นักปรัชญาการศึกษา - PowerPoint PPT Presentation

landry
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
นักปรัชญาการศึกษา PowerPoint Presentation
Download Presentation
นักปรัชญาการศึกษา

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
นักปรัชญาการศึกษา
802 Views
Download Presentation

นักปรัชญาการศึกษา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. นักปรัชญาการศึกษา นางสาว ดวงพร บุญเจริญ รหัสนักศึกษา 47064816

 2. เกิดวันที่ :4 พฤษภาคม ค.ศ. 1776 เมืองโอลเดนเบิร์ก (Odenberg) ประเทศเยอรมนี Johann Friedrich Herbartโยฮัน ฟริดริค แฮร์บาร์ต ถึงแก่กรรม:14 สิงหาคม ค.ศ. 1841 เมืองก็อตติงเกน (Gottingen)ประเทศเยอรมนี

 3. ประวัติการศึกษา • การศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนยิมเนเซียม (Gymnasiam) ที่เมืองโอลเดนเบิร์ก (Odenberg) ประเทศเยอรมนี • ระดับมหาวิทยาลัยที่ มหาวิทยาลัยเยนา (Jena)

 4. ผลงานของแฮร์บาร์ต ปี ค.ศ.1799 ผลงานเขียนเกี่ยวกับ “เปสตาลอสซี” - On Pestalozzi’s Latest Writing - How Gertrude Teaches her Children - Pestalozzi’s Idea of an A B C of observation ปี ค.ศ.1802 ได้รับเชิญให้เข้าทำการสอนที่มหาวิทยาลัยก็อตติงเกน ในสาขาปรัชญาทั่วไปและจิตวิทยา - เขียนตำราเกี่ยวกับจริยศาสตร์และปรัชญาทั่วไป

 5. ผลงานของแฮร์บาร์ต • ปี ค.ศ. 1809 ได้รับเชิญให้ไปเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาปรัชญา สืบแทน อิมมานูเอล ค้านท์ (Immanuel Kant) ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านปรัชญา ที่มหาวิทยาลัย โคนิกซ์เบิร์ก (Konigsberg) และเปิดโรงเรียนฝึกหัดครูขนาดย่อม โดยจัดให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับวิชาครู และทฤษฎี ตลอดจนวิธีศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ และการทดลองวิธีสอนแบบต่าง ๆ

 6. การฝึกหัดครู • แฮร์บาร์ต มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับฝึกหัดครูอยู่ 3 อย่าง คือ 1. ความมุ่งหมายของการสอน 2. วิชาที่สอน 3. วิธีสอน

 7. ผลงานที่สร้างชื่อเสียงผลงานที่สร้างชื่อเสียง ค.ศ.1815 Outline of Education Doctrine ค.ศ. 1816 The Book in Psychology ค.ศ. 1824 Psychology as Science

 8. ทฤษฎีทางจิตวิทยาของแฮร์บาร์ตทฤษฎีทางจิตวิทยาของแฮร์บาร์ต • เด็กเกิดมานั้นจิตใจว่างเปล่า ไม่มีอำนาจอะไรติดตัวมาจากธรรมชาติ • ความเจริญของจิตเกิดจากการกระทำ (Action) และปฏิกิริยา (Reaction) ของความรู้สึกนึกคิด • จิตส่วนที่เกี่ยวกับการหาเหตุผล ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หากไม่ได้รับการดัดแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมแล้ว เราไม่อาจจะ นำไปใช้ในการเรียนวิชาภาษา หรือธรรมชาติได้เลย

 9. ทฤษฎีการศึกษาของแฮร์บาร์ตทฤษฎีการศึกษาของแฮร์บาร์ต • ความมุ่งหมายของการศึกษา ควรเป็นไปเพื่อสังคมมากกว่าเอกชน และควรเป็นไปเพื่อการเตรียมตัวบุคคลให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขในสังคม มิใช่เป็นไปเพื่อความเหมาะสมกับแบบฉบับดั้งเดิม การส่งเสริมสร้างความเจริญตามธรรมชาติของผู้เรียน การรับการถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมแต่ความคิดความอ่าน แต่ควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมศีลธรรมจรรยา และประชาคมทั้งหมดด้วย

 10. ทฤษฎีการศึกษาของแฮร์บาร์ตทฤษฎีการศึกษาของแฮร์บาร์ต ความสนใจของคนเรามีปัจจัยอยู่ 2 สถาน คือ • ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม • ความสัมพันธ์กับประชาคม

 11. ทฤษฎีการศึกษาของแฮร์บาร์ตทฤษฎีการศึกษาของแฮร์บาร์ต แฮร์บาร์ต แบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 2 พวก คือ • ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และภาษา • วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

 12. ทฤษฎีด้านจริยศาสตร์ของแฮร์บาร์ตทฤษฎีด้านจริยศาสตร์ของแฮร์บาร์ต โรงเรียนมีหน้าที่สำคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1. ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม (Humanistic Studies) 2. ต้องให้การอบรมแก่เด็กให้คุ้นเคยกับความคิดที่ดีงาม

 13. ทฤษฎีและวิธีการสอนของแฮร์บาร์ตทฤษฎีและวิธีการสอนของแฮร์บาร์ต • แฮร์บาร์ต ถือว่า ความสนใจ เป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการเรียนรู้ และการสอนที่ดี ความสนใจหากเป็นไปเองโดยธรรมชาติก็ย่อมได้รับผลดี แต่ถ้าจำเป็นจะต้องทำให้เกิดขึ้นหรือบังคับสนใจ ก็อาจจะทำได้แต่ผลที่ได้รับจะไม่เป็นที่น่าพึง และเป็นไปได้ไม่นาน การชักจูงให้เด็กเกิดความสนใจขึ้นโดยไม่ต้องใช้อำนาจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการ บังคับนั้นจำเป็นต้องอาศัยความสามารถของผู้สอน และเด็กจะต้องรู้สึกสนใจในวิชาที่ครูสอนอย่างจริงจัง จึงจะสามารถนำความรู้ใหม่ไปสัมพันธ์กับความรู้เก่าได้

 14. “วิธีสอนตามขั้นทั้ง 5 ของแฮร์บาร์ต” (Herbartian Five Formal Steps) • ขั้นเตรียม (Preparation) • ขั้นสอน (Presentation) • ขั้นทบทวน (Association or Comparision) • ขั้นสรุป (Formulation or Generalization) • ขั้นใช้ (Application)

 15. THANK YOU