Innehåll - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14
Innehåll
150 Views
Download Presentation
lajos
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innehåll • Introduktion • Profeten Nuh(Noa) • Profeten Ibrahim (Abraham) • Profeten Musa (Moses) • Profeten ’Isa(Jesus) • Profeten Muhammad www.islamforelasningar.se

 2. Session 6 • Vem kommer ihåg? • Vem var Namrud och hur dog Namrud? • Vad ville Ibrahim bevisa för himladyrkarna? • Vart emigrerade Ibrahim med sin fru efter en tid himladyrkarna? • Vad hände i Egypten som slutligen fick Ibrahim att lämna landet? • Med vem fick Ibrahim barn och vad hette hans första barn? www.islamforelasningar.se

 3. Profeten Ibrahim Återuppväckandet • Ibrahims ber Gud (Allah)om att få se det döda återuppväckas Gud (Allah) har uppenbarat i koranen: ”[Minns också] Ibrahim som sade: "Herre! Visa mig hur Du återuppväcker de döda." [Gud] frågade: "Tror du då inte?" [Ibrahim] svarade: "Jo, jag tror, men jag vill att mitt hjärta skall få ro." [Och Gud] sade: "Tag fyra [slag av] fåglar och lär dem att känna din röst. Sätt så ut dem, några på varje berg [runt omkring], och ropa sedan på dem, så skall de genast återvända till dig. Och var förvissad om att Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen 2:260) www.islamforelasningar.se

 4. Profeten Ibrahim Ibrahim följer order • Ibrahim lämnar sin familj i öknen • Hagar får syn på Zamzam www.islamforelasningar.se

 5. Profeten Ibrahim Makkah grundas • Makkah blir bebott efter ett tag • Isma’il har gifts sig och Makkah är en civilisation www.islamforelasningar.se

 6. Profeten Ibrahim Det stora offret • Ibrahim får order av Gud (Allah) att offra sin son Isma’il Gud (Allah) återger i koranen: ”Och [Ibrahim] sade: "Jag skall [lämna er och] gå dit min Herre vill leda mig." [Och han bad:] "Herre! Ge mig en [son, en] av de rättfärdiga!" Och Vi gav honom det glada budskapet om en son med ett milt och fogligt sinnelag.” (Koranen 37:99 – 101) www.islamforelasningar.se

 7. Profeten Ibrahim Koranen fortsätter återge: ”Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?" [Isma’il] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt]." (Koranen 37:102) www.islamforelasningar.se

 8. Profeten Ibrahim • Iblees kommer under stundens hetta Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Ibrahim] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: ”Ibrahim [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta; detta var klart och tydligt en prövning. Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur; och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten [som ber:] "Fred och välsignelse över Ibrahim!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta. Han var en av Våra sant troende tjänare.” (Koranen 37:103 – 111) www.islamforelasningar.se

 9. Profeten Ibrahim Ibrahim får en ny gåva – sin andra son • Ibrahim fick nyheten om sonen Ishaq Gud (Allah) återger i koranen: ”Och hans hustru som stod [i närheten] log förnöjt. Då gav Vi henne det glada budskapet om Ishaqs (Isaks) [födelse] och om Yaqub (Jakob) [som skulle födas] efter Ishaq.” Hon sade: "Skall jag, arma kvinna, föda en son, gammal och svag som jag är och min man har uppnått hög ålder? Detta är sannerligen märkligt!" [Budbärarna] sade: "Förvånas du över Guds beslut? Guds nåd och välsignelser skall vara med er alla i detta hus! Honom tillhör allt lov och pris!” (Koranen 11:71 – 73) www.islamforelasningar.se

 10. PAUS www.islamforelasningar.se

 11. Profeten Ibrahim Ka’bah byggs • Ibrahim får order av Gud (Allah) att bygga Ka’bah Gud (Allah) återger i koranen: ”Och Vi gav Ibrahim och Isma’il uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den.” (Koranen 2:125) www.islamforelasningar.se

 12. Profeten Ibrahim • Ibrahim och hans son Isma’il börjar bygga Ka’bah Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Vi anvisade Ibrahim platsen för denna Helgedom [och sade:] "Sätt ingenting vid Min sida!” (Koranen 22:26) www.islamforelasningar.se

 13. Profeten Ibrahim Avslutning - Session 6 Gud (Allah) säger om Ibrahim i koranen att: ”Vem utom den tanklöse, den lättsinnige, vänder ryggen åt Ibrahims tro? [Ibrahim] som Vi har utvalt och upphöjt i denna värld och som i det kommande livet helt visst har sin plats bland de rättfärdiga.” (Koranen 2:130) www.islamforelasningar.se

 14. Session 6 SLUT! www.islamforelasningar.se