Kadi raudsepp finants ja sideteenuste talituse jurist 27 02 2013 a
Download
1 / 42

Kadi Raudsepp Finants- ja sideteenuste talituse jurist 27.02.2013 a. - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Kadi Raudsepp Finants- ja sideteenuste talituse jurist 27.02.2013 a. Mis on e-kaupleja jaoks oluline tarbijaõigustes, mida järgida, millised on kliendi ja e-kaupleja õigused ja kohustused?. Millest me räägime?. Nõuded e-kaubandusele Tarbijale esitatav info Peamised probleemid ja rikkumised

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kadi Raudsepp Finants- ja sideteenuste talituse jurist 27.02.2013 a.' - lacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kadi raudsepp finants ja sideteenuste talituse jurist 27 02 2013 a

Kadi Raudsepp

Finants- ja sideteenuste talituse jurist

27.02.2013 a.

Mis on e-kaupleja jaoks oluline tarbijaõigustes, mida järgida, millised on kliendi ja e-kaupleja õigused ja kohustused?


Millest me r gime
Millest me räägime?

 • Nõuded e-kaubandusele

 • Tarbijale esitatav info

 • Peamised probleemid ja rikkumised

 • Pretensiooni esitamise õigus ja garantii


E kaubandus
E-kaubandus

 • Sidevahendi kasutamiseks loetakse igat viisi, mis võimaldab üksteisest eemalviibival tarbijal ja pakkujal korraldada läbirääkimisteks ja lepingu sõlmimiseks teabevahetust (telefon, raadio, arvuti, kataloog, tellimislehega reklaam)

 • E-kaubandus – kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta.

 • Kaubandustegevuse seadus § 2 lg 7


N uded e kauplejale
Nõuded e-kauplejale

 • Registreering MTR-is

 • Kauplejal ja kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris. Registreeringu puudumine on karistatav.

 • Tegevuskoha märge – veebilehe aadress.

 • Registreerimisavaldus esitada tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele.

 • Kaubandustegevuse seadus § 13, 14


Millistele lepingutele kohaldatakse sidevahendi abil s lmitud regulatsiooni
Millistele lepingutele kohaldatakse sidevahendi abil sõlmitud regulatsiooni?

 • Leping on käsitletav sidevahendi abil sõlmitud lepinguna, kui:

 • Lepingu sisuks on kauba müük või teenuse osutamine

 • Lepingu poolteks on oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik ja tarbija

 • Leping sõlmitakse pakkuja poolt selliste lepingute sõlmimiseks kasutatavas turustus- või teenindussüsteemis

 • Lepingu sõlmimise hetkel ei viibi pooled samas kohas ehk leping sõlmitakse sidevahendi abil.


Arvutiv rgu abil s lmitud lepingud
Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingud sõlmitud regulatsiooni?

 • VÕS § 621. Arvutivõrgu abil lepingu sõlmimise erisused

 • Enne tellimuse edastamist teeb pakkuja kliendile teatavaks:

 • 1) lepingu sõlmimise tehnilised etapid;

 • 2) kas pakkuja säilitab lepinguteksti pärast lepingu sõlmimist ja kas see jääb kliendile kättesaadavaks;

 • 3) tehnilised vahendid sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks;

 • 4) lepingu sõlmimiseks pakutavad keeled;

 • 5) pakkuja järgitavad reeglid ja elektroonilised võimalused nendega tutvumiseks.

 • Pakkuja peab tellimuse saamist viivitamata elektrooniliselt kinnitama.


Teabe avaldamine veebilehel
Teabe avaldamine veebilehel sõlmitud regulatsiooni?

 • Kauba või teenuse müügil e-kaubanduse korras Internetis on kaupleja kohustatud avaldama kaupleja ärinime või nime, asukoha aadressi, kontaktandmed (sh e-post aadressi), kauba või teenuse hinna vastavalt tarbijakaitseseaduses sätestatule ning võlaõigusseaduses ja infoühiskonna teenuse seaduses sätestatud e-kaubandust puudutava teabe.

