Download
mercator europees kenniscentrum voor meertaligheid en taalleren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren

Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren Cor van der Meer Leeuwarden / Ljouwert, Fryske Akademy 6 Februari 2009

 2. Het Mercator Kenniscentrum • Achtergrond • Activiteiten • Financieën • Conclusies

 3. Mercator profiel • Meertaligheid en Taalleren • Expertise- en documentatiecentrum • Wetenschappelijk onderzoek • Platformfunctie • Congressen en seminars • Network of Schools

 4. Betekenis Mercator Kenniscentrum • Ambities provincie: meertalig onderwijs • Ambities gemeente: Leeuwarden Kennisstad, meertalige hoofdstad • Voor bedrijven: bewust van waarde meertaligheid • Cultuur en toerisme: aantrekkingskracht en beleving van meertaligheid

 5. Positionering in stad en regio • Hogescholen (Kenniscampus) • Open Universiteit • Cedin & Taalsintrum Frysk • Tresoar, Afûk, HCL • Leeuwarden culturele hoofdstad tweetalige provincie

 6. Positionering in Europa • Europese Unie • Communication on Multilingualism • Raad van Europa • Europees Handvest RML • Kaderverdrag Nationale Minderheden • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE / OSCE)

 7. Andere Europese partners • Network for the Promotion of Linguistic Diversity in Cardiff • European Network of Multilingualism in Barcelona • European Centre for Modern Languages in Graz • Regionale overheden

 8. Samenwerking met Baskenland

 9. Onderzoeksrapporten Nieuwsbrieven Regionale Dossiers >40 verschillende dossiers Update iedere 5 jaar Online beschikbaar Publicaties

 10. Network of Schools

 11. Trijetalich ûnderwiis

 12. Bezoek ook van buiten Europa

 13. Congressen • HJIR noch in foto fan it kongres op de treppen fan de FA

 14. Congressen in 2009 • April, congres “Multilingualism, Regional and Minority Languages: Paradigms for the languages of the wider world” in London i.s.m. CETL, UCL en SOAS • Juni, “Pedagogy and Didactics in the multilingual classroom”, seminar i.s.m. Baskisch Ministerie van Onderwijs • September, Mercator Network congres • October, “Partnership for Diversity congres

 15. Onderzoeksagenda • Meerwaarde van Meertaligheid • Evaluatie meertalig onderwijs • Doorgaande leerlijn • Ontwikkeling van ‘minimum standards’ • Toepassing CEFR (Common European Framework of Reference) • Toepassing van nieuwe technieken in het onderwijs

 16. Financiering Kenniscentrum • 1987-2006: 80% Europese Unie / 20% Fryske Akademy • 2007 - 2011: • Basisfinanciering: Provincie Fryslân + Gemeente Leeuwarden (400.000) • Projectfinanciering: Samenwerking & Projecten (ruim 200.000) • 2012 - …..: Structurele (lumpsum) financiering via BFTK, Samenwerking & Projecten

 17. Conclusies • Ideale uitgangssituatie • Kennisimpuls • speerpunt FA • onderzoek • Samenwerking • Leeuwarden Europese Kennisstad

 18. Bedankt / Tankewol Cor van der Meer cvdmeer@fa.knaw.nl Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning www.mercator-research.eu Fryske Akademy www.fryske-akademy.nl