Szkolenie podstawowe z zakresu bhp
Download
1 / 32

Szkolenie podstawowe z zakresu BHP - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Szkolenie podstawowe z zakresu BHP. Tematyka szkolenia: 1. Podstawowe przepisy prawne z zakresu ppoż., 2. Zagrożenia Pożarowe w obiektach, 3. Zapobieganie powstawaniu pożarów, 4. Środki gaśnicze, urządzenia i sprzęt do gaszenia pożarów, 5. Postępowanie w przypadku powstania pożarów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szkolenie podstawowe z zakresu BHP' - kaia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

Szkolenie podstawowe z zakresu BHP

Tematyka szkolenia:

1. Podstawowe przepisy prawne z zakresu ppoż.,

2. Zagrożenia Pożarowe w obiektach,

3. Zapobieganie powstawaniu pożarów,

4. Środki gaśnicze, urządzenia i sprzęt do gaszenia pożarów,

5. Postępowanie w przypadku powstania pożarów.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

Podstawowe przepisy prawne z zakresu ppoż.

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.02.147.1229

 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.06.80.563

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 02.75.690

 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r.w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 03.121.1139


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.02.147.1229

Obowiązki właściciela budynku

Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1)przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

2)wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

3)zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4)zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania czynności z zakresu ochrony ppoż.

Art. 4. 2a. 

Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w inżyniera pożarnictwa.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • Zadania i obowiązki kierownika jednostki w zakresie ochrony

 • przeciwpożarowej.

 • Kierownik jednostki ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego użytkowanych terenów, budynków, obiektów budowlanych i pomieszczeń a w szczególności:

 • zapewnić wyposażenie terenów, budynków i obiektów budowlanych i pomieszczeń w sprzęt pożarniczy, ratowniczy i środki gaśnicze, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach oraz utrzymanie tego sprzętu w pełnej sprawności technicznej,

 • zapewnić osobom przebywającym na terenach , w budynkach, obiektach budowlanych i pomieszczeniach bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

 • wykonywać zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wyszczególnione w zarządzeniach pokontrolnych /decyzjach administracyjnych/ wydawanych przez kontrolujące organa zewnętrzne,

 • w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa kierować akcją ratowniczą do czasu przybycia Jednostek Straży Pożarnej,


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • zaznajomić pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i egzekwować ich przestrzegania,

 • przygotować tereny, budynki i obiekty budowlane do prowadzenia akcji ratowniczej na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

 • nadzór nad prawidłowością rozmieszczenia i stanem technicznym przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających i podręcznego sprzętu ppoż.

 • prawidłowym wyznaczeniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, stanem środków łączności na potrzeby alarmowania pożarowego, oraz stanem dróg pożarowych,

 • dbać o sprawność podręcznego sprzętu gaśniczego poddawać go terminowym przeglądom technicznym przez osoby lub firmy posiadające aktualne świadectwo autoryzacji,

 • wyposażyć, budynki, obiekty budowlane i pomieszczenia w instrukcje alarmowe na wypadek pożaru znaki bezpieczeństwa i wywieszki z numerami telefonów alarmowych,

 • zwracać uwagę na drożność dróg ewakuacyjnych,


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. przeciwpożarowymi i egzekwować ich przestrzegania,w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.06.80.563

 • Par. 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;

 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;

 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;

 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • 3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 • 4. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;

 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 02.75.690

 • § 209. 1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

 • dzieli się na:

 • mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,

 • produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,

 • inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,

3) ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,

4) ZL IV - mieszkalne,

5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane

do ZL I i ZL II.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 03.121.1139

§ 3. Zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagają:

2) budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty budowlane produkcyjne i magazynowe, nie znajdujące się w granicach jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczającej 2.500 m3 lub o powierzchni przekraczającej 500 m2, z wyjątkiem stacji paliw ze zbiornikami podziemnymi i stacji gazu płynnego;


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

§ 10. 1. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80. Dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy stosowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na powodowanie utrudnień w ruchu.

2. W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym powinny być stosowane hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.

3. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny mieć możliwość ich odłączania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym.

4. Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:

1) między hydrantami - do 150 m;

2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

4) od ściany budynku - co najmniej 5 m.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

Drogi pożarowe stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80. Dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy stosowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na powodowanie utrudnień w ruchu.

§ 11. 1. Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego, powinna być doprowadzona do:

1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II;

2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;

3) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową oraz do strefy pożarowej poza budynkiem, obejmującej urządzenia technologiczne, plac składowy lub wiatę, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków:

a) powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000 m2,

b) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem;

4) budynku niskiego:

a) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza, lub

b) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych;


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

2. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, a w przypadku gdy szerokość budynku jest większa niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa.

6. Droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m lub w inny sposób umożliwiać dojazd do obiektu budowlanego i powrót pojazdu bez cofania. Wymaganie to nie dotyczy końcowego odcinka drogi pożarowej o długości do 15 m.

7. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej 11 m.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • Źródła powstania pożaru boku budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, a w przypadku gdy szerokość budynku jest większa niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa.

 • Niebezpieczeństwo powstania pożaru wynika z charakterystyki pożarowej danego budynku.

 • Zagrożenie pożarowe mocna podzielić na: zewnętrzne i wewnętrzne.

 • Zagrożenie pożarowe zewnętrzne może być spowodowane wskutek:

 • niewłaściwej lokalizacji budynku w stosunku do sąsiednich obiektów, urządzeń lub instalacji technicznych,

 • wyładowań atmosferycznych przy braku instalacji odgromowych,

 • celowego podpalenia.

 • Zagrożenie pożarowe wewnętrzne.

