semin o stavebn m spo en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminář o stavebním spoření PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminář o stavebním spoření

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 44
Download Presentation

Seminář o stavebním spoření - PowerPoint PPT Presentation

leo-shannon
100 Views
Download Presentation

Seminář o stavebním spoření

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminář o stavebním spoření Část VI: Tarif

 2. Co už víme?

 3. Opakování • Cíl: udržet V ≥ U • Stacionární stav • Výkon je plocha vymezená křivkou zůstatku a časovou osou • Celkové saldo spořitelny je úměrné výkonu jednoho klienta • SKLV je podíl spořicího a úvěrového výkonu • Pro zajištění V ≥ U je rozhodující hodnota SKLV a podíl přátelských účastníků

 4. Co chceme?

 5. Co chceme? • Potřebujeme zajistit, aby FSS =V – U ≥ 0 • Víme, že to můžeme zajistit, pokud Takže: • Odhadnu podíl přátelských účastníků • Z podílu přátelských účastníků vypočítám SKLV • Napíšu obchodní podmínky tak, aby každý účastník dosáhl alespoň tohoto SKLV

 6. Co chceme? Potřebujeme zajistit, aby každý klient dosáhl potřebné hodnoty SKLV • Naformulujeme podmínky pro klienta • Napíšeme podle toho VOP • ...a tyto podmínky nazveme tarifem.

 7. Jak zajistit hodnotu SKLV?

 8. Jak dosáhnout SKLV ? • SKLV = PV / PU • PV – pro poskytnutí úvěru budu požadovat dosažení určitého spořicího výkonu • PU – stanovím minimální splátku a omezím výši úvěru

 9. SKLV chci raději vyšší • Potřebuji (neostrá nerovnost) • SKLV = PV/ PU • PV omezíme zdola – budu požadovat alespoň předepsaný výkon • PU omezíme shora – povolíme nejvýše povolený výkon • Spořicí i úvěrový výkon budeme počítat relativně k výši cílové částky (tj. CČ=1)

 10. Úvěrový výkon PU Způsob splácení úvěru je dán jednoznačně parametry: • Výše úvěru • Měsíční splátka • Úroková sazba Pokud znám tyto parametry, mohu vypočítat dobu splatnosti, zaplacené úroky a tedy i úvěrový výkon PU

 11. Úvěrový výkon PU • Výše úvěru např. 60 % cílové částky • Měsíční splátka např. 0,5% cílové částky • Úroková sazba např. 5 % p.a.

 12. Spořicí výkon PV • Namísto „čistého“ spořicího výkonu se obvykle používá mírně upravený ukazatel – hodnotící číslo • A je parametr který zajistí, aby výsledné hodnoty nebyly příliš vysoké (marketing), ale má i další účely • Ve VOP se navíc zpravidla nepoužívá pojem „výkon“, ale PV je vypočítáno jedním ze dvou způsobů • Výpočet z definice (suma zůstatků) • Výpočet pomocí úroků

 13. HČ počítané pomocí sumy zůstatků • Definice HČ: • Definice výkonu: • Hodnota τ je konstantní, obvykle se „skryje“ v parametru A.

 14. HČ počítané pomocí sumy zůstatků

 15. HČ počítané pomocí sumy zůstatků • Obvykle se sčítají zůstatky na konci období (měsíc nebo čtvrtletí). • Protože zůstatek zpravidla neklesá (jen výjimečně díky poplatkům), je takto získaná hodnota horním odhadem (viz předchozí obrázek). • Skutečný výkon je tedy menší než takto vypočtený. Chyba je však akceptovatelná.

