1 / 21

WMS-tenester for forvaltning av villreinens leveområde

WMS-tenester for forvaltning av villreinens leveområde. Nils Valland Seksjonssjef IT/Geodata Direktoratet for naturforvaltning. Villrein. Sirkumpolar utbreiing Norge forvaltar fjellreinen Populasjon på 25 000 - 36 000 individ i vinterstamme i Norge Årleg avskyting på 6 000 – 10 000 individ

lan
Download Presentation

WMS-tenester for forvaltning av villreinens leveområde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. WMS-tenester for forvaltning av villreinens leveområde Nils Valland Seksjonssjef IT/Geodata Direktoratet for naturforvaltning

  2. Villrein • Sirkumpolar utbreiing • Norge forvaltar fjellreinen • Populasjon på 25 000 - 36 000 individ i vinterstamme i Norge • Årleg avskyting på 6 000 – 10 000 individ • 3 store samanhangande område fragmentert til 23 mindre villreinområde dei siste 100 åra

  3. Foto: Per Jordhøy, NINA Trugsmål - habitatfragmentering • Habitatfragmentering • Vegar og jernbanar • Vassdragsutbygging • Kraftliner • Hyttebygging • Fragmentering av større stammer minskar totalpopulasjonen • Tilgjengelege vinterbeiteareal for villreinen er truleg redusert med minst 50% i det siste århundret som følgje av veg- og hyttebygging i Sør-Norge

  4. Trugsmål – forstyrring • Forstyrring • Ferdsel i fjellet (turisme) • Motorferdsel • Over 350 000 hytter i Norge, 3000 nye årleg • 30 % i eller nær villreinens leveområde • 40 000 – 50 000 nye hytter er planlagt bygt i eller nær villreinområde i næraste framtid • Hyttebygging reknast for å vera det største trugsmålet mot villreinen i dag • Villreinen er lite fleksibel i forhold til menneskelege forstyrringar • All rein unngår å gå nærare enn 5 km frå hyttefelt/turistanlegg, simler med kalv helst lengre unna enn 15-25 km • Fortrengsel pga. forstyrring reduserer villreinens leveområde

  5. Foto: Olav Strand, NINA Tiltak for leveområda • Vern etter naturvernlova og viltlova • Fylkesdelplanar for større samanhangande område • Omsyn til villreinen i kommunens arealforvaltning • Omsyn til villreinen i sektorane sine arealtiltak • Nettbaserte karttenester som dokumenterer villreinens arealbruk, arealinngrep og forstyrringar

  6. Kart og arealforvaltning • Synleggjer verdiar • Synleggjer interessemotsetnader og konfliktar • Synleggjer trongen for planar og tiltak • Gjev grunnlag for kommunikasjon om løysingar • Gjera forvaltningsløysingane synlege for dei som skal forvalta • Dokumenterer planar og forvaltningsregime • Må vera tilgjengeleg for alle som har ein rolle

  7. Brukarar • Villreinnemder og –utval • Fjellstyre • Kommunar • Regionale planstyresmakter • Sektorstyresmakter • Sentrale sektor- og miljøstyresmakter • Rettighetshavarorganisasjonar • Interesseorganisasjonar

  8. Brukarar Kartklient Oppkopling, søk/kall og nedlasting Internett Kart- teneste Kart- teneste Kart- teneste Kart- teneste Geogr. grunnkart data Geogr. temadata Geogr. temadata Geogr. temadata WMS-tenester og dataforvaltning • WebMapServices (XML-basert ope utvekslingsformat for kartdata) • Legg kartdata (bilde) ut på Internett • Kan lesast av Web-kartklientar og mange GIS-verktøy installert lokalt • Distribuerte datakjelder tilgjengeleg i sanntid • Kvar dataeigar forvaltar sine data og lagar ei kartteneste • Ingen kopiering av andres datasett • WMS-kart kan lesast saman med lokale data i eigne kartdatabasar

  9. Naturbase SQL- server Internett SQL server views ArcSDE - views ArcIMS, WMS-teneste WMS-tenester frå DN • DN baserer sine WMS-tjenester på følgjande teknologisk plattform : • ArcSDE ( SQL Server) • ArcIMS • WMS-filter ( spesialutvikla ) • DN leverer WMS-tenester med : • Data frå Naturbasen (Verneområde, artsdata, naturtypar, friluftsliv, kulturlandskap) • Inngrepsfrie Naturområde ( INON )Meir info om WMS-tenester frå DN på : http://dnweb5.dirnat.no/wms/wms_info_dn.htm • WMS-tenesta for villreindata vert hentas frå Naturbasen (artsdatasettet) via views i SQL-server og ArcSDE.

  10. WMS-filter • DN har i samarbeid med NGU fått utvikla og installert eit WMS-filter • Hovudfunksjonalitet : • Omformaterer eit standardsvar frå ESRIs WMS-konnektor til ein meir brukertilpassa presentasjon (XML). • Mogleg å presentere eigenskapsdata direkte i faktaark • WMS-filteret er utvikla i Java og XSL Kartteneste (klient) WMS-request( GetFeatureInfo ) WMS-response( GetFeatureInfo ) XML WMS-filter WMS-teneste DN

More Related