 • Wynika ono przede wszystkim z nie zachowania elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie, jak równie wady instalacji takowych urządzeń. Sposób użytkowania obiektu wskazuje, że najbardziej prawdopodobnym Źródłem powstania pożaru może być:


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • 1. Używanie otwartego ognia bądź: boku budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, a w przypadku gdy szerokość budynku jest większa niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa.

 • zaprószenie ognia na wskutek pozostawienia niedopałków papierosów w sąsiedztwie materiałów palnych (osoby dorosłe),

 • prowadzenie prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo,

 • 2.Używanie oświetlenia nieelektrycznego / świeczki , lampy naftowe/, w czasie braku energii elektrycznej.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • 3. Wada oraz awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń elektrycznych:

 • przeciążenia poprzez włączenia dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu elektrycznego,

 • stosowanie niewłaściwej mocy bezpieczników elektrycznych,

 • niezachowanie wymaganych odległości urządzeń grzewczych i świetlnych od materiałów palnych,

 • stosowanie prowizorycznych instalacji i urządzeń,

 • brak bieżącej i okresowej konserwacji instalacji i urządzeń,

 • stosowanie urządzeń ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta,

 • stosowanie palnych elementów dekoracyjnych na punktach świetlnych.

 • 4. Niewłaściwe magazynowanie i stosowanie cieczy palnych oraz rozlewanie ich w miejscach do tego celu nie przeznaczonych (niewłaściwie zlokalizowane, pozbawione odpowiedniej wentylacji).

 • 5. Rozszczelnienie instalacji rozprowadzającej ciecze palne lub gaz palny.

 • 6. Podpalenie.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • Możliwość rozprzestrzeniania się pożaru elektrycznych:

 • Rozwój pożaru w obiektach ośrodka uzależniony jest od zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się ognia i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi budynkami oraz kondygnacjami.

 • Najszybciej pożar może się rozprzestrzeniać poprzez:

 • palne elementy konstrukcyjne budynku ( stropy, ściany, okładziny ścienne),

 • palny wystrój wnętrz pomieszczeń,

 • przewody wentylacyjne, otwory instalacji elektrycznej, inną sieć instalacyjną.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU elektrycznych:

 • Jednym z podstawowych obowiązków wszystkich pracowników przedsiębiorstwa jest zapobieganie możliwości powstania pożaru. W celu właściwego działania w tym zakresie konieczne jest przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 • Zgodnie z ustawą w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu, w szczególności należy:

 • Zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji ludzi przez:

 • oznakowanie zgodnie z PN-92/N-01256/02 dróg,

 • wyjścia i kierunków ewakuacji,

 • utrzymanie drożności poziomych dróg ewakuacyjnych

 • Zabrania się:

 • składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji,

 • ustawiania na korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,

 • zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

 • ograniczania dostępu do wyjścia ewakuacyjnych.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • Zaleca się: elektrycznych:

 • Wywiesić w widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych.

 • - Oznakować zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256/01:miejsce ustawienia sprzętu gaśniczego,

 • lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego i gazu, lokalizację miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

 • Uwaga:

 • Zabrania się ograniczania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, to jest gaśnic, hydrantów itp. oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego. Instalacje i urządzenia techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • Raz w roku należy dokonać: elektrycznych:

 • pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie oporności izolacji przewodów roboczych,

 • kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych).

 • Powyższe czynności powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje. Stwierdzone nieprawidłowości należy bezzwłocznie usuwać.

 • W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów kominowych, spalinowych z częstotliwością:

 • - od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku,

 • - od palenisk opalanym paliwem płynnym i gazowym, co najmniej dwa razy w roku


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 • Do podstawowych zadań pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:

 • zwracać szczególną uwagę na użytkowanie elektrycznych urządzeń grzejnych grzejniki cieplne, grzałki elektryczne, itp.) nie pozostawiać ich bez dozoru,

 • znać przepisy i zasady ochrony ppoż., zawarte w ogólnych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego,

 • brać udział w instruktażach w zakresie ochrony ppoż. oraz poddawać się okresowym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie,

 • dbać o ład i porządek na miejscu pracy,

 • znać zasady alarmowania pożarowego i posługiwania się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym,


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • znać zasady postępowania na wypadek powstania pożaru (ewakuacji),

 • zwracać uwagę na drożność dróg ewakuacyjnych,

 • zgłaszać kierownikowi jednostki o zauważonych niedociągnięciach w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

 • brać udział akcjach ratowniczych oraz wykonywać polecenia wydawane przez kierującego akcją .


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU (ewakuacji),

Właściciel przedsiębiorstwa zapewniając ochronę przeciwpożarową zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej t.j. /Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229/ obwiązany jest w szczególności :

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

 • ALARMOWANIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE (ewakuacji),

 • 1. Każdy kto zauważył pożar zobowiązany jest niezwłocznie :

 • a/ powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w obiekcie lub

 • sąsiedztwie,

 • b/ telefonicznie, radiowo lub w inny dostępny sposób zawiadomić

 • Straż Pożarną podając:

  • - gdzie się pali - adres, nazwa obiektu,

  • - co się pali - dach, mieszkanie, piwnica, sklep, biuro, itp.

  • - czy jest zagrożone życie ludzkie,

  • - swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, kryptonim radiowy z którego się zgłasza zdarzenie.

 • c/ powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o

 • zaistniałym zdarzeniu.

 • Uwaga: Po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać, na ewentualne

 • sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia


 • Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

  ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU (ewakuacji),

  1. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy

  przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym,

  udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym

  2. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację i inne

  wartościowe przedmioty przed pożarem i osobami postronnymi .

  3. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje

  zarządca lub użytkownik.

  4. Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją

  przyjmuje kierownik akcji ratowniczej, który ma prawo żądania

  niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek

  gospodarczych, organizacji społecznych i Obywateli.


  Szkolenie podstawowe z zakresu bhp

  KONIEC (ewakuacji),