Download
galaten worldwide bible instituut les 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Galaten – Worldwide Bible Instituut Les 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Galaten – Worldwide Bible Instituut Les 2

Galaten – Worldwide Bible Instituut Les 2

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Galaten – Worldwide Bible Instituut Les 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Galaten – Worldwide Bible Instituut Les 2 Samengesteld door R. Patton

 2. Wantoe basis sani • Ala soemamoesoe de njoengebore foe tronpikin foe Gado • Danjoengeboortealatemben de nangabribina san Gadosoriwi

 3. OT believers • Dem bengeborenjoenbaka, ma dem no ben de Hem manpikin, alwasidemben de pikin foe Gado. • Manpikinben de wan erfgenaam • Wan soematatamoesoetjari hem go nada forum en erkenlekimanpikin. Dan dem no de pikinnnegremoro, ma manpikin

 4. Na inida NT • Te witekiJezusKristusnainiwihatidorobribi, dan A adopteerwileki Hem manpikin en witronerfgenaam. • Rom. 8:14. Bikasi ala demsoemadisidaJeje foe Gado de tiridem de pikin foe Gado.

 5. Romans 8… • 15. Bikasi oen no ben kisi da jeje foe katibo agen foe meki oen frede; ma oen ben kisi da Jeje foe tron Hem pikin; en nanga dati wi bari taki: Abba, Tata! 16. DaJejesrefi de wan getuiginangawijejedatiwi de dempikin foe Gado.

 6. Romans 8 • 17. En efoe wi de pikin, dan wi de erfgenaam; erfgenaam foe Gado, en mede-erfgenaam nanga Kristus; efoe wi sa pina nanga Hem, dan wi sa kisi glori makandra toe. • Wisapinananga Hem, ma wisakisiglorinanga Hem toe

 7. Goedoe, ma lekidinari • 4:1. Now mi taki: Daerfgenaam, so langadati a de wan pikinnengre, no libina wan difrentifasileki wan dinari, alwasi a de masra foe alasani. 2. Ma a de naondrodemsoemadisikweki hem telekida tem dorodisi hem tatabensetikaba.

 8. Goedoe, ma ondrodinarisrefi • Wan jongoepikinkankomopo foe wan goedoemanfamiri, ma a no kangebruiki ala demgoedoe foe hemsrefi. A de naondro discipline & opleidingteleki a kombigi. • So srefidemDjoeben de naondroda wet – foe soridemdajuistipasialwasi a no kanginjoenlibi

 9. Wiben de pikinnengre, ma now tem de foe kombigi • 3. So srefiwi, diwiben de pikinnengre, ben de naondrokatibo foe demfonda-mentisani foe grontapoe; 4. Ma didajuisti tem bendoro, Gadobenseni Hem Manpikinkom, disi wan oemabenmeki Hem, en a benmeki Hem naondroda wet, 5. Foe baiwifridisiben de naondroda wet, so dati A satekiwileki Hem manpikin.

 10. Da wet & davrijheid • Da wet bentiridemDjoe en soridem wan juistipasi, ma a ben de wan sortoeslavernij toe efoedem no loekoenadajeje-fasi foe hem • Ma now dajuisti tem bendoro (denki foe Daniel 9:24-27) foe damessias foe kom, gebore foe wan oema, en disiben de naondroda wet

 11. GadodaManpikin de daManpikin foe teego • A no de datiJezusbentrondaPikin foe Gadona Hem geboorte. Gadobenseni Hem Manpikin… dus A ben de daManpikinkabafosi A bendorogrontapoe • Jn. 3:16 BikasiGadobenlobi ala soema so tee dati A bengi Hem wan enkrigeborePikinabra, foe ibrisoemadisi de bribina Hem no moesoe go lasi, ma a saabidalibi foe teego.

 12. Jezus – daManpikin foe teego • I Jn. 4:9. Na inidisi, a komnakrinfaGadolobiwi, bikasiGadobenseni Hem wan enkriManpikinkomnagrontapoe so datidoro Hem wibensalibi. 10. Disi de lobi: no datiwibenlobiGado, ma dati A benlobiwi, en A benseni Hem Manpikinleki wan verzoen-ofrandi foe wisondoeede.

