konferencja kobieta ubezpieczona badania z zakresu aktywnosci ubezpieczeniowej kobiet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONFERENCJA KOBIETA UBEZPIECZONA Badania z zakresu aktywnosci ubezpieczeniowej kobiet PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONFERENCJA KOBIETA UBEZPIECZONA Badania z zakresu aktywnosci ubezpieczeniowej kobiet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
lefty

KONFERENCJA KOBIETA UBEZPIECZONA Badania z zakresu aktywnosci ubezpieczeniowej kobiet - PowerPoint PPT Presentation

122 Views
Download Presentation
KONFERENCJA KOBIETA UBEZPIECZONA Badania z zakresu aktywnosci ubezpieczeniowej kobiet
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONFERENCJAKOBIETA UBEZPIECZONA Badania z zakresu aktywnosci ubezpieczeniowej kobiet STATUS KOBIET W UBEZPIECZENIACH KATEDRA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Akademia Ekonomiczna Katowice 31 maj 2006 Przygotowała: Irena Jędrzejczyk / AE Katowice

 2. STATUS KOBIET W UBEZPIECZENIACHZagrożenia – przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa • Problematyka uprzywilejowania i dyskryminacji płci w teorii naukowej • Status kobiet i mężczyzn w powszechnych systemach ochrony ubezpieczeniowej – doświadczenia polskie i zagraniczne • Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym • Programy i świadczenia ubezpieczeniowe dla kobiet i mężczyzn • Rynek ubezpieczeniowy – oferta dla kobiet i mężczyzn

 3. Problematyka uprzywilejowania i dyskryminacji płci w teorii naukowej Stereotypy kobiecości/męskości w określaniu statusu społecznego • Stereotypy cech związanych z płcią • Stereotypy ról związanych z płcią Stereotypy kobiecości / męskości w określaniu ryzyka ubezpieczeniowego • Ryzyko wynikające ze stereotypu cech • Ryzyko wynikające ze stereotypu ról :

 4. KOBIETY I MĘŻCZYŹNI a działalność ubezpieczeniowa Kryterium płci: • w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń • w działalności akwizycyjnej • w liczebności wypadków ubezpieczeniowych, poziomie szkodowości, profilu szkody/ryzyka • w kalkulacji taryf ubezpieczeniowych i składek • Według stopnia zaufania do instytucji finansowych :

 5. STOPIEŃ ZAUFANIA DO INSTYTUCJI BANKOWO_UBEZPIECZENIOWYCH • KOBIETY / MĘŻCZYŹNI • OFE – 12,9 % / 24,5% • zakłady ubezpieczeń – 18,0 % / 13,6% • Banki – 41% / 43, 6%

 6. Zróżnicowanie składki dla kobiet i mężczyzn w ubezpieczeniach na życie • Tablice wymieralności ludności a prawdopodobieństwo zgonu / przeżycia dla kobiet i mężczyzn w tych samych grupach wiekowych • Ankieta oceny stanu zdrowia jako podstawa korekty współczynnika zgonu • Tablice selektywne uwzglęniające zróżnicowaną wymieralność niektórych grup ludności

 7. STATUS KOBIET W POWSZECHNYM SYSTEMIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ • SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA KOBIET I JEJ KONSEKWENCJE DLA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ • Europejska Karta Społeczna • prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia (art.. 4) • Prawo do równych szans i do równego traktowania w sprawach zatrudnienia i wykonywania zawodu, bez dyskryminacji ze względu na płeć (art.. 20)

 8. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY w UE i POLSCE – sytuacja kobiet i mężczyzn Współczynnik aktywności zawodowej M: 72,5% UE, 71,8% Polska K: 59,9% UE, 60,5% Polska Wskaźnik zatrudnienia M: 78,1 % UE, 61,2% Polska K: 54,0% UE, 49,3% Polska Stopa bezrobocia M: 7,0% UE, 14,6% Polska K: 9,7% UE, 18,3% Polska

 9. Status kobiet w systemie ubezpieczeń społecznych rolników • Kobiety samotnie prowadzące gospodarstwa rolne • Zmienność rentowności i dochodowości z działalności rolniczej • Starzenie się wsi • Postulat podniesienia dolnej granicy wielkości gospodarstwa rolnego z 1 do 2ha przeliczeniowych jako rodzący obowiązek ubezpieczenia • Postulat dodatkowego ubezpieczenia na zasadzie dobrowolności jako krotności składki emerytalnej obowiązkowej dla zamożniejszych grup rolników

 10. Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym po reformie • Formuła świadczenia antypreferencja: • Większy dzielnik wartości uprawnień i kapitału tzw. Wkładu emerytalnego / dłuższy średni okres dalszego trwania życia ze względu na wcześniejszy wiek emerytalny • (2) Wiek emerytalny antypreferencja: • Krótszy okres gromadzenia składek i kapitału K60/M65 • (3) Minimalny staż emerytalny – brak preferencji • (4) Państwowe finansowanie składek w okresie urlopów

 11. Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym po reformie - cd • (4) Państwowe finansowanie składek w okresie urlopów • macierzyńskiego (według kwoty zasiłku macierzyńskiego) • wychowawczego (według najniższego wynagrodzenia) • (5) Niższy poziom wynagrodzeń – niższy poziom zgromadzonego kapitału

 12. Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym po reformie - cd Rozmiar emerytury rocznej we wkładzie emerytalnym (filar I lub II) K: ok.. 5% M: ok.. 7% Przy selekcji ryzyka przeżycia DTŻ K: 4,6% (K60) lub 6,3% (K65) M: 9,66%

 13. Status kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym po reformie - cd Czas pobierania emerytury K60: 21,8 lat M65: 10,35 lat Przy świadczeniu ustawowym kobiety pobierają świadczenie dłużej o 11,45 lat Dożycie ustawowego wieku emerytalnego K: 87% - M: 62% Śmiertelność 3xM / 1xK

 14. ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET W SYSTEMIE POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO • BADANIA MAMMOGRAFICZNE • Cele: • Zmniejszenie umieralności • Poprawa świadomości zdrowotnej • Zmniejszenie późniejszych kosztów leczenia • Znaczenie profilaktyki, jakości srodowiska i innych czynników

 15. Rynek ubezpieczeniowy – oferta dla kobiet • Kobieta jako podmiot rynku ubezpieczeniowego • Zachowania rynkowe kobiet a ich role społeczne • Przegląd oferty produktowej • Lady mobil, lady investments, ubezpieczenia macierzyńskie

 16. Zakończenie Zamiast kwiatów podaruj UKOCHANEJ KOBIECIE POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ

 17. Przygotowała: Irena Jędrzejczyk Dziękuję Państwu za uwagę