slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HANDLINGSPLAN Perioden 2014 - 2016 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HANDLINGSPLAN Perioden 2014 - 2016

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

HANDLINGSPLAN Perioden 2014 - 2016 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

HANDLINGSPLAN Perioden 2014 - 2016. Formålsparagraf. Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø. Formålsparagraf.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HANDLINGSPLAN Perioden 2014 - 2016' - mariah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

HANDLINGSPLAN

Perioden 2014 - 2016

form lsparagraf
Formålsparagraf
 • Koretsoverordnedemåler å skapeinteresse for mannskorsangavhøykvalitetog å arbeide for musikalskutviklingi et sosialtgodtmiljø
form lsparagraf1
Formålsparagraf
 • Koretsoverordnedemåler å skapeinteresse for mannskorsangavhøykvalitetog å arbeide for musikalskutviklingi et sosialtgodtmiljø
vedtekter
Vedtekter

Koretsvedtekterblirvedtattogevtendretpåårsmøte en gang pr år.

Styretogmedlemmenemåi alt sittvirkearbeide for koretihenholdtilvedtektene

dette m l s kes n dd gjennom

Text

Dette mål søkes nådd gjennom:
 • God administrativledelse
 • Kort - oglangsiktigplanlegging
 • God økonomiskstyring
 • Skoleringavsangereogdirigent(er)
 • Konserter
 • PR-virksomhet
 • Kontakt med NorgesKorforbundHordaland
 • Kontakt med andrekor/musikkorg/kulturetaten
4 hovedomr der
4 Hovedområder
 • Organisasjonen
 • Økonomi
 • Sosialtfellesskap
 • Detmusikkfaglige
4 hovedomr der1
4 Hovedområder
 • Organisasjonen
  • Økonomi
  • Sosialtfellesskap
  • Musikalsk
organisasjonen
Organisasjonen
 • Styret 2013
    • Formann: Lars Skeidetil 2014
    • Nestformann: Harry Odlandtil 2014
    • Kasserer: Dag Anders Folkedal 2015
    • Sekretær: Per SkaalaJellestadtil 2015
    • Styremedlem: MortenEltviktil 2014
slide10

OrganisasjonenRekrutteringskomiteenskalaktivtjobbe for å verve nyemedlemmer. Foreslåtiltaksomkanfånyesangeretil å forsøkevårtkor.

 • Rekrutteringskomite 2013
  • Svein Ove Bach 2012 – 2014 leder
  • Sverre Helleland 2013 - 2015
  • Arve Asbjørnsen 2013 - 2015
slide11

OrganisasjonenMusikkutvalgetskalsammen med dirigentvelgeutkoretsmusikalske program. Detviktigsteerlangsiktigplanlegging for hvilket program koretskaljobbe med de nesteårene.

 • Musikkutvalg : 2013
 • Audun Sjøstrand 2013 – 2015 Leder
 • Arve Asbjørnsen 2012 - 2014.
 • Odd Øvrebotten 2012 – 2014
 • Jon Arne Vatsaas 2013 - 2015
slide12

OrganisasjonenArrangementskomiteenskalhjelpestyretvedkoretstilstelninger, stå for detpraktiskearbeidet. De harogsåansvar for vinlotterietpåkoretsøvinger.

 • Arrangementskomite 2013
 • Arthur Marøy 2012 -2014 Leder
 • Kjell Oskar Amundsen 2012 - 2014
 • Gisle Vabø 2013 - 2015
 • Magnus Spilde 2013 - 2015
slide13

OrganisasjonenStemmelederenhar en viktigposisjonikoret. Han må ha kontrollpå sin gruppenårdetgjelderfravær. Han måfølgeopp at nyemedlemmerfår den hjelp de trengerogeventuelttildelefadder.

 • Stemmeledere 2012
 • 1. tenor : Nils Petter Morvik 2013 - 2015
 • 2. tenor : Sverre Helleland 2012 – 2014
 • 1 bass : Odd Øvrebotten 2013 – 2015
 • 2. bass : Øyvind Rygg 2012 – 2014
organisasjonen1
Organisasjonen
 • Noter: Eilif Andersen
 • VO: Per SkaalaJellestad
 • Uniformer/utstyr: Alf Moss
 • WEB-ansvarlig: Morten Eltvik
 • Facebook-ansvarlig: ArveAsbjørnsen
 • Lydfiler: Per SkaalaJellestad
 • YouTube ???
organisasjonen2
Organisasjonen
 • Valgkomite 2013