 13. Jezuskomnadajuisti tem • 4. Ma didajuisti tem bendoro, Gadobenseni Hem Manpikinkom, disi wan oemabenmeki Hem, en a benmeki Hem naondroda wet, 5. Foe baiwifridisiben de naondroda wet, so dati A satekiwileki Hem manpikin. • A benmoesoegeborenaondroda wet so dati A kanhorida wet

 14. Ibribribisoemaabida Santa Jejegetuigigi hem… • 4:6. En bikasioen de manpikin, GadobensenidaJeje foe Hem Manpikinkomnainioenhati, disibaritaki: Abba, Tata. • Rom 8:9. Ma oen no de nainida skin-fasi, ma nainidaJeje-fasi, efoedaJeje foe Gado de libinaoenini. Now efoeiniwansoema no abidaJeje foe Kristus, a no de foe Hem.

 15. Dus… • 4:7. Foe dat'edejoe no de wan dinarimoro, ma wan manpikin, en efoe wan manpikin, dan wan erfgenaam foe GadodoroKristus. • Dus ala wibribiwan foe da tem foe gnade de manpikin, en ook toe erfgenaam. Lobiwan, danmekiwilibi en wakalekimanpikin, en no wakalekipikinnengremoro…

 16. Daprobleemnangada wet • A kanvonisinomo, en kiri. • A no man meki wan soemakomregtvaardikiefoegilibiefoemeki wan soemakomsanta • Wikomregtvaardikisosodorobribi • Wikomsantasosodorobribi

 17. No go bakanakatibo • 4:8. Ma di oen no ben sabi Gado, oen ben dini dem sani disi no de dem troe gado. 9. Ma now, dioensabiGadokaba, efoe, foe takiboen, Gadosabioen, faoenkandraibaka go nademswakinangapotifondamentisani, en oenwanikombakanainikatiboagen?

 18. No go bakanainikatibo • Dem bendinidempopkifosi, en dembenwakanangaomeni foe dem wet foe dembonoeman • Dan demkomsabiGado, en morofara, Gadosabidem. • Ma lekidemben doe heiden ceremonies fosi, now dem doe Djoeceremonie now disibenkomtroenainiKristuskaba

 19. Dem ben go bakanainidemDjoeceremonie… • 4:10. Oenhoridemdeinangamoennangadem tem nangajari. 11. Mi frede foe oen, dati mi benwrokonaoentapoe foe soso. • Ala falsireligietaki: doe disi • Troereligietaki: Jezusben doe disigi mi kaba. En ala demfesasorinafesidawroko foe Kristus – ma A dorokaba

 20. Efoejoe go naondroda wet • Dan joemoesoehoridaheri wet – en no tekiwantoepisinomo • Ma Jezusbenmeki ala demowroetemceremoniekomtroe, en wi de fri foe da wet now. • Anders efoewihoridasabbat foe wiki, danwimoesoehoridasabbat foe jari- datiwanitaki, datiwi no pranidi foe sebijari

 21. Tan nainidafrijoeabi • 4:12. Mi brada, mi begioen, oenmoe de so lekifa mi de; bikasi mi de lekifaoen de; oen no ben doe mi ogrikwet'kweti. • Paulusbenkomfri foe da wet, en komnainignade. Now demGalatenwani go bakapePaulusben de fosi a benkomfri

 22. Dasiki foe Paulus • 4:13. Oensabidatifosi mi benpreikidaboennjoensoegioennangamankeri foe mi skin. 14. En oen no benveragtidatesidisiben de naini mi skin, en oen no benteki mi trowe, ma oenbenteki mi leki wan engel foe Gado, lekiKristusJezussrefi.

 23. FosidembenlobiPaulus • 4:15. Dan pe da blesi de, disi oen ben taki abra hem? Bikasi mi taki abra oen, dati efoe a ben man, oen ben sa poeroe oen egi ai komopo, en oen ben sa gi dem na mi. 16. Foe dat'ede mi tronoenfeanti, bikasi mi taigioendawaarheid? • KandePaulussikinaini hem ai…

 24. Dem Djoesoekoedemegiwinst… • 4:17. Dem abifaja-hati foe oen, ma no na wan boenfasi; ja, demwanipotioenaparti, so datioenbensaabifaja-hatigidem. 18. A de wan boensani foe abifaja-hatinaini wan boensani, en no te mi de naoenmindrinomo.

