1 / 19

Osahanke I&II: Maa- ja metsätalouden kuormittamien järvien ja jokien ekologinen tila ja seurantaan soveltuvat menete

YM, klusterihanke 2006-2009 "Maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutukset sisävesien ekologiseen tilaan ja niiden tavoitekuormituksen määrittäminen" . Osahanke I&II: Maa- ja metsätalouden kuormittamien järvien ja jokien ekologinen tila ja seurantaan soveltuvat menetelmät Suomen vesistöalueilla.

leander
Download Presentation

Osahanke I&II: Maa- ja metsätalouden kuormittamien järvien ja jokien ekologinen tila ja seurantaan soveltuvat menete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. YM, klusterihanke 2006-2009 "Maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutukset sisävesien ekologiseen tilaan ja niiden tavoitekuormituksen määrittäminen" Osahanke I&II: Maa- ja metsätalouden kuormittamien järvien ja jokien ekologinen tila ja seurantaan soveltuvat menetelmät Suomen vesistöalueilla Kari-Matti Vuori, Jukka Aroviita, Seppo Hellsten, Sari Mitikka, Heikki Mykrä, Juha Riihimäki, Mika Visuri SYKE Martti Rask, Teppo Vehanen RKTL Mikko Olin HY Vesienhoidon yhteistutkimusohjelma, Loppuseminaari 7.6. 2010

 2. Tavoitteet • Tila-arviointi ja luokittelu • Kartoitetaan maa- ja metsätalouden kuormittamien järvien ja jokien ekologista tilaa • Kerätään puutteellisesti tunnetuista järvi- ja jokityypeistä täydentäviä biologisia aineistoja • Kehitetään hajakuormitettujen vesien ekologisen tilan arviointi- ja luokittelumenetelmiä • Seuranta • Kehitetään menetelmiä vesistövaikutusten kustannustehokkaalle seurannalle • Kytkentä seurannan kehittämiseen, myös rannikko (MMM,2007)

 3. Hankkeen päätulokset • Hajakuormitettujen vesien tilan ja ekologisen luokittelun tutkimus ja kehittäminen • Kasviplankton, piilevät, makrofyytit, pohjaeläimet, vedenlaatu, hydro-morfologia (SYKE, AYKt, yliopistot) • Kalat (RKTL, yliopistot) • Maankäytön, kuormituksen ja laatutekijöiden väliset suhteet • Luokittelu 2008-2009 • 12 kv-julkaisua, 10 opinnäytetyötä • Maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seurannan kehittäminen • Koko maan sisä- ja rannikkovedet kattava hajakuormituksen vesiekologisten vaikutusten seurantapaikkaverkosto • Tavoiteperusteiset seurantaohjelmat, aineistoa seurantaohjelman uudistukseen 2009-2012

 4. Luokittelu: fysikaalis-kemiallinen ja hydromorfologinen tila heikko (MMM-seuranta)

 5. MaaMet-seurannan jokikohteiden ja järvien biologinen tila vuosina 2007−2008 % JOKIKOHTEET (N=44) JÄRVET (N=51) 100 80 60 40 20 0 Pohja- eläimet (N=27) Kalat Medi- aani Heikoin tila Vesi- kasvit Päällys- levät Pohja- eläimet Kalat Medi- aani Heikoin tila Kasvi- plankton Alle hyvän tilan: (Mediaani) 32 % 71 % Erinomainen Tyydyttävä Huono Hyvä Välttävä

