1 / 21

Projekt grupowy

Studia niestacjonarne I stopnia 2012/2013. Projekt grupowy. Harmonogram przedmiotu "Projekt grupowy". 21.10.2012 Do 4.11.2012 Do 17.11.2012 Do końca stycznia 2013 26.01.2013. Prezentacja propozycji tematów

lahela
Download Presentation

Projekt grupowy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Studia niestacjonarne I stopnia 2012/2013 Projekt grupowy

 2. Harmonogram przedmiotu "Projekt grupowy" • 21.10.2012 • Do 4.11.2012 • Do 17.11.2012 • Do końca stycznia 2013 • 26.01.2013 Prezentacja propozycji tematów Zapoznanie się z tematami, organizacja zespołów, kontakt z opiekunami projektów, wybór tematu. Opracowanie i uzgodnienie z opiekunem harmonogramu pracy. Dostarczenie do mnie pocztą elektroniczną dokumentu zawierającego skład zespołu z podziałem na role, temat, nazwisko opiekuna. Realizacja bieżąca projektu, zgodnie z harmonogramem. Krótka prezentacja uzyskanych wyników .

 3. Wymagania dotyczące przedmiotu "Projekt grupowy" • Wybór tematu. Dostarczenie do mnie pocztą elektroniczną dokumentu zawierającego skład zespołu z podziałem na role, temat, nazwisko opiekuna. • Opracowanie i uzgodnienie z opiekunem harmonogramu pracy. • Realizacja bieżąca projektu, zgodnie z harmonogramem. • Opracowanie dokumentacji projektu, zgodnie z wymaganiami podanymi przez opiekuna. • Opracowanie prezentacji końcowej projektu (temat i cel pracy, zastosowane technologie, osiągnięte wyniki, wnioski i propozycje dalszych działań rozwojowych).

 4. Projekt grupowy Propozycje tematów

 5. Rejestracja filmu 3D z wykorzystaniem grupy smartfonów • Opis projektu: Projekt polega na utworzeniu systemu umożliwiającego połączenie trzech (lub więcej) telefonów w taki sposób, że dwa z nich (ustawione w określony sposób) rejestrują obraz, a na trzecim mamy możliwość podglądu obrazu 3D, np. metodą anaglifów. • Opiekun projektu Dr inż. Jacek Dąbrowski, Katedra Systemów Geoinformatycznych • Ilość wykonawców 3-4

 6. Kompilatory VLIW/TTA • Opis projektu: • Systemy procesorowe VLIW, symulatory tych systemów, algorytmy optymalizujące, kompilatory VLIW • Przygotowanie stanowiska laboratoryjnego dla tego typu kompilatorów, optymalizacja działania i kodu asemblerowego dla VLIW (np. algorytmy genetyczne, kompilatory JIT). Wykonanie i zaimplementowanie sprzętu, uruchomienie na sprzęcie przykładowych skompilowanych źródeł. • Opiekun projektu dr inż. Jerzy Demkowicz, Katedra Systemów Geoinformatycznych • Ilość wykonawców 2+

 7. Rozproszony system obsługi zleceń logistycznych oparty o urządzenia mobilne – technologia Android i Google Maps • Opis projektu: • Celem pracy jest implementacja systemu wspomagającego przekazywanie zleceń przewozu dla korporacji taksówkarskich bądź firm logistycznych. W założeniu zlecenia mają być przekazywane przez operatora systemu z wykorzystaniem systemu GIS do urządzeń mobilnych zamontowanych w taksówkach. Funkcjonalność systemu obejmuje: monitorowanie pozycji i stanu taksówek (zajęty/wolny/gotowy/po pracy itp.), określenie celu oraz wyznaczanie optymalnej trasy, wycenę kosztów oraz czasu przewozu, tworzenie statystyk itp. • Opiekun projektu dr inż. Andrzej Chybicki, Katedra Systemów Geoinformatycznych • Ilość wykonawców 1+

