l n og ans ttelsesvilk r privat ansatte 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
Løn og ansættelsesvilkår Privat ansatte 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Løn og ansættelsesvilkår Privat ansatte 2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on

Løn og ansættelsesvilkår Privat ansatte 2012. Kære privatansatte psykolog. Dansk Psykolog Forening gennemfører hvert år en undersøgelse af de privatansatte psykologers løn, hvor vi spørger til september måneds løn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Løn og ansættelsesvilkår Privat ansatte 2012' - laban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k re privatansatte psykolog
Kære privatansatte psykolog

Dansk Psykolog Forening gennemfører hvert år en undersøgelse af de privatansatte psykologers løn, hvor vi spørger til september måneds løn.

Denne korte præsentation indeholder kun hovedkonklusionerne, og er dermed blot en lille del af det samlede materiale. Den fulde rapport ligger på hjemmesiden under løn og ansættelsesvilkår/Privat ansat/Lønstatistik.

Lønstatistikken bliver brugt dagligt af psykologer og konsulenter i Dansk Psykolog Forening, når lønnen skal forhandles i forbindelse med ny ansættelse eller ved de årlige lønforhandlinger. Derfor vil vi også gerne takke dig, der har svaret på undersøgelsen og er kommet med forslag til forbedringer og justeringer til næste års undersøgelse.

Konsulenterne i Dansk Psykolog Forening står til din rådighed, hvis du ønsker at drøfte lønkrav, forslag til ansættelsesvilkår mm. Vi gennemgår også din kontrakt og kommer med forslag til, hvordan du kan forsøge at forhandle dig til bedre vilkår.

Har du spørgsmål til, hvordan din egen løn ligger i forhold til statistikken, er du velkommen til at ringe til vores konsulenter dagligt 10-15, fredag dog 10-13. du kan også sende en mail til [email protected]

Metode

Før undersøgelsen blev sat i gang, sendte vi en e-mail til de medlemmer, der stod registreret i vores system, for at sortere dem fra, der ikke længere var privatansatte. Vi ringede til dem, hvor mailen blev afvist på adressen for på den måde at have mailadresser på så mange som muligt.

Uni-C har tidligere gennemført undersøgelsen, der er et resultat af samarbejde i AC. I år har HUGE Consult overtaget opgaven for os og andre AC organisationer, så vi kan sammenligne resultater og tendenser.

Undersøgelsen er gennemført elektronisk ved at sende mails til medlemmerne. Den er ikke anonym, men fortrolig i den forstand, at det kun er HUGE Consult Aps der har mulighed for at identificere, hvilke ”e-mailadresser” der har besvaret lønskemaerne. Oplysningerne er kun blevet anvendt til at rykke de medlemmer, der efter svarfristen ikke har besvaret lønskemaet. Dansk Psykolog Forening ved således ikke, hvem der svaret hvad, og kan derfor heller ikke besvare de konkrete spørgsmål, der er stillet.

Alle tabellerne er opstillet, så det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Når der har været under fire besvarelser i en undergruppe, vil feltet være blank.

Med venlig hilsen

Eva Mathiasen, Formand

l nnen er i gennemsnit steget med 3 5
Lønnen er i gennemsnit steget med 3,5%

I 2012 steg lønnen i gennemsnit med 3,5% for de privat ansatte psykologer.

2011 var stigningen på 2,7%, og året før 0,3%. Det overordnede billede af de privatansatte psykologers løn viser således ingen tegn på krise.

Lønnen er steget for de fleste årgange, for enkelte, er lønnen steget rigtig meget. Og for et par årgange er der sket et fald i den gennemsnitlige løn.

De nøjagtige tal, antal, størrelsen på pension mm. fremgår af tabellen på næste side.

Enkelte årgange ligger højere eller lavere end de årgange der kommer lige før og efter. Når man skal lave et løneftersyn, er det derfor vigtigt at se på de nærmeste årgange også. Herudover bør lønniveauet også vurderes i forhold til faktorer som branche, ansvar, efteruddannelse, ansættelsesvilkår og andre individuelle forhold.

l n fordelt p arbejdsomr de
Løn fordelt på arbejdsområde

Der er stor lønforskel mellem de forskellige arbejdsområder. Organisations-, arbejds- og erhvervspsykologer tjener i gennemsnit omkring 10.000 kr. mere pr. måned, end psykologer der arbejder klinisk – men pensionsprocenten er også lavest her.

Af figuren til højre fremgår det, at de tre områder er omtrent lige stærkt repræsenteret i denne lønstatistik.

Organisation,

arbejds- og erhvervspsykologi

33%

Andet eller

blandet

indhold

36%

Klinisk psykologi

31%

brancher
Brancher

Det er ikke kun arbejdets hovedindhold der har indflydelse på lønnen. Branchen har også betydning, og lønstatistikken viser en klar tendens til, at erhvervs- eller produktionsvirksomheder ligger lønmæssigt langt over andre de brancher.

