magistro darbo rengimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magistro darbo rengimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magistro darbo rengimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Magistro darbo rengimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 526 Views
 • Uploaded on

Magistro darbo rengimas. Valdonė Indrašienė 200 9 02 25. Magistro darbas. specializuota atskiros mokslo srities studija, kurioje atsiskleidžiami mokslinio tiriamojo darbo įgūdžiai ir pateikiami savarankiškai gauti rezultatai. . Magistro darbas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Magistro darbo rengimas' - kourtney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magistro darbo rengimas

Magistro darbo rengimas

Valdonė Indrašienė

20090225

magistro darbas
Magistro darbas

specializuota atskiros mokslo srities studija, kurioje atsiskleidžiami mokslinio tiriamojo darbo įgūdžiai ir pateikiami savarankiškai gauti rezultatai.

magistro darbas1
Magistro darbas
 • Magistrantas kvalifikacinį darbą gynimui gali pateikti, kai išlaiko visus studijų programoje numatytus egzaminus.
 • Darbą vertina oficialus recenzentas, kuris užpildytą vertinimo formą įteikia katedrai ne vėliau kaip 2 dienos iki gynimo.
magistro darbas2
Magistro darbas
 • Magistro darbo vertinimą sudaro vadovo, recenzento ir komisijos narių vertinimų (dešimtbalėje sistemoje) vidurkis.
 • Magistro darbų gynimo komisijai, recenzentui, darbo vadovui nustačius plagiatą, darbas neginamas
magistro darbas3
Magistro darbas
 • Darbo apimtis – 4 autoriniai lankai (60 – 70 puslapių), spausdinant per 1,5 intervalo.
 • Rekomenduotina teorinio teksto apimtis 40 – 45 puslapiai, atlikto tyrimo pristatymas ir interpretacija – 20 - 25 puslapiai.
metodin s rekomendacijos
Metodinės rekomendacijos
 • Darbai spausdinami kompiuteriu vienoje A4 formato balto lapo pusėje.
 • Paraštės - viršuje ir apačioje turi būti po 2 cm, iš kairės – apie 3,5 cm, o iš dešinės –2 cm.
metodin s rekomendacijos1
Metodinės rekomendacijos
 • Spausdinama 12 punktų Times New Roman šriftu.
 • Didžiosios darbo dalys rašomos didžiosiomis raidėmis, 14 punktų šriftu.
 • Darbas spausdinamas 1,5 intervalo eilėtarpiu.
puslapi numeracija
Puslapių numeracija
 • Puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis, apatiniame dešiniajame lapo kampe.
 • Titulinis, priešlapis, patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą, turinys nenumeruojami.
magistro darbo strukt rin s dalys
Magistro darbo struktūrinės dalys
 • titulinis lapas;
 • priešlapis;
 • patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą;
 • turinys;
 • įvadas;
slide10
pagrindinė tiriamoji dalis;
 • išvados ir rekomendacijos;
 • šaltinių ir literatūros sąrašas;
 • priedai (jeigu būtini);
 • reziumė užsienio kalba.
turinyje
Turinyje
 • Darbo skyriai, poskyriai, punktai ir papunkčiai numeruojama arabiškais skaitmenimis.
 • Kiekvienas poskyris, punktas arba papunktis turi turėti prieš jį einančio skyriaus ar poskyrio numerį, kuris rašomas atitinkamai prieš poskyrio, punkto ar papunkčio numerį ir atskiriamas tašku.
slide12
Įvade:
 • pagrindžiamas temos aktualumas ir naujumas,
 • pateikiama literatūros nagrinėjama tema literatūrinė (istoriografinė)-analitinė apžvalga analizė,
 • nurodoma:

- tyrimo objektas,

- hipotezė,

- darbo tikslas ir uždaviniai,

- tyrimo metodika.