 8. Rozproszony system obsługi zleceń logistycznych oparty o urządzenia mobilne – technologia iOS lub Windows Phone 7 • Opis projektu: • Celem pracy jest implementacja systemu wspomagającego przekazywanie zleceń przewozu dla korporacji taksówkarskich bądź firm logistycznych. W założeniu zlecenia mają być przekazywane przez operatora systemu z wykorzystaniem systemu GIS do urządzeń mobilnych zamontowanych w taksówkach. Funkcjonalność systemu obejmuje: monitorowanie pozycji i stanu taksówek (zajęty/wolny/gotowy/po pracy itp.), określenie celu oraz wyznaczanie optymalnej trasy, wycenę kosztów oraz czasu przewozu, tworzenie statystyk itp. • Opiekun projektu dr inż. Andrzej Chybicki, Katedra Systemów Geoinformatycznych • Ilość wykonawców 1+

 9. Zautomatyzowany system archiwizacji danych pomiarowych pochodzących z depesz SYNOP oraz METAR umożliwiający weryfikację wyników numerycznych prognoz pogody w trybie operacyjnym • Opis projektu: • Celem pracy jest implementacja systemu weryfikującego jakość operacyjnych prognozo pogody na podstawie danych pomiarowych pochodzących z depesz SYNOP oraz METAR. System powinien także archiwizować otrzymywane dane pomiarowe oraz mieć możliwość generowania statystyk jakości na podstawie danych archiwalnych. • Opiekun projektu dr inż. Andrzej Chybicki, Katedra Systemów Geoinformatycznych • Ilość wykonawców 1+

 10. System wymiany danych peer-to-peer pomiędzy użytkownikami urządzeń mobilnych • Opis projektu: • Celem pracy jest stworzenie aplikacji która będzie umożliwiała przekazywanie tekstu, plików audio oraz strumieni wideo pomiędzy użytkownikami urządzeń mobilnych – technologia Android OS lub Windows Phone 7. • Opiekun projektu dr inż. Andrzej Chybicki, Katedra Systemów Geoinformatycznych • Ilość wykonawców 1+

 11. Alternatywny interfejs użytkownika dla routerów Mikrotik • Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie alternatywnego interfejsu WWW umożliwiającego łatwą i nieskomplikowaną realizację zbioru podstawowych zadań konfiguracyjnych (np. uruchomienia prostego punktu dostępowego WiFi). • Opiekun projektu dr inż. Krzysztof Gierłowski, Katedra Teleinformatyki • Ilość wykonawców 2 + • Routery sprzętowe firmy Mikrotik (http://www.mikrotik.com), pracujące pod kontrolą dedykowanego systemu operacyjnego RouterOS charakteryzują się bardzo rozbudowaną funkcjonalnością, poczynając od obsługi wielu standardów łączności bezprzewodowej, a kończąc na przełączeniu MPLS i możliwości tworzenia maszyn wirtualnych. Możliwa jest też bardzo szczegółowa konfiguracja praktycznie wszystkich elementów systemu. • Te niezaprzeczalne zalety mogą jednak stanowić poważną przeszkodę w przypadku konieczności wykorzystania powyższego sprzętu przez osoby początkujące i do stosunkowo prostych zadań. • Z powyższych względów, celem projektu jest opracowanie alternatywnego interfejsu WWW umożliwiającego łatwą i nieskomplikowaną realizację zbioru podstawowych zadań konfiguracyjnych (np. uruchomienia prostego punktu dostępowego WiFi). • Router oferuje API oparte na modyfikacji jego podstawowej konsoli tekstowej, pozwalające na łatwą obsługę z użyciem skryptów itp. Wprowadzone zmiany rozwiązują większość problemów zwykle towarzyszących automatyzacji obsługi z użyciem linii poleceń. • Środowisko implementacji interfejsu: Linux. • Porządąna funkcjonalność: • Interfejs odpowiadający funkcjonalnością prostemu punktowi dostępowemu WiFi. • Statystyki przenoszonego ruchu.

