tovn ctvo podnikate ov po novel ch 2009 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Účtovníctvo podnikateľov po novelách 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Účtovníctvo podnikateľov po novelách 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Účtovníctvo podnikateľov po novelách 2009. Ing. Mária Horváthová 9.október 2009. Zákon o účtovníctve.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Účtovníctvo podnikateľov po novelách 2009' - leora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tovn ctvo podnikate ov po novel ch 2009

Účtovníctvo podnikateľov po novelách 2009

Ing. Mária Horváthová

9.október 2009

z kon o tovn ctve
Zákon o účtovníctve

Zákon č. 431/2002 Z. z. bol novelizovaný zákonom 652/2003 Z. z., zákonom č. 561/2004 Z. z., zákonom č. 518/2005 Z. z., zákonom č. 688/2006 Z. z., zákonom č. 198/2007 Z. z., zákonom č. 540/2007 Z. z., zákonom č. 621/2007 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z., zákonom č. 567/2008 Z. z. a zákonom č. 61/2009 Z. z. Zameriame sa na posledné štyri novely, ktoré sú aktuálne pre rok 2009.

prava z konom 378 2008 z z
Úprava zákonom č. 378/2008 Z. z.

V článku IX zákona č. 378/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a v znení neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný § 9 ods. 2 písmeno c) zákona o účtovníctve.

Ustanovuje možnosť pozemkovým spoločenstvám viesť jednoduché účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ich príjmy za rok 2007 nedosiahli 3 000 000 Sk. Podnikanie pozemkového spoločenstva ako prekážka na vedenie jednoduchého účtovníctva bola vypustená.

prava z konom 567 2008 z z
Úprava zákonom č. 567/2008 Z.z.
 • -Rada Exportno – importnej banky predkladá na Ministerstvo financií Slovenskej republiky návrh na výber audítora na overenie účtovnej závierky.
 • -Členov výboru pre audit (§ 19a) vymenúva a odvoláva Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Členom výboru pre audit môže byť aj člen dozornej rady s výnimkou predsedu dozornej rady. Predsedu výboru pre audit volia a odvolávajú jeho členovia. Aspoň jeden člen výboru pre audit musí mať minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý.
postupy tovania
Postupy účtovania

Legislatívna úprava Opatrením Ministerstva financií Slovenskejrepubliky č.23054/2002 –92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva bola novelizovaná opatrením č. 25167/2003 –92, opatrením č. MF/10069/2004-74, opatrením č. MF/26670/2005-74, opatrením č. MF/25814/2006-74, opatrením č. MF/16317/2007-74,  opatrením č. MF/2353/2008-74 a opatrením č. MF/10531/2009-74. Posledné dve novely sú uplatňujú prvý krát v roku 2009.

tovn z vierka
Účtovná závierka

Opatrenie MF SR č. 4455/2002 - 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctvav znení opatrenia č. 25167/2003-92, opatrenia č. MF/10069/2004-74, opatrenia č. MF/26670/2005-74, opatrenia č. MF/25812/2006-74, opatrenia č. MF/26120/2007-74 a opatrenia č. MF/24219/2008-74

tovn ctvo v roku 2009
Účtovníctvo v roku 2009
 • účtovné doklady sa vystavujú v €
 • duálne zobrazovanie konečných súm v SKK
 • opravy chýb minulých rokov sa účtujú v roku 2009 v € po prepočte konverzným kurzom
 • mesačné účtovné odpisy – zaokrúhľovanie stanovené v internom predpise ( počet desatinných miest mesačných odpisov)
zostavenie tovnej z vierky po 1 1 2009
Zostavenie účtovnej závierky po 1.1.2009
 • účtovná závierka za účtovné obdobie po dni zavedenia € sa zostavuje v €
 • výročná správa za účtovné obdobie končiace po dni zavedenia € sa vypracuje v €
 • porovnateľné údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa prepočítajú na € konverzným kurzom
tovn z vierka po 1 1 2009
Účtovná závierka po 1. 1. 2009