 • Kaubandustegevuse seadus § 4 lg 1


Teabe avaldamine veebilehel ii
Teabe avaldamine veebilehel II sõlmitud regulatsiooni?

 • Vastavalt VÕS § 54 lg 1 tuleb tarbijale mõistliku aja jooksul enne lepingu sõlmimist teatavaks teha eelkõige:

 • pakkuja nimi (ametlik ärinimi) ja aadress;

 • asja või teenuse põhitunnused;

 • lepingu jõustumise eeldatav aeg;

 • asja või teenuse hind, sealhulgas maksud ja muud hinna koostisosad ning nende suurus (sh ühikuhind);

 • hinna sisse arvestamata posti- või veokulude ja maksude suurus;

 • asja või teenuse eest maksmise kord ning asjaüleandmise või teenuse osutamise ja lepingu täitmise asjaolud;

 • tarbija taganemisõigus vastavalt VÕS §-le 56


Teabe avaldamine veebilehel iii
Teabe avaldamine veebilehel III sõlmitud regulatsiooni?

 • VÕS § 55 lg 2 loetleb teabe, mida tuleb tarbijale igal juhul esitada (mille mitteesitamisel kaasneb kaupleja vastutuse suurenemine):

 • Teave taganemisõiguse tingimuste ja selle õiguse kasutamise üksikasjade kohta vastavalt VÕS §-s 56 toodule;

 • Pakkuja tegevuskoha aadress, kuhu tarbija võib esitada kaebused;

 • Teave teeninduse võimaluste kohta;

 • Teave pakkuja vastutuse eelduste, garantii olemasolu ja selle tingimuste kohta;

 • Kestvuslepingu ülesütlemise tingimused, kui leping on tähtajatu või sõlmitud tähtajaga üle ühe aasta.

 • NB! Teave tuleb edastada tarbijale selliselt, et tarbijal ei oleks vaja teha omapoolseid pingutusi nende saamiseks.


Kuidas tellimus t ita
Kuidas tellimus täita? sõlmitud regulatsiooni?

 • Kui pole kokkulepitud teisiti, peab pakkuja tarbija tellimuse täitma hiljemalt 30 päeva jooksul tellimuse edastamisest (VÕS §59 lg 1)

 • Kui pakkuja ei suuda tellimust täita, peab sellest tarbijale teatama ja tema poolt tasutu tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul (VÕS §59 lg 2);

 • Tarbijalemüügi puhul võib ostjat kohustada ettemaksuks enam kui poole ulatuses ostuhinnast, kuid see ei tohi kahjustada tarbija huve (pikad tarneajad jm);

 • Taganemise korral võib kokku leppida, et tarbija kannab tagastamisega seotud kulud kuni 10 euro ulatuses (VÕS § 194 lg 4).


Asja vastavus lepingutingimustele
Asja vastavus lepingutingimustele sõlmitud regulatsiooni?

 • Ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Lepingutingimustele peavad vastama ka asja juurde kuuluvad dokumendid.

 • Tarbijalemüügi puhul ei ole asi seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest ja arvestades asja müüja, tootja, varasema müüja või muu vahendaja poolt asja teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi, eelkõige asja reklaamimisel või etikettidel.


Pretensiooni esitamise igus
Pretensiooni esitamise õigus sõlmitud regulatsiooni?

 • Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse , et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

 • Seoses eeltoodud eeldusega, kannab esimese kuue kuu jooksul ekspertiisi kulud alati müüja.


Iguskaitsevahendid
Õiguskaitsevahendid sõlmitud regulatsiooni?

 • Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib asja parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga

 • Müüja kannab asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud.


M japoolne oluline lepingu rikkumine
Müüjapoolne oluline lepingu rikkumine sõlmitud regulatsiooni?

