1 / 31

Uczeń jako lider. Przywództwo w grupie jako szansa

Uczeń jako lider. Przywództwo w grupie jako szansa na rozwój osobisty i zwiększenie odpowiedzialności społecznej. Ingredients in Leadership. Leadership. Egzaminy są ważne ale życie jest ważniejsze !. Ingredients in Leadership. O dwaga.

laksha
Download Presentation

Uczeń jako lider. Przywództwo w grupie jako szansa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Uczeń jako lider. Przywództwo w grupie jako szansa na rozwój osobisty i zwiększenie odpowiedzialności społecznej

 2. Ingredientsin Leadership

 3. Leadership Egzaminy są ważne ale życie jest ważniejsze !

 4. Ingredientsin Leadership

 5. Odwaga

 6. „To wielka odwaga przeciwstawić się swoim wrogom ale jeszcze większa ---- swoim przyjaciołom” Albus Dumbledore Harry Potter & the Chamber of Secrets

 7. KreatywnośćInnowacyjność

 8. „Jeżeli robisz to co zawsze, otrzymasz to co zawsze” Bill Clinton US President, 1993-2001

 9. Wiara w swoje możliwosci

 10. „Jeżeli weźmiemy pod uwagę prawa aerodynamiki , nie jest możliwe aby trzmiel latał, ale on o tym nie wie i nie zdaje sobie z tego sprawy i …………. lata!" Mary Kay Ash US businesswoman

 11. Skromność

 12. “Po zakończonej pracy dobry przywódca i lider powie MY to zrobiliśmy „ Lao TzuChinese philosopher, 604-531BC

 13. Wytrwałość

 14. “Straciłem więcej niż 9000 strzałów w mojej karierze. Przegrałem prawie 300 razy. 26 razy zaufano mi i powierzono decydujący o wygranie strzał a ja go straciłem. Przegrywałem cały czas w moim życiu. I dlatego właśnie odniosłem sukces. Michael Jordan US basketball player

 15. Moralność

 16. “Nasz charakter odzwierciedlają nasze czyny kiedy nikt ich nie widzi.” H. Jackson Browne Author of Life’s Little Instruction Book

 17. Ingredientsin Leadership

 18. Obszary w jakich uczeń ma możliwość wykazać swoje przywódcze umiejętności • Gospodarz klasy • Kapitan drużyny sportowej • Lider zespołu muzycznego, orkiestry • Członek zespołu samopomocy koleżeńskiej • Przygotowywanie różnego rodzaju imprez klasowych , szkolnych • Przewodniczący komitetów • Reprezentowanie szkoły • Prowadzenie imprez szkolnych • Prowadzenie zajęć - rozgrzewka na lekcjach wychfiz • Przygotowywanie i prowadzenie zajęć na lekcjach wychowawczych • Wolontariat • Pomoc w organizowaniu imprez i wydarzeń ( np. zajmowanie się gośćmi) • 10 punktów – krótki czas lub jedna „ akcja wydarzenie” • 20 punktów – dłuższy czas • 50 punktów – znaczące dowody na działalność „ leadership „plus odpowiedzialność za innych

 19. 10 kluczowych umiejętności lidera (Uczniowie muszą wykazać, że posiadają te umiejętności ) • 1. Planowanie - planowanie własnej pracy, praca nad projektem, planowanie wydarzeń szkolnych, apelu szkolnego • 2. Refleksja- zrozumienie potrzeby zmiany • 3. Rozwiązywanie problemów – np. jak rozwiązać zadanie matematyczne • 4. Budowanie zespołu – np. drużyny sportowej • 5. Podejmowanie decyzji- W brytyjskiej szkole uczniowie podejmują decyzje dotyczące wyboru przedmiotów jakich chcą się uczyć • 6. Stawianie celów – np. ukończenie wypracowanie do poniedziałku • 7. Zarządzanie czasem – umiejętność połączenia nauki z życiem towarzyskim • 8 Komunikacja - wykorzystanie umiejętności mówienia i pisania do przekazywania informacji innym np. w formie gazetki szkolnej • 9. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych – umiejętność radzenia sobie z ludźmi o różnych charakterach i mających różne opinie • 10. Wiara w siebie – Obrona własnych poglądów , wiara we własne możliwości

 20. Leadership jest w programie szkolnym i jednym z trzech komponentów branych pod uwagę przy ocenianiu i nagradzaniu uczniów. Pozostałe komponenty to – • Uczestnictwo w zajęciach • Rozwój osobisty Każdy uczeń posiada kartę, na której zaznaczane są jego postępy czy osiągnięcia w danej dziedzinie.

More Related