 25. Paulusbrokohedeabradem • 19. Mi pikinnengre, oendisi mi wroko foe geboreoenagentelekiKristusbensasoriHemsrefinaoenini, 20. Mi wani de naoenmindri now, en foe kenkifa mi de taki; bikasi mi brokohedeabraoen. • Paulusbenwanitakinangadempersoonlijk foe soridemdawaarheid

 26. Dafout foe demDjoe • Dem benproberi foe soridemGalatensoemadatijoemoesoe propitiate Gadonangajoeegiboenwroko • Paulusbentakiabrada wet na toe fasi: • Wan ben de demregel • Datrawanben de abrademfosi 5 boekoe foe Mozes…

 27. Wan allegorie foe soridawaarheid from Abraham libi • 21. Taigi mi now, oendisiwani de naondroda wet, oen no de jereda wet? 22. Bikasi a de skrifi taki Abraham ben abi toe manpikin; wan slafoe-oema ben meki wan, en wan fri-oema ben meki da trawan. • Slafoe = Hagar, di meki Ishmael • Fri-oema = Sara, di meki Isaak

 28. Skin fasi vs. pramisi • 23. Ma da soema disi da slafoe-oema ben meki ben gebore na skin-fasi; ma da soema disi da fri-oema ben meki ben gebore nanga da pramisi. • Hagar ben meki Ishmael na normaal fasi nanga Abraham (doro libisoema tranga) • Ma di a no man moro, Sara ben meki Isaak doro da pramisi foe Gado (doro gnade)

 29. Disi de wan allegorie • 4:24. Dem sanidisitakina wan gersi-fasi toe; bikasidem de toe akkorderi; da wan komopo foe dabergi Sinai, disitjarikatibokom, disi de Hagar. 25. Bikasida Hagar disi de dabergi Sinai nainiArabië, disiwanitaki foe da Jerusalem disi de foe tide, en disi de nainikatibonanga hem pikin.

 30. Daallegorie • 26. Ma da Jerusalem disi de foe loktoe de fri, disi de da mama foe wialamala. 27. Bikasi a de skrifitaki: Prisiri, joeberedisi no benmeki; bari en krei, joedisi no wroko; bikasidaoemadisi de nangahemsrefiwawanabimorofoeroepikinlekidaoemadisiabi wan masra.

 31. Daallegorie • 4:28. Now, brada, so srefilekiIsaak, wi de dempikin foe dapramisi. • Wi no komopo foe Hagar, disi = da wet • Wikomopo foe Sara, en wi de pikin foe dapramisi foe Gadodorognade, en no dorowroko foe da wet

 32. Daallegorie • 29. Ma so leki da soema disi ben gebore na skin-fasi ben pina da soema disi ben gebore nanga da Jeje, na so a de te tide. 30. Tokoe san daskrifi de taki? Potidaslafoe-oemananga hem manpikinnadoro; bikasidamanpikin foe daslafoe-oema no sa de erfgenaamnangadamanpikin foe dafri-oema.

 33. Dakaba foe daallegorie • 31. We dan, mi brada, wi no de pikin foe da slafoe-oema, ma foe da fri-oema. • Dus wi kan verwakti bigi blesi, ma wi kan verwakti ook toe dati leki Ishmael pina Isaak, dem ongelovige sa pina wisrefi

 34. Samenvatting • Da wet = da skin-fasi. No wan soemakanhorida wet – da skin-fasi no man • Dabribiwan = dapikin foe dapramisidisibengebore foe Gadokrakti • Dan foe san’edesoemalobida wet? Bikasida wet klopnangadanatuurlijkprakseri

 35. Samenvatting • Jerusalem foe loktoe – bikasiKristus de naloktoe, en A panjagnadekom • Ma jammer genoeg, demDjoe de pikin foe Hagar ete. DusGado no man blesidem. Na dakaba foe da tem foe bigitrobi, dan pas demsatekidamessias, KownoeJezus

 36. Samenvatting • Soema no lobignade? Da man disiproberi foe verloesoehemsrefidoro hem boenwroko. Tide wisidatinangakerkilidmaatschap, dopoe, gimoni, belijdenis, enz. • Ma dawoortoetaki: Jagidaslafoe-oemananga hem manpikin. Daerfenis de foe dapikin foe dafrioema.