 12. System zarządzania serwerem Linuxowym oparty o komunikację e-mail • Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i implementacja systemu pozwalającego na zarządzanie serwerem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, z pomocą wiadomości e-mail. • Opiekun projektu dr inż. Krzysztof Gierłowski, Katedra Teleinformatyki • Ilość wykonawców 2 + W wielu wypadkach zarządzanie serwerem Linuxowym z użyciem protokołu SSH nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem – przykładami mogą tu być przypadki krytycznego obciążenia łącza serwerowego (co skutecznie uniemożliwia pracę interaktywnego protokołu jakim jest SSH), potrzeba awaryjnego zarządzania serwerem z prostych urządzeń mobilnych, czy chęć umożliwienia zwykłym użytkownikom inicjowania określonych akcji na serwerze (na przykład wykonania kopii zapasowej danych) bez udostępniania im możliwości logowania na serwer. Dobrym rozwiązaniem może okazać się tu zarządzanie z użyciem wiadomości e-mail. Celem projektu jest opracowanie i implementacja systemu pozwalającego na zarządzanie serwerem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, z pomocą wiadomości e-mail. System powinien oferować interfejs pozwalający administratorowi na tworzenie nowych zadań wywoływanych przez e-mail oraz przydzielanie do nich uprawnień użytkownikom. Powinien także uwzględniać kwestie: bezpieczeństwa (uwierzytelniania/autoryzacji/poufności itp.) takiego zarządzania.

 13. Pomiary zajętości pasma sieci bezprzewodowych na terenie Miasta Gdańska • Opis projektu: Celem projektu jest określenie metod oraz praktycznym przeprowadzenie oraz analiza pomiarów wykorzystania pasma sieci WiFi, rodzajów występujących sieci oraz poziomu ich bezpieczeństwa. . • Opiekun projektu dr inż. Krzysztof Gierłowski, Katedra Teleinformatyki • Ilość wykonawców 2 + W ramach projektu Wireless City Gdańsk, którego uczestnikami są, między innymi: Urząd Miasta Gdańska,Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości,Intel Technology Poland,… ma powstać infrastruktura pozwalająca na bezprzewodowy i w większości bezpłatny dostęp do sieci Internet w wielu lokalizacjach Miasta Gdańska. Wykorzystywane są w tym celu przewodowe media transmisyjne (głównie światłowodowe) oraz bezprzewodowe technologie WiFi (IEEE 802.11) oraz WiMAX (IEEE 802.16). Jednym z podstawowych zadań stojących przed projektem, jest poznanie oraz nadzorowanie aktualnego stanu rozwoju i wykorzystania technologii bezprzewodowych na terenie Miasta. Powyższy projekt grupowy ma skoncentrować się na określeniu metod oraz praktycznym przeprowadzeniu oraz analizie pomiarów wykorzystania pasma sieci WiFi, rodzajów występujących sieci oraz poziomu ich bezpieczeństwa. Prace obejmują stworzenie bazodanowego systemu zbierania informacji od grup pomiarowych, umożliwiającego ich wstępną analizę oraz wizualizację (na przykład: z użyciem aplikacji GoogleEarth) oraz zbieranie i analizę danych pomiarowych z obszaru odpowiadającego pojedynczej dzielnicy miasta.

 14. Interfejs WWW dla mechanizmów kształtowania ruchu systemu Linux • Opis projektu: Projekt przewiduje opracowanie założeń i implementację interfejsu WWW pozwalającego na konfigurowanie Linuxowego środowiska kształtowania ruchu sieciowego (np. w postaci interfejsu wywołującego polecenie „tc” z określonymi parametrami) oraz zbierania statystyk ich pracy. . • Opiekun projektu dr inż. Krzysztof Gierłowski, Katedra Teleinformatyki • Ilość wykonawców 2 + System Linux oferuje ogromne możliwości routingu oraz kontroli ruchu sieciowego. Jednym z najciekawszych i najbardziej przydatnych rozwiązań jest możliwość kształtowania ruchu sieciowego pod kątem wymagań Quality of Service. Dzięki zastosowaniu powyższych mechanizmów jesteśmy w stanie zapewnić usługom wymagających określonej jakości obsługi (usługi czasu rzeczywistego, usługi audio/video, VoIP, usługi o krytycznym znaczeniu dla działania przedsiębiorstwa, usługi zarządzania systemem…) odpowiednie środowisko pracy. Choć podstawowe zasady działania i konfiguracji powyższych mechanizmów są proste, problemy sprawia mało przyjazny dla użytkownika interfejs. Szczególnie kłopotliwa jest weryfikacja poprawności działania już skonfigurowanych mechanizmów, ze względu na bardzo ograniczone możliwości monitoringu. Projekt przewiduje opracowanie założeń i implementację interfejsu WWW pozwalającego na konfigurowanie Linuxowego środowiska kształtowania ruchu sieciowego (np. w postaci interfejsu wywołującego polecenie „tc” z określonymi parametrami) oraz zbierania statystyk ich pracy. O chwili obecnej na rynku brak tego rodzaju rozwiązań, z wyjątkiem specjalizowanych skryptów o bardzo ograniczonym zastosowaniu i możliwości konfiguracji.