Rune Hellesund 2011 – 2014 Leder

Harald Ulvøy 2012 – 2015

Svein Ove Bach 2013 - 2016

 • Revisorer 2013

Inge Helgesen 2010 - 2012

Eilif Andersen 2011 - 2013

4 hovedomr der2
4 Hovedområder
 • Organisasjonen
 • Økonomi
 • Sosialt fellesskap
 • Musikalsk
konomi
Økonomi
 • §2 c: “God økonomiskkontroll”
 • Dettesøkessikretgjennom
  • Konserter
  • Kontingent
  • Tilskuddsordninger
  • Sponsorer
  • Vinlotteri
  • Opptredener med honorar
konomi1
Økonomi
 • Medlemmenes eget billettsalg er svært viktig.
 • Vi har et meget godt produkt å selge, så vi kan trygt gå ut å anbefale våre konserter.
konomi2
Økonomi
 • Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing.
 • Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc.
konomi3
Økonomi
 • Vi bør bli bedre og mer proff på profane oppdrag. Vi må finne ny musikk som kan brukes til dette.
 • Oppdrag og rekruttering avhenger av at vi kan vise oss fra en like god side her som i mer seriøse arrangementer.
markedsf ring
Markedsføring
 • Vi må bli bedre kjent.
 • Vi bør stille på sangerstevner i Hordaland for å få omtale lokalt
 • Beste og billigste markedsføring er å være ute og bli sett/hørt der noe skjer.
 • 17.mai, torgdag, nattåpent, fødselsdager, firmafester, kjøpesentre etc
 • Mindre grupper av sangere gir større kontaktflate fordi vi viser oss oftere.
 • Vi kan tilby oss å være ”kirkekor” ved større tilstellinger.
markedsf ring1
Markedsføring
 • På hver konsert skal konferansier invitere inn nye medlemmer og være konkret ved å oppfordre til å ta kontakt rett etter konsert ved døren
 • Lage ”skryte/verveside” i konsertprogrammene våre.
 • Bruke websiden aktivt
 • Vi er med på facebook. Alle må prøve å få sine venner til å bli venn av BM. Dette gir oss en enkel mulighet til markedsføring.
4 hovedomr der3
4 Hovedområder
 • Organisasjonen
 • Økonomi
 • Sosialt fellesskap
 • Musikalsk
det sosiale milj
Det sosiale miljø…
 • Informeregodt, enten via epostellersms.
 • Allmannamøte 1 ganger prhalvårellervedbehov
 • “Medarbeidersamtaler” Stemmelederemåkjennestemningenigruppen, ogholdestyretinformert.
 • Bergen Mannskor skal ha et godt omdømme, godt aktivitetsnivå og repertoar og gode sosiale forhold.
 • Fadderordning
fadderordning
Fadderordning
 • Alle nye sangere skal ha fadder (6 mnd) som utnevnes av styret.
 • Fadderne skal sørge for at nye sangere føler seg hjemme i koret, og hjelpe til med notemateriell etc.
 • Fadderne skal spesielt ta seg av de nye i pausene og i forbindelse med opptredener og reiser. (Sosial integrering)
 • Stemmeleder har også ansvar for at de nye i sin gruppe blir tatt vel imot, og at de får den hjelp som behøves.
 • Det er viktig med god kommunikasjon mellom fadderne og styret i fadderperioden.
det sosiale milj1
Det sosiale miljø…
 • Festlige lag….
 • Årsfest 1. lørdaginovember
 • Fest / blåturhøst/vinter
 • Sesongavslutnings-sammenkomst.
 • Vi samlesetteropptredenertilhygge, sang ogmoro, og driver samtidigmarkedsføringogrekruttering
det sosiale milj2
Det sosiale miljø…
 • Ved dødsfall blant medlemmene, eller deres nærmeste familie:
 • Hovedregel:
  • Planlagte konserter gjennomføres, men man foretar en markering før konserten.
hva er dine plikter i koret
Hvaer dine plikterikoret?
 • Øvhjemme.
 • Prioriterkoretnår du planlegger din fritid.
 • Møtfrem, presis, alltid!
 • Fraværskalmeldestilstemmeleder.
 • Møtepliktpåseminarer. ( 1 seminar = 6 øvinger)
 • Arbeidaktivt for ånåkoretsmålsettning.
 • Værpositivtiltillitsverv
hva er dine plikter i koret1
Hvaer dine plikterikoret?
 • Medvirketil god disiplinpåøvingene.
 • Bidrapositivttil et godtmiljøikoret
 • Betalkontingenttilretttid (seinest 30/3).
 • Støtteoppomhandlingsplanenogstyretsarbeid
hva er dine plikter i koret2
Hvaer dine plikterikoret?
 • Fraværøkertiden for innlæringavnye sanger.
 • Fraværgårut over de som stiller, sommåterpe ting de kan.
 • Fraværkosterkoretpenger
4 hovedomr der4
4 Hovedområder
 • Organisasjonen
 • Økonomi
 • Sosialt
 • Musikkfaglig
musikkfaglig ledelse
Musikkfaglig ledelse
 • Dirigent Belinda Lerøy (permisjon til aug 2014)
 • Engasjert fra 0108-2006 3 års avtale
 • Nåværende avtale går fra høsten 2012 til og med vårsemester 2015.
 • Avtalen kan sies opp av begge parten med 3 mnd varsel.
musikkfaglig ledelse1
Musikkfaglig ledelse

Vikardirigent

Bjørn Lien.

