procediments instruments i criteris de qualificaci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
leila-maldonado

PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - PowerPoint PPT Presentation

49 Views
Download Presentation
PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

  2. 1. Procediments • L'alumnat serà avaluat seguint semblants procediments a què es trobaran en la PAU. • Hi ha dos conceptes per a l’avaluació: les proves objectives i les síntesis de documents. El valor de les primeres serà del 90% i de les segones el 10%.

  3. en cada una de les tres avaluacions s'efectuaran dos proves objectives semblants a les de la PAU. • la matèria objecte d'avaluació serà acumulativa. • si el primer decimal de la mitjana fóra igual o superior a cinc l'alumne/a obtindrà la qualificació numèrica immediatament superior, excepte en el cas de la banda 4/5 punts, dins de la qual es necessitarà haver obtingut, almenys, cinc punts en un dels dosexercicis

  4. precisions quant a l'avaluació i la recuperació de coneixements no superats • per a obtindre la nota de la segona avaluació es procedirà a multiplicar la nota obtinguda per l'alumne/a a través de la mitjana dels dos exercicis (amb dos decimals) per dos i sumar-la a la de la primera (igualment amb el mateix procediment i amb dos decimals) i dividir-la posteriorment per tres. • En la tercera avaluació es multiplicarà amb semblant mètode la nota d'esta avaluació per tres, se sumarà la nota duplicada de la segona i la de la primera i es dividirà tot això per sis.

  5. es podrà llevar fins a 0.1 punt per cada falta d’assistència injustificades en cadascuna de les avaluacions. • En l'avaluació de setembre, la nota numèrica serà únicament la de l'exercici. • La duració dels exercicis, tant teòrics com pràctics, serà, en tots els casos, de 90 minuts, tal com succeeix en la P.AU.

  6. Exemple pràctic 1ª avaluació: 5+6= 5,5 (6 al butlletí) 4,5+4,5= 4,5 (4 al butlletí) 4 + 5 = 4,5 (5 al butlletí) 2ª avaluació: N1ª (5,5)+ N2ª (6,5*2)/3= 6.16 FINAL: N1ª (5,5) + N2ª (6,5*2) + (8,5*3)=7,3 N1ª (2,5) + N2ª (3,5*2) + (6.8*3)=5

  7. 2. Instruments d’avaluació • L'examen constaria d'una o dues fonts, sobre les quals desenvolupar-lo. Amb les següents propostes: • La prova oferiria la possibilitat de respondre a dues opcions (A o B). • Almenys una d'aquestes fonts seria primària • Almenys una seria un text. L'altra podria ser un altre text o  un mapa, una gràfica, un quadre, una imatge, etc.

  8. 3. Criteris de qualificació • 1r. L'estudiant haurà de descriure breument el tipus de font utilitzada (1 punt) • 2n. L'estudiant exposarà en unes quantes línies les idees principals de les fonts, situant-les en el seu context històric (2,5 punts). • 3r. L'estudiant definirà de manera sintètica un o dos conceptes referits al tema en qüestió. Preferiblement seran termes que estiguen presents als textos triats, però  podran ser altres relacionats si la font no en té cap significatiu (2 punts) • 4t. L'estudiant desenvoluparà un aspecte significatiu del nucli temàtic: una estarà directament relacionada amb el text (2,5 punts) i l’altra farà referència a algun aspecte de relació amb altres aspectes del temari (2 punts)