1 / 13

Hướng dẫn sử dụng Recipes

Hướng dẫn sử dụng Recipes. Lecturer: Tan Nguyen-Huu Department of Automatic Control nhtan@hcmut.edu.vn. Mục lục. Tổng quan về Recipes Các định nghĩa và thuật ngữ Sử dụng Recipe Wizard Các lệnh tạo thành bởi Recipe Wizard. 1. Tổng quan.

lalasa
Download Presentation

Hướng dẫn sử dụng Recipes

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hướng dẫn sử dụng Recipes Lecturer: Tan Nguyen-Huu Department of Automatic Control nhtan@hcmut.edu.vn

 2. Mục lục • Tổng quan về Recipes • Các định nghĩa và thuật ngữ • Sử dụng Recipe Wizard • Các lệnh tạo thành bởi Recipe Wizard

 3. 1. Tổng quan • Recipes là một chức năng mới được tích hợp vào S7-200 và Microwin 4.0 • Tất cả các recipes được chứa trong memory catridge • Mỗi lần đọc về chỉ đọc được 1 recipes duy nhất • Kích thước bộ nhớ dành cho Recipes là 64-256KB

 4. 2.Các định nghĩa và thuật ngữ • Một Recipe Configuration là một nhóm các thành phần tạo bởi Wizard, bao gồm chương trình con, tab dữ liệu và symbol. • Một Recipe Definition là một nhóm nhiều Recipe có cùng tham số. Tuy nhiên giá trị tham số này lại phụ thuộc vào Recipe • Một Recipe bao gồm tham số và giá trị tương ứng

 5. 2.Các định nghĩa và thuật ngữ

 6. 3. Sử dụng Recipe Wizard • Sử dụng Recipe Wizard để cấu hình Recipe Definition, Recipe cùng với các thành phần của nó • Dùng Recipe Wizard, ta tạo được các thành phần sau: • Một bảng Symbol cho mỗi Recipe Definition. Mỗi bảng bao gồm tên Symbol và tên các thành phần của Recipe (kèm theo địa chỉ V để truy cập). • Data Block cho mỗi Recipe • RCPx_READ: để đọc dữ liệu từ vùng Memory Catridge đến vùng V • RCPx_WRITE: ghi dữ liệu từ vùng V sang Memory Catridge

 7. 3.A. Định nghĩa các tham số cho 1 Recipe • Vào Tools->Recipe Wizard. • Thêm các thành phần Name, Type, Value (giá trị khởi đầu) và comment (nếu cần) • Có thể định nghĩa tối đa 4 loại Recipe

 8. 3.B. Tạo và thay đổi các Recipe • Bấm Next ở cửa sổ trước. • Click vào nút New để thêm Recipe và đổi tên nếu cần • Có thể thay đổi giá trị các tham số trong mỗi Recipe (như hình vẽ) • Click OK để xác nhận

 9. 3.C. Định nghĩa vùng nhớ dữ liệu trong V • Mục tiêu: định nghĩa một vùng nhớ trong V để chứa dữ liệu load về từ Memory catridge • Chú ý: chọn để không trùng với vùng hiển thị của HMI • Click vào Next

 10. 3.D. Các thành phần của Projects • Hình vẽ bên phải trình bày các thành phần của 1 configuration được tạo ra • X: số thứ tự của configuration

 11. 3.E. Symbol Table của Recipe • Sau khi cấu hình xong, vào Symbol Table->Wizard-> RCPx_SYM, ta xem được cấu hình trong vùng nhớ V (như hình vẽ). • Ta có thể dùng các biến này để truy cập đến các giá trị trong Recipe

 12. 3.F Download Project với cấu hình Recipe

More Related