1 / 21

Ersättning för ren förmögenhetsskada 3 : Orsaks- och adekvansaspekter

Kurs i kommersiell skadeståndsrätt, Stockholm Mårten Schultz 2009. Ersättning för ren förmögenhetsskada 3 : Orsaks- och adekvansaspekter.

kynton
Download Presentation

Ersättning för ren förmögenhetsskada 3 : Orsaks- och adekvansaspekter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kurs i kommersiell skadeståndsrätt, Stockholm Mårten Schultz 2009 Ersättning för ren förmögenhetsskada 3: Orsaks- och adekvansaspekter

 2. Kravet på adekvat kausalitet särskilt viktigt ur rättspolitisk synvinkel vid ren förmögenhetsskada eftersom det är inom denna bedömning som avgränsningarna görs Framför allt adekvanslärans utsätts för prövningar vid ren förmögenhetsskada Adekvanslärans komplement Adekvat kausalitet och ren förmögenhetsskada

 3. Samma orsaksbegrepp vid ren förmögenhetsskada som vid andra skadetyper Orsaksbegreppet ur teoretisk synvinkel agnostiskt i förhållande till vad bedömningen görs emellan Orsakskriteriets status och enhetlighet:

 4. Orsaksbegrepp och orsaksvärdering (adekvans) Orsaksbegrepp och bevisning Distinktioner och förutsättningar

 5. Fråga 1: Har A orsakat B:s skada? En faktisk (empirisk) fråga: Vad har – faktiskt – hänt? • Fråga 2: Är orsakssambandet (rättsligt) relevant (adekvat)? En rättslig fråga: Är det konstaterade orsakssambandet av sådant slag att det framstår som rimligt att lägga det till grund för skadeståndsansvar. Skiljelinjen kausalitet / adekvans

 6. Flera slags orsaksbedömningar: Orsaksbedömning som grund för ansvar och orsaksbedömning som grund för betalningsskyldighet. Orsaksbedömningar med andra syften: Compensatio lucri cum damno, underlåten skadebegränsning, medvållande, etc. Underlåtenhet Närmare om orsaksbedömningens skadeståndsrättskonceptuella inramning

 7. Orsakskravet

 8. Teoretiska analysen i termer av nödvändiga och tillräckliga villkor Betingelseläran: Svensk rätt och annan rätt Den skeptiska hållningen till orsaksläror i HD (och lagstiftning Orsakskravets innebörd

 9. Om den ansvarsgrundande faktorn (t.ex. den vårdslösa handlingen – säg kommunicerad felaktig information) är en beståndsdel, oavsett hur liten, i en förklaring om hur skadan inträffade så är den kausal En inkluderande orsaksbestämning Lägger tyngden på adekvansläran och bevisrätten Jmf. ren förmögenhetsskada vid masskommunikation, prospektansvar och liknande Orsakskravets innebörd definierad

 10. NJA 1996 s. 224 (Clinic, revisorsansvar): HovR:n fann det […vilket HD följde] klarlagt att det varit en förutsättning för Bankens långivning till Försäljningsbolaget att de till detta bolag överlåtna rättigheterna haft uppgivet värde. […] Detta innebär alltså att den vilseledande värderingen av tillgångarna i Clinics och det pris som fastställdes för överlåtelsen av vissa rättigheter från Clinics till Försäljningsbolaget måste anses ha påverkat Bankens kreditbeslut. Härav följer att det fanns ett orsakssamband mellan Bengt J:s handlande och kreditgivningen. Hur tolkar vi det ur ett kausalitetsperspektiv? Magert med praxis på förmögenhetsskadornas område

 11. Adekvanskravet

 12. Efter att orsaksbedömningen gjorts (eventuellt implicit) och övriga kriterier för ansvar konstaterats kan skadevållaren undgå ansvar om orsakssambandet var inadekvat • Adekvansläran en stark ställning i svensk rätt – det dominerande verktyget för kausalitetsvärdering • Grundtanke: Slumpmässiga effekter skall inte grunda skadeståndsskyldighet Kausalitetsvärderingen

 13. Några typiska adekvansuttryck: om skadan var ”påräknelig”, ”närliggande”, ”sannolik”, ”förutsebar”, ”direkt”, eller ”i farans riktning” var den adekvat. Adekvanskravet i princip absolut = om skadan inte var en adekvat följd föreligger inte ansvar oavsett hur vårdslös skadevållaren var (i teorin) Adekvansläran

 14. Adekvansläran känd för att vara vag, sin starka ställning till trots • Adekvansresonemang som ”fasadlegitimation”?: Typiska” adekvansfall talar snarare emot de traditionella adekvansformuleringarna: • ”Man får ta den skadelidande som man finner henne” • Ovanligt värdefull egendom • Mellankommande handlingar av tredje man • MEN: Naturkatastrofer Adekvansläran

 15. Casus mixtus cum culpa Perpetutatio obligationis (kontraktuella ansvarssituationer) Närliggande fall Avsteg från adekvanskravet

 16. Gäller särskilda adekvanskrav vid ren förmögenhetsskada? NJA 1998 s. 893: Länsbostadsnämnden försinkade ansökan Hovrätten: Det framstår närmast som slumpmässigt om tidpunkten skulle leda till högre eller lägre ränta Hellner kritisk mot hovrättens formulering Adekvans och ren förmögenhetsskada

 17. HD: Kravet på adekvat kausalitet innebär att skadan för en person med kännedom om alla föreliggande omständigheter skall framstå som en beräknelig och i viss mån typisk följd • Biföll • Klassiska adekvansfrågor som aktualiseras: Uppsåtliga handlingar med osannolika resultat som inträffar; objektiv/subjektiv; sannolikhet och ”beräknelig och i viss mån typisk” – håller HD:s formulering för fallet i sig? HD i 1998 års fall

 18. Den befogade tillitens princip Normskyddsresonemang Andra modeller? Begränsningsmodeller utöver adekvansläran

 19. Vilka områden? Under specialreglering? Innebörd? Hur förhåller den sig till övriga skadeståndsrättsliga begrepp – adekvans, kausalitet, etc? Tillitsprincipen

 20. Allmänt om läran om det skyddade intresset och normskyddsläran Status Särskilt om krav mot det allmänna Särskilt om krav från det allmänna Skadestånd pga brott: Falskt larm, exemplet bortrövade barn, etc. Normskyddsresonemang

 21. Lagstadgade begränsningar? Caps? Subsidiaritet Ansvars- eller kostnadsallokeringar Andra begränsningsmodeller?

More Related