 15. System zarządzania konfiguracją laboratorium sieci komputerowych • Opis projektu: • Projekt przewiduje zaprojektowanie i implementację systemu zarządzania laboratorium sieci komputerowych. Środowisko to charakteryzuje się średnią liczbą komputerów (20-40) i wymaga bardzo częstych zmian, a w szczególności przywracania konfiguracji do zadanego stanu. • Opiekun projektu dr inż. Krzysztof Gierłowski, Katedra Teleinformatyki • Ilość wykonawców 2 + • System powinien udostępniać interfejs WWW i pozwalać na łatwe wprowadzanie zmian konfiguracyjnych w postaci zarówno zmian pojedynczych wartości konfiguracyjnych, jak i wprowadzania zdefiniowanych wcześniej profili zawierających całe zestawy zmian. • Zarządzaniu miałyby podlegać stanowiska komputerowe pracujące pod kontrolą systemów Windows/Linux oraz pewna liczba przełączników sieciowych stanowiących infrastrukturę (dostęp: telnet, SNMP). • Pożądana funkcjonalność: • Współpraca z systemami Windows/Linux, • Zdalne wykonywanie poleceń/skryptów, • Synchronizacja elementów systemu plików, • Zarządzanie konfiguracją VLAN przełączników sieciowych, • Prosty mechanizm uprawnień i kontroli dostępu, • Możliwość definicji profili, • Wykrywanie dostępności urządzeń.

 16. Witrualny portfel • Opis projektu: • Aplikacja w architekturze SaaS udostępniająca funkcjonalność księgowania i analizy wydatków. • Aplikacja powinna być w dużym stopniu parametryzowalna przez użytkownika – np. zawierać możliwość dynamicznego zdefiniowania nowej grupy wydatków, np. paliwo, ubezpieczenia, ... . • Aplikacja może być stworzona w dowolnej technologii webowej oraz w oparciu o wybraną przez zespół projektowy bazę danych.. • Opiekun projektu mgr inż. Tomasz Gawron, Katedra Inżynierii Oprpgramowania • Ilość wykonawców 2 + • Oczekiwane funkcjonalności: • zakładanie konta i logowanie • Każdy użytkownik powinien posiadać spersonalizowany widok z dedykowanymi parametrami opisującymi wydatki • dodawanie nowych i dostęp do historii wydatków • katalogowanie i wyszukiwanie wydatków po grupie / miejscu dokonania / .. • Aplikacja powinna udostępniać rozbudowany moduł wyszukiwawczo – raportowy, który pozwala na znalezienie wydatków o zdefiniowanych parametrach jak również tworzenie zestawień wydatków, np. kwoty przeznaczane w predefiniowanych okresach czasu na wybrane grupy wydatków, tworzenie zestawień w opraciu o lokalizację geograficzną miejsca przypisaną do wydatku. • lokalizowanie wydatków na mapie (np. Google Maps) • Komunikacja z Google Maps w oparciu o udostępnione API i umiejscowienie dokonywanych wydatków na mapie. • analiza profilu wydatków w oparciu o wykresy w podanych przedziałach czasowych

