KARANGAN 7: RENCANA - PowerPoint PPT Presentation

karangan 7 rencana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KARANGAN 7: RENCANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KARANGAN 7: RENCANA

play fullscreen
1 / 11
KARANGAN 7: RENCANA
678 Views
Download Presentation
lacey-conley
Download Presentation

KARANGAN 7: RENCANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KARANGAN 7: RENCANA JUMAAT 2 OGOS 2013

 2. FORMAT RENCANA • Karanganjenisiniditulisuntuksiaranakhbarataumajalah. • Ditulisuntukmemberipenerangantentangsesuatutajukatauisubagimaklumatparapembaca. • Perlumeletakkantajukrencanadannamapenulisrencana.

 3. CONTOH SOALAN, TAJUK RENCANA DAN NAMA PENULIS RENCANA Sebagaiseorangpenulis di sebuahakhbartempatan, andadiberitugasuntukmenulissebuahrencanatentangkeistimewaan Malaysia danusaha-usaha yang dijalankanuntukmenggalakkanpelancongan di Malaysia. Tulisrencanaituselengkapnya.

 4. Keistimewaan Malaysia dan Usaha-usaha yang DijalankanuntukMenggalakkanPelancongan di Malaysia Oleh : Angelina Sophia

 5. PENDAHULUAN -Malaysia merupakansalahsebuahdestinasipelanconganutama di dunia. -Sabantahun, jumlahpelancong yang direkodkansemakinbertambahbukansahajapelancongdarinegarajiransepertiSingapura, Thailand dan Indonesia malahturutmenjaditumpuanpelancongasingdari Asia Barat, EropahdanAmerika Syarikat. -Industripelanconganinijugamempunyaipotensibesardanmampudijadikansumberekonomibaharu yang menguntungkan. Justeru, banyaksyarikatbesar yang tumbuhbakcendawanselepashujansertaagensikerajaan yang giatmelaksanakanusahabagimenarikpelancongberkunjungke Malaysia. -Persoalannya, apakahkeistimewaan Malaysia danapakah pula usaha-usaha yang dijalankanuntukmenggalakkanpelancongan di Malaysia?

 6. ISI 1 AI- mempunyai banyak tempat menarik untuk dilawati AH1- tempatmenariktersebutlazimnyamenjaditumpuanpelancongasing yang berkunjungkenegarakita. C1- Malaysia memilikikawasanrekreasi di tanahtinggi yang mempunyaisuhusejukseperti Cameron Highlands danGenting Highlands. Di kawasanini, parapelancongdapatmenikmatikeindahanalamsemulajadi yang unik di sampingmelihatpelbagaitanamanhawasederhanaiaitusayur-sayuransertabuah-buahantropika. C2 – mempunyaihutansemulajadiiaituhutanhujanKhatulistiwa yang berusialebihduajutatahun. Di kawasanhutansemulajadiinipelancongdapatmenjalankanaktivitiriadahsambilmenikmatikeindahannyamahupunmenjalankankajiantentang flora dan fauna yang terdapat di situ. AP – denganadanyatempatmenarikuntukdilawati, sudahpastipelancongdaridalamdanluarnegaraakantertarikuntukmelancongkenegarakita.

 7. ISI 2 AI - keadaaniklimsemulajadinya yang panasdanlembapsepanjangtahun. AH1 - corakiklimsepertiiniamatdigemariolehpelancongasingkhususnyapelancongdarinegara-negarabaratsepertinegaraEropahdanAmerika Syarikat. AC1 -ramaipelancongbarat yang mengambilkesempatanbercuti di Malaysia untukberjemur di bawahsinaranmatahariterikterutamanya di kawasanpantai yang terdapat di Malaysia. Hal inidisebabkanjugaolehkeadaanpantai yang terdapat di Malaysia amatcantik, bersihdanberpasirputih. AC2 - di kawasanpantaiinijugadisediakanpelbagaiaktivitiuntukparapelancongsepertiberkayak, berperahulayarmahupunmandi-manda. AP - keistimewaantersebutberjayamenambathatiparapelanconguntukterusberkunjungkenegarakita.

 8. ISI 3 AI - kerajaantelahmenggiatkanpromosiuntukmerancakkanaktivitipelancongan yang diadakan di negarakita. AH1-promosi tentangdestinasipelancongan yang menarik, kebudayaandankarnivaljualandilaksanakandengankomitmen yang padubukanhanyasekadarmelepaskanbatuk di tanggaataupunhangat-hangattahiayam. AC1 - pihakkementeriantelahmengadakanpromosikebudayaanbagimenarikpelancongdari Asia Barat seperti di Dubai dan di Arab Saudi AHC1-usaha memperkenalkannegarainidijalankanmelaluipenggunaanteknologimaklumatseperti internet bagimenyebarluaskanmaklumattentangpelancongan di negaraini AP-promosiyang giatdapatmemastikansemuamaklumatpelancongandisebarkansecaraberkesanbagimenarikkunjunganpelancongdanmampumenjadidayatarikanpelanconguntukterusmenjadikan Malaysia sebagaidestinasipelancongan yang diminati.

 9. ISI 4 AI - pelbagaiaktiviti yang menariktelahdiadakanolehpihakkerajaandanbadan-badanbukankerajaan. AH1- kejohanan-kejohanandanpameraninitelahdirancangdenganteliti agar dapatdijalankansepanjangmasadenganpromosi yang lengkapdanmeluas. AH2- penganjuransukanbertarafantarabangsadapatmemperkenalkannegarakepadaperwakilanatauatlet-atletdariluarnegaraseterusnyadapatmenarikkedatanganpelancongdariseanterodunia. AC-pamerankejohanansukanbertarafduniatermasuklahpameranMaritimdanUdaraLangkawi (LIMA), KejohananKereta Formula SatudanKejohananLumbaBasikal Tour de Langkawi. AP - Jelaslahbahawaindustripelancongandapatdimajukandenganmengadakanpelbagaiaktivitinegara yang menarikolehpihakkerajaandanbadan-badanbukankerajaan.

 10. ISI 5 AI - pihakswastatelahbergandingbahudenganpihakkerajaanmembukapusat-pusatpercutian yang bertarafdunia. AH1 - industripelancongannegarakitadapatbersaingdengannegara-negara lain di dunia. Hal iniserupadenganbulat air keranapembetung, bulatmanusiakeranamuafakat. AC1 - Inisiatifinibolehdilaksanakandenganmemperbanyakpembinaan hotel lima bintang yang mengenakankadarbayaranberpatutandenganbilik yang selesauntukmenarikminatpelancong . AC2 - Sebagaianaloginya, langkah yang dijalankanoleh Hotel Seri Malaysia memperkenalkanpakejpenginapanmurahbersertamakanantradisionaltempatantelahberjayameningkatkanjumlahpelancongmenginap di hotel tersebut. AP – sektorpelanconganbertambahmajudenganadanyakerjasamaantarapihakswastadanpihakkerajaandenganmembukapusat-pusatpercutianbertarafdunia.

 11. PENUTUP / KESIMPULAN Intihanya, sektorpelanconganmerupakansektorbaru yang berpotensiuntukmenyumbangkepadaekonominegara. Industriinimasihperluditerokaikeranakalautidakdipecahkanruyung, manakandapatsagunya. Justeru, peranankerajaandanagensipelancongansertakerjasamadaripadamasyarakatadalahamatdiperlukan. Semogamelaluikeprihatinandan rasa bertanggungjawabsertacintaakannegara, nama Malaysia akanmenjadisebutandantumpuanutamaseluruhpendudukduniauntukberkunjungsambilmerehatkanmindamereka.