slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se. VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med:. Vatten och marina direktivet Miljömål Miljöövervakning Kalkning. PROGRAM, VATTENFÖRVALTNING. Allmänt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med:' - lavi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ola GustafssonChef Vattenstrategiska enhetenTfn: 040-25 22 95Mobil: 070-28 06 905E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se

vattenstrategiska enheten arbetar med
VATTENSTRATEGISKA ENHETENArbetar med:
 • Vatten och marina direktivet
 • Miljömål
 • Miljöövervakning
 • Kalkning
program vattenf rvaltning
PROGRAM, VATTENFÖRVALTNING
 • Allmänt
 • Klassning av vatten och VISS
 • Åtgärdsprogram
 • Miljökvalitetsnormer
 • Vad händer nu ?
eu lagstiftning inom vattenf rvaltningen
EU - LAGSTIFTNING INOM VATTENFÖRVALTNINGEN
 • Ramdirektivet för vatten,2000/60/EG, övergripande för andra EG-direktiv inom vattenområdet
 • ”Dotterdirektivet” d v s, Miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen, 2008/105/EG.
 • Badvattendirektivet, 2006/7/EG.
 • Samt för nitrat, dricks- och grundvatten, översvämning m m.
ramdirektivet f r vatten 2000 60 eg inneb r att
RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN(2000/60/EG) INNEBÄR ATT:
 • unionens länder ska organiserar förvaltningen av sitt vatten med utgångspunkt i avrinningsområden
 • alla vatten ska vara av "god status" senast år 2015. Om de inte uppnår god status, behövs åtgärder
 • inget vatten får försämras under tiden.
dotterdirektivet 2008 105 eg
DOTTERDIREKTIVET, 2008/105/EG
 • Miljökvalitetsnormer för 33 prioriterade ämnen och 8 övriga förorenade ämnen.
 • Mer om dotterdirektivet: Naturvårdsverkets Rapport 5973 Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område.
ramdirektivet i svensk lagstiftning
RAMDIREKTIVET I SVENSK LAGSTIFTNING
 • Implementerat i miljöbalken, bl a 5 kap.
 • Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
 • Badvattenförordningen (2008:218)
slide9

ARBETE I 6-ÅRS CYKLER

2.Kvalitetsmål och normer

1.Kartläggning

3. Åtgärdsprogram

4. Övervakning

slide10

Statusklassning

Ytvatten

Ekologisk status (Biologi, Fys-kem, Hydromorfologi)

Kemisk status – prioriterade ämnen

Grundvatten

Kemisk status (nitrat, klorid,

sulfat, växtbekämpningsmedel)

Kvantitativ status (tas mer

grundvatten ut än vad som

nybildas?)

utg ngspunkter
UTGÅNGSPUNKTER
 • Klassning av yt- och grundvatten med utgångspunkt från Naturvårdsverkets handböcker/föreskrifter.
 • Parametrar för ekologi och kemi.
ex ekologisk status
EX EKOLOGISK STATUS

Ekologisk status bedöms efter en femgradig skala.

status s dra stersj n
STATUS SÖDRA ÖSTERSJÖN
 • Nästan 60% av antalet ytvattenförekomster har sämre än god status.
 • Övergödning, fysisk påverkan och miljögifter är de vanligaste problemen i distriktet.
 • Drygt hälften av ytvattenförekomsterna har tidsfrist till 2021 eller 2027.
viktiga vattenl nkar

