peradaban islam di turki n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Peradaban Islam di Turki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Peradaban Islam di Turki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Peradaban Islam di Turki - PowerPoint PPT Presentation


 • 458 Views
 • Uploaded on

Peradaban Islam di Turki. Usman bin Artaghol (1299-1326) kemajuan : Bidang Pemerintahan dan Militer Bidang Ilmu Pengetahuan Bidang Kebudayaan Bidang Keagamaan. Militer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Peradaban Islam di Turki' - ifama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
peradaban islam di turki
Peradaban Islam diTurki
 • Usman bin Artaghol (1299-1326)

kemajuan:

  • BidangPemerintahandanMiliter
  • BidangIlmuPengetahuan
  • BidangKebudayaan
  • BidangKeagamaan
slide2

Militer

  • Yenisseri/ inkisyaria: bangsaturki, non turkidananakkecilkristendibimbingdandiasramakanuntukmenjadiprajurit
  • Thaujiah: prajuritdaritentarakaumfeodal yang dikirimkepadapemerintah.
  • Perbaikanangkatanlaut.
 • Keagamaan
  • TarekatBektasyidianutolehmasyarakatsipildanmiliter.
  • TarekatMaulawidianutolehparapenguasa
  • Bertumpupada 1 madzhab.
slide3

Kebudayaan

  • Syair: Nafi’(1582-1636) bekerjauntukMuradPasya. Karya: karyasastrakaside.
  • Puisi: Yusuf Nabi(1642-1712). JurutulisMushahif Mustafa(menteripersiadanilmu agama).
  • Prosa: mustafa bin abdullah(katibCelebiatauHajiHalife) (1609-1657M) bukuKasyfAz-ZununfiAsmai Al-Kutubwa Al-Funun. Dan Evliyacelebi.
  • SyairDiwan: MuhammmadEsatefendi(GalipDedeatauSyahGalip(1757-1799M)).
  • Arsitektur: masjid Al Muhammadi/ masjid Sultan muhammad Al- fatih, MasjidAgung Sultan SulaimandanMasjidAya Sophia.
kemunduran turki usmani
KemunduranTurkiUsmani
 • Awal :

Wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanani (1566 M)

 • Puncak

BerdirinyaTurki (Republik) pada 1924 M

peradaban islam pada masa mongol
PERADABAN ISLAM PADA MASA MONGOL

Asal-usulBangsa Mongol

Bangsa Mongol berasaldaridaerahpegunungan Mongolia yang membentangdariAsia Tengah sampaikeSiberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, sertaTurkistan Timur. PemimpinatauKhanbangsa Mongol yang pertamadiketahuidalamsejarahadalahYesugey. Iaadalah ayah Jenghiz.

slide6

Wilayah kekuasaanJenghiz Khan dibagiuntukempatorangputranyasebelumiawafat:

  • Juchi, anaknya yang sulungmendapatkanwilayah Siberia bagianbaratdanstepaQipchaq yang membentanghinggakeRusia Selatan.
  • Chagataymendapatwilayah yang membentangketimur, sejakdariTransoxaniahingga Turkistan Timuratau Turkistan Cina.
  • Ogotay, adalahputraJenghiz Khan yang terpiliholehDewanPimpinan Mongol untukmenggantikanayahnyasebagai Khan Agung yang mempunyaiwilayahdiPamirsdanTienSyan.
  • Tuluysibungsumendapatbagianwilayah Mongolia sendiri.
para pemimpin mongol yang terkenal
Para pemimpin Mongol yang Terkenal
 • Jengiz Khan ( 7 H/12-13 M)
  • Pemimpin yang berhasilmenundukkanseluruh Mongolia dan Tartar
  • MeletakkanUndangUndang Mongolia
  • MenyerbupemerintahanKhawarizmdanmenghacurkannya
  • Menguasainegerinegeri Asia, antara lain Bukhara,Balkh,Naisabur, Samarkhand, danjugakotakotabesar Iran.
  • Hulagu Khan ( 7 H/13 M)
  • Pemimpin Mongolia yang menghabisikekholifahanAbbasiyah, danmenghancurkan Baghdad ,
  • JugamembunuhKholifah Al Mu’tashim, kholifahterakhirDinastiAbasiyah.
  • Serta menghancurkansebagiankotadiSyiria. DiajugamendirikanpemerintahanIlkhandiIrak.
slide8