 6. Luokittelu: kokonaisarviointiin perustuva päätös ekologisesta tilasta

 7. Luokittelu: esimerkkejä ekologisista vasteista. A) Jokien piilevät, IPS-indeksi

 8. B) Jokien pohjaeläimet ja kalat

 9. C) Järvien syvännepohjaeläimet, BQI

 10. D) Järvien kalat

 11. 1. Tieteelliset julkaisut • Alahuhta J., Luoto M. & Vuori K.-M. 2010: Land use, geomorphology and climate as joint determinants of littoral helophyte distribution and percentage cover in boreal catchments.-Boreal Env. Research (manuscr. submitted) • Kangas K., Vuori K.-M., Määttä-Juntunen H. & Siikamäki P. 2010: Impacts of ski resorts on water quality of boreal lakes: a case study in Northern Finland. Boreal Environment Research (manuscript subm.) • Alahuhta J., Vuori K.-M., Hellsten S., Järvinen M., Olin M., Palomäki A., Rask M. 2009: Defining the ecological status of small forest lakes using multiple biological quality elements and palaeolimnological analysis. -Fundamental and Applied Limnology 175/3: 203-216. • Aroviita J., Mykrä H., Muotka T. & Hämäläinen H. 2009. Influence of geographical extent on typology- and model-based assessments of taxonomic completeness of river macroinvertebrates. Freshwater Biology 54:1774 - 1787 • Mykrä, H, Aroviita, J., Hämäläinen, H., Karjalainen, S.M., Visuri, M., Riihimäki, J., Miettinen, J. & Vuori, K-M. 2009. Utility of a single a priori river typology for reference conditions of boreal macroinvertebrates and diatoms. Fundamental and Applied Limnology 175/4: 269-280 • Heino, J., Ilmonen, J., Kotanen, J., Mykrä, H., Paasivirta, L., Soininen, J. & Virtanen, R. 2009. Surveying biodiversity in protected and managed areas: algae, macrophytes and macroinvertebrates in boreal forest streams. Ecological Indicators 9: 1179-1187 • Mykrä, H. Aroviita, J., Kotanen, J., Hämäläinen, H. & Muotka, T. 2008. Predicting the stream macroinvertebrate fauna across regional scales: influence of geographical extent on model performance. Journal of the North American Benthological Society 27:705-716. • Mykrä, H., Aroviita, J., Hämäläinen, H., Kotanen, J. Vuori, K-M. & Muotka T. 2008. Assessing stream condition using macroinvertebrates and macrophytes: concordance of community responses to human impact. Fundamental and Applied limnology 172/3: 191-203. • Sutela, T., Vehanen, T. & Jounela, P. 2010. Response of fish assemblages to water quality in boreal rivers. Hydrobiologia 641: 1-10. • Sutela, T. & Vehanen, T. 2010. Responses of fluvial fish assemblages to agriculture within the boreal zone. Fisheries Management and Ecology 17: 141-145. • Vehanen, T., Sutela, T. & Korhonen, H. 2010. Environmental assessment of boreal rivers using fish data - a contribution to the Water Framework Directive. Fisheries Management and Ecology 17: 165-175. • Rask, M., Olin, M. & Ruuhijärvi, J. 2010. Fish-based assessment of ecological status of Finnish lakes loaded by diffuse nutrient pollution from agriculture. Fisheries Management and Ecology 17: 126-133.

 12. 1. Opinnäytteet • Pro graduja 5 • Pohjaeläinluokittelu • Laura Kyykkä (HY 2008) • Maankäyttö, happamat sulfaattimaat • Heta Helisten, Karoliina Virnes (OY 2009) • Vedenlaatu • Heidi Määttä-Julkunen (OY 2008) • Kalaluokittelu humusjärvissä • Ari Westermark (JY 2008) • Väitöskirjatyöt 5 • JY: Jukka Aroviita (2009), Jussi Jyväsjärvi • OY: Katja Kangas (2009), Janne Alahuhta (2008-)

 13. 2. Maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seuranta • Kehitetty seurantaverkko (2007) • Osallistuttu seurantaohjelman 2009-2012 uudistustyöhön • Uudistettu myös MaaMet-seuranta (MMM) • Kehitetty ja ohjeistettu seurantamenetelmiä, koottu kattava GIS- ja luokitteluaineisto • Luo pohjan seurantojen kustannustehokkaalle kehittämiselle ja vesiekologisten vaikutusten mallinnukselle

 14. 2. Seurantaohjelma 2009-2012

 15. Yhteenveto I: Kattavaa tutkimustietoa noin sadan MaaMet-kohteen ekologisesta tilasta • Alle tavoitetilan (mediaani): 32 % jokikohteista ja 71 % järvistä • Jokikohteet: hyvää huonommassa tilassa yhden laatutekijän perusteella 68 %, kaikkien perusteella 14 %. • Järvet: hyvää huonommassa tilassa yhden laatutekijän perusteella 88 %, kaikkien perusteella 32 %. => Eri laatutekijöiden tilaluokat eivät yhdenmukaisia => Eri laatutekijät eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ensisijaisesti toisiaan täydentäviä kattavassa sisävesien ekologisen tilan arvioinnissa

 16. Yhteenveto II: Ekologisella tilalla todennettu mutta heikko yhteys maankäyttöön/rehevöitymiseen • Ekologinen tila keskimäärin alhaisin maatalouden voimakkaimmin kuormittamissa kohteissa • Tila pääsääntöisesti hyvää huonompi kun valuma-alueen peltojen osuus jokikohteissa >20 % ja järvissä >5 %. • Havaitut yhteydet usein heikkoja => Kohteiden moniongelmaisuus: Etenkin jokivesissä vedenlaadun heikkenemisen lisäksi hydro-morfologiset muutokset merkittäviä, lisäksi muutoksilla voi olla yhdysvaikutuksia => Haaste ekologisen tilaan vaikuttavien syy- ja seuraussuhteiden osoittamiselle ja mallintamiselle

 17. Yhteenveto III: Ekologisen tilan luokittelujärjestelmää on kehitettävä • Ekologisen tilan arviot ovat vääjäämättä epätarkkoja nykyluokittelujärjestelmän niukoista vertailuaineistoista johtuen => Selkeä kehitystyön tarve: Vertailuaineistoja laajennettava ja luokittelujärjestelmää kehitettävä, jotta biologisten tekijöiden luonnollisen vaihtelu voidaan ottaa paremmin huomioon => Ekologisen tilan tarkempi arviointi => Vesien tavoitetilan parempi ennustettavuus => Maa- ja metsätalouden kuormittamien sisävesien kunnostustoimien kohdentaminen niiden hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.

 18. Kiitos!

More Related