metodika
Metodika
 • pagrindžia ir detaliai atskleidžia tiriamus empirinius požymius,
 • argumentuotai įtikina, kad šie požymiai yra bent minimaliai pakankami ir tinkami, tam reiškiniui ar procesui, kuriuo domimasi, nagrinėti,
 • atskleidžia ir pakankamai detaliai apibūdina būdus, technikas ir procedūras, kurių pagalba surenkama pirminė mokslinė informacija apie užsibrėžtus indikatorius,
 • parodo surinktos pirminės informacijos apdorojimo procedūras.
vadas darbo vizitin kortel
Įvadas - darbo "vizitinė" kortelė
 • supažindinama su pasirinkta tema;
 • kalbama apie temos aktualumą;
 • aprašoma, kokie svarbiausi darbai skirti šiai temai,
 • pasakoma, kokiu aspektu ir kiek išsamiai iki šiol ši tema buvo aptarta mokslinėje literatūroje.
tyrimo tikslas
Tyrimo tikslas
 • turi atitikti pasirinktos temos, kuri paprastai formuluojama vienu sakiniu, pavadinimą.
 • Jei tema netiksliai suformuluojama, gali būti keli tyrimo tikslai.
tyrimo u daviniai
Tyrimo uždaviniai
 • tiksliau paaiškina, kaip bus vykdomas tyrimas,
 • atskleidžia darbo idėją, nurodo tiriamąjį aspektą,
 • jų paprastai būna daugiau negu vienas,
tyrimo u daviniai1
Tyrimo uždaviniai
 • nederėtų į tyrimo uždavinius įtraukti literatūros šaltinių studijavimo,
 • formuluojant uždavinius, vartotinos veiksmažodžių bendratys: palyginti, ištirti, nustatyti.
pagrindin tiriamoji dalis
Pagrindinė tiriamoji dalis
 • Sudaro dvi dalys:
 • literatūros ir šaltinių nagrinėjama tema analizė,
 • empirinio tyrimo duomenų analizė.
pagrindin je tiriamojoje dalyje
Pagrindinėje tiriamojoje dalyje
 • literatūra studijuojamu klausimu nagrinėjama ne tam, kad darbe būtų perpasakojama, bet tam, kad būtų galima supažindinti su tuo, kas šia tema jau atlikta, ir kad visa tai būtų kritiškai įvertinta, padarytos savos išvados.
pagrindin je tiriamojoje dalyje1
Pagrindinėje tiriamojoje dalyje
 • Pagal atitinkamas darbo dalis, nuosekliai, dėstoma sukaupta medžiaga.
 • Ši darbo struktūrinė dalis privalo turėti skyrius, o pastarieji - poskyrius, punktus ir papunkčius.
pagrindin je tiriamojoje dalyje2
Pagrindinėje tiriamojoje dalyje
 • Kiekvienas skyrius turi turėti pradžią/įžangą.
 • Pateikiama argumentuota faktų klasifikacija.
 • Pristatomi preciziški statistiniai duomenys.
 • Po skyrių pateikiami trumpi apibendrinimai.
pagrindin je tiriamojoje dalyje3
Pagrindinėje tiriamojoje dalyje
 • Pagrindinius teiginius lydi argumentai, faktai, pasakojimas, lyginimas, pavyzdžiai, citatos.
 • Savos mintys išsakomos mokslinės kalbos stiliumi ir aiškiai atskiriamos nuo cituojamų autorių.
empirinio tyrimo duomenys
Empirinio tyrimo duomenys
 • Statistikos paskirtis – atspindėti sudėtingus masinius reiškinius keliais apibendrintais ir labai informatyviais rodikliais.
 • Gebėjimas tyrimo rezultatą pateikti lakoniškai, apibendrintai ir tuo pat metu informatyviai bei įtaigiai – rodo tyrėjo meistriškumą.
empirinio tyrimo duomenys1
Empirinio tyrimo duomenys
 • Taikant tik vienmatę statistiką, apribojama tyrimo galimybė išnagrinėti kompleksinius statistinius sąryšius tarp nagrinėjamų požymių.
 • Tipinis vienmatės statistikos pavyzdys – apibendrinti rodikliai (sumos, procentai, vidurkiai).
empirinio tyrimo duomenys2
Empirinio tyrimo duomenys
 • Pirmenybė teiktina daugiamatei statistikai, kuri įgalina vienu metu nagrinėti daug požymių, atrasti ir interpretuoti sudėtingas kompleksinių sąryšių struktūras.
tyrimo metodika
Tyrimo metodika
 • poskyrio tikslas - atskleisti ir pakankamai detaliai apibūdinti būdus, technikas ir procedūras, kurių pagalba surenkama pirminė mokslinė informacija apie užsibrėžtus indikatorius.
 • privalu pagrįsti ir parodyti surinktos pirminės informacijos apdorojimo procedūras ir detaliai apibūdinti tyrimo imtį.
tyrimo rezultat analiz
Tyrimo rezultatų analizė
 • Visų pirma turi būti išdėstyta faktinė medžiaga apie tiriamų požymių (indikatorių) raišką ir sąryšius tarp jų.
 • Išdėsčius faktinę tyrimo medžiagą pradedamas duomenų aptarimas.
i vados
Išvados:
 • atsakymas į darbo pradžioje iškeltus uždavinius;
 • visko, kas darbe pasakyta, apibendrinimas;
 • turi atitikti darbo pavadinimą, tikslą, uždavinius bei gautus rezultatus;
 • išvados neturėtų viršyti 1-2 lapų.
rekomendacijos
Rekomendacijos
 • Jeigu darbo rezultatai ir išvados padeda pateikti praktinius patarimus, po išvadų rašomos rekomendacijos.
 • Rekomendacijos - praktiniai patarimai, pasiūlymai, deleguoti atsakingoms institucijoms.
prieduose
Prieduose
 • pateikiama pagalbinė medžiaga (lentelės, iliustracijos ir pan.), aiškinanti darbą;
 • tekste yra nuorodos į priedus.
altini ir literat ros s ra e
Šaltinių ir literatūros sąraše
 • pateikiami naudotų šaltinių ir literatūros bibliografiniai aprašymai pagal dokumento bibliografinio aprašo taisykles.
bibliografini nuorod sudarymas
Bibliografinių nuorodų sudarymas
 • Socialinės komunikacijos instituto studentai savo studijų darbuose vadovaujasi šiomis bibliografinių nuorodų sudarymo rekomendacijomis:

