B gi o d c v o t o tr ng i h c b ch khoa h n i khoa c ng ngh th ng tin
Download
1 / 28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Uploaded on

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Đức Thuần Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ty

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN' - lavinia-augustus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B gi o d c v o t o tr ng i h c b ch khoa h n i khoa c ng ngh th ng tin

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG

WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN

CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Thuần

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ty

Lớp : 40TH

Mã số sinh viên : 8D15075


Mo h nh hoa t o ng cu a web site

Choïn saûn phaåm caàn mua theâm vaøo gioû haøng

Xem chi tieát noäi dung moät saûn phaåm

Xaùc nhaän vieäc mua haøng

Caùc dòch vuï Forum,…

Trang chuû

Yes

Thaønh vieân

Ñaët haøng

Ñaêng nhaäp

Tìm kieám

No

Saûn phaåm

Löu ñôn haøng

Quaûn trò

MOÂ HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA WEB SITE.


Ch c na ng rie ng cu a t ng ng du ng
CHÖÙC NAÊNG RIEÂNG CUÛA TÖØNG ÖÙNG DUÏNG


1 ch c na ng cu a ng i s du ng

KHAÙCH HAØNG

Xem vaø choïn haøng

Ñaêng kyù thaønh vieân

Ñaët mua

Xem thoâng tin ñôn ñaët haøng

Tham gia dieãn ñaøn

1.CHÖÙC NAÊNG CUÛA NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG


2 ch c na ng cu a ng i qua n tr

Quaûn trò

Saûn phaåm

Ñôn haøng

Khaùch haøng

Theâm môùi KH

Theâm môùi SP

Lieät keâ ñôn haøng

Chænh söûa SP

Chænh söûa KH

Xoaù ñôn haøng

Xoùa SP

Xoaù boû KH

2.CHÖÙC NAÊNG CUÛA NGÖÔØI QUAÛN TRÒ


3 ch c na ng cu a forum die n a n

Forum(Dieãn ñaøn)

Lieät keâ moät dieãn ñaøn

Taïo môùi dieãn ñaøn

Xem noäi dung dieãn ñaøn

Xoùa moät dieãn ñaøn

Traû lôøi moät dieãn ñaøn

3.CHÖÙC NAÊNG CUÛA FORUM(Dieãn ñaøn)

Ha n che
HAÏN CHEÁ

Hieän nay, do nhu caàu thanh toaùn qua maïng chöa ñöôïc phoå bieán neân chöông trình baùn haøng qua maïng gaëp khoù khaên trong khaâu thanh toaùn töø phía khaùch haøng ñeán coâng ty.

Do trình ñoä coù haïn vaø thôøi gian haïn cheá, neân chöông trình cuõng chæ xaây döïng ñöôïc nhöõng phaàn chính cuûa moät chöông trình baùn haøng qua maïng.


H ng ca i tie n
HÖÔÙNG CAÛI TIEÁN

Chöông trình môùi ñöôïc caøi ñaët treân moâi tröôøng windows, chöa ñöôïc caøi ñaët thöû nghieäm treân moâi tröôøng khaùc.

Xaây döïng heä thoáng trôï giuùp cho ngöôøi söû duïng.

Boå sung theâm cho phaàn quaûn trò.


Xin cha n tha nh ca m n
XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN

Thaày Nguyeãn Ñöùc Thuaàn giaûng vieân khoa coâng ngheä thoâng tin Ñaïi Hoïc Thuûy Saûn Nha Trang.

Caùc thaày coâ khoa coâng ngheä thoâng tin tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Haø Noäi.

Cuøng caùc baïn trong lôùp .

Ñaõ giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh baøi baùo caùo naøy.


ad