Vykazované údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát

Údaje za bežné účtovné obdobie v EUR podľa štruktúry výkazu

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v EUR

preradiť podľa novej štruktúry -zmeny vo výkazoch

prepočet z Sk na EUR sumy na riadkoch výkazov

Súvaha:1. najskôr r. 001 a r.066

2. súčtové riadky výkazu

3. ostatné riadky výkazu na hodnotu súčtových riadkov

Výkaz ziskov a strát:1. najskôr r. 61

2. r. 51 a r. 58

3. ostatné súčtové riadky výkazu

4. ostatné riadky výkazu na hodnotu súčtových riadkov

poznámky: kurzové zisky a kurzové straty k 1.1.2009 (563 a 663) z dôvodu prechodu na euro

zmeny vo v kazoch
Zmeny vo výkazoch

Súvaha:

účet 353 - vykazuje v pasívach (-) r. 072

Účty časového rozlíšenia sa členia na dlhodobé a krátkodobé

Rezervy sa členia na zákonné a ostatné a tiež na dlhodobé a krátkodobé

Krátkodobé finančné výpomoci r. 115

Bankové úvery – dlhodobé r. 117

- bežné bankové úvery r. 118

Výkaz ziskov a strát

r. 21 účet 547 – samostatný riadok

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením a po zdanení

z mimoriadnej činnosti pred zdanením a po zdanení

za účtovné obdobie pred zdanením a po zdanení

zverej ovanie tovnej z vierky za rok 2008
Zverejňovanie účtovnej závierky za rok 2008

Podľa § 21 zákona o účtovníctve riadna a mimoriadna účtovná závierka obchodnej spoločnosti, družstva, štátneho podniku, Exportno –importnej banky sa zverejňuje:

 • uložením do zbierky listín obchodného registra,
  • uverejnením v Obchodnom vestníku,
  • uverejnením na internetovej stránke

§ 40 Obchodného zákonníka – spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, štátny podnik

Zmena:od 1. januára 2008 ak nedôjde k schváleniu účtovnej závierky do troch mesiacov od predloženia účtovnej závierky valnému zhromaždeniu, ukladá sa neschválená účtovná závierka. Ak účtovná závierka zostavená k  31 .12. 2008 nebude schválená do konca júna 2009, musí akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným a družstvo uložiť do zbierky listín obchodného registra neschválenú účtovnú závierku. Neschválenú účtovnú závierku ukladá do zbierky listín obchodného registra do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.

Obchodná spoločnosť a družstvo musia zabezpečiť uloženie do zbierky listín obchodného registra účtovnú závierku zostavovanú k 31 .12. 2008 najneskoršie do konca októbra 2009.

premena menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty z kladn ho imania
Premena menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania

Právna úprava: - § 10- 14 zákon č. 659/2007 Z. z. „Generálny zákon“

- vyhláška 246/2008 Z. z. „postup premeny“

- vyhláška 240/2008 Z. z. „zaokrúhľovanie premeny CP“

- vládny návrh novely zákona č. 530/2003 Z. z. „obchodný register“

Základné pravidlá: •Rozhodnutie o premene

•Metódy premeny

• Spôsob zaokrúhľovania

• Procesný postup

•Účinnosť zápisu premeny

Premena - dodržanie zákonných pravidiel - nepovažuje sa zvýšenie alebo zníženie „MH a ZI“

- nedodržanie zákonných pravidiel – považuje za zvýšenie alebo zníženie ZI

sp sob zaokr h ovania
Spôsob zaokrúhľovania

Možnosťzaokrúhľovania vkladov

 • smerom nahor – max. presnosť šesť desatinných miest

až na celé eurá

krytie rozdielu – nerozdelený zisk, RF –max. 10%

iná zložka vlastného imania

 • smerom nadol - najmenej na dve desatinné miesta

najviac na šesť desatinných miest

krytie rozdielu - odviesť do rezervného fondu (RF) alebo nedeliteľného fondu

pr klad premeny cel eur
Príklad premeny – celé eurá

- základné imanie s.r.o.: 200 000,- SKK

- menovitá hodnota jedného vkladu: 100 000,- SKK

- počet spoločníkov: 2

100 000/ 30,1260 = 3319,3918874062271791807740821881

zaokrúhlene: = 3320 € na celé eurá smerom nahor

- základné imanie: 3320 + 3320 = 6640 €

200 000/ 30,1260 = 6638,7837748124543583615481643763

zaokrúhlene: 6638,78 € na celé eurá smerom nahor

- rozdiel: 6640 –6638,78 = 1, 22 € krytie – vlastného imania „ 428/411“

pr klad premeny dve des miesta
Príklad premeny – dve des. miesta

- základné imanie: 200 000,- SKK

- menovitá hodnota jedného vkladu: 100 000,- SKK

- počet spoločníkov: 2

100 000/ 30,1260 = 3319,3918874062271791807740821881

 • zaokrúhlene: 3319,39 € na dve desatinné miesta k najbližšiemu eurocentu smerom nadol
 • - základné imanie: 3319, 39 + 3319,39 = 6638,78 €

