Informacja
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

Informacja dotycząca realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych oraz innych działań zdrowotnych na rzecz mieszkańców miasta Bolesławiec w 2010 roku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jemma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

Informacja dotycząca realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych oraz innych działań zdrowotnychna rzecz mieszkańców miasta Bolesławiec w 2010 roku


Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

W 2010 roku realizowano, przyjęte Uchwałą Nr XLVI/386/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. następujące programy zdrowotne:


Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

„Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”

Realizator programu - Centrum Medyczne „STOMADENT” w Bolesławcu - wyłoniony w drodze konkursu.

Program był uzupełnieniem programu finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia i pozwolił na objęcie bezpłatnymi badaniami kobiety od 40 do 50 lat oraz kobiety powyżej 69 lat. Do programu nie były kwalifikowane kobiety, którym Gmina Miejska Bolesławiec sfinansowała badania w 2009 roku z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynikało z zalecenia lekarskiego.

W ramach tego programu były wykonywane:

- mammografia piersi wraz z instruktażem samobadania piersi,

- opis zdjęcia mammograficznego,

- USG piersi.

W okresie realizacji programu, tj. od 19 marca do 17 grudnia 2010 r., badania mammograficzne wykonało 375 kobiet, 65 kobiet wykonało badanie USG piersi.

Do dalszej diagnostyki, poza programem, skierowano 5% przebadanych kobiet. W pozostałych przypadkach wykluczono zmiany nowotworowe, zalecono comiesięczne samobadania kontrolne oraz badania kontrolne USG za 6 miesięcy.

Kwota przeznaczona na badania zgodnie z zawartą umową - 30.000 zł.

Wydatkowano kwotę - 29.175 zł.


Profilaktyka chor b wzroku u dzieci

"Profilaktyka chorób wzroku u dzieci" kobiet”

Realizator - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Elżbieta Ośko okulista - wyłoniony w drodze konkursu.

Kwota przeznaczona na badania zgodnie z umową 5.000 zł.

Wydatkowano kwotę 3.344 zł.

W ramach tego programu wykonywane były badania ostrości wzroku, badania komputerowe wad wzroku oraz badania dna oka u dzieci z klas I uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych.

Do badań zgłosiło się 153 dzieci. Wśród grupy przebadanych dzieci stwierdzono wady wzroku u 58 osób, w tym 18 osób z nadwzrocznością, 13 z krótkowzrocznością oraz 27 z niezbornością (złożoną nadwzrocznością i krótkowzrocznością).

Termin realizacji zadania - od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2010 r.


Badania przesiewowe wad postawy i ko czyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym

„Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym”

Realizator - Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o. o. - umowa z jednostką organizacyjną gminy miejskiej Bolesławiec.

Kwota przeznaczona na badania zgodnie z umową 12.000 zł.

Wydatkowano kwotę 9.385,72 zł.

W ramach tego programu przebadano dzieci w wieku trzech i sześciu lat przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiarowych.

Przekazano, za pośrednictwem opiekunów grup, rodzicom dzieci zaświadczenia (karty badania) z informacją o istniejących wadach postawy u dzieci.

Na podstawie zawartych w kartach informacji rodzice i opiekunowie zostali ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z przebadanym dzieckiem, w razie występowania jakiejkolwiek wady.   

Przebadano 388 dzieci – nieprawidłowości stwierdzono u 238 dzieci, z czego 81 u dzieci trzyletnich oraz 157 u dzieci sześcioletnich.

Termin realizacji zadania - od 25 października do 20 grudnia 2010 r.


Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

Ponadto, w drodze otwartego konkursu dzieci na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego, wyłoniono realizatorów następujących zadań z zakresu ochrony zdrowia:


Zawody pierwszej pomocy

„Zawody pierwszej pomocy” dzieci

ZR PCK w Bolesławcu realizował zadanie pn. „Zawody pierwszej pomocy” w ramach którego zorganizowano:

- „Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” – etap rejonowy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy, nieprofesjonalnych zespołów młodzieżowych połączony z festynem czerwonokrzyskim z okazji 90 - lecia powstania PCK. W mistrzostwach wzięło udział 10 zespołów. W czasie zawodów po raz pierwszy ZR PCK prowadził akcję poboru krwi – krew oddało 38 dawców.

- zawody „Mały Ratowniczek” – udział wzięło 10 zespołów młodzieżowych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Planowane środki - 1.000 zł.

Środki wykorzystano w 100%.

Termin realizacji zadania - od 14 kwietnia 2010 r. do 29 października 2010 r.


Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych dzieci poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia kulturalno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnychw Bolesławcu

realizowało zadanie pn.

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia kulturalno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych”.

W ramach tego zadania na turnusy rehabilitacyjne wyjechało 40 osób niepełnosprawnych oraz 21 osób korzystało z cotygodniowych zajęć na krytym basenie.

Planowane środki finansowe - 3.000 zł.

Środki wykorzystano w 100%.

Termin realizacji zadania - od 4 lutego do 30 listopada 2010 r.


Dofinansowanie do turnus w rehabilitacyjnych dla cz onk w ko a pzn boles awiec

„Dofinansowanie dzieci do turnusów rehabilitacyjnych dla członków Koła PZN Bolesławiec”

Polski Związek Niewidomych w Bolesławcu

realizował zadanie

pn. „Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla członków Koła PZN Bolesławiec”.

Z turnusów rehabilitacyjnych skorzystały 3 osoby. Planowane środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 600 zł.

Termin realizacji zadania - od 11 maja do 30 listopada 2010 r.


Profilaktyka walki z rakiem piersi niesienie pomocy kobietom po mastektomii

„Profilaktyka walki z rakiem piersi dzieci – niesienie pomocy kobietom po mastektomii”

Bolesławiecki Klub „Amazonek”

realizował zadanie

„Profilaktyka walki z rakiem piersi – niesienie pomocy kobietom po mastektomii”.

Z ćwiczeń zapobiegających obrzękowi limfatycznemu oraz zajęć z nauki automasażu kończyny górnej skorzystało 25 kobiet.

Planowane środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.200 zł.

Zadanie realizowane było w ciągu całego 2010 r.


Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

W roku 2010 dzieci w ramach realizacji zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii realizowano następujące programy profilaktyczne:


Harcerze m wi nie nikotynie alkoholowi narkotykom
„HARCERZE MÓWIĄ NIE NIKOTYNIE, dzieci ALKOHOLOWI, NARKOTYKOM”

Związek Harcerstwa Polskiego

realizował program

„HARCERZE MÓWIĄ NIE NIKOTYNIE, ALKOHOLOWI, NARKOTYKOM”.

Program adresowany był do dzieci i młodzieży zrzeszonej w związku oraz tych osób, które uczestniczyły sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach.

Celem programu było poszerzenie działalności opartej na metodyce harcerskiej o treści służące przeciwdziałaniu sięgania po środki zmieniające świadomość, wdrażanie dbałości o własne zdrowie i godne kierowanie swoim życiem.

Programem objęto ok. 300 osób.

Planowane środki w wysokości 8.000 zł. wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowo organizacja uzyskała dofinansowanie programu w kwocie 12.000 zł.

Zadanie realizowano w ciągu całego 2010 roku.


Sportowe soboty 2010
„SPORTOWE SOBOTY 2010” dzieci

Program „SPORTOWE SOBOTY 2010” realizowany pod hasłem "Żyj aktywnie i zdrowo" poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych z elementami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki i problemów uzależnień.

Program adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Cele programu to:

- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych,

- zapoznanie uczestników projektu z szeroką gamą dyscyplin sportowych i konkurencji rekreacyjnych oraz przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami,

- poprawa kondycji fizycznej poprzez regularne zajęcia sportowe i rekreacyjne,

- poprawa i kompensacja wad rozwojowych,

- stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

- promocja korzyści wynikających z aktywnego, zdrowego, bezpiecznego i prawidłowego stylu życia,

- integracja dzieci i młodzieży z różnych zespołów i środowisk,


Sportowe soboty 2010 c d
„SPORTOWE SOBOTY 2010” c.d. dzieci

- przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień, w tym wskazywanie niekorzystnego wpływu używek na sprawność fizyczną i wydolność organizmu oraz przeciwdziałanie zjawiskom ryzykownym (palenie tytoniu, używanie alkoholu i środków psychoaktywnych, zachowania agresywne i przestępcze, ucieczki z domu i uczestnictwo w subkulturach o negatywnych wpływach wychowawczych),

- działania prewencyjne wobec dzieci z rodzin niedostosowanych, mrożonych patologiami, a także przemocą w rodzinie.

W ramach programu przeprowadzono 780 godzin zajęć skierowanych do ok.170 uczniów w każdej ze szkół.

Na realizację działań wykorzystano 38.000 zł.

Zadanie realizowane było w ciągu całego 2010 r.

Program realizowany był przez nauczycieli z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.


Yj aktywnie
„ŻYJ AKTYWNIE” dzieci

Program „ŻYJ AKTYWNIE” - adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych, środowisk abstynenckich i ogółu społeczności lokalnej.

