Download
veronika ern kov technick univerzita v ko iciach ekonomick fakulta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Možnosti využívania mikroekonomických nástrojov regionálnej politiky v podmienkach SR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Možnosti využívania mikroekonomických nástrojov regionálnej politiky v podmienkach SR

Možnosti využívania mikroekonomických nástrojov regionálnej politiky v podmienkach SR

87 Views Download Presentation
Download Presentation

Možnosti využívania mikroekonomických nástrojov regionálnej politiky v podmienkach SR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veronika Černáková Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta Možnosti využívania mikroekonomických nástrojov regionálnej politiky v podmienkach SR Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 2. Úvod • Schopnosť ovplyvniť lokalizačné rozhodnutia kľúčových ekonomických subjektov (existujúcich alebo nových) – významný faktor pri znižovaní regionálnych disparít • Rozhodnutia o priestorovej lokalizácii ekonomických subjektov je možné ovplyvniť prostredníctvom využívania mikroekonomických nástrojov regionálnej politiky Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 3. Mikroekonomické nástroje regionálnej politiky • Relokácia pracovných síl • Relokácia kapitálu => cielené ovplyvňovanie lokalizačných rozhodnutí obyvateľstva / investorov Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 4. Relokácia kapitálu formou podpory PZI • V podmienkach SR len na národnej úrovni • Predovšetkým prostredníctvom investičných stimulov • Je využívanie PZI efektívne? Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 5. Regionálna štátna pomoc • „Regionálna pomoc si vo všeobecnosti kladie za úlohu podporovať ekonomický rozvoj znevýhodnených regiónov a urovnať ich vzájomné rozdiely“ • Charakteristiky vyspelosti regiónov: • Miera nezamestnanosti • HDP na obyvateľa • Predpoklad: investičné stimuly smerujú predovšetkým do regiónov zaostalých, teda do regiónov, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou nezamestnanosti, či nízkym regionálnym HDP Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 6. Spearmanov poradový koeficient korelácie; testovanie hypotéz H0: dva súbory sú nezávislé Hypotézu zamietame na hladine významnosti α = 1 – γ v prospech alternatívnej hypotézy H1: dva súbory sú závislé, ak ׀rs׀ ≥ rγ Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 7. Grafické znázornenie za rok 2006 Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 8. Objem celkovej poskytnutej regionálnej štátnej pomoci za roky 2004 – 2009 (v EUR) Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 9. Závery • Mikroekonomické nástroje regionálnej politiky nie sú v podmienkach SR často využívané • Poskytovaná pomoc a podpora priamych zahraničných investícií nie je efektívna a nedokáže naplniť ciele regionálnej politiky Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 10. Závery • Možnosť: podporovať regióny v budovaní infraštruktúry a celkovo priaznivého podnikateľského prostredia tak, aby vybavenie konkrétneho regiónu ľudskými zdrojmi, infraštruktúrou a poradenskými inštitúciami dokázalo ovplyvniť lokalizačné rozhodnutia investorov Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany

 11. veronika.cernakova@tuke.sk Ďakujem za pozornosť. Národná a regionálna ekonomika VII., 13.- 15. október 2010, Herľany