200 000/ 30,1260 = 6638,7837748124543583615481643763

zaokrúhlene: 6638,78 € na dve desatinné miesta k najbližšiemueurocentu smerom nadol

v tomto prípade sa nevyžaduje ďalšia úprava

pr klad premeny a s
Príklad premeny – a.s.
 • základné imanie a.s. : 2 000 000 SKK

- NH akcie: 2 000 SKK

- počet akcií: 1 000 ks

1 akcia: 2 000/30,1260 = 66,38783775

 • zaokrúhlenie nahor : 67 €

ZI: 67x 1000 = 67 000 €

2 000 000/30,1260 = 66 387,83775= 66 387,84 €

rozdiel: 67 000 - 66 387,84 = 612,16 428/411

 • možnosť zaokrúhlenia nadol:

nadol: 66,38 alebo až 66,387837

dve desatinné miesta: 66 380 – 66 387,84 = 7,84 411/417

pr klad automatick ho prepo tu
Príklad automatického prepočtu

- základné imanie s.r.o.: 200 000,- SKK

- menovitá hodnota jedného vkladu: 100 000,- SKK

- počet spoločníkov: 2

100 000/ 30,1260 = 3319,3918874062271791807740821881

 • zaokrúhlene: 3319,391888 na šesť desatinných miest nahor

3319,391888 + 3319,39188 = 6638,783776

200 000/ 30,1260 = 6638,7837748124543583615481 643763

 • zaokrúhlene: 6638, 783775 na šesť desatinných miest nahor
 • rozdiel 0,000001 znamená, že pomer vkladov ostane zachovaný bez potreby dodatočných krokov
z kladn imanie zap san v or do konca roka 2008 v eur ch
Základné imanie zapísané v OR do konca roka 2008 v eurách

·Základné imanie zapísanédo konca roka 2008 v eurách:

* 1.1. 2009 začiatočný stav účtu 411 – Základné imanie sa rovná sume zapísanej v Obchodnom registri

Suma základného v Sk k 31.12.2008 sa prepočíta konverzným kurzom

 • * Rozdiel po prepočte sa zaúčtuje na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy so súvzťažným zápisom na účet 701 – Začiatočný účet súvahový.

Napr.:k 31.12.2008 411/10 000 EUR/ 420 000 Sk (420 000/30,1260= 13 941,45

k 1. 1. 2009 411/ 10 000EUR

413/ 3 941,45 EUR

jednoduch tovn ctvo
Jednoduché účtovníctvo

Prepočet majetku a záväzkov k 1.1.2009

 • majetok a záväzky, ktoré sú vyjadrené k 31.12.2008 v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách v SKK sa prepočítajú na € KK, vzniknuté kurzové rozdiely súvisiace s prechodom na € sa zaznamenajú v týchto účtovných knihách len evidenčne,
 • majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene inej ako €, ktoré sú vyjadrené k 31.12.2008 v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách v slovenskej mene, sa prepočítajú na € KK, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov, prípadné kurzové rozdiely súvisiace s prepočtom sa zaznamenajú v týchto účtovných knihách len evidenčne,
 • prijaté a poskytnuté preddavky znejúce na €, ktoré sú v knihe záväzkov a v knihe pohľadávok vyjadrené k 31.12.2008 v slovenskej mene, sa ponechajú ocenené kurzom platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
 • prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene inej ako € vyjadrené v SKK sa prepočítajú na € KK
prepo et cudzej meny po 1 1 2009
Prepočet cudzej meny po 1.1.2009
 • Majetok, záväzky, OP vymedzené v § 4 ods. 7 znejúce na cudziu menu sa prepočítavajú na EUR