TimurLenk (8 H / 14 M )

  • Adalahpenguasa Muslim India yang memeranginegerinegeritetanggaseperti Persia, Irak, Syam, danTurki.
  • Diaadalahpenguasa yang pemberani. TimurLenkartinyatimur yang pincang.
  • Zahirudin Babur ( 10 H / 15 – 16 M )
  • Adalahpendirikekaisaran Mongolia ( Muslim ) di India , yang berkuasasepanjangtahun 932 – 1275 H / 1526 -1858 M .
serangan hulagu khan
SeranganHulagu Khan
 • HulagumembentukKerajaanIlkhan yang berpusatdiTabrisdanMaragha
 • menguasaiwilayah yang luasseperti Persia Irak, Kaukasusdan Asia Kecil
 • Padatanggal 10 februari 1258 Pasukan Mongol menyerangkota Baghdad. Kholifahbeserapejabattinggi Negara menyerahtanpasyarat, 10 harikemudianmerekasemuadibunuhtermasuksebagianbesarkeluargakholifahdanpenduduk yang tidakberdosa.Hulagu
 • menggunakangelarIlkhandanmenguasaiwilayah yang lebihluaslagihinggakeSyiria Utara, sepertikota Aleppo, Hama danHarim.
slide10

Saturiwayatmenyebutkanpada 656 H / 1258 M , tentara Mongol yang berkekuatan 200 ribuorangtibadisalahsatupintu Baghdad. Kholifah Al Mu’tashimpenguasaterakhirBaniAbasiyahdi Baghdad (1243 – 1258 m) betulbetultidakmampumembendung “topan“ tentaraHulagu.

 • MeskisudahdihancurkanHulagu Khan memantapkankekuasaannyadi Baghdad selama 2 th, sebelummelanjutkangerakankeSyiriadanMesir.
 • Dari Baghdad pasukan Mongol menyeberangi Sungai EufratmenujuSyiria, kemudianmelintasi Sinai ,Mesir . padatahun 1260 M merekaberhasilmenduduki Nablus
slide11

Panglimatentaramongol, QitbughamengirimutusankeMesirmeminta agar Sultan Qutus, Raja KerajaanMamalik, menyerah, tapipermintaanituditolak, bahkanutusanQitbughadibunuhnya. TindakanQutusinimenimbulkankemarahandikalangantentara Mongol. QitbughakemudianmelintasiYordania. PasukaninibertemudenganpasukanMamalik yang dipimpinlangsungolehQutusdanBaybrasdiainjalut. Pertempurandahsyatterjadi yang dimenangkanpasukanMamalik, pada 3 september 1260 M.

 • Bagdad dandaerahdaerah yang ditaklukkanHulaguselanjutnyadiperintaholehDinastiIlkhan. Ilkhanadalahgelar yang diberikankepadahulagu.
 • Dari sinikemudianmunculKerajaan Mongol Islam, karenaketurunanHulagu Khan yang masukislamdanmendirikanKerajaan Mongol Islam dengannamaDinastiIlkhan
dinasti di persia 1265 1502
DINASTI DI PERSIA (1265-1502)
 • HulagumendirikanKerajaanIllkhan (Mongol Islam
 • PemerintahanAbaqa (1265-1282)
 • Pemerintahan Ahmad Takudar (1282-1284)
 • PemerintahanArghun (1284-1291)
 • PemerintahanGhazan(1295-1304)
 • PemerintahanUljaytuKhuda Banda (1305-1316)
 • Pemerintahan Abu Sa’id (1317-1334)
kebudayaan mongol islam
Kebudayaan Mongol Islam

IaberdamaidenganMamluk tahun1323,yang mengakhiripermusuhanantarakeduakekuasaantersebutuntukmemperebutkansyiria.laluterjadiperselisihansendiridiIlkhan yang menyebabkanterpecahdanmenjadidinastikecil-kecil yang bersifat lokal.lau merekabersatupadamasaTimurLenk yang membentukdinastiTimuriyyah yang berpusatdi Samarkand Sebagian Wilayah Ilkhan yang beradadikawasankebudayaan Arab sepertiIrak,Kuridstan,Azerbaijan,diwarisiolehdinastiJalayriyah.Jalayiradalahsuku Mongol yang mengikutiHulaguketikamenaklukanneger-negeriIslam.DinastiinidididrikanolehHasanBuzurg(Agung)yang dibedakandenganHasanKuckhuk(kecil)dariDinastiChupaniyah,Musuhbebuyutannya yang memerintahsebagaigubernurdiAnantoliadibawah sultan Abu Sa’id,penguasaterakhirdinastiIklhan.

