promjene subjekata u obveznim odnosima i preinake tu be n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROMJENE SUBJEKATA U OBVEZNIM ODNOSIMA I PREINAKE TUŽBE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

PROMJENE SUBJEKATA U OBVEZNIM ODNOSIMA I PREINAKE TUŽBE - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

PROMJENE SUBJEKATA U OBVEZNIM ODNOSIMA I PREINAKE TUŽBE. CILJEVI RADIONICE. upoznavanje sudionika s promjenom prakse VTS-a u pogledu tumačenja odredbe čl. 195. st. 1. Zakona o parničnom postupku ( odluka Pž-2126/06 od 16. prosinca 2009. )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROMJENE SUBJEKATA U OBVEZNIM ODNOSIMA I PREINAKE TUŽBE' - lenore-holder


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ciljevi radionice
CILJEVI RADIONICE
 • upoznavanje sudionika s promjenom prakse VTS-a u pogledu tumačenja odredbe čl. 195. st. 1. Zakona o parničnom postupku (odluka Pž-2126/06 od 16. prosinca 2009.)
 • usklađenje sudske prakse u pogledu situacija u kojima prije, tijekom ili nakon parnice dođe do promjene subjekata u obveznim odnosima na aktivnoj ili pasivnoj strani
zakoni koji ure uju predmetnu materiju
ZAKONI KOJI UREĐUJU PREDMETNU MATERIJU
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08) – čl. 80. do 144.
 • Zakon o parničnom postupku (NN 53/91 i dr.) – čl. 190. do 192. te čl. 195. i 196.
 • Ovršni zakon (NN 57/96 i dr.) – čl. 29. te čl. 147. do 184.
 • Stečajni zakon (NN 44/96 i dr.) – čl. 50.
promjena subjekata u obveznim odnosima
PROMJENA SUBJEKATA U OBVEZNIM ODNOSIMA
 • ne dovodi do promjene pravnog identiteta obveznog odnosa
 • samo promjena u kojoj prednik ispada iz obveznog odnosa ima utjecaja na postojeći tužbeni zahtjev
 • procesnopravna legitimacija ostaje, ali je nužno usklađenje tužbenog zahtjeva s mjerodavnim materijalnopravnim odredbama
zakon o obveznim odnosima 91
ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA ‘91

Promjena vjerovnika ili dužnika (čl. 436. do 453.)

 • ustupanje potraživanja ugovorom (cesija)
 • preuzimanje duga
 • pristupanje dugu
 • preuzimanje ispunjenja
zakon o obveznim odnosima 05
ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA ‘05

Promjene na strani subjekata (čl. 80. do 144.)

