Download
analiza op acalno ci przedsi wzi cia determinantem realizacji projektu w formule ppp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP

Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Mariusz BryłaDyrektor Działu Doradztwa Collect Consulting S.A. Płock 2012

 2. Prezentowane zagadnienia Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP • Przyczyny realizacji inwestycji w formule PPP • Oczekiwania Podmiotu Publicznego • Oczekiwania Partnera Prywatnego • Przykład analizy PPP • Wyniki analizy PPP • Wnioski; • Pytania i odpowiedzi.

 3. Przyczyny realizacji inwestycji w formule PPP Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP • Determinacje podmiotu Publicznego do realizacji przedsięwzięć PPP • Brak środków własnych Podmiotu Publicznego • Brak możliwości zwiększenia zobowiązań dłużnych przez Podmiot Publiczny • Coraz mniejsze możliwości uzyskania dotacji • Wniosek: • Podstawą realizacji przedsięwzięć PPP nie jest rachunek ekonomiczny tylko brak środków pieniężnych.

 4. Oczekiwania Podmiotu Publicznego Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP • Oczekiwania Podmiotu Publicznego: • Realizacja inwestycji o charakterze publicznym • Zarządzanie wytworzonym majątkiem • Przejęcie większości ryzyk, a przede wszystkim ryzyka popytu • Przejęcie inwestycji po zakończeniu trwania umowy • Wkład Podmiotu Publicznego: • Grunt • Dopłata do budowy (sporadycznie) • Dopłata w trakcie eksploatacji (praktycznie nie występuje)

 5. Oczekiwania Partnera Prywantego Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP • Cel Partnera Prywatnego • ZYSK ( zwrot zainwestowanego kapitału – nakładów inwestycyjnych) • ZYSK ( spłata zaciągniętych zobowiązań) • ZYSK ( pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych) • ZYSK • Wkład Partnera Prywatnego: • Środki pieniężne • Doświadczenie • Know-how

 6. Przykład analizy PPP Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Parking wielopoziomowy Założenia: Liczba miejsc parkingowych 400 miejsc Przestrzeń komercyjna 3,7 tys. m2 Koszt budowy 40 mln zł Średnia frekwencja 70 % Przewidywany okres eksploatacji 30 lat Opłata parkingowa 3,00 zł/h Opłata za przestrzeń komercyjna 60 zł/m2 Finansowanie przedsięwzięcia 70 % kredyt

 7. Przykład analizy PPP Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Kalkulacja Podmiotu Publicznego

 8. Przykład analizy PPP Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Kalkulacja Partnera Prywatnego

 9. Wyniki analizy PPP Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Porównanie wariantów

 10. Podsumowanie Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP Dlaczego ??? • Sposób ewidencji kosztów • Zarządca JST (MZDiM) nie ewidencjonuje kosztów amortyzacji oraz obsługi długu • 2. Mniejszy przychód ze sprzedaży Partnera Prywatnego przy tej samej cenie • Zarządca JST (MZDiM)  netto = brutto (opłata parkingowa nie jest opodatkowana VAT) -> Przychód 3,00 zł/h parkowania • Partner Prywatny  w cenie 3,00 zł brutto jest podatek VAT w wysokości 0,56 zł -> Przychód 2,44 z/h parkowania • 3. Większa ilość kosztów po stronie Partnera Prywatnego • Partner Prywatny płaci podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości początkowej środka trwałego (34 tys. zł/m-c)

 11. Wnioski Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP • 1. Konieczność zrekompensowania Partnerowi Prywatnemu niższych przychodów i wyższych kosztów działalności poprzez: • Podwyższenie ceny za parkowanie do 6,89 brutto zł/h (8,48 brutto zł/h) (brak akceptacji społecznej dla takiej ceny) • Konieczność partycypacji JST w kosztach budowy lub dopłat do godziny parkowania

 12. Pytania i odpowiedzi Dziękuję Państwu za udział w prezentacji Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa www.collect.pl m.bryla@collect.pl Telefon: 509 908 660