 16. HČ počítané z úroků • Definice HČ: • Definice výkonu: P = r / q • Hodnotící číslo

 17. Příklad 1

 18. Příklad 2 Parametr ohodnocení se stanoví v každém termínu ohodnocení a rovná se součinu tří následujících činitelů: • první činitel je podíl sumy všech zůstatků na účtu a cílové částky. Suma všech zůstatků na účtu účastníka je součet zůstatků na účtu účastníka ve všech proběhlých termínech ohodnocení (zaokrouhlených na celou korunu, pokud nepřevyšují cílovou částku); • druhý činitel je podíl zůstatku na účtu v termínu ohodnocení a minimálního zůstatku na účtu, tento činitel má hodnotu minimálně 1 a maximálně 2,5; • třetí činitel je tzv. koeficient ohodnocení, pro rychlou variantu je roven 14, pro standardní 10, pro pomalou 6.

 19. Příklad 3 • Aktuální ohodnocovací číslo smlouvy se rovná součtu ohodnocovacího čísla dosaženého k minulému ohodnocovacímu dni a přírůstku ohodnocovacího čísla vypočteného v daný ohodnocovací den. • Přírůstek ohodnocovacího čísla se vypočítá podle vzorce:Δ OHČ = úspory na účtu účastníka x 100 x koeficient 3 x cílová částka ohodnocení

 20. Příklad 4 Hodnotící číselný faktor je dán ve smlouvě sjednanou tarifní variantou podle čl. III. Výkon úspor se stanoví jako součet podílů úroků a úrokové sazby v jednotlivých obdobích spoření s danou úrokovou sazbou.

 21. Hodnotící číslo a parametr „A“

 22. Význam parametru „A“ • fR – rychlostní faktor • fS – faktor spoření Parametr A může zahrnovat více členů

 23. Rychlostní faktor fR • fR umožňuje regulovat „rychlost“ tarifu – tj. výkon potřebný pro přidělení. • Mám-li více tarifů, mohu mít • různé HČ, nebo • shodné HČ, ale různé fR

 24. Faktor spoření fS • Pokud klient naspoří více než je požadováno tarifem (vmin), má nižší úvěr. • Pak může dojít k tomu, že úvěrový výkon je nižší, než je nezbytně nutné. • Tím je klient znevýhodněn. • Faktor spořenízajistí rychlejší růst HČ po naspoření v > vmin

 25. Tarif - shrnutí • Potřebuji zajistit podmínku stability • Podíl přátelských účastníků odhadnu • Pak mohu spočítat minimální hodnotu SKLV, kterou musím od klientů požadovat. • SKLV = PV / PU • PV – klient získá úvěr až po dosažení minimálního HČ • PU – stanovím minimální splátku a omezím výši úvěru

 26. Příklad

 27. Vytvořme si tarif! Předpokládejme 40 % přátelských účastníků: ρV/ ρ = 0,4 ρU/ ρ = 0,6 Takže potřebuji SKLV ≥ 0,6 Úroky z vkladů: 2 % p.a. Úroky z úvěrů: 5 % p.a

 28. Hodnotící číslo Zvolím si konstrukci HČ: HČ = 50 × r / CČ a stanovím si podmínky pro přidělení: • naspořit minimálně 40 % CČ • dosáhnout HČ ≥ 1,1 • Co tam dělá ta padesátka? • A proč má být HČ právě 1,1?

 29. Co tam dělá ta padesátka? • HČ = 50 × r / CČ, HČ ≥ 1,1 • 50 = 1 / 2% • 50 × r je tedy výkon ( PV = r / q ) • Nemusí tam být, klidně mohlo být HČ = r / CČ • Pak by ovšem bylo HČ ≥ 1,1/50 = 0,022(0,022 je opticky nehezké číslo, nevyjímalo by se dobře v reklamních brožurkách, jinak je to jedno!)

