SAJAK - PowerPoint PPT Presentation

kyle
sajak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAJAK PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
SAJAK
497 Views
Download Presentation

SAJAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BudayaTimur KeusanganBudaya SAJAK KEUSANGAN BUDAYA

  2. Rangkap 1 Ketikadulu kelihatansang darabersimpuhayu bersalutsongkettenunanMelayu mengayamsegar (MaksudRangkap 1: Padazamandahulu, anak-anakgadisdudukdengansopansambilmengenakanpakaianmasyarakatMelayu, iaitusongkettenunan yang begituhalusdansedapmatamemandang)

  3. Rangkap 2 Kelihatan sang terunamenebangara berbajuMelayuwarisanbangsa meniupserulingbambu merdudansayu (MaksudRangkap 2: Lelakimuda pula banggadenganmenyarungbajuMelayusebagaipakaianturun-temurun, melakukanpekerjaantangandanmengalukaniramaindahdansyahdudenganmenggunakanseruling (alattiupan) yang diperbuatdaripadabuluh)

  4. Rangkap 3 Ketikaini tiadalagi sang daraayu tiadajugaterunagagah kiniyang adacuma tubuh-tubuhlesu tubuh-tubuhkaku (MaksudRangkap 3:Kini, keadaantelahberubah. Citra anakgadisdananaklelakipersiszamandahulusudahtiadalagi. Anak-anakMelayusudahhilangjatidiri, iaitudenganpenampilandiri yang jauhdaripadawarisanbudayaMelayudahulu)

  5. Rangkap 4 Kedengaran iramagamatmenodaikedamaian serulingbambudiamkeusangan songketdan batik muramdisisihkan (MaksudRangkap 4: Aliranmuzik yang bisingdanhingar-bingarsepertirockdanundergroundtelahmenggantikaniramaMelayutradisional. Alat-alatmuzik lama telahdilupakansamasekali, manakalapersalinanpakaiankebanggaanorangMelayudahulutelahdipinggirkan)

  6. Rangkap 5 Ayahandabondadipondok memalunobatdisisi melihatsayu sang SitaDewi yang usangtidakbermayalagi. (MaksudRangkap 5: Budaya lama hanyadiminatiolehgenerasi lama (tua) yang tiadadayatarikanlagi. Persembahankesenian lama jugahanyadimainkanolehbudayawandansenimanlanjutusia. Merekahanyamampuberduka (sepertidalangwayangkulit) yang mendapatibonekawatakSitaDewitidakmendapatsambutanlagi)

  7. Tema AdabdanbudayabangsaMelayu yang perludipertahankan.Golonganmudaperlumenjagawarisandanbudayabangsa.