 • ustup tražbine (cesija) (čl. 80. do 89.)
 • subrogacija (čl. 90. do 95.)
 • preuzimanje duga (čl. 96. do 100.)
 • pristupanje dugu (čl. 101. i 102.)
 • preuzimanje ispunjenja (čl. 103.)
 • jamstvo (čl. 104. do 126.)
 • prijenos ugovora (čl. 127. do 129.)
 • uputa (asignacija) (čl. 130. do 144.)
cesija ili ustup tra bine
CESIJA ILI USTUP TRAŽBINE
 • ugovor kojim vjerovnik svoju otuđivu tražbinu prenosi na drugu osobu (ugovorna cesija)
 • perfektna u trenutku sporazuma između ustupitelja i primatelja, kada ustupitelj ispada iz obveznopravnog odnosa
 • ustupitelj je dužan obavijestiti dužnika o ustupanju
 • ispunjenje ustupitelju prije obavijesti o ustupanju oslobađa dužnika obveze samo ako nije znao za ustupanje
cesija ili ustup tra bine1
CESIJA ILI USTUP TRAŽBINE
 • smatra se da su dospjele a neisplaćene kamate ustupljene s glavnom tražbinom
 • primatelj ima prema dužniku ista prava koja je ustupitelj imao prema dužniku do ustupanja
 • dužnik može isticati primatelju i one prigovore koje je mogao istaknuti ustupitelju do časa kad je saznao za ustupanje
 • postojanje i zastara tražbine se ocjenjuje prema osnovnom pravnom poslu
ugovorna subrogacija l 90 zoo a
UGOVORNA SUBROGACIJA (čl. 90. ZOO-a)
 • nastaje kad ispunitelj, prije ili u trenutku ispunjenja, ugovori s vjerovnikom da ispunjena tražbina prijeđe na njega sa svim ili s nekim sporednim pravima
 • nastaje i na osnovi ugovora između ispunitelja i dužnika, ali sklopljenim isključivo prije ispunjenja
 • nastupa u trenutku ispunjenja tražbine
 • prenose se samo ona sporedna prava koja su ugovorena
zakonska subrogacija l 91 zoo a
ZAKONSKA SUBROGACIJA(čl. 91. ZOO-a)
 • nastaje kad dužnikovu obvezu ispuni osoba koja ima neki pravni interes u tome
 • jamac, protivnik pobijanja, vlasnik založene stvari, osiguratelj
 • čl. 110. i čl. 963. st. 1. ZOO-a, čl. 736. st. 1. Pomorskog zakonika
 • nastupa ex lege u trenutku ispunjenja tražbine
 • prenose se i sva sporedna prava
sli nosti i razlike cesije i subrogacije
SLIČNOSTI I RAZLIKE CESIJE I SUBROGACIJE
 • oblici prijenosa tražbina, načini promjene osobe vjerovnika u obveznom odnosu
 • cesiju primatelj sklapa s vjerovnikom, a ugovor o subrogaciji ispunitelj s vjerovnikom ili dužnikom
 • kod cesije do prijenosa tražbine dolazi u trenutku sklapanja ugovora, a kod subrogacije u trenutku ispunjenja dužnikove obveze
 • kod cesije se prenose i sva sporedna prava, a kod subrogacije samo ona koja su ugovorena
sli nosti i razlike cesije i subrogacije1
SLIČNOSTI I RAZLIKE CESIJE I SUBROGACIJE
 • kod cesije primatelj ima pravo na cjelokupnu tražbinu, a kod subrogacije ispunitelj samo na onoliko koliko je isplatio vjerovniku
 • kod cesije, ako je naplatna, cedent odgovara za postojanje tražbine, a za naplativost ako je tako ugovoreno, dok kod subrogacije vjerovnik ne odgovara ni za postojanje niti za naplativost tražbine
 • kod cesije ima, kod subrogacije nema obavijesti dužnika o prijenosu tražbine
sudska prisilna cesija
SUDSKA (PRISILNA) CESIJA
 • uređena Ovršnim zakonom (čl. 147. do 184.)
 • prijenos ovršenikove tražbine na ovrhovoditelja
 • podredno se primjenjuju odredbe o cesiji
 • ovršenikov dužnik može istaknuti samo prigovore koje bi mogao istaknuti ovršeniku
 • ovrhovoditelj je dužan već u ovršnom prijedlogu zatražiti da se tražbina na njega prenese radi naplate ili umjesto isplate
ustupanje umjesto ispunjenja l 88 st 1 zoo a
USTUPANJE UMJESTO ISPUNJENJA(čl. 88. st. 1. ZOO-a)
 • cedent je cesionarov dužnik
 • cilj je da se cedent oslobodi svoje obveze prema cesionaru
 • umjesto da ispuni tu obvezu, cedent prenosi na cesionara svoju tražbinu ili njezin dio