Talmaterialet viser ikke noget om

anciennitet fordelt på de forskellige

brancher, men det er nærliggende at

antage, at den meget lille gruppe af psykologer der er ansat i privat praksis, og som også har den laveste løn, for de flestes tilfælde vil være relativt nyuddannede i praksiskandidat-stillinger. Omvendt er det også sandsynligt, at den store gruppe af konsulenter, for de flestes vedkommende har nogle års erfaring.

l nforskel mellem m nd og kvinder
Lønforskel mellem mænd og kvinder

Med få undtagelser viser vores lønstatistik, at kvinder er lavere lønnet end mænd. I gennemsnit er der kr. 5.115,- i forskel på lønnen hver måned. Denne forskel kan ikke kun forklares med forskellige brancher, da kun 26,2% af respondenterne er mænd.

82% angiver, at der er knyttet en pensionsordning til deres job., mens kun 38% angiver at de har en supplerende privat pensionsordning.

Fra vores kontakt med de privatansatte psykologer, ved vi, at enkelte af disse aftaler ligger helt nede på 1% arbejdsgiver betalt pension, og andre, ligger på niveau med det offentlige (17,5%)eller over. Gennemsnitligt ligger pensionsprocenten lige under 10%, og der er langt op til de anbefalede 15-20%. Positivt er det dog, at tallene er steget over de sidste par år.

Det bekymrer også, at kvinder tjener mindre end mænd, og generelt også har en lavere pensionsprocent .

mere end en fjerdedel af de privatansatte har ledelsesansvar
Mere end en fjerdedel af de privatansatte har ledelsesansvar

I undersøgelsen spurgte vi ind for første gang detaljeret ind til ledelsesansvar, og 27,5% af respondenterne angiver at de har en eller flere former for ledelsesansvar, fordelt på følgende ansvarsområder:

78% har fagligt ansvar

73% har personale ansvar

41% har økonomisk ansvar

Ikke overraskende angiver de fleste ledere, at de har fagligt ansvar,. Det er velkendt fra vores rådgivning og daglige kontakt med de privat ansatte medlemmer. En stor del af lederne har tillige personale ansvar.

Sammenligner vi med offentligt ansatte, er andelen af ledere markant større i gruppen af privatansatte psykologer.

Som det fremgår af figuren, er over halvdelen ledere for mellem 5 og 24 og 22% af lederne har 25 medarbejdere.

ans ttelsesvilk r
Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår er på samme måde som lønnen en vigtig parameter, når man skal afgøre hvordan man skal sammensætte sit oplæg til forhandling. Har man ingen eller meget få personalegoder, er det Dansk Psykolog Forenings holdning, at det bør afspejle sig i lønnen.

Barsel

Kvinder

  • 43% har en barselsaftale med fuld løn i 24 uger eller mere
  • 19% har en dårligere aftale eller ingen aftale
  • 37% kender ikke aftalen eller har ikke svaret

Personalegoder

Tallet angiver hvor mange der angiver at de har et bestemt gode:

89% 5 Feriefridage eller mere

82% Efteruddannelse i arbejdstiden

79% Efteruddannelse helt eller delvist betalt

83% Ret til frihed med løn v. barns 1. sygedag

31% Ret til frihed med løn v. barns 2. sygedag

36% Frokostordning

42% Sundhedsordning eller forsikring

40% Fri telefon

25% Internetforbindelse

25% Hjemme PC

20% Fri parkering

15% Bruttolønsordning (internt, mobil, tog og buskort, sundhedsordning, tidsskrifter mm.)

9% Bonus mm

Barsel

Mænd

  • 42% har en barselsaftale med fuld løn i 2 uger eller mere
  • 55% har en dårligere aftale, ingen aftale eller ved det ikke.
68 af de privatansatte psykologer har overarbejde
68% af de privatansatte psykologer har overarbejde

Når vi sammenholder tallene med de tidligere år, er der en tendens til mere overarbejde end de foregående år. Det er både andelen af besvarelser der angiver at de arbejder over, men også antallet af timer er øget over de sidste par år.

De få der får deres overarbejde helt eller delvist udbetalt, har i gennemsnit fået kr. 22,522,-

Begrænsende klausuler

14,4% angiver, at de er omfattet af en klausul der indskrænker deres erhvervsmuligheder, det er stort set uændret i forhold til de seneste år.

Heraf angiver:

6o,6% at de har en konkurrenceklausul

54,5% at de har en Kundeklausul

12,2% at de har andre typer af begrænsninger

efteruddannelse
Efteruddannelse

Lidt over en tredjedel angiver at de får anden uddannelse end autorisationer og specialistuddannelse.

ad