slide14

HasanBuzurgakhirnyamenundukkancupaniyahwalaupuniamasihharusmengaluiKekuasaanIlkhan,danmemusatkankekuasaannyadiBaghdad.DimasaUways,penggantiHasanAgung,Jalayiriyahbarumemilikikedaulatansecarapenuh. IadapatmenundukkanAzerbaijan,namunmendapatperlawanandariDinastiMuzaffariyahdan Khan-khan Horde Keemasan.merekaakhirnyadikalahkanolehQaraQoyunlu.Dapatdilihatbahwakulturislam yang beradadikawasabarabsepertiIrak,Syiria,sertasebagianpersiasebelahbarat,walaupunsecarapolitisdapatditaklukkanolehmongol,tetapiakhirnyamongolsendiriterserapkedalambudayaIslam.dapatdisimpulkanbahwaakarbudayaislamdikawasanbudaya Arab diperintahbukanhanyadinasti yang berbangsaArab,tetapisiapa yang kuatakanmemerintahwilayahtersebut.Dinasti-dinastisilihbergantimeguasaidaerahtersebutdan yang paling lama adalahkekuasaandaribangsa Arab sendiribaikmasaklasikmaupunmasa modern.

dampak kekuasaan mongol
DampakKekuasaan Mongol

Kekuasaanmongolterhadapperadaban Islam sangatterlihat.dampaknegatiflebihbanyakdibandingdampakpositif.kehancuranterlihatdiberbagaiwilayahdarikotamongol,sejakdariwilayahtimurhinggakeBarat.hancurnyakota-kotadenganbangunan yang indahdanperpustakaan,semakinmemperburuksituasiumat Islam. dampakpositifsetelahberkuasanyadinasti Mongol setelahpemimpinnyamasukIslam,lalumenerimamasuknyaislam,halitudisebabkanmerekaberasimilasidanbergauldenganumat Muslim.

slide16

Ghazan Khan(1295-1304)yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya.dan yang mendorongnyamasukislamadalahmenterinya, RashiduddindanNawruz, seoranggubernurnyautukprovinsiSyiria. Dalampemerintahannyaiamenyuruhkaum Kristen danYahudiutnukmembayarjizyah, melarangRiba, danmemerintakanparapemimpinnyauntukmengenakansorban,danmencetakuangbercirikanIslam.IagemardenganSenidanilmupengetahuan,danmenguasaibahasasepertibahasa Mongol, Arab, Persia, Cina, Tibet, dan Latin laluwafatpadaumur 32 tahundisebabakantekananbatinataspasukannyakalahketikadiSyiriadanmuncullahkomplotan yang menggusurdirinyadarikekuasaannya. SetelahituiadigantikanolehUljaytulKhuda(1305-1326)yang memberlakukanaliransyi’ahsebagaihukumresmikerajaannya.iamendirikanibukotabaru yang bernamasultaniyah yang menjadipusatperdagangan yang menghubungkanantaraduniabaratdan India sertatimurjauh.

penguasa muslim timur lenk
Penguasamuslim TIMUR LENK

TimurLenklahir 8 april 1336 didekatKesh, wilayah Uzbekistan, sebelahselatan Samarkand, Transoxania, danmeninggaldiOtrarpada 1404M. AyahnyabernamaTaragai.

KepadasukuBalas, keturunanKaracharNoyan yang menjadimenteridankerabatChagatay, putraJengiz Khan.

b perang salib
B. PerangSalib
 • TimbulnyaPerangSalib
 • PerangSalib (The Crusades War) adalahserangkaianperang agama selamahampir 2 abadsebagaireaksi Kristen Eropaterhadap Islam Asia.
 • Berlangsungselama 200 tahun (1095-1293M), dengan 8 kali penyerbuan. PeranginibertujuanuntukmerebutkotasuciPalestina, tempat “TapakTuhanBerpijak”, darikaummuslim.
slide19

الحمدلله ربّ العلمين

شكرا على إهتمامكم

سبحان الله

الحمدالله

الله اكبر

ولسلام عليكم ورحمة الله وبركاته