 • Müüjat loetakse müügilepingut oluliselt rikkunuks muu hulgas ka siis, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui müüja keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist.

 • Tarbijalemüügi puhul loetakse müüja oluliseks lepingurikkumiseks ka asja parandamise või asendamisega ostjale põhjendamatute ebamugavuste tekitamist.

 • Sellistel juhtudel võib tarbija muu hulgas lepingust taganeda.


Garantii
Garantii sõlmitud regulatsiooni?

 • Müügigarantiiks on müüja, varasema müüja või tootja (müügigarantii andja) lubadus müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustele, millega antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund.


Garantii ii
Garantii II sõlmitud regulatsiooni?

 • Garantiitingimustes tuleb märkida:

 • müügigarantii andja nimi ja aadress;

 • isik, kelle poole garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda;

 • millised õigused garantii tarbijale annab;

 • garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord;

 • garantii tähtaeg;

 • garantii kehtivusala;

 • selgitus, et lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.


Pretensioon vs garantii
Pretensioon vs garantii sõlmitud regulatsiooni?

 • Pretensiooni esitamise õigus:

 • on igal juhul 2 aastat v.a teavitatud puuduse korral

 • kehtib kogu asjale

 • ka kasutatud kaubal

 • Garantii:

 • Vabatahtlik

 • Pikkus oleneb garantiiandjast

 • Kehtivust saab piirata


Pretensioon vs garantii ii
Pretensioon vs garantii II sõlmitud regulatsiooni?

 • Pretensiooni esitamise õigus:

 • puudusest peab teavitama 2 kuu jooksul

 • ei peatu ega pikene remondi tõttu

 • olulise lepingurikkumise tõttu saab lepingust taganeda

 • Garantii:

 • üldjuhul sätestatud ei ole

 • peatub remondi ajaks ja pikeneb (kui seda ei ole garantiitingimustes välistatud)

 • saab kasutada garantiitingimustes ettenähtud õiguskaitsevahendit


Soovitused ettev tjale
Soovitused ettevõtjale sõlmitud regulatsiooni?

 • Tarbijakaitseameti soovituslik e - kaubanduse juhend, et hõlbustada ettevõtjal seadusest tulenevate nõuete täitmist.

 • Juhend http://www.tarbijakaitseamet.ee/index.php?id=1642

 • Saada tingimused ja veebileht TKA-le ülevaatamiseks

 • E-Kaubanduse Liit http://e-kaubanduseliit.ee/

 • Turvalise ostukoha kvaliteedimärk


 • J relevalve
  Järelevalve sõlmitud regulatsiooni?

  • Peamised puudused:

  • vastutuse välistamine

  • kodulehel ettevõtja andmete puudulik esitlemine

  • puudulik teave taganemisõiguse ja pretensiooni esitamise õiguse kohta

  • puudub MTR

  • Alates 2011 a. aprillist avaldab Amet puudustega e-kauplejate andmed oma veebilehel ja Facebookis


  Must nimekiri
  „Must nimekiri“ sõlmitud regulatsiooni?

  • avaldatakse veebilehekülgede aadressid, millel puudub MTR registreering või tingimused on oluliste puudustega;

  • kui mustas nimekirjas avaldatud e-pood registreerib end ära, siis ei tähenda see seda, et veebikauplejal kõik muud nõuded oleksid täidetud;

  • Nõudeid mittetäitnud e-kaupluste nimekiri on üleval seni, kuni e-kaupleja on ise teavitanud Tarbijakaitseametit puuduste kõrvaldamisest

  • Avaldatakse e-poed, kes korduvalt on jätnud tarbijatele kauba tarnimata ja raha tagastamata – nimekirjas vähemalt 1 aasta


  Ebaausad kauplemisv tted
  Ebaausad kauplemisvõtted sõlmitud regulatsiooni?

  • Ettevõtjal esitatud tingimus:

  • Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, loetakse asja Ostjale üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisel vedajale, kes on kohustatud asja saatmiskohast vedama.