 • sklapanjem ugovora o cesiji gasi se cedentova obveza do iznosa ustupljene tražbine, ali i ustupljeni dio njegove tražbine prema dužniku
 • vrsta zamjene ispunjenja (datio in solutum)
ustupanje radi ispunjenja l 88 st 2 zoo a
USTUPANJE RADI ISPUNJENJA(čl. 88. st. 2. ZOO-a)
 • cedent je cesionarov dužnik
 • cedentova obveza prema cesionaru gasi se tek kad cesionar naplati ustupljeno potraživanje
 • tražbina, iako je ustupljena, ekonomski ostaje u imovini ustupitelja, a ne prelazi u imovinu primatelja
 • dužnik ustupljene tražbine može ispuniti svoju obvezu i prema ustupitelju, čak i kad je obaviješten o ustupanju
 • vrsta predaje radi prodaje (datio pro solvendo)
preuzimanje duga
PREUZIMANJE DUGA
 • ugovorom između dužnika i trećega, uz vjerovnikov pristanak
 • stari dužnik ispada iz obveznopravnog odnosa
 • ako nije što drugo ugovoreno, preuzimatelj ne odgovara za nenaplaćene kamate koje su dospjele do preuzimanja
 • preuzimatelj može isticati i prigovore koji proistječu iz osnovnog pravnog posla
pristupanje dugu
PRISTUPANJE DUGU
 • ugovorom između vjerovnika i trećeg
 • treći stupa u obvezu pored dužnika
 • nema utjecaja na tijek postojeće parnice, ali ima na tijek stečajnog postupka (čl. 50. SZ-a)
 • rješenjem kojim odobrava pristupanje dugu, stečajni sudac će obustaviti stečajni postupak
 • dopunska ovršna isprava za izravnu ovrhu protiv pristupitelja
preuzimanje ispunjenja
PREUZIMANJE ISPUNJENJA
 • ugovorom između dužnika i trećeg
 • treći preuzima obvezu da umjesto dužnika ispuni dužnu činidbu
 • nema utjecaja na tijek postojeće parnice
 • vjerovnik ne može trećega tužiti na ispunjenje
 • ako ne ispuni obvezu, treći odgovara dužniku za štetu koju je zbog toga pretrpio
jamstvo
JAMSTVO
 • pisani ugovor kojim se treća osoba, jamac, obvezuje vjerovniku da će ispuniti obvezu dužnika ako to dužnik ne učini (supsidijarno)
 • jamac za obvezu iz trgovačkog ugovora odgovara solidarno, ako nije drukčije ugovoreno
 • nema utjecaja na tijek postojeće parnice, ali može imati na tijek stečajnog postupka
 • dopunska ovršna isprava i za izravnu ovrhu protiv jamaca
prijenos ugovora
PRIJENOS UGOVORA
 • pravni posao kojim se cjelokupna pravna pozicija jedne ugovorne strane prenosi na treću osobu
 • traži se pristanak druge ugovorne strane i paritet oblika
 • prava i obveze iz ugovornog odnosa prelaze na trećega u trenutku pristanka, a ako je pristanak dat unaprijed, u trenutku obavijesti
 • primjenjuju se odredbe o sporednim pravima kod preuzimanja duga
uputa asignacija
UPUTA (ASIGNACIJA)
 • izjava uputitelja kojom ovlašćuje upućenika da u svoje ime a za njegov račun izvrši određenu činidbu primatelju upute, a primatelja upute ovlašćuje da u svoje ime a za njegov račun primi činidbu od upućenika
 • civilnopravni temelj mjenice i čeka
 • niti jedna ugovorna strana ne ispada iz obveznog odnosa
 • nema utjecaja na postojeću parnicu
l 195 zakona o parni nom postupku
Čl. 195. Zakona o parničnom postupku
 • ''Ako koja od stranaka otuđi stvari ili pravo o kojem teče parnica, to ne sprječava da se parnica među istim strankama dovrši.
 • Osoba koja je pribavila stvar ili pravo o kojem teče parnica može stupiti u parnicu umjesto tužitelja odnosno tuženika samo ako na to pristanu obje stranke.''
pravna znanost
PRAVNA ZNANOST
 • teorija irelevancije – sud treba odlučivati o osnovanosti tužbenog zahtjeva nezavisno od činjenice otuđenja spornog prava koja nema utjecaja na procesnu, ali ni na materijalnopravnu legitimaciju
 • teorija relevancije – sud mora voditi računa o toj promjeni pa parnične stranke moraju uskladiti svoje držanje u parnici s novonastalim odnosima u kojima zadržavaju procesnu, ali gube materijalnopravnu legitimaciju
sentenca vrhovnog suda rh
SENTENCA VRHOVNOG SUDA RH

