1 / 9

Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj Bijeli dokument o SOO-u

Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj Bijeli dokument o SOO-u. Janet Swainger Voditeljica tima CARDS 2002 VET Proje k t. Što je Bijeli dokument SOO-a ?. Dokument za raspravu o promjenama u sustavu SOO-a Postavlja pozadinu i sažetak za raspravu

aveline
Download Presentation

Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj Bijeli dokument o SOO-u

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u HrvatskojBijeli dokument o SOO-u Janet Swainger Voditeljica tima CARDS 2002 VET Projekt

  2. Što je Bijeli dokument SOO-a? Dokument za raspravu o promjenama u sustavu SOO-a • Postavlja pozadinu i sažetak za raspravu • Sadrži raspon kratkoročnih i dugoročnih prijedloga • Poziva komentare i povratne informacije od dionika • Stvara temelj za nacrt sadržaja za Zakon o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

  3. Raspon Bijele dokument • Sustav SOO-a kroz sve dobne skupine i sve razine • Organizacije odgovorne za sustav SOO-a • Strategija i planiranje • Upravljanje i financiranje • Mreža škola i programa • Sustav kvalifikacija

  4. Ključne poruke (1) • SOO uključuje sve dobne skupine i sve razine • Trenutni sustav nije fleksibilan i presporo odgovara na potrebe • Snažna uloga za lokalna partnerstva • Potreba za: • Transparentnošću u donošenju odluka • Automatska uključenost socijalnih partnera • Strateško i operativno planiranje za SOO na nacionalnoj i županijskoj razini i na razini škola

  5. Ključne poruke (2) • Više donošenja odluka na lokalnoj razini, ali unutar nacionalnog okvira • Više maštovitog i fleksibilnog financiranja • Upravljanje i financiranje koje pokreće određeni cilj • Razlikovanje kvalifikacija i obrazovnih programa • Jači fokus na demonstraciju kompetencija • Jače osiguranje kvalitete • Bolji sustav za podudaranje onoga što se nudi s onim što traže gospodarstvo i društvo

  6. Škole (1) • Trebaju težiti da budu fleksibilni, inovativni, poduzetnički centri za SOO • Usluge za sve dobne skupine • Visoka kvaliteta, te da ih pokreće kvaliteta • Odgovaranje na potrebe i usmjerenost na korisnike • Nuditi samo kvalifikacije za koje imaju opremu i resurse • Učenje koje se financira iz državnih i privatnih sredstava • Centri u zajednici za učenje i procjenu

  7. Više autonomije i fleksibilnosti u donošenju odluka unutar nacionalnih i lokalnih ciljeva • Formalni zahtjevi za srednje i kratkoročne strategije povezane s drugim strateškim ciljevima • Revidiranje članstva u školskim odborima • Direktor kao upravitelj • Raznolikiji izbor obrazovnih programa koji vode do iste kvalifikacije • Fokus na tome da proces pokreće kvaliteta • Lokalna, regionalna i nacionalna suradnja i zajednički rad • Više i snažnije praktičnog osposobljavanja • Mogućnost nastavka školovanja za sve • Neke jasne odrednice tko radi što

  8. Što slijedi? • Faza konzultacija • Izrada nacrta sadržaja zakona o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju • Sastanci s osnivačima škola • Daljnji rad na revidiranom sustavu kvalifikacija • Rasprava na lokalnoj razini o tome kako iskoristiti prednosti novih mogućnosti

  9. Molimo za vaše savjete! janet.swainger@aso.hr www.aso.hr/cards2002

More Related