Cele programu:

- organizacja czasu wolnego mieszkańcom Bolesławca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w formach alternatywnych do środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych oraz innych zjawisk patologicznych,

- stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym,

- zapoznanie uczestników projektu z szeroką gamą dyscyplin sportowych i konkurencji rekreacyjnych oraz przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami,

- przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień,

- uświadamianie zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- rozwijanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych emocji i uczuć,

- uwrażliwianie na wszechobecność w życiu codziennym przejawów przemocy (zachowania agresywne) oraz ukazywanie zachowań alternatywnych,

- działania prewencyjne wobec dzieci z rodzin niedostosowanych, zagrożonych patologiami, a także przemocą w rodzinie,

- przybliżenie mieszkańcom Bolesławca wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej problematyki uzależnień,

- popularyzacja aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego,

- wyrobienie nawyku uprawiania sportu (rekreacji) jako alternatywnego do środków zmieniających świadomość sposobu spędzania czasu wolnego,


Yj aktywnie c d
„ŻYJ AKTYWNIE” dzieci c.d.

- wykreowanie „mody na sport”,

- rozwój edukacji publicznej, w tym współpraca z lokalnymi mediami, w zakresie profilaktyki problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży,

- wzrost świadomości uczestników projektu o szeroko rozumianych problemach uzależnień,

- poprawa i kompensacja wad rozwojowych,

- poprawa kondycji fizycznej poprzez regularne zajęcia sportowe i rekreacyjne,

- integracja dzieci i młodzieży z różnych grup i środowisk,

- promocja Bolesławca, jako miasta wspierającego zdrowe i aktywne sposoby spędzania czasu wolnego,

W ramach programu przeprowadzono m.in.:

- Bolesławiecki Maraton Rowerowy Rodzin i Stowarzyszeń Abstynenckich - udział czynny 154 osób, udział bierny ok. 1000 osób;

- Dolnośląskie Biegi Abstynentów - udział czynny 184 osób, udział bierny - ok.1500 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 2000 osób;

- festyn „Na zdrowie” - udział czynny 650 osób, udział bierny (rodzice, kibice, widzowie) ok. 500 osób;

- Letnią Spartakiadę Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 170 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami,

- Sportowe wakacje - wakacje bez nudy - udział czynny 4330 osób, udział bierny ok. 1200 osób;

- festyn „Pożegnanie wakacji”- udział czynny 123 osoby, udział bierny ok. 80 osób;

- Zimową Spartakiadę Świetlic Środowiskowych - udział wzięło 120 osób z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych z opiekunami,


Yj aktywnie c d1
„ŻYJ AKTYWNIE” dzieci c.d.

- zajęcia rekreacyjno - sportowe z elementami edukacyjnymi na basenie krytym skierowane do dzieci i młodzieży ze świetlic profilaktyczno-środowiskowych (w dwóch blokach „wiosennym” i „jesiennym”) - w zajęciach stałych z instruktorami i trenerami pływania wzięły udział 184 osoby (przeciętnie 14 osób);

- działania pn. „Profilaktyka bez granic – żyj aktywnie i zdrowo”, w tym m.in.: blok sportowy połączony z otwarciem sezonu letniego i rozpoczęciem wakacji; blok rekreacyjno - profilaktyczny połączony z działaniami związanymi z promocją zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz działaniami profilaktyki uzależnień i akcją informacyjno - edukacyjną - udział czynny łącznie 3330 osób, udział bierny ok. 5000 osób, liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 300 osób.

Na realizację działań wykorzystano 60.000 zł.

Zadanie realizowano od lutego do grudnia 2010 r.

Realizatorem programu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.


Debata
„DEBATA” dzieci

Program profilaktyczny „DEBATA” ujmujący przekonania normatywne młodzieży dotyczące środków zmieniających świadomość.

Program adresowany był do uczniów wszystkich klas pierwszych gimnazjalnych (19 edycji).

Działaniami objęto 500 uczniów.