‘’Kad tužitelj cedira svoju tražbinu o kojoj teče parnica, ovlašten je doduše nastaviti parnicu, ali njegov uspjeh u njoj zavisi o tome hoće li svoje procesnopravno ponašanje uskladiti s novonastalom materijalnopravnom situacijom. Cesijom tražbine tužitelj je prestao biti tuženikov vjerovnik, pa ne može više uspjeti s tužbenim zahtjevom da tuženik tu tražbinu njemu ispuni već treba promijeniti tužbeni zahtjev.’’

(odluka II Rev 117/03-2 od 16. prosinca 2003.)

trenutak singularne materijalnopravne sukcesije
TRENUTAK SINGULARNE MATERIJALNOPRAVNE SUKCESIJE
 • prije podnošenja tužbe - prednik nema procesnu legitimaciju
 • od podnošenja tužbe do zaključenja glavne rasprave - predniku ostaje procesna, ali gubi materijalnu legitimaciju
 • nakon zaključenja glavne rasprave - nema utjecaja na procesnu i materijalnu legitimaciju
 • pravomoćnost se odnosi na trenutak zaključenja glavne rasprave
 • ima utjecaja na legitimaciju u ovrsi
procesnopravna i materijalnopravna legitimacija
PROCESNOPRAVNA I MATERIJALNOPRAVNA LEGITIMACIJA
 • legitimatio ad processum– ovlaštenje, pravni interes za vođenje konkretne parnice
 • u pravilu pripada osobama s materijalnom legitimacijom, ponekad se pravo na vođenje parnice priznaje i trećima
 • ako je nema, odbaciti tužbu kao nedopuštenu
 • legitimatio ad causam imaju subjekti spornog građanskopravnog odnosa
 • ako je nema, odbiti tužbeni zahtjev kao neosnovan
primjeri procesne legitimacije tre ih osoba
PRIMJERI PROCESNE LEGITIMACIJE TREĆIH OSOBA
 • čl. 195. st. 1. ZPP-a - prednik koji je izgubio materijalnu legitimaciju
 • čl. 337. st. 2. ZOO-a - ugovaratelj koji ima podrednu materijalnu legitimaciju
 • čl. 165. OZ-a - vjerovnik na kojega je prenesena dužnikova tražbina radi naplate
 • čl. 327. ZOO-a - svatko, čl. 111. st. 1. OZ-a, čl.141. st. 1. i 178. st. 2. SZ-a - ovršni i stečajni vjerovnici, nisu imali niti će imati materijalnu legitimaciju
ugovaranje u korist i na teret tre ih
UGOVARANJE U KORIST I NA TERET TREĆIH
 • ugovorom se može ustanoviti pravo u korist treće osobe (čl. 336. st. 3. ZOO-a)
 • ugovaratelj ima pravo zahtijevati da dužnik ispuni prema trećemu ono što je ugovoreno u korist te treće osobe (čl. 337. st. 2. ZOO-a)
 • ugovorom se ne može ustanoviti obveza na teret treće osobe
stranke u parnici
STRANKE U PARNICI
 • tužitelj – osoba koja traži od suda da pruži zaštitu određenog sadržaja pravima za koja tvrdi da su ugrožena ili povrijeđena
 • tuženik – osoba protiv koje je upravljen zahtjev za pružanje pravne zaštite zasnovan na tvrdnji da je ugrozila ili povrijedila određena prava
 • zasnivanje procesnopravnog položaja stranke – tužbom i sukcesijom u procesni položaj stranke
subjektivna preinaka tu be
SUBJEKTIVNA PREINAKA TUŽBE
 • tužitelj umjesto prvobitnog tuženika tuži drugu osobu ili umjesto tužitelja u parnicu stupi novi tužitelj
 • nakon upuštanja tuženika u raspravljanje uvijek potrebna suglasnost svih
 • nepristanak ima značenje apsolutnog veta
 • osoba koja stupa u parnicu mora primiti parnicu u stanju u kojemu se nalazi u trenutku preinake
subjektivna preinaka tu be1
SUBJEKTIVNA PREINAKA TUŽBE
 • nema je kod ispravka tužbe (čl. 83. st. 1. ZPP-a)
 • nema je kod univerzalne materijalnopravne sukcesije (nasljeđivanje fizičke osobe, spajanje, pripajanje, podjela pravne osobe)
 • dovodi ex lege do procesnopravne sukcesije
 • pravomoćna odluka odnosi se i na univerzalne sukcesore
sukcesivno suparni arstvo
SUKCESIVNO SUPARNIČARSTVO