  • NB! asja vedamine on seotud e-kaubanduse kui sellisega ning vedajaks on teie koostööpartner, mitte tarbija oma. Seega loetakse müüja asja üleandmise kohustus täidetuks asja ostjale üleandmise hetkest. (VÕS § 214 lg 5)


  Ebaausad kauplemisv tted ii
  Ebaausad kauplemisvõtted II sõlmitud regulatsiooni?

  • Ettevõtja on sätestanud tingimuse:

  • Tarbija on kohustatud toote selle vastuvõtmisel üle vaatama. Vea osas, mida tarbija pidanuks märkama asja vastu võtmisel, ei ole tarbijal õigus esitada pretensioone.

  • NB! Vastavalt võlaõigusseaduse §-le 220 lg 2 on asja ülevaatamise kohustus üksnes oma majandus- või kutsetegevuses müügilepingu sõlminud ostjal.


  Ebaausad kauplemisv tted iii
  Ebaausad kauplemisvõtted III sõlmitud regulatsiooni?

  • Ettevõtjal esitatud tingimus:

  • Lepingust taganemise korral jääb 10% Ostja poolt Toodete eest tasutust lepingu lõpetamise tasuna Müüjale.

  • NB! VÕS § 194 lg 3 kohaselt on lepingutingimus, mis raskendab tarbijal taganemisõiguse kasutamist, võrreldes seaduses sätestatuga, tühine. Eelkõige on tühine kokkulepe, millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega. Seega ei ole teil õigust jätta tarbijale lepingust taganemise korral tagastamata tema poolt tasutut ka osaliselt.


  Mis on ebaausad kauplemisv tted
  Mis on ebaausad kauplemisvõtted sõlmitud regulatsiooni?

  • TKS § 123lg 8 p 9 – kauplemisvõte on alati agressiivne ning keelatud, kui sellega esitatakse tõele mittevastav väide või muul moel tõele mittevastav mulje, et kauba või teenuse müük on õiguspärane.

  • teadvalt ebaõige hinna avaldamine on tarbijakaitseseaduse kohaselt eksitav kauplemisvõte (TKS § 123lg 2 p 4)

  • Kauplemisvõtet peetakse eksitavaks, kui sellega esitatud teave on ebaõige või kui faktiliselt õige teabe esitusviis petab või tõenäoliselt petab keskmist tarbijat ja selle mõjul teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud. Teave on ebaõige, kui see sisaldab valeandmeid hinna või hinna arvutamise alustest või konkreetsest hinnaeelise olemasolust.


  Mis on ebaausad kauplemisv tted ii
  Mis on ebaausad kauplemisvõtted II sõlmitud regulatsiooni?

  • Samuti võib seda klassifitseerida eksitavaks kauplemisvõtteks tulenevalt TKS §-st 123lg 8 p 5, mille kohaselt peetakse alati eksitavaks ning keelatuks ostukutset kauba või teenuse ostmiseks kindlaksmääratud hinnaga, kui kaupleja jätab seejuures avaldamata oma põhjendatud kahtluse, et ta ei ole suuteline sellise hinnaga seda kaupa või teenust või sellega võrdväärset kaupa või teenust pakkuma (peibutusreklaam).


  Vastutusele v tmine ebaausa kauplemisv tte kasutamise eest
  Vastutusele võtmine ebaausa kauplemisvõtte kasutamise eest sõlmitud regulatsiooni?

  • Oma ülesannete täitmiseks on Tarbijakaitseametil õigus:

  • 1) nõuda kauplejalt või tootjalt asjakohaseid dokumente, materjale ja seletusi ning muud asjakohast teavet;

  • 2) teha kauplejale suulisi hoiatusi ja juhtida tema tähelepanu tarbijakaitsealaste nõuete täitmata jätmisele;

  • 3) teha ettepanekuid pädevale isikule või institutsioonile kaupleja tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks seadusega ettenähtud korras, kui kaupleja ei järgi oma tegevusalal tegutsemiseks kehtestatud nõudeid;

  • 4) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ning väärteomenetlusi


  Vastutusele v tmine ebaausa kauplemisv tte kasutamise eest1
  Vastutusele võtmine ebaausa kauplemisvõtte kasutamise eest sõlmitud regulatsiooni?

