jari heinonen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jari Heinonen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Jari Heinonen - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Jari Heinonen. Yhteiskunnan muutos ja köyhyysongelma 17.9.2014(Kuopio). Jatkuva rakennemuutos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jari Heinonen' - lana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jari heinonen

Jari Heinonen

Yhteiskunnan muutos ja köyhyysongelma

17.9.2014(Kuopio)

jatkuva rakennemuutos
Jatkuva rakennemuutos
 • Marx ja Engels Manifestissa (1848): ”Jatkuvat mullistukset tuotannossa, kaikkien yhteiskunnallisten suhteiden alituinen järkkyminen, ainainen epävarmuus ja liikunta erottavat porvariston aikakauden kaikista muista”
 • Ja näin todella on tapahtunut!
 • Muotoutuva moderni yhteiskunta on ollut jatkuvassa muutoksessa, rakennemuutoksessa
kolme yhteiskuntamallia itsen isess suomessa
Kolme yhteiskuntamallia itsenäisessä Suomessa
 • Agraaris-teollinen yhteiskuntamalli (pienviljelijäprojekti)
 • Fordilainen teollisuus- ja palveluyhteiskunta: Moderni yhteiskunta (Pohjoismainen hyvinvointimalli)
 • Kansainvälistyvä tehomarkkinatalouden yhteiskunta: Jälkimoderni yhteiskunta (Hyvinvointimalli muutoksessa?)
hyvinvointimalli
Hyvinvointimalli
 • Laaja kokonaisuus, jossa hyvinvointivaltio (ensimmäinen sektori), markkinat (toinen sektori), ei-voittoa tavoittelevat järjestöt( kolmas sektori) ja kotitaloudet, naapuriapu sekä löyhät sosiaaliset verkostot( neljäs sektori) toimivat rinnatusten ja luovat enemmän tai vähemmän ”hyvinvointia” --- erilaiset hyvinvointimallit (maakohtaiset erot; kolme perusmallia)
suomalainen hyvinvointimalli
Suomalainen hyvinvointimalli
 • Sääty-yhteiskunta (säädyt)
 • Pienviljelijäprojekti (maatalous)
 • Pohjoismainen hyvinvointimalli (teollisuus/palvelut)
 • Pekka Kuusen ”60-luvun sosiaalipolitiikka” (1961): Taloudellinen kasvu, palkkatyöläistäminen, jakopolitiikka, hyvinvointivaltio: moderni yhteiskunta
 • Teollistuminen, kaupungistuminen, kansallisvaltio, sosiaalinen liikkuvuus
 • Mutta: Syvä muutos 1990-luvun lamasta alkaen
nelj muutosta
Neljä muutosta
 • Rahamarkkinoiden vapauttaminen (”Suuri Globalisaatio”) – pörssikeskeinen ajattelutapa
 • Julkisen sektorin uudistaminen (New Public Management: tiltu)
 • Työmarkkinoiden muutokset (joustot, pätkätyöt)
 • Sosiaalipolitiikan ”uudistaminen” (aktiivinen sosiaalipolitiikka)
kolme isoa haastetta
Kolme isoa haastetta
 • Palkkatyön yhteiskunnan haasteet (joukkotyöttömyys, köyhyys, syrjäytyminen): Köyhyyskysymys
 • Sosiaalisen haasteet (yhteisöjen rapautumien, osallisuuden puute): Osallisuuskysymys
 • Politiikan, osallistumisen ja vaikuttamisen haasteet: Valtakysymys
k yhyyskysymys
Köyhyyskysymys
 • Työttömyys, pätkätyöt ja syrjäytyminen lisääntyvät
 • Köyhyysrajan alapuolella 700 000 suomalaista
 • Sosiaalisen kysymyksen ydinasia
 • Kilpailuyhteiskunta: arkipäivän kilpailusta on tullut jokapäiväistä (yhteiskunta = kilpakenttä: erojen kasvu)
 • Kilpailu inhimillisen toiminnan perusmotiivi (?)
osallisuuskysymys
Osallisuuskysymys
 • Osallisuus on kiinnittymistä yhteiskuntaan, kokemusta jäsenyydestä sekä toimintaa ja vaikuttamista yhteisöissä ja yhteiskunnassa
 • Yksilöllistyminen
 • Sosiaalinen syrjäytyminen/yksinäisyys
valtakysymys
Valtakysymys
 • Sulkeminen pois vallankäytöstä ja vaikuttamisesta
 • Vallan eriytyminen ja oheneminen
