

  24. OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA (Ugovorni organi) 1. - Korisnici sredstava budžeta Republike Crne Gore [čl. 2 (1)] 2. - Korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih jav. sredstava [čl. 2 (2)] 3. - Organizacije za obavezno soc. osiguranje [čl. 2 (3)] 4. - Preduzeća i dr. pravna lica [čl. 2 (4)] u kojima Republika, jedinica lokalne samouprave ili dr. obveznik primjene Zakona: # posjeduju više od 50% akcija ili udjela u vlasništvu # obavljaju djelatnost od javnog interesa, i # nemaju industrijski ili komercijalni karakter 5. - Pravna lica koja za nabavku koriste javna sredstva (kao subvenciju ili garanciju) [čl. 2 (5)] - Javna lista obveznika primjene Zakona EU funded project managed by the EAR

  25. VRSTE UGOVORA NA KOJE SE ZAKON ODNOSI - Robe (Kupovina, lizing, zakupilinajamna kupovina, sa ili bez opcije otkupa) - Usluge (sve usluge koje nisu izuzete Zakonom) - Radovi (rezultat gradnje ili građev. radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje neke ekonomske ili teh. funkcije) EU funded project managed by the EAR

  26. IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA 1. Nabavke oružja, municije i drugih neophodnih materijala iz oblasti odbrane i bezbijednosti Republike,koje su Zakonom i dr. propisima proglašeni povjerljivim 2. Nabavkepo osnovu medjunarodnih sporazuma ili ugovorazaključenih od Republike, a koje se odnose na: a).Zajedničku realizaciju projekata od strane potpisnica b).Stacioniranje i razmještaj vojnih snaga c).Posebne postupke međunarodnih organizacija 3. Nabavke: a). U vezi sa radio-TV emitovanjem b). Usluge arbitraže i mirenja i notarskih usluga c).Finansijske usluge u vezi sa vr. papirima i dr. finansijskim instrumentima, te usluge Centralne banke CG d). Usluga vezanih za zapošljavanje Takodje: # Postupak izdavanja koncesija i privatizacije privrede # Prodaja ili davanje u zakup zemljišta postojećih zgrada ili drugih nepokretnosti ili odnosnih prava EU funded project managed by the EAR

  27. ANTIKORUPCIJSKA PRAVILA I KONFLIKT INTERESA Zakon ustanovljava eksplicitnu opštu obavezu svih učesnika u postupcima javnih nabavki da: • Poduzimaju mjere spriječavanja korupcije i dr. zloupotreba, kao i otklanjanja postojanja konflikta interesa • Unapredjuju visoke standarde transparentnosti, efikasnog sistema interne revizije, otvorene konkurencije i utvrdjivanja objektivnih kriterija, te blagovremenog obavještavanja o stvarnom ili potencijalnom postojanju konflikta interesa • Odbijanja ponude, poništenja postupka ili odustajanje od sklapanja ugovora ako utvrdi ili osnovano posumnja u postojanje čina ili namjere korupcije ili drugih zloupotreba. EU funded project managed by the EAR

  28. POČETAK POSTUPKA – PLAN JAVNE NABAVKE • Postupak može započeti samo ako: #je nabavka prethodno utvrđena u planu naručioca #su za tu nabavku obezbijeđena potrebna sredstva • Ukoliko godišnji plan nabavke naručioca prelazi vrijednost of 100.000 €, plan mora biti donesen i objavljen prije kraja prethodne godine • Ukoliko usvajanje budžeta kasni, postupak nabavke može započeti samo u skladu sa propisom o privremenom finansiranju EU funded project managed by the EAR

  29. POČETAK POSTUPKA – ODLUKA O POKRETANJU • Starješina naručioca prije započinjanja postupka donosi odnosnu odluku (čl. 28 propisao obavezne elemente iste) • Istovremeno obrazuje Komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda EU funded project managed by the EAR

  30. SLUŽBENIK ZA JAV. NABAVKE • Naručioci ih obavezno moraju imenovati • Po pravilu trebaju imati visoku spremu • Čl. 30 propisao koje poslove obavljaju: - pripremaju plan nabavke - priprema i čuvanje dokumentacije - vrše administrativno stručne poslove u realizaciji postupaka - izdavanje tenderske dokumentacije - sprovodi postupak nabavke male vrijednosti - vodi evidenciju i priprema izvještaje EU funded project managed by the EAR