 English

 • Start
 • Verktyg
 • Hjälp
 • Visa data fram till:  
 • VattenInformationsSystem Sverige
 • VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan man i VISS hitta information om:- klassning av vattnets kvalitet- mätpunkter i dessa vatten- åtgärder i vattnen för att de ska bli bättre- rapportering till EUSök fram det vatten du är intresserad av nedan. Mer om VISSDet går även att se dessa uppgifter via www.vattenkartan.se
 • Enkel sökning
 • Den enkla sökningen är en förenklad version där man enkelt kan söka fram önskad information.
 • Avancerad sökning
 • Den avancerade sökningen är samma sökning som funnits i VISS från början med många olika sökalternativ.
 • Senaste nytt
 • 2009-12-17Miljökvalitetsnormer i VISSLäs mer...
 • 2009-12-08Planerat driftstopp 12.00Läs mer...
 • 2009-12-01MätpunkterLäs mer...
 • 2009-11-26Ev driftstopp i eftermiddagLäs mer...
 • Mera nyheter...
 • Webbmaster: webmaster.viss@lansstyrelsen.se
 •  English
 • Start
 • Verktyg
 • Hjälp
 • Visa data fram till:  
 • VattenInformationsSystem Sverige
 • VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan man i VISS hitta information om:- klassning av vattnets kvalitet- mätpunkter i dessa vatten- åtgärder i vattnen för att de ska bli bättre- rapportering till EUSök fram det vatten du är intresserad av nedan. Mer om VISSDet går även att se dessa uppgifter via www.vattenkartan.se
 • Enkel sökning
 • Den enkla sökningen är en förenklad version där man enkelt kan söka fram önskad information.
 • Avancerad sökning
 • Den avancerade sökningen är samma sökning som funnits i VISS från början med många olika sökalternativ.
 • Senaste nytt
 • 2009-12-17Miljökvalitetsnormer i VISSLäs mer...
 • 2009-12-08Planerat driftstopp 12.00Läs mer...
 • 2009-12-01MätpunkterLäs mer...
 • 2009-11-26Ev driftstopp i eftermiddagLäs mer...
 • Mera nyheter...
 • Webbmaster: webmaster.viss@lansstyrelsen.se
 •  English
 • Start
 • Verktyg
 • Hjälp
 • Visa data fram till:  
 • VattenInformationsSystem Sverige
 • VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan man i VISS hitta information om:- klassning av vattnets kvalitet- mätpunkter i dessa vatten- åtgärder i vattnen för att de ska bli bättre- rapportering till EUSök fram det vatten du är intresserad av nedan. Mer om VISSDet går även att se dessa uppgifter via www.vattenkartan.se
 • Enkel sökning
 • Den enkla sökningen är en förenklad version där man enkelt kan söka fram önskad information.
 • Avancerad sökning
 • Den avancerade sökningen är samma sökning som funnits i VISS från början med många olika sökalternativ.
 • Senaste nytt
 • 2009-12-17Miljökvalitetsnormer i VISSLäs mer...
 • 2009-12-08Planerat driftstopp 12.00Läs mer...
 • 2009-12-01MätpunkterLäs mer...
 • 2009-11-26Ev driftstopp i eftermiddagLäs mer...
 • Mera nyheter...
 • Webbmaster: webmaster.viss@lansstyrelsen.se
VIKTIGA VATTENLÄNKAR
 • www.viss.lst.se (Vatteninformationssystem Sverige)
 • www.vattenkartan.se
 • www.vattenmyndigheterna.se
vattenmyndigheterna beslutade om
VATTENMYNDIGHETERNA BESLUTADE OM
 • Förvaltningsplan
 • Åtgärdsprogram
 • Miljökvalitetsnormer
 • Miljökonsekvensbeskrivning
tg rdsprogram
ÅTGÄRDSPROGRAM
 • Gäller endast myndigheter och kommuner och syftar till uppfylla miljökvalitetsnormerna
 • De 38 åtgärderna kan påbörjas genast, men behöver inte vara helt genomförda den 22 dec 2012
l nsstyrelsens tg rder 1
LÄNSSTYRELSENS ÅTGÄRDER 1
 • 28. Länsstyrelsernabehöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, vilka kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
 • 29. Länsstyrelsernabehöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster.
l nsstyrelsens tg rder 2
LÄNSSTYRELSENS ÅTGÄRDER 2
 • 30.Länsstyrelsernabehöver upprätta en plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering av avrinningsområden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
 • 31.Länsstyrelsernabehöver i sitt arbete med att åtgärda föroreningsskadade mark- och vattenområden, särskilt prioritera de områden som läcker prioriterade ämnen eller särskilt prioritera de områden som läcker prioriterade ämnen, till de vattenförekomster som därför inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
rapporteringskrav
RAPPORTERINGSKRAV
 • Samtliga myndigheter och kommuner ska senast den 28 februari varje år rapportera genomförda åtgärder till vattenmyndigheterna
 • Rapporteringen ska påbörjas år 2011. Utveckling av rapporteringen sker i samverkan med vattenmyndigheterna.
beslut om milj kvalitetsnormer
BESLUT OM MILJÖKVALITETSNORMER
 • Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. 08FS 2009:81
 • Gäller från den 22 dec 2009
milj kvalitetsnormer mkn
MILJÖKVALITETSNORMER(MKN)