deň uskutočnenia účtovného prípadu

   • Kurzom ECB v deň predchádzajúci uskutočneniu účtovného prípadu
   • Kurzom NBS, ak ECB nevydáva kurz k danej cudzej mene
   • Kurzom komerčnej banky - kúpa alebo predaj cudzej meny

deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

   • Kurzom ECB vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje ÚZ
   • Kurzom NBS deň, ku ktorému sa zostavuje ÚZ, ak ECB nevyhlasuje kurz k danej mene
zmeny tovn ctvo a da z pr jmov
Zmeny – účtovníctvo a daň z príjmov
 • Zákon č. 60/2009 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 61/2009 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Opatrenie č.MF/10531/2009-74 mení a dopĺňa postupy účtovania podnikateľov
z kon 61 2009 z z
Zákon č. 61/2009 Z.z.
 • Daňová evidencia fyzických osôb podnikateľov
 • Jednoduché účtovníctvo pre neziskový sektor
 • Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
 • Oslobodenie od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky
 • Daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve
 • Účtovný záznam v technickej forme
fyzick osoba
Fyzická osoba

FO - podniká § 6 ods. 1 alebo vykonáva inú samostatne zárobkovú činnosť § 6 ods.2

Preukazovanie skutočných výdavkov:

 • účtovníctvo
 • daňová evidencia

Nepreukazovanie skutočných výdavkov:

 • Uplatnenie výdavkov % z dosiahnutých príjmov (40 % alebo 60%)

neplatiteľ DPH

Daňová evidencia za rok 2009 – prechod z účtovníctva alebo

- z výdavkov % z príjmov na skutočné výdavky

da ov evidencia
Daňová evidencia

Fyzická osoba

§ 6 ods.1 a § 6 ods. 2 ZDP

účtovníctvo

jednoduché alebo podvojné

daňová evidencia

§ 14 a 15 ZDP

Účtovná jednotka

skutočné výdavky z účtovníctva

Nie je účtovná jednotka

skutočné výdavky z evidencie

slide25
Podmienky daňovej evidencie:
 • vykonávanie činnosti samostatne bez zamestnancov
 • príjmy za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahli

170 000 eur t.j. za rok 2008 5 121 420,- Sk

 • uplatňovanie preukázateľných výdavkov

Vedenie daňovej evidencie:

 • o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť
 • zásobách, pohľadávkach a záväzkoch
   • Nemusí vykonať inventarizáciu, účtovnú závierku, viesť účtovné knihy, účtovný odpisový plán, nemôže dostať pokutu podľa účtovníctva
prechod z tovn ctva na da ov evidenciu
Prechod z účtovníctva na daňovú evidenciu
 • účinnosť zákona - 1. marca 2009
 • k 28. 2. 2009 uzavretie účtovné knihy v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve /účtovná závierka sa nezostavuje !!!!!/
 • prevedenie informácii z účtovníctva do daňovej evidencie od 1.1.2009
 • daňovník pôvodne predpokladal výdavky % z príjmov, ale sa rozhodol pre daňovú evidenciu, daňová evidencia sa vedie od 1.1.2009
 • uchovávanie dokladov a daňovej evidencii až do zániku vyrúbiť daň
 • Vedenie daňovej evidencie do konca zdaňovacieho obdobia, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastane porušenie podmienok (príjme zamestnanca)
 • v nasledujúcom zdaňovacom období musí začať viesť účtovníctvo alebo uplatniť výdavky % z príjmov
slide27
V roku 2009 môže viesť jednoduché účtovníctvo podľa úprav § 9 vykonaných k 1. 1. 2009 a 1.3. 2009
 • občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú, a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur (6 025 200,- Sk)
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú (zmena už môžu prijímať aj dotácie)
 • pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy za rok 2008 nedosiahli sumu 200 000 eur.
overenie tovnej z vierky aud torom audit
Overenie účtovnej závierky audítorom - audit

Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky má

 • každá akciová spoločnosť
 • ktorej povinnosť auditu je vymedzená vo vecnom zákone
 • účtovná jednotka, ktorá zostavuje individuálnu účtovná závierku podľa IFRS

ZMENA PODMIENOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE KONČIACE PO 28. februári 2009