  31. KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA • Formiranje komisije je obavezno osim kada se radi o postupcima iz Poglavlja V (nabavke male vrijednosti) • Formira se kao ‘ad hoc’ ili izuzetno kao stalna komisija (na godinu dana) • Najmanje 3 člana, od kojih najmanje 1 dipl. pravnik, i najmanje 1 član koji je zaposlen kod naručioca • U sastav komisije mogu se birati i stručnjaci iz oblasti predmeta nabavke • Integralan predmet rada (mandat) komisije regulisan Zakonom (čl. 31) EU funded project managed by the EAR

  32. KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA • Pravilnik o metodologiji ... (Sl. list RCG br. 71 od 17.11.2006)dodatno regulisao niz pitanja vezano za formiranje i rad Komisije: - sadržaj odluke o obrazovanju komisije (predsjedavajući, popis poslova koje komisija treba da izvrši, rokovi njihovog izvršavanja, obavezu potpisivanje Izjave o nezavisnosti, event. angažovanje eksperata, potrebna ovlaštenja, i dr.) - komisija izvršava samo one poslove i zadatke koje joj povjeri naručilac - način rada i utvrdjivanja prijedloga EU funded project managed by the EAR

  33. JAVNO OBJAVLJIVANJE - Prethodni raspis (Okvirni sadržaj plana javne nabavke) - Poziv i oglas za javno nadmetanje - Odluka o dodjeli ugovora - Odluka o poništavanju javnog nadmetanja - Direkcija za nabavke Republike je izradila standardne formulare za iste - Objavljivanje se vrši na Internet stranici nadležnog organa uprave, a Oglas za javno nadmetanje i u jednim dnevnim novinama sa distribucijom na cijeloj teritoriji Republike EU funded project managed by the EAR

  34. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Minimalni / obavezni sadržaj informacija definisanu Zakonu; Direkcija za nabavke Republike je izradila standardne formulare i to za robe, za usluge i za radove - Lica koja rade na pripremi tenderske dokumentacije i na bilo koji način utiču na sprovodjenje postupka javne nabavke ne mogu nastupati kao ponudjač / podizvodjač / podugovarač, i ne mogu saradjivati sa ponudjačem u pripremi ponude. EU funded project managed by the EAR

  35. DIJELJENJE PREDMETA NABAVKE (Lotovi) - dozvoljeno, ali ne smije biti u funkciji izbjegavanja izbora odgovarajućeg postupka - može biti neophodno (za obezbijeđenje upravo onoga što je naručiocu potrebno), ali i vrlo korisno (za zadovoljenje konkurencije, ili sl.) EU funded project managed by the EAR

  36. PODOBNOST PONUĐAČA (Članovi 45 – 51) ► OBAVEZNI USLOVI: -Neosuđivanost u krivičnom i drugom postupku (u roku od 2 godine prije podnošenja ponude) -Poslovno-profesionalna sposobnost (uredna registracija i da nije u postupku likvidac.) -Ekonomsko-finansijska sposobnost (bilansi/revizioni izvještaji, bankarski izvodi/potvrde/izjave, ili izvodi sa ukupnim prometom (max. 3 god.) EU funded project managed by the EAR

  37. PODOBNOST PONUĐAČA (Članovi 45 – 51) ► . . .OBAVEZNI USLOVI: -Uredna izmirenost obaveza po osnovu zakonom utvrđenih poreza i doprinosa -nije dostavio ilije dostavio lažne podatke tražene u postupku EU funded project managed by the EAR

  38. PODOBNOST PONUĐAČA (Čl.45–51) ► FAKULTATIVNI USLOVI (u varijanti roba, usluga, radova): -Stručno tehnička i kadrovska osposobljenost (lista / potvrde glavnih isporuka, opis tehničke opremljenosti, navode o angažovanom tehničkom osoblju, izjavu o prosječnom god. broju zaposlenih – za 3 god., izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja) -Poslovno-profesionalna sposobnost (da nije u postupku stečaja) -Ne ispunjava tržene uslove u pogledu stručno- tehničke i kadrovske osposobljenosti - Da u prethodnim ugovorima nije izvršio obaveze prema naručiocima EU funded project managed by the EAR

  39. PODOBNOST PONUĐAČA (Čl. 45-51) # U pogledu postavljanja uslova podobnosti, naručilac se mora kretati unutar čl. 45 - 51 #Primjerenost uslova (ne smiju biti korišteni za preferiranje ili diskriminaciju) #Obaveza ponuđača je da u roku od 5 dana izvjesti naručioca o svim promjenama u ranije dostavljenoj dokaznoj dokumentaciju # U slučaju konzorcija ponuđača ?? EU funded project managed by the EAR