 30. Proč má být HČ ≥ 1,1 • Potřebuji, abych požadoval reálně dosažitelné hodnoty. Proto spočítáme následující příklad: • Měsíční vklad: 500 Kč • Úroková sazba: 2 % p.a. • Počet měsíců: 72 • Naspořeno: 38 215 Kč • Z toho úroky: 2 215 Kč –tj. výkon PV = 110 763 • Vezmu-li CČ=100 000 Kč, bude měsíční úložka • 0,5 % CČ, naspořeno bude cca 40 % a HČ=1,1

 31. Proč má být HČ ≥ 1,1 • Výsledek jsme našli zkusmo, aby to dobře vycházelo • V praxi se vychází ze zkušeností a požadavků trhu (ale stejně je to „zkusmo“). • Není na to předpis, jde o obchodně – politické rozhodnutí. Zpravidla je to výsledek dlouhých diskusí matematika stavebního spoření s pracovníky marketingu a odbytu.

 32. Dokončení tarifu Zbývá stanovit splátku úvěru tak, aby SKLV ≥ 0,6 • Máme podmínky pro přidělení: • naspořit minimálně 40 % CČ • dosáhnout HČ ≥ 1,1 • HČ = 50 × r / CČ Takže PV ≥ 1,1

 33. Výpočet výše splátky úvěru SKLV = PV / PU ≥ 0,6 PV / 0,6 ≥ PU Dosadíme PV =1,1 PU ≤ 1,1 / 0,6 PU ≤ 1,833 Z výkonu můžeme spočítat celkem zaplacené úroky r = q × PU= 5 % × 1,833 = 0,09167 Pozor, jde o úroky vypočítané při cílové částce=1! Proč? Hodnotící číslo je „normované“ na CČ (výkon/CČ)

 34. Výpočet výše splátky úvěru • Známe tedy: • Výše úvěru U0=0,6 (úvěr je 60 % CČ) • Úroková sazba q = 5 % p.a. • Úroky z úvěru r = 0,09167 • A hledáme výši splátky (stále předpokládáme že CČ=1)

 35. Výpočet úvěrového výkonu Hledám takovou výši měsíční splátky (C), aby celkem zaplacené úroky (F) daly požadovanou hodnotu 0,09167.

 36. Podmínky tarifu pro SKLV ≥ 0,6 • Úročení vkladů: 2 % p.a. • Úročení úvěrů: 5 % p.a. • Podmínky pro přidělení: • naspořit minimálně 40 % CČ • dosáhnout HČ ≥ 1,1 • HČ = 50 × r / CČ • Splátka úvěru: 1 % CČ • Doporučená měsíční úložka: 0,5 % CČ

 37. Modifikace tarifu

 38. Chci upravit parametry tarifu • Předchozí postup mohu popsat jednoduchou tabulkou v Excelu • Poté mohu interaktivně měnit jednotlivé parametry a okamžitě vidím výsledek

 39. Rychlý přehled pomocí tabulky

 40. Rychlý přehled pomocí tabulky

 41. Souhrn • Mám zajištěno SKLV>0,6 • Splátka úvěru je však 1 % CČ, zatímco doporučená úložka je 0,5 % CČ • To může být dobré pro PÚ, kde klient ve fázi spoření navíc hradí úroky z PÚ • Pro klienty kteří chtějí pouze řádný úvěr to může znamenat náhlý skok v nákladech (toto je obchodní úvaha!)

 42. Změna min. naspořené částky • Zvýšením minimální naspořené částky potřebné pro přidělení snížím objem úvěru • Menší úvěr lze splácet nižší splátkou (při stejném úvěrovém výkonu PU) • Je snazší splácet úvěr, ale je obížnější tento úvěr získat a jeho objem je menší!

 43. Změna fR • Mohu snížit rychlostní faktor fR • Tím si vynutím vyšší spořicí výkon PV • Tím mohu mít vyšší úvěrový výkon PU • Takže si mohu dovolit nižší splátku úvěru • POZOR!Může být obtížné splnit podmínky pro přidělení!

 44. Obrázek k diskusi Úroková sazba SKLV Minimální uspořená částka Maximální výše úvěru Výše splátek úvěru Minimální hodnotící číslo Minimální spořicí výkon PV