 • uz tužitelja pristupi novi tužitelj ili tužba bude proširena na novog tuženika
 • u prvom slučaju potreban pristanak tuženika nakon što se upustio u raspravljanje
 • u drugom slučaju potreban pristanak novog tuženika
 • nepristanak ima značenje apsolutnog veta
 • osoba koja stupa u parnicu mora primiti parnicu u stanju u kojemu se nalazi u trenutku preinake
objektivna preinaka tu be
OBJEKTIVNA PREINAKA TUŽBE
 • promjena istovjetnosti zahtjeva, povećanje postojećeg ili isticanje drugog zahtjeva uz postojeći
 • nakon dostave tužbe tuženiku potreban je njegov pristanak, ali i kad se tuženik protivi, sud može dopustiti preinaku ako smatra da bi to bilo svrsishodno za konačno rješenje odnosa među strankama
 • ako se tuženik upusti u raspravljanje po preinačenoj tužbi, nema mjesta odluci o preinaci
objektivna preinaka tu be1
OBJEKTIVNA PREINAKA TUŽBE
 • nema je kod ispravka tužbe (čl. 109. st. 1. ZPP-a)
 • isticanje incidentalnog tužbenog zahtjeva za utvrđenje ne smatra se preinakom tužbe
 • ako tužitelj preinačuje tužbu tako da, zbog okolnosti koje su nastale nakon podnošenja tužbe, zahtijeva iz iste činjenične osnove drugi predmet ili novčanu svotu, tuženik se takvoj preinaci ne može protiviti
promjena tu benog zahtjeva u odnosu na tu itelja
PROMJENA TUŽBENOG ZAHTJEVAU ODNOSU NA TUŽITELJA
 • promjena subjekata u građanskopravnom odnosu na aktivnoj strani dovodi u konačnici do objektivne preinake tužbe
 • tužitelj otuđenjem spornog prava gubi materijalnu, ali i dalje ima procesnu legitimaciju
 • sukcesor ima materijalnu legitimaciju, ali ne može stupiti na mjesto tužitelja u parnici bez pristanka obje stranke
 • tužitelj treba zahtijevati da tuženik obvezu ispuni njegovom sukcesoru (zakonska subrogacija)
promjena tu benog zahtjeva u odnosu na tu enika
PROMJENA TUŽBENOG ZAHTJEVAU ODNOSU NA TUŽENIKA
 • promjena subjekata u građanskopravnom odnosu na pasivnoj strani dovodi do subjektivne preinake tužbe
 • tuženik otuđenjem spornog prava gubi materijalnu, ali i dalje ima procesnu legitimaciju
 • tužitelj ne može tražiti da mu treći ispuni obvezu
 • kod pristanka na preuzimanje duga ili prijenos ugovora, tužitelj bi trebao tražiti pristanak oba dužnika da preuzimatelj stupi u parnicu
promjena tu benog zahtjeva nije nu na
PROMJENA TUŽBENOG ZAHTJEVA NIJE NUŽNA
 • kod promjena na strani subjekata u kojima prednik ne ispada iz obveznog odnosa
 • ustupanje radi ispunjenja, sudska cesija – tražbina i dalje u imovini tužitelja (može i sukcesoru)
 • pristupanje dugu, preuzimanje ispunjenja, jamstvo, uputa (asignacija)
promjena tu benog zahtjeva u odnosu na predmet
PROMJENA TUŽBENOG ZAHTJEVA U ODNOSU NA PREDMET
 • tužitelj, zbog okolnosti koje su nastale nakon podnošenja tužbe, zahtijeva iz iste činjenične osnove drugi predmet ili novčanu svotu (čl. 191. st. 2. ZPP-a)
 • naknada štete, raskid ugovora, pobijanje pravnih radnji, stjecanje bez osnove
 • reivindikacija, čl. 162. st. 4. ZV-a
 • pitanje prekluzivnog roka, zastare
promjena subjekata nakon zaklju enja glavne rasprave
PROMJENA SUBJEKATA NAKON ZAKLJUČENJA GLAVNE RASPRAVE
 • nema utjecaja na parnicu, ali ima na ovrhu
 • dopunske ovršne isprave, javne i ovjerovljene privatne isprave (čl. 29. OZ-a)
 • ovjerena cesija, preuzimanje duga, izjava o pristupanju dugu stečajnog dužnika, jamstvo
 • rješenje o nasljeđivanju, izvadak iz sudskog registra – pripajanje, spajanje, podjela
 • parnica radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (čl. 46. st. 7. i čl. 48. st. 3. OZ-a)