Miljökvalitetsnormer (MKN) – bestämmelser om

kvaliteten på miljön i ett visst avgränsat område

(t ex en vattenförekomst)

• MKN har två huvudfunktioner:

1. En utgångspunkt för bedömningen i tillsyns- och

tillståndsärenden enligt miljöbalken, vid meddelande av föreskrifter samt vid planering enligt PBL

2. Ligger till grund för åtgärdsprogram.

mkn i vattenf rvaltningen
MKN I VATTENFÖRVALTNINGEN
 • Krav på den vattenstatus som ska uppnås i respektive vattenförekomst

Ytvatten

Ekologisk status

(Ekologisk potential)

Kemisk ytvattenstatus

Grundvatten

 Kvantitativ status

 Kemisk grundvattenstatus

mkn i vattenf rvalningen
MKN I VATTENFÖRVALNINGEN

Kraven syftar till att god status ska uppnås senast den 22 december 2015, om inte undantag har beslutats.

• Undantag

- Vanligtvis tidsfrist för att uppnå god status till 2021 (i vissa fall 2027)

- I undantagsfall mindre strängt krav (t.ex. att det är tillräckligt att uppnå måttlig status)

- Generellt mindre strängt krav för kvicksilver, inget krav på att uppnå god kemisk ytvattenstatus för kvicksilver. Nuvarande halter bör dock inte öka.

mkn i vattenf rvaltningen1
MKN I VATTENFÖRVALTNINGEN

Viktiga utgångspunkter för MKN inom vattenförvaltningen:

- Normerna ska uppnås 2015 eller 2021 (2027 i vissa fall) → först efter den 22 december detta år kan en norm anses överträdd.

- Åtgärder under denna förvaltningscykel syftar framåt, de ska se till att normerna inte överträds – proaktivt angreppssätt

mkn i vattenf rvaltningen2
MKN I VATTENFÖRVALTNINGEN

Slutsats:

– MKN inom vattenförvaltningen kan sägas vara både bindande normer och mål för åtgärdsarbetet.

– Detta behöver beaktas vid både prövning, tillsyn och planering samt vid genomförande av åtgärdsprogrammet.

- Ju närmare tidpunkten för uppnåendet av MKN man kommer, desto större krav på konkreta åtgärder bör aktualiseras.

mkn s r ttsliga verkan
MKN:S RÄTTSLIGA VERKAN
 • 5 kap 3 § miljöbalken – myndigheter och kommuner ska säkerställa uppfyllandet av MKN, bl a vid tillståndsprövning, anmälningar, tillsyn samt planläggning.
 • 16 kap 5 § MB- ny verksamhet som medverkar till att MKN överträds ska inte medges tillstånd.
mer om mkn
MER OM MKN
 • 2 kap 7 § miljöbalken – Rimlighetsavvägning
 • Nytta ska vägas mot kostnader vid beslut enligt miljöbalken
 • Avvägningen får inte medföra att en MKN åsidosätts.
mkn vid pr vning tillsyn
MKN VID PRÖVNING/TILLSYN
 • VM:s föreskrift med bilaga, statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten).
 • Miljökvalitetsnorm kopplat till miljöproblem vid samråd, MKB, tillståndsansökan, egenkontroll, recipientkontroll m m.
ex mkn i mkb
EX MKN I MKB
 • Naturvårdsverkets yttrande 2010-02-01, dnr 2010-02-01, Tillstånd för vattenuttag, Sölvesborgs kommun
l nsstyrelsens arbete
LÄNSSTYRELSENS ARBETE
 • Information/Utbildning externt och internt.
 • Tillsynsvägledning, kommuner och deltagande i Miljösamverkan Skåne
 • Analys/genomförande av åtgärderna.
 • Test gränserna vid prövning/tillsyn.
 • Fortsätta med statusklassificeringen.
 • m m
till slut
TILL SLUT
 • Vattenförvaltningen ska bli en del av det dagliga arbetet när det gäller tillstånd, tillsyn, planering och miljöövervakning.
 • Finansieringen ?
 • Nytt statligt verk för hav och sötvatten. Kommer att placeras i Göteborg.
ad