Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L-ISTORJA TA' ~ENSU PowerPoint Presentation
Download Presentation
L-ISTORJA TA' ~ENSU

L-ISTORJA TA' ~ENSU

200 Views Download Presentation
Download Presentation

L-ISTORJA TA' ~ENSU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. L-ISTORJA TA' ~ENSU

 2. Daqq l-arlo[[. ~ensu qam ji[ri ma]sud. Fil-kamra kien hemm `appa dlam.

 3. Libes malajr u ]are[ jipprepara. ~ensu kien bidwi prim. Kien irabbi u jkabbar minn kollox.

 4. L-ewwel beda biex jag]lef l-annimali.

 5. Kellu mandra ]nie\er. Kien irabbihom biex imbag]ad je]odhom il-bi``erija g]all-qatla.

 6. Imbag]ad qabad il-mer]la mog]o\ li kellu u ]are[ bihom. Ix-xemx kienet telg]et sewwa.

 7. Wasal fl-g]alqa. Il-mog]o\ bdew jirg]u u hu po[[a fuq bor[ [ebel ]alli jkun jista’ jarahom.

 8. Beda j]oss xi ]a[a tielg]a ma’ saqajh. Kien serbut nemel. Tg]idx x’kedda ]a biex ne]]iehom.

 9. Mexa ftit biex forsi jsib post a]jar. Imma bejta [rieden [eg]litu jfittex post ie]or.

 10. Mexa ftit ie]or. Idde`ieda li jpo[[i fuq `int. Imma po[[a ]dejn fer] na]al, dar g]alih u beda joqorsu u jnigg\u u tg]idx kemm wa]wa].

 11. Is-s]ab beda tiela’ u kienet [ejja xi ]alba xita u g]alhekk qabad il-mog]o\ u telaq lura lejn ir-razzett.

 12. Kif wasal mar fl-g]alqa. Qata’ ]odon ward u bukkett fjuri u po[[iehom quddiem l-inkwatru tal-Madonna u talab li ma jkollux xi [urnata o]ra b]al din.

 13. Ejja ]a nag]mlu dan flimkien!!

 14. karti Mort xtrajt ri\ma _____ biex nag]mel pro[ett.

 15. Il-me[ixin bidel mazz _____ f’umbrella kkulurita . karti

 16. {anni ]are[ b’tank _____ fuq spalltu. \ibel

 17. Dalg]odu, ommi naxret sorra _______ fuq il-bejt. ]wejje[

 18. Waqt li kien qieg]ed mimdud ta]t ]ajt ma’ saqajh beda tiela’ serbut ______ . nemel

 19. Ommi xtrat pezza _____ biex t]it il-purtieri tal-kamra t’o]ti. drapp

 20. Fil-g]oli fuq il-Buskett rajna qatg]a ________ g]addejja. g]asafar

 21. Il-fellus l-ikrah u l-familja tieg]u kienu jg]ixu f’g]adira ____ . ilma

 22. Il-klikka ____ ftehmu li l-g]ada jiltaqg]u u jilag]bu log]ba futbol. ]bieb

 23. {anni ]aseb li jekk ji[i l-ewwel kien se jie]u g]oqda ____ [mielha. flus

 24. TMIEM