 • ”Hegemoniarakenne” (Antonio Gramsci)
 • Demokratiakysymys (edustuksellinen demokratia ja suora demokratia; sosiaali- ja terveysneuvostot, osallistuva budjetointi)
j lkimoderni toinen moderni
Jälkimoderni/ ”Toinen moderni”
 • ”Postmoderni” (Bauman)
 • ”Refleksiivinen moderni” (Beck, Giddens)
 • ”Tietoyhteiskunta” (Castells)
 • ”Globalisaatio” (Lash, Urry)
 • ”Kolmas tie” (Giddens) (vrt. Big Society)
 • Moderni (järki, edistys)
 • Myöhäismoderni (globaali kapitalismi)
 • Postmoderni (erilainen ”uusi aika”)
seuraukset
Seuraukset
 • Kansallisen sääntelyn väheneminen
 • Kollektiivisten elämäntyylien mureneminen (yhteisöt; luokat)
 • Lineaarisen elämänkulun mureneminen
 • Epävarmuus, uudet riskit
sosiaalinen kysymys
Sosiaalinen kysymys
 • Sosiaalinen kysymys – Sosiaalinen liike – (Sosiaali)politiikka (VereinfurSozialpolitik)
 • Mikä on sosiaalisen kysymyksen ydin? – Köyhyyskysymys, Osallisuuskysymys, Valtakysymys (kietoutuvat yhteen muutoksen myötä)
 • Missä on Sosiaalinen liike?
 • Entä Sosiaalipolitiikka? -- Kaikki tämä on hakusessa (vrt. Himanen ym.)
v litt misen yhteiskunta
Välittämisen yhteiskunta?
 • Raha- ja tehokkuuskeskeinen puhe- ja toimintatapa on vahvistunut (markkinayhteiskunta; uusliberalismi)
 • Tarve välittämistä ja yhteisöllistä huolenpitoa korostavalle eettiselle puhe- ja toimintatavalla lisääntyy
 • Rakenteellinen sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö: perustehtävät liittyvät ”köyhyyskysymyksen”, ”osallisuuskysymyksen” ja valtakysymyksen” pohtimiseen ja ratkaisukeinojen etsimiseen
 • Ratkaisuja aikamme haasteisiin!
ongelmat haasteet
Ongelmat/Haasteet
 • Globalisaatio
 • Yksilöllistyminen
 • Digitalisaatio
 • Työllisyys/Köyhyys/Eriarvoistuminen
 • Ympäristö
uusi hyvinvointimalli
Uusi hyvinvointimalli
 • Pyritään johdonmukaisesti vahvistamaan kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, laajentamaan demokratiaa ja kansalaisuutta
 • Demokraattinen kansalaisuus, aktiivisuus, humanismi, palvelutoiminnan sosiaalinen luonne
v litt misen kulttuuri
Välittämisen kulttuuri
 • Välittämisen kulttuurista vastavoima yksilölliselle markkina- ja kilpailukulttuurille
 • Osallisuus, täysivaltaisuus ja demokratia
 • Toimiva rakenteellinen työ on aina välittämisen kulttuuria, sen vahvistamista
 • Rakenteellinen työ on nousemassa taas tärkeäksi osaksi hyvinvointimallien kehittämistä
rakenteellinen sosiaality
Rakenteellinen sosiaalityö
 • Yhteiskunnallista muutostyötä, jonka teoreettisena ja menetelmällisenä perustana on empowerment
 • Perustehtävät liittyvät köyhyyskysymyksen, osallisuuskysymyksen ja valtakysymyksen pohtimiseen ja ratkaisemiseen
 • Sitä voivat tehdä tutkijat, sosiaalityöntekijät, asiakaskansalaiset ja muut erilaiset järjestöjen ja liikkeiden aktiivit ja vapaaehtoistyöntekijät
 • Toimivaa yhteistyötä ja verkostojen rakentamista
jatkuu
Jatkuu
 • Rakenteellinen sosiaalityö ei kykene yksin ratkaisemaan köyhyyskysymystä, osallisuuskysymystä ja valtakysymystä
 • Saattaa olla tärkeä tekijä ongelmien esiin nostamisessa ja niiden ratkaisumallien kehittämisessä
kirjallisuutta
Kirjallisuutta:
 • Jari Heinonen: Rakenteellinen sosiaalityö muutoksessa ja muuttajana. Teoksessa Anneli Pohjola& Merja Laitinen & Marjaana Seppänen (toim.): Rakenteellinen sosiaalityö, Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. Kuopio: Unipress 2014.
 • Juha Suoranta & Sanna Ryynänen: Taisteleva tutkimus. Helsinki: Into 2014.
ad