 17. Dydaktyczny system prezentujący możliwości renderowania grafiki 3D z wykorzystaniem OpenGL 4 Celem pracy jest stworzenie aplikacji demonstrującej możliwości renderowania grafiki z wykorzystaniem OpenGL 4.x oraz GLSL 4.x. Aplikacja powinna oferować następującą funkcjonalność: - wyświetlanie kilku predefiniowanych scen (pomieszczenie zamknięte, otwarta przestrzeń itp.) - wybór dla każdej sceny rodzaju wyświetlanych obiektów (predefiniowane bryły lub siatki obiektów), - dokonywanie przekształceń afinicznych dla poszczególnych obiektów (translacja, obrót, skalowanie) - wybór rodzaju materiału dla poszczególnych obiektów - wybór rodzaju i liczby źródeł oświetlenia, a także ich ustawianie na scenie - wybór modelu oświetlenia dla poszczególnych obiektów (lub całej sceny) - parametryzacja możliwych do zmiany wartości - zmienne kontekstu renderowaniaOpenGL (rozmiar punktów, wzór linii, wyświetlanie ścianek, itp.) - parametry elementów sceny (świateł, materiałów, modeli oświetlenia, itp.) - zapisywanie i odczytywanie wyświetlanych scen • Opis projektu: Stworzenie dydaktycznego systemu prezentującego wybrane możliwości trójwymiarowej grafiki komputerowej z wykorzystaniem OpenGL 4 w profilu rdzenia (ang. core profile) i GLSL (ewentualnie Cg). System powinien ilustrować przykładami najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem scen 3D, takie jak: modelowanie sceny, oświetlenie, kolory, cieniowanie, teksturowanie, przekształcenia, bufory głębokości, szablonu itp. W szczególności system powinien demonstrować możliwości wykorzystania jednostek cieniowania VS, TCS, TES, GS, FS. System powinien zawierać rozbudowaną pomoc kontekstową zawierającą opis teoretyczny prezentowanych zagadnień oraz listing odpowiednich fragmentów kodu. • Opiekun projektu dr inż. Mariusz Szwoch, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych • Ilość wykonawców 2 - 3 Zadania do wykonania Analiza wymagań Przegląd możliwości biblioteki OpenGL 4 Wybór środowiska realizacji oraz projekt systemu dydaktycznego Implementacja systemu Weryfikacja oraz walidacja systemu

 18. Programowa symulacja ekranu dotykowego • Opis projektu: Program powinien przechwytywać obraz z jednej lub dwóch kamer internetowych (można wykorzystać bibliotekę Open CV) oraz wykrywać dotyk i miejsce dotyku przesyłając odpowiedni komunikat do aplikacji użytkownika. Program powinien zostać dostarczony w postaci modułu lub biblioteki do wykorzystania przez programistę. • Opiekun projektu dr inż. Jerzy Dembski, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych • Ilość wykonawców 2

 19. Interfejs sterowania w systemach wieloagentowych • Opis projektu: Głównym problem równoczesnego sterowania wieloma agentami są ograniczenia standardowych urządzeń wejścia (klawiatura + myszka) oraz ograniczenia wysokopoziomowych procedur WinAPI. Przykładem jest gra Robo Cup Soccer. Interfejs powinien umożliwiać wygodne sterowanie wieloma agentami równocześnie z wykorzystaniem jedynie standardowych urządzeń wejścia (klawiatur i myszek), ewentualnie kamery internetowej. Program powinien zostać dostarczony w postaci modułu lub biblioteki do wykorzystania przez programistę. • Opiekun projektu dr inż. Jerzy Dembski, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych • Ilość wykonawców 2

 20. Interfejs do optycznego przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy urządzeniami mobilnymi • Opis projektu: Obraz wyświetlany na ekranie jednego z urządzeń może być odczytany za pomocą kamery, w którą wyposażone jest drugie urządzenie. Interfejs powinien potrafić zakodować wiadomość do postaci kodu paskowego lub innej postaci graficznej zoptymalizowanej pod względem minimalizacji błędów odczytu. Przy okazji wiadomość może być w ten sposób również szyfrowana. Program działający na urządzeniu odbiorczym powinien określić poprawność wiadomości i w jakiś sposób potwierdzić jej odbiór. Mile widziany jest duży zakres odległości i kąta pomiędzy urządzeniami. • Opiekun projektu dr inż. Jerzy Dembski, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych • Ilość wykonawców 3

 21. Program wspomagający naukę śpiewu • Opis projektu: Program powinien korygować wysokość dźwięku w śpiewie solfeżowym, intonacyjnym na podstawie wcześniej wprowadzonego lub losowo wygenerowanego wzorca serii dźwięków, np. szczególnie trudnej do zaśpiewania serii dodekafonicznej. Zachętę do nauki mogą stanowić gry z odpowiednio opracowaną fabułą i grafiką. • Opiekun projektu dr inż. Jerzy Dembski, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych • Ilość wykonawców 2

More Related