Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2014 – 2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kristen-dotson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2014 2016

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2014 – 2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ


2014 2016

Сіздердің назарларыңызға 2014 - 2016 жылдарға арналған Павлодар қаласының азаматтық бюджеті ұсынылып отыр, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері туралы ақпарат және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.

Бұл құжат мынадай бөлімдерді:

- қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін;

- қала бюджетінің түсімдері және шығыстарын;

- қала бюджетінің атқарылуы туралы есебін қамтиды.

2014-2016 жылдарға арналған қала бюджетінің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Павлодар қаласының 2014-2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының Болжамына сәйкес қалыптастырылған және қалалық мәслихаттың 2013 жылғы 26 желтоқсанда № 223/29 сессиясында ( 2014 жылғы 24 қаңтардағы № 231/31 енгізілген өзгерістермен) бекітілген.

Құрметті сайтқа келушілер !


2014 2016

Бюджетт жылдарға арналған Павлодар қаласының азаматтық бюджеті ұсынылып отыр, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері туралы ақпарат және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.ікпроцесстіңсхемасы

Жоспарлау

Атқару

Уәкілетті орган

Экономика жәнебюджеттікжоспарлаубөлімі

Қаржыбөлімі

Әлеуметтік – экономикалық даму болжамыжәне бюджет параметрлерінәзірлеу

Қаржыландыружоспарыныңжиынтығынжасау

Бюджеттікбағдарламаларәкімшілерініңбюджеттікөтініміндерінжәнебюджеттікбағдарламалардықаланың бюджет комиссиясындақарастыру

Қаржыландыружоспарыныңжиынтығынаөзгерістеренгізу

Жоспарланғанкезеңгеарналғанқалабюджетініңжобасынқалыптастыру

Қаланыңбюджетінеөзгерістер мен толықтыруларенгізу

Қалабюджетінатқарубойыншажылдықесебінқалыптастыру

Қалалықмәслихатшешіміменқалабюджетінатқарубойыншажылдықесебінбекіту

Қалалықмәслихаттыңшешіміменқалабюджетінбекіту


2014 2016

Жергілікті жылдарға арналған Павлодар қаласының азаматтық бюджеті ұсынылып отыр, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері туралы ақпарат және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.бюджеттіәзірлеупроцесі

Әлеуметтік-экономикалық дамыту (5 ж-дық кезеңге) және бюджет параметрлері болжамының (3 жылдық кезеңге) жобасы

Ағым. қаржы жылының 25 сәуірінен кешіктірмей

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік бағдарламалар жобаларын жасау және қарау

Ағым. қаржы жылының 30 мамырына дейін

Ағым. қаржы жылының

1 қазанынан кешіктірмей

Жоспарлы кезеңге арналған қала бюджетінің жобасын қарау және анықтау

Қала бюджетінің жобасын әкімдіктің қарауына ұсыну

Ағым.қаржы жылының15 қазанынан кешіктірмей

Ағым.қаржы жылының 1 қарашасынан кешіктірмей

Алдағы кезеңге арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну

Бюджет бекітілгеннен кейін 2 апталық мерзім ішінде

Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулысын қабылдау

Мемлекеттік органдардың Бюджеттік бағдарламаларын бекіту

30 желтоқсанға дейін


2014 2016

Мынадай құжаттар бюджеттің атқарылуына негіз болып табылады

31 желтоқ-санда аяқтала-ды

1 қаңтар- да басталады

БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ

Бюджет кодексі

Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі

ҚР Үкіметінің немесе республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы әкімдіктің қаулылары немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімдері

Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер

Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарлары

Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері және төлемдері бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары

Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын, нормативтік құқықтық актілер


2014 2018
Павлодар атқарылуына негіз болып табыладықаласының2014 – 2018 жылдарғаарналғанәлеуметтік – экономикалықдамуыныңнегізгікөрсеткіштері


2014 2016

ҚАЛАНЫҢ 2014 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТІҚала бюджеті – бұл қала мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мекемелердің міндеттері мен функцияларын және мемлекеттік саясатты іске асыруды қаржымен қамтамасыз ету үшін нақты қол жеткізуге бағытталған орталықтандырылған ақша қоры млн.теңге


2014 2016
2014 БЮДЖЕТІжылы Павлодар қаласыныңбюджетінетүсетінтүсімдермлн.теңге


2014 2016

млн.теңге БЮДЖЕТІ

Павлодар қаласы бюджетінің шығыстары


2014 2016
2014 БЮДЖЕТІжылы Павлодар қаласыбюджетініңқаражаттарынжұмсаудыңнегізгібағыттары


2014 2016

 • 2014 БЮДЖЕТІжылыбілімгеарналғаншығындар9466,4 млн. теңгеніқұрады.

