1 / 19

Co każdy student pisząc pracę i nie tylko wiedzieć powinien

Co każdy student pisząc pracę i nie tylko wiedzieć powinien. Temat. Wybieracie go sami . Dopracowujemy go wspólnie Będziecie się tym zajmować przez pół roku, więc wybierzcie dobrze Temat może dotyczyć wszystkiego co pojawiło się w toku studiów

lauren
Download Presentation

Co każdy student pisząc pracę i nie tylko wiedzieć powinien

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Co każdy student pisząc pracę i nie tylkowiedzieć powinien

 2. Temat • Wybieracie go sami. Dopracowujemy go wspólnie • Będziecie się tym zajmować przez pół roku, więc wybierzcie dobrze • Temat może dotyczyć wszystkiego co pojawiło się w toku studiów • Podpowiedzią może być spis przedmiotów oraz zestaw pytań na obronę • W przypadku oporu umysłu wobec wyboru – podpowiadam listą tematów z lat ubiegłych • Mogą Państwo wymyśleć każdy temat i ja go zaakceptuję, pod warunkiem że uznam jego sensowność

 3. Oceny • Przy ocenie na dyplomie najważniejsza jest średnia ze studiów, choć jakość pracy i sama obrony także są jej składnikami • Moja ocena pracy licencjackiej wynika z jakości tekstu, poziomu wprowadzalności poprawek i jakości współpracy z piszącym • Recenzent ocenia sam tekst

 4. ZALICZENIE • nzal – wyłącznie za plagiat • I semestr – wstępna bibliografia, wstępny spis treści, roboczy tytuł, jeden rozdział – niekoniecznie pierwszy • II semestr – ukończona cała praca w wersji podstawowej • dopuszczenie do obrony – po przesłaniu do mnie wersji elektronicznej – w wersji jak do dziekanatu

 5. Metoda współpracy • Czytam 1 raz każdy rozdział – w całości – nie wysyłajcie mi kawałków rozdziałów • Poprawki należy nanosić na bieżąco i uwzględniać w kolejnych rozdziałach • Poprawki zaznaczam w jedynym miejscu, ale należy je nanieść w całej pracy – trzeba pomyśleć • Każdy przesyłany do mnie plik powinien zawierać imię i nazwisko oraz numer rozdziału

 6. Metoda współpracy • Uwagi wpisuję w zaznaczone na kolorowo plik i odsyłam • Na koniec czytam całość, z wstępem i zakończeniem oraz spisem treści • Przy pisaniu myślcie • Czytajcie wszystko co napisaliście nim do mnie wyślecie

 7. Terminarz: • Zbieranie materiałów, czytanie - listopad-styczeń • Gotowy pierwszy rozdział – sesja • Oddanie pozostałych rozdziałów – luty-maj • Prace nad ostateczną wersją – 2 tygodnie maj/czerwiec • Złożenie pracy w dziekanacie – 2 tygodnie przed obronami • Obrony: czerwiec/lipiec • Im dalej tym będziecie mieli mniej czasu....

 8. Objętość i struktura: • 50 stron standardu (1800 znaków na stronie) = 38 stron standardu WSIZ • 3 lub 4 rozdziały • Pierwszy rozdział powinien być najkrótszy • Każdy kolejny rozdział powinien być nieco dłuższy • WYJĄTEK: 4 rozdział może być najkrótszy • Każdy rozdział powinien zawierać co najmniej podrozdziały. Jednak struktura może być bardziej rozbudowana

 9. Źródła • Korzystamy ze źródeł wiarygodnych – tak w przypadku bibliografii, jak i netografii • Cennym źródłem informacji są prace zbiorowe, czasopisma, gazety • W przypadku prac zbiorowych ZAWSZE podajemy autora konkretnego tekstu i tytuł i dopiero redaktora i tytuł pracy zbiorowej • Ilość przypisów powinna być ODOPOWIEDNIA – aby czytający nie odczuwał głodu źródeł • Przypisy mają udokumentować znajomość tematu i rozeznanie w publikacjach • Wskazane są źródła internetowe typu: rządowe, instytutów naukowych, szkół wyższych • Dobre przykłady:http://znze.wsiz.rzeszow.pl • http://biurose.sejm.gov.pl/ • http://think.wsiz.rzeszow.pl

 10. Źródła • Zebranie źródeł bibliograficznych należy do państwa obowiązku. Mogę w tym pomóc, jednak do niektórych tematów trudno jest znaleźć źródła, a niektóre, choć dostępne w Polsce, nie pojawiają się w bibliotekach Podkarpacia. • Zakazane są źródła internetowe typu: bryk, wiki, zgapa, sciaga, strony domowe oraz inne podobnej proweniencji

 11. O Wikipedii • Cały artykuł: http://www.alert24.pl/alert24/1,84880,4523272.html • Fragmenty dla leniwych: • Wikipedia nie powinna być źródłem. W niej można rozpocząć szukanie informacji dotyczących osób. Pomagać w tym powinny informacje źródła umieszczone w artykułach Wikipedii, ale nie zawsze takie są podane. A powinny być podane. • Wikipedia zawiera błędy - To kompletnie niepoważne - twierdzi dr hab. Andrzej Friszke, historyk, były członek IPN. - W Wikipedii znajdują się nieścisłości. Ja sam padłem ich ofiarą, gdy w notce o mnie przypisano mi autorstwo artykułu, którego nigdy nie napisałem i to na temat, którym się nigdy nie zajmowałem. Wikipedia nie może mieć charakteru urzędowego i nie może stanowić wiarygodnego źródła informacji - dodaje Andrzej Friszke. • Wieczorem zaś Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska oświadczył na swojej stronie że Wikipedia ze względu na swój encyklopedyczny charakter nie może być traktowana jako pierwotne źródło informacji.