  • TKS § 40 lg 1 p 2 kohaselt võib õigusrikkumise avastamise korral järelevalve teostaja teha ettekirjutuse, milles kohustab peatama sellise kauba või teenuse pakkumise ja müügi, mis ei ole nõuetekohane, ning annab tähtaja kauba või teenuse nõuetega vastavusse viimiseks.

  • Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.


  Vastutusele v tmine ebaausa kauplemisv tte kasutamise eest2
  Vastutusele võtmine ebaausa kauplemisvõtte kasutamise eest sõlmitud regulatsiooni?

  • Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 11 lg 1 sätestab: Kui adressaat hoiatuses ettenähtud tähtaja jooksul ei täida talle ettekirjutusega pandud kohustust, mis ei ole temaga lahutamatult seotud, võib pädev haldusorgan selle adressaadi kulul täita ise või korraldada selle täitmise kolmanda isiku poolt (asendustäitmine).

  • Teisisõnu on Tarbijakaitseametil õigus ja võimalus nõuda ka näiteks Eesti Interneti SA-lt või Zone Media OÜ-lt veebileheküljele ligipääsu peatamist, kuni ettevõtja on sisse viinud vajalikud muudatused.


  Vastutusele v tmine ebaausa kauplemisv tte kasutamise eest3
  Vastutusele võtmine ebaausa kauplemisvõtte kasutamise eest sõlmitud regulatsiooni?

  • Lisaks ettekirjutusele on Tarbijakaitseametil õigus alustada ka väärteomenetlus.

  • TKS § 471 lg 1 kohaselt on kauplejat ebaausate kauplemisvõtete kasutamise keelu rikkumise eest võimalik karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. (Füüsilise isiku vastutusele võtmine).

  • Lõige 2 sätestab, et sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot (ka siis, kui kuulutuse on üles pannud kinnisvarafirma all tegutsev maakler).


  Statistikast
  Statistikast sõlmitud regulatsiooni?  Kadi raudsepp finants ja sideteenuste talituse jurist 27 02 2013 a1

  Kadi Raudsepp sõlmitud regulatsiooni?

  Finants- ja sideteenuste talituse jurist

  27.02.2013 a.

  Mida peab e-kaupleja teadma kauba tagastamisest, millised on tingimused, mõlema poole õigused ja kohustused?


  Lepingust taganemise igus
  Lepingust taganemise õigus sõlmitud regulatsiooni?

  • Võlaõigusseaduse § 56 lg 1 alusel võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Asja puhul algab tähtaeg päevast, mil asi, samaliigiliste asjade kättetoimetamise korral aga esimese osa asjadest, mis on jõudnud tarbijani ning on täidetud käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud kohustused. Teenuse puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimise päevast, kus on täidetud seaduse §-s 55 sätestatud kohustused.

  • Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tagastada tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest kauplejani.


  Lepingust taganemise igus ii
  Lepingust taganemise õigus II sõlmitud regulatsiooni?

  • NB! Sidevahendi abil sõlmitud lepingust võib tarbija taganeda 14 päeva jooksul; kui VÕS §-s 55 lg 2 toodud teabest ükskõik millist teavet ei esitata, võib tarbija lepingust taganeda 3 kuu jooksul.

  • teave taganemisõiguse ja selle tingimuste kohta

  • pakkuja tegevuskoha aadress, kuhu tarbija võib kaebused esitada

  • teave teeninduse võimaluste kohta

  • teave pakkuja vastutuse eelduste, garantii olemasolu ja selle tingimuste kohta


  Erandid
  Erandid sõlmitud regulatsiooni?