 • Білім беру ұйымдарынұстаубойыншаағымдағысипаттағышығындарданбасқа (еңбекақы

 • төлеу, коммуналдыққызметтердітөлеу, шаруашылықжәнекеңсетауарларынсатыпалужәне

 • т.б) мынадайіс-шараларкөзделген:

 • - мектепкеоқулықтарсатыпалужәнежеткізуге – 185,4 млн. теңге;

 • - мектеполимпиадаларынөткізуге – 3,1млн. теңге;

 • - жетім баланы(жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалғанбаланы (балаларды)

 • күтіп ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері - 88,9 млн. теңге;

 • білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиелену шілерді қоғамдық

 • көлікте жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдауға – 3,6 млн.теңге;

 • - 20 қала мектептері үшін химия кабинеттеріне жабдықтар сатып алуға – 81,9 млн. теңге

 • - 42 қаламектептеріүшінжиһаз жинақтамасын сатып алуға – 33,6 млн.теңге;

 • - қаланың 9 мектептеріндекүрделіжөндеужүргізуге – 110,7 млн. теңге;

 • - 42 қала мектептеріндепандустарға ЖСҚ әзірлеу – 18,2 млн.теңге;

 • 7 компьютерлік сыныптарды сатып алу үшін – 9,2 млн. теңге;

 • қаланың 1 бала бақшасында күрделі жөндеу жүргізуге – 2,0 млн. тенге;

 • 101 компьютерлік техниканы сатып алуға – 13,8 млн. теңге;

 • ҚР Бірінші Президентінің мектептерінде 40 кабинетті қазіргі заманғы

 • жабдықтармен қамтамасыз ету – 30,6 млн. тенге;

 • - қаланың 42 мектебіндемузыкалықжабдықтардысатыпалуға – 12,7 млн.теңге;

 • 42 мектептерде асхана арналған жиһаз және технологиялық жабдықтарды сатып алуға – 33,6 млн.

Білім беруге арналған шығындар


2014 2016

Павлодар БЮДЖЕТІқаласыбюджетіненқаржыландырылатын

білім беру ұйымдарының саны

67 ұйым

45 ұйым

123 білім беру ұйымдары

Мектепке дейінгі ұйымдар:

Бала–бақшалары-67

21 жалпы білім беру мектептері жанынан ашылған шағын – орталықтар - 21

Орта мектептер және БОК :

Жалпы білім беру мектептері - 44

Бейінді – оқу

комбинаты - 1

11ұйым

Қосымша білім беру мекемелері:

Мектептер - 8

Орталықтар - 2

Клуб -1


2014 2016
2014 жылы қала бюджеті қаражаты есебінен іске асырылатын әлеуметтік көмек

 • - Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек (500 алушылар) – 15,5 млн. теңге;

 • - Ауылдықжерлердетұратынденсаулықсақтау, білім беру, әлеуметтік

 • қамтамасыз, мәдениетжәне спорт мамандарынаотынсатыпалуүшінәлеуметтік

 • көмеккөрсету (275 алушылар) - 3,1 млн. теңге;

 • - Жергіліктіөкілеттіоргандардыңшешімібойыншамұқтажазаматтардың

 • жекелегентоптарынаәлеуметтіккөмек – 480,7 млн. теңге;

 • - Тұрғынүйкөмегі (3200 отбасы) – 50,9млн. теңге;

 • - Үйдентәрбиеленіпоқытылатынмүгедекбалалардыматериалдық

 • қамтамасызету (304 алушылар) – 13,5млн. теңге;

 • - Мүгедектердіоңалтужекебағдарламасынасәйкес, мұқтажмүгедектерді

 • міндеттігигиеналыққұралдарменқамтамасызету (874 адам) жәнеымдаутілі

 • мамандарының (235 адам), жекекөмекшілердіңқызметкөрсетуі (510 көмекші) -

 • 201,8 млн.теңге;

 • - 18 жасқадейінгібалаларғамемлекеттікжәрдемақылар (368 адам)–8,2 млн.теңге.