 12. Dodatki • Należy stosować spisy tabel, wykresów, rysunków • Można także wprowadzić słowniczek lub spis skrótów • Elementem pracy może być ankieta lub wywiad – należy je jednak podsumować, omówić i coś z nich ma wynikać.

 13. Metoda pracy • Czytacie. Zaczynacie się orientować w temacie. Piszecie, wskazując w przypisach różne źródła, które was zainspirowały. Chwalicie się ile przeczytaliście aby opisać jakieś zjawisko • Z każdej przeczytanej rzeczy wydobywacie kolejne źródła bibliograficzne, do których możecie sięgnąć • Jeśli gdzieś znajdziecie potwierdzenie czegoś co już napisaliście i co ma już przypis w waszej pracy, możecie zamieścić dodatkowa informację w tym miejscu, o korzystaniu z kolejnego źródła bibliograficznego • Nie przepisujecie książek, nie uwieszajcie się na jednej publikacji • Cytaty mogą się pojawić w pracy, ale nie mogą być ani zbyt długie, ani nie mogą się pojawiać zbyt często • Wstęp i zakończenie piszemy na końcu. Nie trzeba pisać rozdziałów w kolejności zgodnej z numeracją

 14. Język i słowo • Język pracy jest językiem naukowym – takie ćwiczenie ze stylistyki • Piszecie całą pracę w jednym czasie, w formie bezosobowej • Nie stosujemy wyrazów i określeń potocznych • Liczebniki dotyczące lat zapisujemy w pełnym wymiarze 1998-1999, podajemy nazwy miesięcy a nie numery, lata i inne liczebniki zapisujemy 80. lub słownie osiemdziesiąte, czterokrotnie • Obce wyrazy piszemy kursywą • Nie używamy skrótów: itp., itd., w.w., m.in. r.tzw. ok. oraz innych. Można używać w. art. mln mld oraz kilku innych • Używamy polskich „cudzysłowów”. Pojawiają się automatycznie jeśli język jest określony jako polski. • W cytatach nie łączymy „cudzysłowów” i kursyw. Albo „jedno”, albo drugie • W tekście unikamy pogrubień i podkreśleń • Moduł sprawdzania pisowni Worda zawiera błędy – sprawdzajcie z głową

 15. Word się myli – np. imiesłowy Z imiesłowami przymiotnikowymi (czynnymi i biernymi), niezależnie od tego,czy użytesą w znaczeniu przymiotnikowym (zob. przykłady oznaczone literą a), czyczasownikowym (zob. przykłady oznaczone literą b), np. • (a) nieoceniony pracownik (= bezcenny, zasługujący na najwyższą ocenę), ale także • (b) obraz nieoceniony jeszcze przez jury konkursu (= taki, którego nie oceniono); • (a) nieopisane trudności (= nie dające się opisać), ale także • (b) kraje nieopisane w podręczniku (= takie, których nie opisano); • (a) Matka Boska Nieustającej Pomocy, ale także • (b) W Tatrach padał śnieg nieustający od tygodnia; • (a) Przyśnił mi się mój nieżyjący ojciec, ale także • (b) Człowiek nieżyjący obecnie w Japonii nie zna grozy trzęsień ziemi.Gdy imiesłów użyty jest w znaczeniu czasownikowym, dopuszczalne jest jednakstosowanie pisowni rozdzielnej.

 16. Word się myli – np. imiesłowy • WYJĄTKI: Zawsze stosuje się pisownię rozdzielną w wyraźnych przeciwstawieniach,np. nie leżący, ale siedzący oraz w konstrukcjach, których ośrodkiem jest spójnik ani lub ni(np. nie piszący ani nie czytający), czasem powtórzony (np. ani nie piszący, ani nieczytający). • UWAGA: Podane zasady dotyczące pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowychsą nowością w polskiej ortografii. Oparte są na uchwale Rady Języka Polskiegoprzy Prezydium PAN z dnia 9 grudnia 1997 r. Dotychczasowe przepisy kazały pisaćrozdzielnie imiesłowy użyte czasownikowo, a łącznie imiesłowy użyte przymiotnikowo . • Z pisownią łączną i rozdzielną nie z imiesłowami przymiotnikowymi nie radzili sobie prawiewszyscy, nawet poloniści. Bezradni pozostawali często wydawcy książek i redakcje gazet.

 17. Język i słowo • Uważajcie na użycie :d:w:u:k:r:o:p:k:a: i zakresu jaki obejmuje wyliczenie – musi być wyraźnie widoczne, gdzie się kończy • Skrót ShiftF7 włącza Tezaurusa – słownik wyrazów bliskoznacznych. Przydaje się Dywiz i myślniki (oraz półpałza w zaniku) – zapis „-” oraz „ – ” • Krótki myślnik bez spacji jest ŁĄCZNIKIEM (łączy człony w nazwisku, nazwy podwójne) i dlatego piszemy: Kucharska-Zioła i społeczno-gospodarczy • Długi myślnik ze spacjami jest swego rodzaju ROZDZIELACZEM (rozdziela myśl w zdaniu) i dlatego piszemy: Nie wiedział – miał jednak wkrótce się dowiedzieć • Więcej wyjaśnień: http://gajdaw.pl/edytorstwo/lacznik-dywiz-polpauza-myslnik/print.html

 18. Jak napisać dobry tekst • http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1397/i,1 nie ze wszystkim się tam zgadzam, ale potraktujcie toproszę jako lekturę obowiązkową • Podstawową lekturą obowiązkową jestInstrukcja pisania pracy...

More Related