 37. Tan fastenainiKristusfri • 5:1. Foe dat'ede, tan fastenainidafridisiKristusbenmekiwikomfri, en no tai oensrefibakanangademboeje foe katibo. 2. Loekoe, mi, Paulustaigioentaki: Efoeoenbesnijdeoensrefi, Kristus no man mekioenwininoti. • Hori daweti – joe no de frimoro…

 38. Tan fastenainifri • 5:3. Bikasi mi getuigiagengiibrimansoemadisi de besnijdetaki a abi wan plikti foe horidaheri wet. 4. Dan Kristus no man jepioen, oendisikomregtvaardikinangada wet; oenbenfadonkomopo foe gnade. • Joe no man tekida wet pis’pisi. Dan joeplikti de foe horidaheri wet

 39. Tan fastenainifri • Efoejoe go bakanainida wet, danjoepotiKristusna wan sei. Da wet ben de foe tjariwikomnaKristus, ma diKristusdorokaba, danwi no moesoelon go nabakada wet moro… • Joe no man moksi wet & gnade – joepotiKristusna wan sei

 40. Fadonkomopo foe gnade • Disi no wanitakidatidasoemalasibaka en sa go nahel • Dasoemadrai foe dastandaard foe verloesoedorognadewawan en go naproberi foe kibriwiverloesoedorowiegiboenwroko. Wi doe disiefoewipotiiniwansani so dati a de gnade + ? • Kristen gijesibikasi foe lobi foe Kristus

 41. Dajuistifasi foe waka • 5:5. Bikasi doro da Jeje wi wakti foe da gerechtigheid foe bribi. 6. BikasinainiKristus, foe de besnijde no abikrakti, efoe foe no de besnijde, ma dabribidisiwrokonangalobi. • Wi doe boenwrokodorolobi, en no foe verdini foe go nahemel

 42. Da basis fout foe leri… • 7. Oenbenlonna wan boenfasi; soemabentapoeoen so datioen no bensagijesinadawaarheid? 8. Da prakseri disi no ben komopo foe Hem disi ben kari oen kaba. 9. Pikinsozuurdegimekidaheribredekomswa. • Dem bendenkidatidemkomregtvaar-dikidorognade ma santadoroda wet

 43. Winatuurnangada wet • Wiowroenatuur no man gijesinada wet • Winjoennatuur no abida wet fanowdoe • Paulussoridemdatidaprakseridisi no benkomopo foe Gado, ma pikinsozuurdegi (falsileri) kanpanja • Zuurdegikan de takroelibiefoefalsileri

 44. Paulusvertrouwdem • 10. Mi vertrouwoendoroMasradatioen no sakenkioenprakseri; ma dasoemadisitrobioenmoesoetjari hem egivonisi, alwasisortoesoema a de. • Paulusbribidatite foe kaba, demsahoridatroebribiete, ma Gadosakroetoedemfalsileriman

 45. Somskoividakruisi foe skoivigivervolgoe • 11. En mi brada, efoe mi benpreiki foe dabesnijdeete, dan foe san'ededemvervolgoe mi? Dan dakruisi no mekidemnakifoetoefadonmoro. 12. Mi winsidatidemsakotidemsoemadisitrobioenpoeroe. • Dapreiki foe dakruisi de wan sjem ma a de dawaarheid foe Gado

 46. Fri foe diniGado • 5:13. Bikasi, mi brada, Gadobenkarioenkomnafri; ma oen no moesoetekidafridisileki wan okasi foe wrokonanga skin-fasi, ma foe dinimakandranangalobi. • Wi de fri no foe doe wiegiwani, ma foe doe dawani foe Gadonainidakraktidisi

 47. Da wet srefileriwi… • 14. Bikasidaheri wet de komtroenaini wan woortoe, nainidisitaki: Joe moesoelobijoenaaste so lekijoelobijoesrefi. • Lobiwan, wi no man horida wet disisondro foe dakrakti en lobidisikomopo foe Gadosrefi. Disi de fawikomsanta!

 48. Loekoeboenfajoetaki • 15. Ma efoeoenbeti en njantrawan, loekoeboendati wan trawan no swarioen! • Wimoesoeloekoeboendatiwigebruikiwitongo foe bouwtrawankommoroboennapresinapresi foe kotisoemanangawiwoortoe. AksiGado foe jepiwitongo

 49. WakanainidaJeje • 16. Disi mi takidan, taki: WakanainidaJeje, en oen no sa doe san da skin de lostoe. 17. Bikasida skin de lostoeagensidaJeje, en daJejeagensida skin; alatemdem toe fetiagensidemsrefi, so datioen no kan doe demsanidisioenbensawani doe. 18. Ma efoe da Jeje tiri oen, dan oen no de na ondro da wet.

 50. Wiabi toe natuur • Wiowroenatuurporikaba, en noitikankenki. Ma a de nainiwilibiete, en a kantjariwi go doe sondoe • Wiabi wan njoennatuurdisi de santakaba. San moesoekomsanta? Da man srefi – dus a moesoeleri foe wakalekidanjoennatuurwani