2014 2016

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар

млн. теңге


2014 2016

ТҮКШ кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстаріс – шараларына1353,5 млн.теңге

Елдімекендердіжарықтандыру

261,7 млн.теңге

көшеніжарықтандыружәнекоммуникациялардыкүтіпұстау

Жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнеоныңсанитариясы237,9 млн.теңге

елдімекендердіңсанитариясы, жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнекөріктендіру

Суменжабдықтаужүйесініңжұмысістеуінқамтамасызету

96,3 млн. теңге

суменжабдықтаужәне су бөлужүйелерінкүтіпұстаужәне оны ағымдағыжөндеу

Елдімекендердікөріктендіружәнежолқозғалысыныңқауіпсіздігінқамтамасызету

734,1 млн. теңге

Жаскөшеттердікүту, оқушылардыңжазғыеңбекжасақтарынұйымдастыру, қаланысәндіккөгалдандыру, қоғамдықкөлікаялдамаларындайындаужәнежөндеу, әлеуметтікжарнамалардыәзірлеужәнеұстау, фонтандардыкүтіпүстау, авариялыққалпынакелтіружұмыстарыжәнебағдаршамобъектілерінкүтіп - ұстау

Мемлекеттіктұрғынүйқорыныңсақталуыжәнеавариялықжәнеескергентұрғынүйлердібұзу

23,5 млн.теңге

8 әлеуметтікжалғаберілетінобъектініұстау ,

«Сарыарқа» тұрғын үй кешені ауданында ескерген тұрғын үйлерді бұзу

2014 жылғаарналғанқаланыңтұрғынүй – коммуналдықшаруашылығынаарналған бюджет шығыстары


2014 2016
Қала кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстарбюджетініңкөліктікинфрақұрылымынқамтамасызетугеарналғаншығыстары

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1910,1 млн.теңге,

соның ішінде:

қала жолдары – 1900,0млн.теңге

ауылдық жолдар – 10,1млн.теңге

Көліктік инфрақұрылымды ұстау

1270,6 млн.теңге,

соның ішінде:

қалалық – 1264,7млн.теңге,

ауылдық – 5,9млн.тенге

Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу 22,9млн.теңге,

соның ішінде:

қалалық – 20,0млн.теңге,

ауылдық – 2,9 млн.теңге

Қаланың автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

616,5 млн.теңге, соның ішінде:

қалалық – 615,3 млн.теңге,

ауылдық – 1,2 млн.теңге


2014 2016

 • Спорт кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстаробъектілері

 • 58,0 млн. теңге, осыдан:

 • Павлодар ауылының мәдениет үйі,

 • Кенжекөл ауылының мәдениет үйі құрылысына ЖСҚ-ны түзету;

 • Жетекші ауылында мәдениет үйінің;

 • Мойылды ауылында мәдениет үйінің;

 • Жанаул кентінде, Теміржолшылар кентінде,Байдала ауылы, Долгое ауылы ауылдық клубының құрылысына.

Білім беру объектілері

63,0 млн. теңге, осыдан:

-Мойылды, Жетекші, Радиозавод кентінде 150-190 орынғаарналғанмектепке;

- Мойылды ауылында 150 орынға, Кенжекөл және Ленин ауылдарында 140 орынға, Павлодар ауылында 320 орынға арналған бала бақша құрылысына ЖСҚ әзірлеу

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР

128,0 млн.тенге

Ауылшаруашылығыобъектілері

7,0 млн. теңге, осыдан:

- Мойылдыауылында мал қорымын салу үшінжобалау - сметалыққұжаттамасынтүзетуге;

- Павлодар ауылында мал қорымын салу үшінжобалау - сметалыққұжаттамасынтүзетуге;

- Жетекші ауылында мал қорымын салу үшін жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеу

Білім беру, спорт және ауыл шаруашылығы саласында бюджет қаражаты есебінен 2014 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар


2014 3465 7

 • «Өңірлерді дамыту кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар» бағдарламасы 1056,0 млн. тенге, соныңішінде:

 • Тазартқыш құрылғылардың қолданыстағы технологиялық желісін жаңарту.