  • 14-päevane taganemisõigus ei kohaldu (VÕS § 53):

  • veo-, majutus-, toitlustus-, või meelelahutusteenuse osas;

  • tarbija esitatud tingimuste kohaselt valmistatud asjale (eritellimus);

  • asjadele, mida ei saa oma olemuse tõttu tagastada (avatud kosmeetikakaubad, toidulisandid, kiiresti riknevad toidukaubad);

  • ajalehed, ajakirjad, raamatud;

  • digitaalsed tooted (e-raamatud, muusika)

  • enampakkumisel omandatud kaupadele


  Postikuludest
  Postikuludest sõlmitud regulatsiooni?

  • Kui tarbija taganeb lepingust kasutades seadusega antud 14-päevast taganemisõigust, tuleb tarbijale tagastada tema poolt tasutu, sh kauba kättetoimetamisega seotud postikulu

  • 15.aprill 2010 Euroopa Kohtu otsus C 511-08:

  • Direktiivi 97/7/EU sätted lubavad tarnijal nõuda tarbijalt viimase lepingust taganemise korral üksnes kauba tagastamise otseseid kulusid. Kui ka kättetoimetamiskulud peaksid jääma tarbija kanda, läheks selline – vältimatult tarbija taganemisõiguse kasutamise soovi pärssiv – kulude nõudmine vastuollu direktiivi artikli 6 eesmärgi endaga. Lisaks sellele ohustaks selline kulude nõudmine sidevahendi abil sõlmitud lepingu poolte riskide tasakaalustatud jaotust, sest kõik kauba vedamisega seonduvad kulud jääksid tarbija kanda.


  Pane t hele
  PANE TÄHELE! sõlmitud regulatsiooni?

  • Tarbijal on õigus lepingust taganeda ka siis, kui ta on asja kasutanud

  • Sarnasele seisukohale on jõudnud ka Euroopa Kohus kohtuasjas numbriga C-489/07, kus on asunud seisukohale, et tarbijal peab jääma seadusjärgne lepingust taganemise õigus ka olukorras, kus ta on asja kasutanud. Euroopa Kohus tõi välja üksnes ettevõtja võimaluse küsida hüvitist asja kasutamise eest olukorras, kus tarbija kasutas asja pahauskselt või muu hea usu põhimõtte vastaselt. Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et tarbijal on õigus müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul ka olukorras, kus ta on asja pakendist avanud ning seda tutvumise eesmärgil kasutanud. Juhul, kui ettevõtja oma seadusest tulenevat kohustuste ulatust piirab, võib tegemist olla ebaausa kauplemisvõtte kasutamisega, mis on keelatud ning karistatav.


  Pane t hele1
  PANE TÄHELE! sõlmitud regulatsiooni?

  • Tarbijal on õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest.

  • Seejuures on aga tegemist ajaga, mille jooksul võib tarbija oma soovist taganeda müüjale teatada. Asi tuleb tagastada vastavalt VÕS §-le 56 lg 3 viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse saatmisest müüjale.

  • Samadest tähtaegadest ning tingimustes kinnipidamisel tuleb müüjal tagastada tarbijale ka tema poolt tasutu. Seega ei ole ettevõtjal õigus kohustada tarbijat asja tagastama 14 päeva jooksul peale asja kättesaamist.


  Pane t hele2
  PANE TÄHELE! sõlmitud regulatsiooni?

  • Juhime teie tähelepanu VÕS §-le 194 lg 3, mille kohaselt on lepingutingimus, mis raskendab tarbijal taganemisõiguse kasutamist, võrreldes seaduses sätestatuga, tühine.

  • Eelkõige on tühine kokkulepe, millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega. Seega ei ole teil õigust jätta tarbijale lepingust taganemise korral tagastamata tema poolt tasutut ka osaliselt.  ad