Download
h ng d n s d ng recipes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hướng dẫn sử dụng Recipes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hướng dẫn sử dụng Recipes

Hướng dẫn sử dụng Recipes

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Hướng dẫn sử dụng Recipes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hướng dẫn sử dụng Recipes Lecturer: Tan Nguyen-Huu Department of Automatic Control nhtan@hcmut.edu.vn

 2. Mục lục • Tổng quan về Recipes • Các định nghĩa và thuật ngữ • Sử dụng Recipe Wizard • Các lệnh tạo thành bởi Recipe Wizard

 3. 1. Tổng quan • Recipes là một chức năng mới được tích hợp vào S7-200 và Microwin 4.0 • Tất cả các recipes được chứa trong memory catridge • Mỗi lần đọc về chỉ đọc được 1 recipes duy nhất • Kích thước bộ nhớ dành cho Recipes là 64-256KB

 4. 2.Các định nghĩa và thuật ngữ • Một Recipe Configuration là một nhóm các thành phần tạo bởi Wizard, bao gồm chương trình con, tab dữ liệu và symbol. • Một Recipe Definition là một nhóm nhiều Recipe có cùng tham số. Tuy nhiên giá trị tham số này lại phụ thuộc vào Recipe • Một Recipe bao gồm tham số và giá trị tương ứng

 5. 2.Các định nghĩa và thuật ngữ

 6. 3. Sử dụng Recipe Wizard • Sử dụng Recipe Wizard để cấu hình Recipe Definition, Recipe cùng với các thành phần của nó • Dùng Recipe Wizard, ta tạo được các thành phần sau: • Một bảng Symbol cho mỗi Recipe Definition. Mỗi bảng bao gồm tên Symbol và tên các thành phần của Recipe (kèm theo địa chỉ V để truy cập). • Data Block cho mỗi Recipe • RCPx_READ: để đọc dữ liệu từ vùng Memory Catridge đến vùng V • RCPx_WRITE: ghi dữ liệu từ vùng V sang Memory Catridge

 7. 3.A. Định nghĩa các tham số cho 1 Recipe • Vào Tools->Recipe Wizard. • Thêm các thành phần Name, Type, Value (giá trị khởi đầu) và comment (nếu cần) • Có thể định nghĩa tối đa 4 loại Recipe

 8. 3.B. Tạo và thay đổi các Recipe • Bấm Next ở cửa sổ trước. • Click vào nút New để thêm Recipe và đổi tên nếu cần • Có thể thay đổi giá trị các tham số trong mỗi Recipe (như hình vẽ) • Click OK để xác nhận

 9. 3.C. Định nghĩa vùng nhớ dữ liệu trong V • Mục tiêu: định nghĩa một vùng nhớ trong V để chứa dữ liệu load về từ Memory catridge • Chú ý: chọn để không trùng với vùng hiển thị của HMI • Click vào Next

 10. 3.D. Các thành phần của Projects • Hình vẽ bên phải trình bày các thành phần của 1 configuration được tạo ra • X: số thứ tự của configuration

 11. 3.E. Symbol Table của Recipe • Sau khi cấu hình xong, vào Symbol Table->Wizard-> RCPx_SYM, ta xem được cấu hình trong vùng nhớ V (như hình vẽ). • Ta có thể dùng các biến này để truy cập đến các giá trị trong Recipe

 12. 3.F Download Project với cấu hình Recipe