 • ÚJ, ktorá povinne vytvára základné imanie (s.r.o, družstvo), ak spĺňa podmienky § 19 ods.1 písmeno a)
zmena podmienok na audit
Zmena podmienok na audit

Podmienky za účtovné obdobie končiace do 28. februára 2009:

ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto účtovná závierka audituje sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 663 878,38 eura, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
 • čistý obrat presiahol 1 327 756,76 eura, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 20

Podmienky za účtovné obdobie končiace po 28. februári 2009

ak ku dňu,ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezdprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3
 • čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30
oslobodenie od zostavenia konsolidovanej tovnej z vierky
Oslobodenie od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky

Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu má materská účtovná jednotka v nasledujúcom účtovnom období, ak podľa údajov z posledných individuálnych účtovných závierok materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok jej dcérskych účtovných jednotiek na všetkých úrovniach konsolidácie v každom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach boli splnené aspoň dve z týchto podmienok

 • celková sumu majetku materskej účtovnej jednoty a dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 17 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3
 • čistý obrat materskej účtovnej jednoty a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 34 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250
odpisovanie majetku v jednoduchom tovn ctve
Odpisovanie majetku v jednoduchom účtovníctve

Účtovné obdobie končiace do 28. februára 2009

povinnosť účtovných aj daňových odpisov

Účtovné obdobie končiace po 28. februári 2009

možnosť len daňových odpisov

ročný odpis za celé účtovné a zdaňovacie obdobie

doba odpisovanie určená podľa zákona o dani z príjmov

zria ovacie n klady
Zriaďovacie náklady

Dlhodobý nehmotný majetok

 • náklady na vývoj
 • softvér
 • oceniteľné práva
 • goodwill
 • ostatný dlhodobý nehmotný majetok

úprava zúčtovania zriaďovacích nákladov v novele postupov účtovania

prenos tovn ho z znamu
Prenos účtovného záznamu

Technická forma:

Súčasťou účtovného záznamu pri prenose mimo účtovnú jednotku

- podpisový záznam,ktorým je elektronický podpis

- iný kód, na ktorom sa účtovné jednotky vzájomne dohodli sa považujú ho za preukázateľný

dlhodob hmotn majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Zvýšenie sumy na povinné zaradenie do dlhodobého hmotného majetku

Ide o hmotný majetok

 • samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko – ekonomickým určením a dobou použiteľnosti dlhšou ako rok
 • technické zhodnotenie hnuteľných vecí
 • technické zhodnotenie prenajatého majetku odpisovaného nájomcom vrátane FP

Dlhodobý hmotný majetok zaradený do užívania do 28. 2.2009 ostáva dlhodobým hmotným majetok a pokračuje sa v odpisovaní

vstupn cena hmotn ho majetku
Vstupná cena hmotného majetku

Zvýšenie vstupnej ceny hmotného majetku ZDP

Ide o hmotný majetok

 • samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko – ekonomickým určením a prevádzkovo technické funkcie dlhšie ako jeden rok
 • technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
 • technické zhodnotenie prenajatého majetku vykonané a odpisované nájomcom
 • Technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku

Majetok daňovo odpisovaný za zdaňovacie obdobie končiace do 28. februára 2009 – možnosť výberu zahrnovania zostatkovej ceny do základu dane z príjmov

uplatnenie da ov ch odpisov
Uplatnenie daňových odpisov

Pozor na koniec zdaňovacieho obdobia

Kalendárny rok –majetok zaradený do užívania od 1.1.09 – 28.2.09

Hodnota menej ako 996 eur alebo suma od 996 do 1 700 eur,

- majetok zaradený do užívania od 1. 3. 2009

Hodnota menej ako 1 700 eur, ide o drobný majetok a do základu dane suma účtovných odpisov

Hospodársky rok - podľa dátumu konca účtovného obdobia

Zostatková hodnota (majetok bol daňovo odpisovaný),ktorého vstupná cena je menej ako 1700 eur

 • jednorázový daňový odpis zostatkovej ceny v zdaňovacom období končiacom po 28. februári 2009
 • pokračovanie v začatom odpisovaní podľa § 27 alebo 28
dlhodob nehmotn majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

Zvýšenie sumy na povinné zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku

Ide o nehmotný majetok

 • aktivované náklady na vývoj
 • softvér
 • oceniteľné práva
 • goodwill
 • ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok zaradený do užívania do 28. 2.2009 ostáva dlhodobým nehmotným majetok a pokračuje sa v odpisovaní

vstupn cena nehmotn ho majetku
Vstupná cena nehmotného majetku

Nehmotný majetok - § 22 ods. 7 ZDP

práva priemyselného vlastníctva, autorské práva, práva príbuzné autorskému právu, vrátane počítačových programov a databáz,projekty, výrobné a technické postupy,utajované informácie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti

účtovné odpisy ========== daňové odpisy

technick zhodnotenie plne odp san ho nehmotn ho majetku
Technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku

suma pre daňové účely ========= suma pre účtovníctvo

zria ovacie n klady40
Zriaďovacie náklady

Účtovná jednotka, ktorá vznikne od 1. marca 2009 náklady spojené s zriadením a vznikom účtovnej jednotky sa zaúčtujú do nákladov v prvom účtovnom období

Dlhodobý nehmotný majetok - zriaďovacie náklady (011) -

zúčtovanie v účtovnom období končiacom po 28. februári 2009

 • zostavuje prvú účtovnú závierku - 551/071 a 071/011
 • v ostatných prípadoch (2,3,4...ÚZ) - 428,429/071 a 071/011
zria ovacie v davky
Zriaďovacie výdavky
 • vzniknuté v zdaňovacom období od 1. marca 2009 sa zahrnú do základu dane podľa účtovníctva
 • zriaďovacie výdavky vzniknuté do 28. februára 2009 ako nehmotný majetok odpisovaný
 • zostatková cena sa zahrnie do základu v zdaňovacom období končiacom po 28. februári 2009
 • Každá zostatková cena, bez ohľadu, či sa účtovala na 551 alebo 428,429
stavba pred asn alebo do asn u vanie
Stavba - predčasné alebo dočasné užívanie

predčasné užívanie stavby alebo dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku:

Vydané od 1.3.2009 – ukončenie obstarávania a 021/042

- začatie odpisovania 551/081

Vydané do 28.2.2009 - ide o účtovné obdobie končiace po 28. februári 2009

-ukončenie obstarávania a 021/042

- účtovné odpisy za celé účtovné obdobie 551/081

- ide o účtovné obdobie končiace do 28. februára 2009

- zúčtovanie vytvorenej opravnej položky 094/081

- začatie odpisovania - odpisovateľná suma sa zníži o zúčtovanú opravnú položku 551/081

stavba zdp
Stavba - ZDP

predčasné užívanie stavby alebo dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku

Vydané od 1.marca 2009 – zaradí stavbu do odpisovej skupiny a začne daňové odpisy v zdaňovacom období končiacom po 28. 2. 2009

Vydané do 28. februára 2009 – zaradí stavbu do odpisovej skupiny začne odpisovať v zdaňovacom období končiacom po 28. 2. 2009

Ak nepríde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku musí sa prerušiť uplatňovanie daňových odpisov až do toho zdaňovacieho obdobia, ktorom stavebný úrad rozhodne o predĺžení alebo vydá kolaudačné rozhodnutie

da ov odpisy pod a jednotliv ch oddelite n ch s ast
Daňové odpisy podľa jednotlivých oddeliteľných súčastí
 • Jednotlivé oddeliteľné súčasti samostatne hnuteľné veci (odpisové skupiny 1,2 a 3)

- každá jednotlivá oddeliteľná súčasť musí mať vstupnú cenu vyššiu ako 1 700 eur

- každá jednotlivá súčasť sa zaradí do rovnakej odpisovej skupiny,do ktorej je zaradený hmotný majetok

 • Jednotlivé oddeliteľné súčasti budovy ( 4. odpisová skupina)

možnosť vyňať oddeliteľné súčasti a to:

