บทที่
Download
1 / 22

บทที่ 5 : การจัดการนวัตกรรมในองค์กร - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

บทที่ 5 : การจัดการนวัตกรรมในองค์กร. อาจารย์ธ นากร อุย พานิชย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏ สวน สุนัน ทา. วัตถุประสงค์การเรียนรู้. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีองค์กรนวัตกรรม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทที่ 5 : การจัดการนวัตกรรมในองค์กร' - lexi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

บทที่ 5: การจัดการนวัตกรรมในองค์กร

อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วัตถุประสงค์การเรียนรู้วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีองค์กรนวัตกรรม

 • นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะและองค์ประกอบขององค์กนวัตกรรมได้

 • นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกุลยุทธ์ทางนวัตกรรม

 • นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนนวัตกรรม


อุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

 • ความไม่เข้าใจในนวัตกรรม

 • ขาดผู้รับผิดชอบในด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน

 • ความสับสนในเรื่องนวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์

 • ขาดกรอบการทำงาน

 • ขาดการควบคุม

 • ขาดการทำงานร่วมกัน

 • ขาดการเน้นความสนใจไปยังลูกค้า


ระดับของนวัตกรรมอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรในองค์กร

 • นวัตกรรมระดับกิจกรรม (Event Idea)

  นวัตกรรมเป็นเพียงกิจกรรมในการรวบรวมความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ เช่น การระดมความคิด การประกวดความคิดใหม่ๆ ซึ่งหลายครั้งที่แนวความคิดดีๆ สามารถสร้างคุณค่ามหาศาลให้บริษัท แต่การนำแนวคิดไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีอยู่น้อยมาก


ระดับของนวัตกรรมอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรในองค์กร

 • นวัตกรรมระดับกระบวนการ (Process Deliverable)

  นวัตกรรมระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานมากขึ้น องค์การมีกระบวนการในการระบุปัญหาและเลือกแนวความคิดเพื่อมาช่วยแก้ปัญหา โดยจัดทำแผนดำเนินการเพื่อให้นำแนวความคิดมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่มีความต่อเนื่อง


ระดับของนวัตกรรมอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรในองค์กร

 • นวัตกรรมระดับองค์การ (Capability Environment)

  นวัตกรรมในระดับนี้จะเป็นความสามารถหลักขององค์การ พนักงานจะดำเนินการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยระดับของนวัตกรรมจะมีการพัฒนาเป็นลำดับขั้น จากระดับระดับกิจกรรม ไปสู่ระดับกระบวนการและระดับองค์การ


กระบวนการทางนวัตกรรมอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

 • การสร้างความคิดใหม่ (Idea Generation) ความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น

 • การรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส (Opportunity Recognition) การวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือที่เรียกว่า “โอกาสทางธุรกิจ”

 • การประเมินความคิด (Idea Evaluation) การคัดเลือกความคิดที่คิดว่ามีความก้าวหน้า

 • การพัฒนาความคิด (Development) การปรับเปลี่ยนความคิดจากแนวคิดไปสู่แนวทางการทำงาน

 • การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) การน าความคิดไปสู่กระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติจริงในองค์การ


กระบวนการทางนวัตกรรมอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร


องค์การนวัตกรรมอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

องค์การที่มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการระบบและทรัพยากร ต่างๆ ในองค์การให้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


ปัจจัยอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรที่ก่อให้เกิดองค์การนวัตกรรม

 • อัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

 • ระดับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

 • การแข่งขันทางธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์

 • การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

 • ความหลากหลายของแรงงาน

 • การขาดแคลนทรัพยากร

 • การเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น


คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม

 • มีผู้บริหารที่มีความกล้าเสี่ยงโดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล

 • องค์การให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

 • มีระบบข้อมูลข่าวสารที่มีการไหลเวียนอย่างอิสระ

 • มีระบบการจัดการความรู้ที่มีการจัดเก็บรวบรวมความรู้จากทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ

 • มีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนและปกป้องความคิดที่ดี

 • มีการให้รางวัลแก่ผู้สร้างนวัตกรรม

 • มอบอำนาจให้กับลูกค้าในการควบคุมกระบวนการซื้อ

 • มีกระบวนการจ้างงานที่สนับสนุนนวัตกรรม


คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม

 • มีการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มีความท้าทาย

 • มีลักษณะโครงสร้างองค์การแบบแบนราบ (Flat Organization)

 • มีการฝึกอบรมทักษะด้านนวัตกรรมให้พนักงาน


7s mckinsey
องค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรม 7S ( McKinsey )

 • ด้านกลยุทธ์ (Strategy)

 • ด้านโครงสร้าง (Structure)

 • ระบบ (Systems)

 • รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)

 • พนักงาน (Staff)

 • ค่านิยมร่วม (Shared Values)

 • ทักษะ (Skills)


Strategy
ด้านกลยุทธ์ ( Strategy)

 • มีข้อความและกลยุทธ์การทำงานสำหรับนวัตกรรม

 • มีการส่งเสริมสร้างนวัตกรรม โดยการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

 • มีกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับผู้จัดการในการสร้างนวัตกรรมและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

 • มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นทุกๆ ปีครึ่งถึงสองปี

 • มีการนำความคิดใหม่ๆ ที่ได้ประเมินไว้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 • มีการใช้กลยุทธ์ความรวดเร็ว (Speed Strategy) และความสามารถที่เป็นจุดแข็งของผู้ปฏิบัติงานในการสร้างนวัตกรรม

 • มีการกำหนดช่วงเวลาและวิธีการตอบสนองหรือชักจูงลูกค้า

 • ด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และมีการลดต้นทุนโดยการปรับปรุงกระบวนการ


Structure
ด้านโครงสร้าง ( Structure)

 • มีการพัฒนาโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรกลให้เอื้อต่อการเกิดภาวะผู้ประกอบการ การริเริ่มออกแบบกระบวนการ นวัตกรรมการตลาด และการจัดการ

 • มีลักษณะการทางานแบบทีมข้ามสายงาน และเปิดโอกาสให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้เข้าร่วมในทีมงานคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีมงานออกแบบกระบวนการทีมงานนวัตกรรมการตลาดและการจัดการ

 • มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบกระบวนการ นวัตกรรมการตลาดและการจัดการ

 • มีการสื่อสารแบบเปิด (Open Communication) ระหว่างศูนย์กลางหรือทีมงานคิดค้นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการจัดการในทุกภาคส่วน


Structure1
ด้านโครงสร้าง ( Structure)

 • มีโครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการปรับตัวและฉกฉวยโอกาส การปรับโครงสร้างองค์การโดยการก่อตั้งหรือแยกหน่วยธุรกิจออกมาเป็นหน่วยงานขนาดเล็กเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองและทำให้มีอำนาจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

 • มีพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการจัดการ กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรเป็นการร่วมมือระหว่างสององค์การ

 • มีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสาหรับการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ออกแบบกระบวนการ นวัตกรรมการตลาดและนวัตกรรมการจัดการองค์การ


Systems
ระบบ ( Systems)

 • มีระบบการให้รางวัลกับนวัตกรรม

  • การให้รางวัลสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

  • การให้รางวัลสาหรับพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ส่วนใหญ่มักจะให้รางวัลที่เป็นตัวเงิน

 • มีการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จด้านนวัตกรรม

 • มีระบบข้อมูลข่าวสารการจัดการนวัตกรรม (InnovationManagementInformation Systems: IMIS)

 • มีระบบการประเมินความคิดสำหรับนวัตกรรม

 • มีระบบที่นำผลจากห้องทดลองมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและระบบสาหรับดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการนวัตกรรม


Systems1
ระบบ ( Systems)

 • มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 • มีโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพสำหรับนวัตกรรม


Style
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)

 • การสร้างวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ (Strategic Intent) วิสัยทัศน์ เป็นประโยคที่แสดงถึงแนวทางของ องค์การ และเป็น แรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม

 • การอนุญาตให้บุคลากรทาผิดพลาดได้ ผู้นาจะต้องอดทนและยอมรับกับความผิดพลาดหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรม

 • การให้เวลาในการตัดสินความคิดใหม่ ผู้นำที่ประสบกับความสำเร็จจะต้องรู้จักการรอคอย

 • การมอบอำนาจและกระจายอำนาจหน้าที่ให้กับบุคคลในการสร้างนวัตกรรม การมอบอำนาจให้แก่พนักงาน


Style1
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)

 • การใช้รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหา ผู้นำในองค์การนวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 • มีการใช้ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนรูป (Transformational Leadership)

 • การใช้วิธีการพิเศษสำหรับการจัดการบุคลากรด้านนวัตกรรม

  • การสอนงาน (Coaching)

  • การปกป้องพนักงาน

  • การพัฒนาความเชี่ยวชาญของพนักงานอย่างเหมาะสม

  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

  • ส่งเสริมให้พนักงานมีการจัดการด้วยตนเอง (Self-Management) โดยการแบ่งปันข้อมูล

  • การให้รางวัลและการยอมรับ


Staff
พนักงาน ( (Staff)

 • บุคลากรขององค์การนวัตกรรมจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบุคลากรในองค์การรูปแบบอื่นๆ

 • สรรหาพนักงานที่มีความสามารถในการคิดและการแข่งขัน

 • มีผู้สร้างความสาเร็จด้านความคิดและนวัตกรรม (Innovation and Idea Champion)

 • ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving: CPS)

 • การใช้กระบวนการที่สร้างสรรค์ การนำเทคนิคและกระบวนการต่างๆ เข้ามาใช้ในการกระตุ้นและพัฒนาความคิดด้านนวัตกรรม


Staff1
พนักงาน ( (Staff)

 • ส่งเสริมและให้เวลาแก่พนักงานในการสะท้อนความคิดและการปฏิบัติงาน

 • การสนับสนุนทางกายภาพสาหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและการคิดสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมในการทางานจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


ad