Celem programu i pracy z młodzieżą było m.in.:

- obalenie mitów dotyczących używania alkoholu,

- przełamanie stereotypów dotyczących picia alkoholu,

- zmiana przekonań normatywnych na temat używek,

- uświadomienie natychmiastowych konsekwencji picia alkoholu nawet po jednorazowym spożyciu,

- dostarczenie wiedzy na temat działania alkoholu na organizm człowieka,

- dostarczenie wiedzy nt. uzależnień i problemów związanych z nadużywaniem środków psychoaktywnych,

- uświadomienie niewidocznych i odroczonych lecz trwałych konsekwencji picia alkoholu przez młodzież,

- kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych i odpowiedzialnych zachowań oraz dokonywania zdrowych wyborów,

- zwiększenie świadomości zagrożeń powodowanych nadmiernym piciem,

- próba zmiany dotychczasowej postawy wobec używek, kształtowanie umiejętności obrony swoich granic i wartości poprzez asertywne zachowania i umiejętności skutecznego odmawiania,

- ugruntowanie postaw abstynenckich,

- zachęcenie do poszukiwania alternatyw zdrowego i pogodnego życia,

- kształtowanie asertywnych umiejętności abstynenckich wśród młodzieży.


Debata c d
„DEBATA” c.d. dzieci

Podczas realizacji programu zastosowano aktywne metody i formy pracy z młodzieżą takie jak: dyskusja, burza mózgów, film i komentarz, mini wykład, świadectwo młodej osoby niepijącej i niepalącej, scenki, wspólne pomysły dotyczące rozwiązywania problemów i zdrowego trybu życia młodzieży, anonimową ankietę dotyczącą postaw i poglądów młodzieży na temat używek. Wyniki przeprowadzonej w trakcie realizowania programu „DEBATA” ankiety przekazano pedagogom szkolnym.

Na realizację programu wykorzystano 11.400 zł.

Termin realizacji zadania od września do października 2010 r.

Realizatorem programu „Debata” była firma „Profi-Studio” z Kielc.


Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet
„NOE” dzieci

Program profilaktyczny „NOE”, w którym pracuje się nad przełamaniem mitów i stereotypów dotyczących picia alkoholu; uwrażliwia na wartości życia – Prawdę, Miłość, Wolność.

Program adresowany był do uczniów klas V i VI szkół podstawowych i uczniów klas III gimnazjalnych (15 mitingów z grupami liczącymi do 80 osób). Działaniami objęto 900 uczniów.

Na realizację programu wykorzystano 13.500 zł.

Termin realizacji zadania od maja do czerwca 2010 r.

Realizatorem programu była firma „Profi-Studio” z Kielc.


Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

Ponadto w ramach realizacji zadań wynikających dzieci z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010 zorganizowano:


Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

spektakle teatralne o treściach edukacyjno - profilaktycznych dostosowane wnoszonymi treściami do wieku odbiorców. Działaniami objęto ok. 1000 uczniów. Koszt - 4.735 zł. Realizatorem działania był Impresariat Artystyczny - Rondo z Krakowa.

- działania edukacyjne skierowane do rodziców – dostarczenie ulotek „Czy wiecie o dopalaczach tyle, ile Wasze dzieci” i „Rodzice, bądźcie czujni” – koszt 1.025 zł. Realizatorem był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- konkurs plastyczny przeprowadzony przez Straż Miejską pt.: „Używki?! Nie, dziękuję!” skierowany do uczniów klas IV-VI bolesławieckich szkół podstawowych. Koszt - 2.998 zł. Z pracami laureatów wykonano kalendarze ścienne, które zostały przekazane do placówek oświatowych.

pracę Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Narkomanii przy ul. Widok 1b; punkt działał trzy razy w tygodniu: wtorek i piątek w godz. 17.00 – 19.00 oraz środa w godz. 8.00 -11.00. Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza uzależnienia, rozmowa terapeutyczna, umówienie na detoksykację.Realizatorem było Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem”. Koszt 10.000 zł.

kampanie: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – realizatorem był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z SP nr 3, GS nr 2, GS nr 3 ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych i kampania „Rodzicu, czy wiesz co robi Twoje dziecko w czasie wolnym?” Realizatorem był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Telewizją Lokalną Azart - Sat. Koszt 9.780 zł.


Badania przesiewowe profilaktyka schorze sutka u kobiet

działania w świetlicach profilaktyczno - środowiskowych funkcjonujących przy szkołach (MZSz nr 2; SP3; SP4; GS nr 3) koszt 71.940 zł, przy parafiach – koszt 123.000 zł oraz prowadzona przez Klub „TOP” - koszt 27.000 zł.

- program realizowany w Środowiskowym Klubie Młodzieżowym „Kuźnia” z siedzibą w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 skierowany do młodzieży z grup ryzyka - koszt 15.900 zł.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę. funkcjonujących przy szkołach (MZSz nr 2; SP3; SP4; GS nr 3) koszt 71.940 zł, przy parafiach – koszt 123.000 zł oraz prowadzona przez Klub „TOP” - koszt 27.000 zł.