- rozvody počítačových sietí a zaradiť do 2. odp. skupiny

- klimatizačné zariadenia a zaradiť do 3. odp. skupiny

- osobné a nákladné výťahy a zaradiť do 3. odp. skupiny

- eskalátory a pohyblivé chodníky a zaradiť do 3. Odp. skupiny

oddelite n s asti komponenty
Oddeliteľné súčasti (komponenty)
 • odpisovanie podľa jednotlivých oddeliteľných súčastí - obstaraný a uvedený do užívania v zdaňovacom období končiacom v roku 2009
 • stanovenie ocenenie jednotlivých oddeliteľných súčastí – obstarávacia cena alebo cena určená kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca
 • súčet vstupných cien jednotlivých oddeliteľných súčastí sa rovná vstupnej cene hmotného majetku
tovanie rotovn ho
Účtovanie šrotovného
 • § 7a Výnosu Ministerstva hospodárstva zo 4. marca 2009 č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov.
 • § 52 ods. 15 a 16 Opatrenia MF SR č. MF/10531/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (postupy účtovania)
 • Výška dotácie:
 • a)      1 500 eur za podmienky, ak predajca poskytne zľavu najmenej 500 eur, alebo
 • b)      vo výške 1 000 eur, ak predajca zľavu neposkytne.
registra n pokladnice
Registračné pokladnice
 • Fyzická a právnická osoba,ktorá má oprávnenie podnikať v oblasti predaja tovaru alebo poskytovania vymedzených služieb v SR a prijíma tržby
 • Tržba - platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytnutia služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou nákup tovaru alebo poskytovanie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok
 • Za platbu prijatú z predaja sa považuje aj - úhrada pohľadávky
 • Tržba sa skladá – platby prijaté na vopred – preddavky

- predaj

- inkaso pohľadávky v hotovosti

z kon o dani z pridanej hodnoty
Zákon o dani z pridanej hodnoty

Skupinová registrácia – jedna zdaniteľná osoba pod jedným IČ DPH, osoby usadené na území členského štátu, ktoré sú právne nezávislé, ale sú vzájomne úzko prepojené finančnými, ekonomickými a organizačnými väzbami.

Dobrovoľná skupinová registrácia s účinnosťou od 1. januára 2010, ak je žiadosť o registráciu podaná zástupcom skupiny daňovému úradu najneskôr do 31.10.2009

 • členovia skupiny už ďalej nie sú samostatnými zdaniteľnými osobami
 • zdaniteľná osoba,ktorá je členom skupiny,sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň má mimo tuzemska, nemôžu byť tieto jej časti mimo tuzemska súčasťou skupiny
 • členovia skupiny zodpovedajú spoločne a nerozdielne za povinnosti DPH a správe daní
 • platenie dlžnej sumy DPH a sankcie týkajúce sa porušenia povinností skupiny je možné požadovať od ktoréhokoľvek člena skupiny
slide49
Zástupca skupiny podáva daňové priznanie k DPH za skupiny

Účtovanie odvodu DPH

 • časť odvodu DPH zo zdaniteľných plnení zástupcu 343.100/ 343.200
 • časť odvodu DPH za zdaniteľných plnení členov 378.100/343.200
 • časť nároku na odpočet za člena skupiny 343.200/379.100
 • daňová povinnosť podľa daňového priznania 343.200/343.300

Účtovné záznamy preukazujúce skutočnosti v daňovom priznaní:

- suma zdaniteľného plnenia a DPH za jednotlivých členov skupiny, ktorú podkladom účtovania na účtoch 378 a 379

cestovn n hrady zamestnancov
Cestovné náhrady zamestnancov

Zákon č. 475/2008 Z.z. účinnosť od 1.1.2009

V § 29 odsek 2 znie:

Zamestnancovi sa náhrada výdavkov podľa § 22, § 25 až 28, § 31 a 33a poskytne v mene, v ktorej boli výdavky uhradené. Po dohode so zamestnancom možno náhradu poskytnúť aj v inejmene. Na prepočet eura na cudziu menu a naopak sa použijereferenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,19c) ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom boli výdavkyuhradené. Na prepočet cudzej meny na inú cudziu menu sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,ktorý je platný k prvémudňu v mesiaci, v ktorom boli výdavky uhradené; suma náhrad sa určí prepočtom hodnoty náhrad v eurách nadohodnutú cudziu menu.

akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

Hoci bol tento materiál vypracovaný s náležitou starostlivosťou, nemôžeme akceptovať zodpovednosť za škodu spôsobenú konaním na základe tohto materiálu.

Značná časť právnych predpisov je len v schvaľovacom procese. Uzákonené právne predpisu nemusia byť totožné s návrhmi.