 • Bjørn er engasjert frem til sommeren 2014
musikkfaglig ledelse2
Musikkfagligledelse
 • Visedirigent: GisleVabø
   • Fagligutvikling : Hjelpedirigentkurs NKH
   • Økonomiskkompensasjon : Gisleharikkevillet ha noe for jobben.
 • Repetitør / instruktør (etterbehov)
musikkfaglig
Musikkfaglig

Musikkutvalgeteransvarlig for:

 • Sangene for den enkeltekonsertskalsendesuttilmedlemmenesåsnartsangeneerbestemt, detsammegjelderkorttidsplanerfor den kommendesesong.
 • Nyttstoffmåvereklarti god tidførdetskalbrukes: Dirigentogmusikkutvalg/styresetter opp planer for sesongenhvertåri august for nestevåroghøst.
 • Langtidsplanerskissererhovedtrekk for de neste 3 år, hvilkestore prosjekterskal vi begynnepå.
musikkfaglig heving av kvalitet
MusikkfagligHevingavkvalitet

Stemmeprøve:

 • Utføresvedførstefremmøte, ellerslikdirigentønsker.
 • Lydfilerblirlagtutpåhjemmesiden. Deterviktig at medlemmenebrukerdettehjelpemiddeletaktivt for åforkorteinnlæringstiden.
 • Vi måblitryggere, måkunnesyngeismågrupper, heltnedtil en prstemme.
 • Dirigentenflytterpåsangeremellomstemmegrupperetterbehovogønsker.
musikkfaglig rekruttering
MusikkfagligRekruttering

Strategi

 • Ideellstørrelse: 50 sangere
 • Ideell alder nyesangere: 35 - 50 år
 • Praktisereopptaksreglene (se vedtektene)
 • Rekrutteringskomite 3 pers.
musikkfaglig1
Musikkfaglig
 • Seminar: Minst 1 seminar hvert semester (møteplikt).
 • Sangpedagog: Styretisamråd med dirigentavgjørbrukenavsangpedagog.
hvordan rekruttere
Hvordanrekruttere
  • Vi må være ute og synge med topp kvalitet. Kjøpesentrene er viktige møteplasser. Vi må være der!
  • Vi må få frem hvorfor folk skal velge Bergen Mannskor. Et kor som fornyer seg. Nyttrepertoar med moderne sanger(?) Et kor å satse på for fremtiden. Revitalisereogbrukeaktivtvervebrosjyre, innholdi den stårogsåiallekonsertprogrammer
 • Planleggeutenlandstureri god tid. Dettekanlokkenyemedlemmer
hvordan rekruttere1
Hvordanrekruttere…..
 • På konserter: Mange har lyst til å begynne i kor, men tør ikke. Dørstokkmilen: På hver konsert skal konferansier invitere inn nye medlemmer (for å komme å høre på) og være konkret ved å oppfordre til å ta kontakt rett etter konsert.
 • Tips: Julekonserter er viktig for vårsemesteret
 • Arbeide med media – spesielt Facebook, Hjemmesiden YouTube, Åsane Tidende, Bergens Tidende,
langtidsplan

LANGTIDSPLAN

Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

2014 v r

2014 vår

Nyttårskonsert 12/1

Seminarhelg 7/2 – 8/2

Haakonshallen 200 årsjubileetm/opptak for YouTube 6/4

Sangerstevne Stord 31/5 – 31/5

Sommeravslutning/hageparty 00/0

2014 h st

2014 høst

Første øving 18/8

Seminar oppstart 23 – 24/8

Kulturfest Åsane 19/10

Årsfest 1/11

Seminar juleprogram 08/11 – 09/11

Domkirken 11/12

Julenattskonsert 23/12

Betanien, Midtbygda, SethøyenX/12 (varierer)

slide44

2015

Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

slide45

2015

Syng for oss?

Kortur utenlands - hvor?

Ny CD/selge DVD Håkonshallen?

Ny dirigentavtale 2015 -

slide46

2016

Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.