1 / 22

Informationsmøde 17. juni Forældre

Informationsmøde 17. juni Forældre. Skolereformen på Rønneskolen. Program. 1. Velkomst 2. Skolereformen generelt 3. Skolereformen på Rønneskolen Mødetider Fag/ understøttende/ lektiecafé/Projekter Basisteam og årgange/ klasser/ hold Kontaktperson/klasselærer Skolehjem-samarbejdet

Download Presentation

Informationsmøde 17. juni Forældre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informationsmøde 17. juniForældre Skolereformen på Rønneskolen

 2. Program 1. Velkomst 2. Skolereformen generelt 3. Skolereformen på Rønneskolen Mødetider Fag/ understøttende/ lektiecafé/Projekter Basisteam og årgange/ klasser/ hold Kontaktperson/klasselærer Skolehjem-samarbejdet Hytteture og lejrskole 4. Spørgsmål og svar

 3. Skolereformen genereltTre nationale mål • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

 4. Tre indsatsområder • En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring • Et kompetenceløft af lærer, pædagoger og skoleledere • Få klare mål og regelforenklinger

 5. En varieret skoledag • Fagopdelt undervisning • Understøttende undervisning- herunder faglig fordybelse/lektiehjælp • Pauser (indgår som en del af den samlede undervisningstid)

 6. Ændringer i fagene • En ekstra time i dansk og matematik fra 4.-9.klasse • En ekstra musiktime i 1. klasse • Engelsk fra 1. klasse • 2. fremmedsprog fra 5. klasse. (tysk) • Håndværk og design i 4. klasse • Madkundskab

 7. Valgfag i 7. – 9. klasse obligatorisk skal indgå i projektopgaven på 9. årgang • Idræt bliver prøvefag med karakter

 8. Skolereformen i RønneskolenMødetider Som udgangspunkt bliver elevernes mødetid således: 0.-3 kl: 8.05-14.05 4.-6.kl: 8.05- 15.05, dog mandage og fredage til 14.05 7.-9.kl: 8.05-15.05, dog fredage til 14.05 • Elevernes mødetid på skolen kan dog variere, da undervisningens planlægges mere fleksibelt fremover. • Første og sidste skoledag er korte dage. Tiden placeres på anden måde i løbet af året.

 9. Indskoling, timer pr. uge Fag/ understøttende/LektiehjælpIndskoling

 10. Mellemgruppen

 11. Overbygning

 12. Understøttende undervisning • Bevægelse og motion- i gennemsnit 45 min om dagen • Samtaler med den enkelte elev om faglig og social udvikling • Morgensang • Trivselstiltag • Tiltag der styrker de sociale kompetencer • Faglig fordybelse og lektiehjælp • Færdselslære • Sundhedslære og seksualundervisning • Uddannelse og job- undervisning, samtaler med UU vejleder mv • Eksterne undervisere ( den åbne skole)

 13. På Rønneskolen i øvrigt • Skolesport • Kor for 4-6. klasserne på Rønneskolens 3 afdelinger • Kor for 7-9. klasserne på Rønneskolens 3 afdelinger • Talentundervisning: Talent engelsk, science mv for 9.klassene

 14. Samarbejde med Børns Vilkår om trivselsprojekt for Søndermark. • Samarbejde på trapperne med Beck Pack • Samarbejde med skoletjenesten (Museerne mv. på Bornholm)

 15. Samarbejde med eksterne på Østre, Åvang og Søndermark • Sammenspils for 3.årgang Samarbejde musiklærer+ musikskolelærer 10 timer i en uge, koncert • Dramaprojekt for 5.årgang med professionel skuespiller/ instruktør

 16. Hvordan organiseres eleverne • Årgange • Klasser • Hold på tværs af årgange og hold • Kan variere

 17. Basisteams Lærere og pædagoger der er knyttet til 2-3 årgange Teamets opgave er: Børnenes undervisning, læring og trivsel. Planlægge faglige undervisning og understøttende undervisning for klasserne. Årgange/ klasser/ hold

 18. Basisteams fortsat.. Forløb – varieret skoledag med sammenhæng. Ikke gamle grundskema. At varetage samarbejde med forældre, ledelse og andre samarbejdspartnere. Forældrene orienteres om ugens/ periodens program på intra af basisteamet Basisteamene meldes ud på de enkelte afdelinger, når de er på plads.

 19. Kontaktperson/ klasselærer Kontaktperson erstatter klasselærerbegreb Opgaven varetages af lærere eller pædagoger. Hver elev og forældre tildeles en kontaktperson. Det er basisteamet, bestående af lærere og pædagoger for en gruppe børn, der aftaler, hvem der er kontaktperson for hvilke børn.

 20. Hytteture og lejrskole Hyttetur: 1 overnatning i indskolingen Hyttetur: 1 overnatning på mellemtrinnet Hyttetur: 2 overnatninger i henholdsvis 7. og 8. årgang Lejrskole: 4 overnatninger i 9. årgang

 21. Skole- hjemsamarbejdet • Min. to skolehjemsamtaler årligt • To årlige forældremøder á 1½ time pr. klasse • Et socialt arrangement á 3 timer.

 22. Spørgsmål og svar

More Related