  40. ”DEMARKACIJA” POGLAVLJA III, IV i V - OdredbePoglavlja III i IVnačelnose ne primjenjuju u Poglavlju V – Ipakuniverzalnost osnovnih principa čini da su odredbe Poglavlja III i IV, u znatnoj mjeri relevantne i u kontekstu Poglavlja V (logika, uzor, dopušteni izbor, ...) EU funded project managed by the EAR

  41. Različiti postupci javnih nabavki EU funded project managed by the EAR

  42. SUŠTINA PITANJA IZBORA POSTUPKA je primarno u funkciji jednog od osnovnih zahtjeva / načela javnih nabavki – tj. da svi postupci moraju biti otvoreni za konkurenciju # Primarni izborpostupkaje – otvoreni postupak # Izbor drugih postupaka zapravo je uslovljen EU funded project managed by the EAR

  43. Poglavlje III Zakona – Postupak za dodjelu ugovora o javnim nabavkama EU funded project managed by the EAR

  44. OTVORENI POSTUPAK Bitne karakteristike: #Svaki zainteresovani ekonomski operater (ponudjač) može dostaviti svoju ponudu (“Svaki” – svaki kvalifikovani ) # Uvijek započinje sa obavještenjem o nabavci #Nije potrebno obezbjeđenje prethodne saglasnosti nadležnog organa uprave EU funded project managed by the EAR

  45. OTVORENI POSTUPAK Vođenje popstupka : 1.Priprema tenderske dokumentacije(čl. 37) 2.Objavljivanje poziva i oglasa za javno nadmetanje (čl. 33) 3.Davanje tenderske dokumentacije (čl. 41) 4.Prijem, evidentiranje i čuvanje ponuda 5.Javno otvaranje ponuda (čl. 67) EU funded project managed by the EAR

  46. OTVORENI POSTUPAK .... Vođenje popstupka : 6.Verifikacija podobnosti ponudjača u skladu sa uslovima utvrdjenim u skladu sa čl. 45 - 49 7.Vrednovanje ponuda u skladu sa kriterijima utvrdjenim u skladu sa čl. 65 - 66 8.Odluka o izboru najpovoljnije ponude (čl. 73) 9.Obavještavanje svih ponudjača o odluci o izboru 10.Zaključivanje ugovora o javnoj nabavci (čl. 74) 11. Javno objavljivanje odluke o dodjeli ugovora EU funded project managed by the EAR

  47. OGRANIČENI POSTUPAK Bitne karakteristike: # Možese koristiti samou slučaju : - nabavki predmeta koje samo odgovarajuće osposobljeni ponudjači mogu isporučiti - stalnih periodičnih i sukcesivnih nabavki, gdje obim i vremenski period ne mogu biti unaprijed određeni - nabavki predmeta za koje su tržišne cijene ustaljenei koje se ne sprovode po posebnim zahtjevima i uslovima naručioca EU funded project managed by the EAR

  48. . . . OGRANIČENI POSTUPAK . . . Bitne karakteristike: # Dvofaznost postupka: - otvorena pretkvalifikaciona faza, i - ograničena ponudbena faza #Tenderska dokumenta mogu biti pripremljena u dva dijela #Svaki zainteresovani ekonomski operater (ponudjač), možepodnijeti svojzahtjev za pretkvalifikaciju EU funded project managed by the EAR

  49. . . . OGRANIČENI POSTUPAK . . . Bitne karakteristike: #Naručilac odabire najmanje 3 (tri) kvalifikovana ponuđača !!! #Svi kvalifikovani kandidati se obavezno pozivaju na podnošenje svojih ponuda #Kriterij izbora najpovoljnije ponude može biti isključivo najniža cijena #Nije potrebno obezbjeđenje prethodne saglasnosti nadležnog organa uprave Stvarna restriktivnost ?? EU funded project managed by the EAR

  50. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Bitne karakteristike: # Postupak u kome naručilac pregovara o uslovima ugovorasa 1 ili više dobavljača neposredno pozvanih od strane naručioca, bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje # Nije neposredno otvoren za konkurenciju (nema javnog poziva), stoga posebna pažnja mora biti posvećena zaštiti konkurencuje na najbolji mogući način, kao i jednakom tretmanu i nediskriminaciji ponuđača EU funded project managed by the EAR