 • Лермонтов көшесі бойында И.Байзаков көшесінен Ермак көшесіне дейін d 400-500 мм Лесозавод кентініңЕртісбақшасынанАлмакөшесінедейінd 1000 мм канализациялықколлекторынқайтақұру;

 • Киров көшесінен Лермонтов көшесіне дейін, И. Байзаков көшесі бойынша d 500-700 мм канализациялық коллекторын қайта құру

 • Аргынбаев көшесінен «Ертіс» бақшасына дейін Ермаков көшесі бойынша d 1000 мм канализациялық коллекторын қайта құру

 • Инженерлік-коммуникациялықинфрақұрылым

 • 944,2 млн.теңге, осыдан:

 • Сарыарқа шағын ауданына инженерлік жүйелердің құрылысы;

 • Амангелді көшесі бойынша (Топаз дүкені ауданында) тұрғын үйге қарай инженерлік жүйелерін салу;

 • Шәукен ауылының тұрғын үй массивінің электрмен жабдықтау желілерін салу ( 2 кезек)

 • Кенжекөл ауылында канализация желісін салу үшін ЖСҚ әзірлеу;

 • Майра көшесі бойындағы (ҚИК) тұрғын үйдің аумағын көріктендіру және сыртқы желілерін салу үшін ЖСҚ әзірлеу

 • Су-жылуменқамтамасызетужәне су бөлуобъектілері

 • 1375,5 млн.теңге, осыдан:

 • - Камзин көшесі бойында Суворов көшесінен Чкалов көшесіне дейін d 500 мм шаруашылық – ауыз су құбырын қайта құру үшін;

 • Су тазалау құрылғыларының екінші жоғарлату станциясының шаруашылық – ауыз суды зарарсыздандырудың қолданыстағы желісін жаңарту;

 • «Алюминий Казахстана» АҚ дейін d 500 мм шаруашылық-ауыз су құбырын жаңартудың 1 – ші кезеңі, ұзындығы 1354 п.м.

 • Жиілік қозғалтқышын қолданумен қалалық канализациялық тазалау құрылғыларын жел үрлеу сорап станциясының сорап жабдығын жаңарту;

 • Лесозавод кентінде Ертіс бақшасынан Алма көшесіне дейін Ермаков көшесі бойынша d 1000 мм канализациялық коллекторын қайта құру

ТҮКШ саласында бюджет қаражаты есебінен 2014 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар 3465,7 млн. тенге:

 • «Жылу - энергетикалық жүйені дамыту» 90,0 млн. тенге, соның ішінде:

 • № 33-тен №35-ші тірекке дейін Майра көшесі бойынша ВЛ 110 кВ кабельдік қосу құрылысы


2014 2016
Павлодар кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстарқаласыныңтұрғынүйқұрылысы

2014 жылы республикалық трансферттер және

қалалық бюджет есебінен тұрғын үй құрылысын жалғастыруға, сонымен қатар жаңа тұрғын үйлер құрылысына жобалау- сметалық құжаттамасын әзірлеуге 2756,6 млн. теңге бөлінген


2014 2016

Бюджет кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстартапшылығы ( профициті ) кірістер мен шығындар, таза бюджеттіккредиттеужәнеқаржыактивтеріменоперацияларбойынша сальдо арасындағыайырмағатең.Терісбелгісіменалынғаншама – бюджет тапшылығы, оңбелгіменалынғаны – бюджет профициті болып табылады.мың. теңге


2014 2016

Павлодар кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстарқаласыбюджетінің 2012 жылғыатқарылуытуралыесеп (2013 жылғы9 сәуірдегіпавлодарқалалықмәслихатының № 123/18 шешіміменбекітілген)

млрд.тенге