e drejta administrative n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E Drejta Administrative PowerPoint Presentation
Download Presentation
E Drejta Administrative

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

E Drejta Administrative - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

E Drejta Administrative. Ushtrime Shërbimet Publike dhe parimet e punës së Administratës. Shërbimet Publike. Leon Digi - Public Services – secila veprimtari që sigurohet, rregullohet dhe kontrrollohet nga ata që sundojnë (qeverisin).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

E Drejta Administrative


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. E Drejta Administrative Ushtrime Shërbimet Publike dhe parimet e punës së Administratës

  2. ShërbimetPublike Leon Digi - Public Services – secila veprimtari që sigurohet, rregullohet dhe kontrrollohet nga ata që sundojnë (qeverisin). Moris Orju – sigurimi i interesit të përgjithshëm për mes pushtetit publik. Andre Lobader – aktivitet i trupave kolektive (shteti, departamenti, komuna) për interes të përgjithëshëm.

  3. Llojet e sherbimevePublike • 1. ObjektiisherbimitPublik • 2. Menyra se sirealizohetinteresipublik. • 1.1. SherbimetPubliketëAdministratës • 1.2. SherbimetPubliketëIndustrisedhetrektisë. • 1.3. SherbimetPublikesociale (dallimindajsh.ptëadministratës) • 2.1. ShërbimetPublikepërplotesimin e nevojavetëindividëve. • 2.2.Shërbimet Publikepërnevojaindirektetëindividëve (shembull). • 2.3. Shërbimetpublikepërinterestëtërshoqërisë (shembull).

  4. Primet e sëDrejtës Administrative • Ligjshmërisë; • MbrojtjëssëinteresitPublikdhetëdrejtavetëpërsonaveprivat; • Barazisëdheproporcionalitetit; • Drejtësisëdhepaanësisë – konfliktiiinteresave; • Përgjegjshmërisëdhezhdemtimittëdëmittëshkaktuar; • Marrjëssëvendimeve; • Efiqiencësdhedeburokratizimit; • Administratëssëhapur (Transparencës); • Mbrojtjëssësekretitshtetëror; • Kontrrollit; • Mospagimittëshërbimit; • Sigurisëjuridike; • Decentralizimit

  5. Parimet e punës së organeve të administratës 1. Ligjshmërisë – inkompetenca, cenimi i të drejtave në procedurë, vertetimi i gabueshëm i gjendjës, paligjshmeria e akteve etj; 2. Mëvetësisë (punët e autorizuara) - Kompetenca; 3. Efikasitetit – detyrat e parashtruara dhe rezultatet e pritura; 4. Punës së hapur