1 / 29

Egzamin maturalny z jezyka polskiego

.. Egzamin maturalny jest forma oceny poziomu wyksztalcenia og

Download Presentation

Egzamin maturalny z jezyka polskiego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Egzamin maturalny z jezyka polskiego w 2009 roku

  3. Podstawa prawna

  4. Standardy maturalne

  5. Informator

  6. .

  7. .

  10. SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO

  12. CZESC USTNA

  13. Wazne terminy

  14. Wzr planu prezentacji ustnej (na 1str. A4 !)

  15. Ramowy plan wypowiedzi

  16. .

  17. Slowniczek

  18. Zasady oddawania bibliografii i planu ramowego w V Liceum w Gdyni

  19. Struktura ustnej czesci egzaminu

  20. CZESC USTNA SKLAD ZESPOLU PRZEDMIOTOWEGO

  21. Kryteria oceniania prezentacji ustnej

  22. CZESC PISEMNA z j.p.

  23. CZESC PISEMNA

  24. Pisemna czesc egzaminu sklada sie z dwch czesci:

  25. Decyzja Dyrektora CKE z dnia 10.05.2006 r.

  26. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej (Pp)

  27. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej (Pr)

  28. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

  29. .

More Related