Prieiga per internetą: < http://www.vpu.lt/bibl/mod/I_variantas.html >.

literat ros s ra as
Literatūros sąrašas
 • Kiekvienas tekste nurodomas šaltinis turi būti pateikiamas literatūros sąraše.
 • Negalima nurodyti darbų, nepaminėtų tekste.
literat ros s ra as1
Literatūros sąrašas
 • Pirma nurodoma lietuvių kalba naudota literatūra, toliau - anglų, vokiečių, prancūzų bei kitomis;
 • Rusų kalba parašyta literatūra abėcėlės tvarka dedama po lotyniškosios.
literat ros s ra as2
Literatūros sąrašas
 • Negalima rusų kalba parašyto šaltinio rašyti lietuviškomis raidėmis.
 • Literatūros sąrašas sudaromas autorių pavardžių abėcėlės tvarka.
slide36
Reziumė užsienio kalba - magistro darbo santrauka, atspindinti tyrimo tikslą, turinį ir rezultatus.
bendrieji teksto reikalavimai
Bendrieji teksto reikalavimai
 • Pažodinės citatos rašomos kabutėse.
 • Tekstai cituojami griežtai laikantis cituojamo šaltinio. Negalima taisyti netgi akivaizdžių cituojamo šaltinio korektūros klaidų.
bendrieji teksto reikalavimai1
Bendrieji teksto reikalavimai
 • Cituojami šaltiniai ir autoriai nurodomi pačiame tekste, lenktiniuose skliaustuose: (Šakys, 1995, p. 15).
 • Jei minimi keli autoriai, jų pavardės pateikiamos per kabliataškį (Doge; Kinata, 1999, p. 22).
bendrieji teksto reikalavimai2
Bendrieji teksto reikalavimai
 • Jei cituojamas darbas parašytas nelietuviškomis raidėmis, – nuorodos transliteruojamos (Lukov, 2001, p. 18-19).
bendrieji teksto reikalavimai3
Bendrieji teksto reikalavimai
 • Skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis ir simetriškai išdėstomi lapo plotyje.
 • Poskyrių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją, ir simetriškai išdėstomi lapo plotyje.
 • Kiekvienas skyrius pradedamas naujame lape.
bendrieji teksto reikalavimai4
Bendrieji teksto reikalavimai
 • Pavadinimai rašomi viena eilute žemiau, nei prasideda lapo laukas.
 • Poskyrių pavadinimai išskiriami iš prieš juos ir po jo einančio teksto vienos eilutės tarpeliais.
 • Priedai numeruojami, įvardijami ir spausdinami ant atskirų lapų
bendrieji teksto reikalavimai5
Bendrieji teksto reikalavimai
 • Antraštės žodžiai nekeliami.
 • Po antraštės taškas nerašomas.
 • Turinys, įvadas, išvados, naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas bei priedai pradedami naujame lape.
 • Jų pavadinimai nenumeruojami, rašomi didžiosiomis raidėmis ir simetriškai išdėstomi lapo plotyje.
lentel s ir paveikslai
Lentelės ir paveikslai
 • numeruojami iš eilės per visą darbą arabiškais skaitmenimis. Šalia parašomi jų pavadinimai,
 • jeigu lentelė dedama pačiame tekste, ji turi būti tokio pat ilgumo kaip puslapio eilutės,
 • lentelės pavadinimas rašomas mažosiomis raidėmis, pradedant didžiąja, virš lentelės per lapo vidurį,
lentel s ir paveikslai1
Lentelės ir paveikslai
 • numeris rašomas virš lentelės antraštės, dešiniajame kampe,
 • paveikslo numeris ir pavadinimas rašomas apačioje, taip pat 10 punktų dydžiu.
lentel s ir paveikslai2
Lentelės ir paveikslai
 • gali užimti tik dalį lapo,
 • reikia stengtis lentelės neskaidyti,
 • reikia nurodyti kitų autorių publikuotų lentelių šaltinį.